Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Företag i utveckling Robotdalen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLärcentrum Karlskoga
KontaktpersonJan Mannerhag
E-postjan.mannerhag@karlskoga.se
Telefonnummer0586-61454
Beviljat ESF-stöd1 229 340 kr
Total projektbudget1 229 340 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att skapa en plattform för verksamhets och kompetensutveckling. På kort sikt vill vi genom analys av verkamheten, framtagning av handlingsplaner och genomförande av kompetensutveckling samt genom stärkta nätverksrelationer öka konkurrenskraften hos medverkande företag.

Bakgrund

BAKGRUND
Karlskoga har en lång tradition och historia rörande industriell innovativ utveckling och därigenom varit en motor för produktutveckling och ny teknik. Karlskoga har genom åren genomgått en rad förändringar där orten gått från kraftig expansion till krisort för att nu igen vara på gång att vända uppåt med en spirande industri som grund för utvecklingen.
Under de senaste åren har en rad satsningar på kompetensutveckling genomförts i Karlskoga där bland annat Campus Alfred Nobel och Teknikcollege är tydliga exempel på dessa satsningar.
För att bibehålla den positiva trend som vi kan se är det av största vikt att vi fortsätter att ta steg i samma riktning och fortsätter att bredda vår samverkan på bredare bas i regionen.

Under de senaste två åren har ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Robotdalen vuxit fram. En av de gemensamma nämnarna för denna samverkan är kompetensutveckling. Allteftersom industrin utvecklas och ny teknik tar plats, ställs krav på ökad effektivitet och ny kunskap inom en rad olika områden. För att företagen i regionen ska kunna vara konkurrenskraftiga, både nationellt och internationellt, krävs löpande kompetensutveckling av både företagsledningar och anställda.

SÅRBARHET
Kompetens
De företag som idag arbetar aktivt med att genomdriva förändringar inom sin produktion, där ofta införandet av ny teknik är ett måste för att bli konkurrenskraftiga på både nationell och internationell nivå, står inför stora utmaningar. Tillgången till spetsteknik är god varvid nya avancerade lösningar för att bedriva en mer effektiv produktion är inom räckhåll för de flesta företag.
För att investeringar i tekniska lösningar ska bli ett konkurrensmedel är det av största vikt att ett effektivt flöde av långsiktig strategisk kompetensutveckling följer i dess fotsteg och sker strukturerat samt direkt relaterar till företagets utveckling och mål.

Rekrytering
Tillgången till ny arbetskraft är begränsad då bland annat gymnasieskolan inte får tillräckligt många sökande till industriprogrammen för att tillgodose de behov av nyrekryteringar som tillverkningsindustrin har. Vidare har de som utbildats inom denna sektor inte alltid rätt kompetens då teknikutveckling sker i snabbare takt än vad det reguljära utbildningssystemet hinner med att anpassa sig till. Detta leder ofta till att företagen tappar fart och tvingas snabba och därmed mindre effektiva kompetensutvecklingsinsatser av nyanställd personal.

Miljö
Tillverkningsindustrins ökade miljömedvetenhet och krav på miljöanpassade tillverkningsmetoder ställer ett ökat krav på både engagemang och kunskap.

Utveckling
Vi kan idag se en hårdnande utveckling inom flertalet branscher. Kompetensutveckling är ett av de främsta konkurrensmedel ett företag har för att effektivisera och vidare utveckla produkter och tjänster på global marknad.
Det är därför viktigt att både företagsledningar och anställda väl känner till vilka hot, möjligheter, styrkor och svagheter som företaget har och därigenom skapa en ökad delaktighet och förståelse för vikten av att bidra tillföretagets utveckling och fortlevnad.

Projektet ska bidra till redan etablerade men även kommande lärande nätverk inom regionen, och kommer att bygga vidare på satsningar gjorda inom bland annat Robotdalen. Robotdalen, Karlskoga kommun och Lärcentrum Karlskoga ser ett gemensamt ansvar för att bistå företagen i regionen och genom att aktivt arbeta med utvecklingsprojekt.

Syfte

Syfte
Syftet med projektet är att skapa en plattform och vidare utveckla nya och befintliga nätverk för verksamhets- och kompetensutveckling bland de deltagande företagen.
På kort sikt vill vi genom analys av verksamheten, framtagning av konkreta handlingsplaner och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser och stärkta nätverksrelationer öka konkurrenskraften hos de medverkande företagen. På lång sikt vill vi genom analysmetod och vägledningsmaterial skapa en framtida struktur och organisation för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling som därigenom stärker tillväxten i företagen och regionen.

Målsättning

Det huvudsakliga målet är att utveckla kompetens och verksamhet och därmed skapa konkurrenskraft.

Kort sikt:
- Samtliga deltagande företag ska efter projektets slut ha en dokumenterad verksamhetsanalys
- Samtliga deltagare ska efter projektets slut ha en dokumenterad kompetensanalys och plan för kompetensutveckling
- Samtliga deltagare ska uppleva att de varit delaktiga i projektet
- Samtliga deltagare ska efter projektets slut vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat
- Samtliga deltagande verksamheter ska efter projektets ha en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten ska eller kan förbättras/effektiviseras
- Samtliga deltagande verksamheter ska uppleva sig ha förbättrade kunskaper kring jämställdhet, integration och tillgänglighet

Lång sikt:
- De deltagande aktörerna ska uppleva sig ha fått kompetens och verktyg för att i framtiden själva kunna arbeta strukturerat med verksamhets- och kompetensutveckling, jämställdhet och integration.
- Öka förståelsen och nyttan av att göra en verksamhetsanalys med fokus på den individuella kompetensens betydelse för företagets och regionen utveckling och tillväxt.
- Skapa en lärande miljö kring kompetensutveckling genom bland annat nätverksbyggande mellan deltagare och aktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Samtliga aktiviteter kommer att genomföras i av företagen anpassade ordinarie lokaler. För personer med behov av extra stöd/insatser för att kunna delta och genomföra aktiviteter kommer individuell anpassning att ske för att möjliggöra allas delaktighet och engagemang i projektet.

Samarbetspartners

 • Mälardalens högskola

Deltagande aktörer

 • AHAN AB
 • AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRI
 • Bröderna Axelssons Plåtslageri
 • BTT Plåt AB
 • Emeka AB
 • ESAB AB
 • Eskilstuna ElektronikPartner A
 • GAK Mekaniska
 • Hans Löfqvist Engineering AB
 • Jubo Mechatronics AB
 • Karlskoga Automatsvarvning AB
 • LASERTECH LSH AB
 • Modellteknik AB
 • Motion Control i Västerås AB
 • P.N.M. - PLÅT AKTIEBOLAG
 • Preforma AB
 • Torshälla Industrisvets AB

Kommun

 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Karlskoga
 • Kinda
 • Laxå
 • Västerås
 • Örebro