Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Företag i utveckling Möckelnregionen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLärcentrum Karlskoga
KontaktpersonJan Mannerhag
E-postjan.mannerhag@karlskoga.se
Telefonnummer0586-61454
Beviljat ESF-stöd5 554 680 kr
Total projektbudget5 554 680 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-04-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 13 företag med 464 anställda. Projektet ska realisera de behov som framkommit under förprojekteringen. Utbildningarna som projektet ska genomföra syftar till att minska företagens och de anställdas sårbarhet samt öka konkurrenskraften på den regionala marknaden.

Bakgrund

Den nationella och internationella konkurrensen ställer idag ökade krav på både tillverkande och tjänsteproducerande företag. Samtliga företag som har omfattats av förprojekteringen, diarienummer 2008-3020009, gör liknande reflektioner rörande kompetensutveckling som framtida konkurrensfördel. De slutsatser som man lätt kan dra utifrån genomförd förprojektering, är att kraven på kompetensutveckling och ny kunskap slår genom hela organisationen och genom samtliga yrkeskategorier. För att bihålla konkurrenskraft, öka tillväxten och därmed trygga sysselsättningen krävs organisationer som besitter en kompetens och anpassningsförmåga i världsklass. Implementering av nya material, metoder och processer måste ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet hos varje enskild medarbetare. Framtidens ledare måste inse vikten av det livslånga lärandet och präglas av ett synsätt där jämställdhet är ett tydligt konkurrensmedel, där varje enskild individs unika kompetenser utgör en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen och har en direkt betydelse för företagets utveckling och attraktivitet.

Inom tillverkningsindustrin har den snabba tekniska utvecklingen ställt ökade krav på den anställde i form av nya maskiner och ny utrustning men även inom metoder för mer kostnadseffektiv produktion och ett helhetsstänkande som exempelvis Lean Production och kvalitetssystem.
Inom tjänsteproducerande företag kan man se ökade behov av kunskaper inom områden som marknadskommunikation, ekonomi och IT men även här föreligger stora utvecklingsbehov inom kvalitetstänkande och effektivare produktion.

Genom att redan i förstudien genomfört en djupanalys av företagens styrkor, svagheter, affärsmodeller m.m. som utgör företagets kritiska massa och konkurrensmedel, har vi tillsammans med företaget och dess anställda kartlagt vilka utvecklingsområden som bör prioriteras utifrån företagens visioner, strategier samt önskat läge. Förstudien har fokuserat på de kompetenser företaget har, bör inhämta eller utveckla på lång och kort sikt. Att beakta fördelar med att rekrytera och kompetensutveckla ur hela basen, dvs. både kvinnor män, är av största vikt för att företagen ska på längre sikt vinna framgång. Föreliggande kompetensutvecklingsprojekt kommer sålunda att spela en mycket viktig roll för konkretiseringen av de visioner och affärsutvecklingsplaner som uttryckts i de medverkande företagen. Redovisade kompetensutvecklingsplaner för de berörda medarbetarna svarar upp mot de kompetensutvecklingsbehov som den genomförda förstudien tydligt visar.

Modell och arbetsmetod
Projektet är ett samlingsprojekt där Lärcentrum Karlskoga samordnar och koordinerar de planerade utbildningsinsatserna för 13 företag med sammanlagt 464 anställda inom Örebro län. Genom detta angreppssätt kan vi öka kostnadseffektiviteten i projektet genom att erbjuda möjlighet för deltagande företag att samordna utbildningsinsatser gemensamt och där deltagare från flera olika företag kan delta i samma kurs. Detta stärker vidare tanken på lärande nätverk och ger företagen och de anställda inom företagen möjlighet att bredda sina kontakter och utveckla samverkan inom flera områden. Genom detta ökar också förhandlingsutrymmet mot utbildningsleverantörer gällande priser, anpassning av kursinnehåll och planering av genomförande.
I rollen som koordinator kommer Lärcentrum även ge stöd och coachning för de deltagande företagen för att stimulera och uppmuntra till att genomföra planerade utbildningsinsatser inom angiven tid.

Syfte

Projektet ska bidra till att stärka de medverkande företagen genom nödvändig kompetensutveckling. På detta sätt minskas de medverkande företagen och dess anställdas sårbarhet och stärker konkurrensmöjligheterna på såväl lokal som regional nivå.
Genomförandeprojektet ska utifrån genomförd förprojektering, skapa och fastslå rutiner hos de medverkande företagen för att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling som ett starkt konkurrensmedel.
Genom samlingsprojektet skapas och utvecklas nya strukturer för kompetensutveckling och därvid dra fördel av de samordningsvinster och koordination av kurser och utbildningar.

Projektet strävar mot en hög grad av kostnadseffektivitet genom att i så stor utsträckning som möjligt koordinera och samordna utbildningsinsatser samt att tydligare koppla samman kompetensutveckling och jämställdhet som faktorer för ökad tillväxt.

Målsättning

Som mätbara mål anges följande:
- 100 % av kompetensplanerna skall genomföras under projekttiden
- 100 % av deltagarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser
- 100 % av deltagarna har fått fördjupade kunskaper inom sitt nuvarande arbetsområde

Förväntade effekter
- 50 % av deltagarna har fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter
- Projektdeltagarna har höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individen och företagets fortsatta utveckling

Som stöd för att uppnå målen kommer projektet att bistå de medverkande företagen med coachning och uppföljning under hela projekttiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att verka i huvudsak i två skilda miljöer,
Företagens egna lokaler
Utbildningsleverantörers lokaler

De medverkande företagens egna lokaler antas vara anpassade för anställda med särskilda behov varpå ingen åtgärd från projektet krävs med avseende på tillgänglighet.
När det gäller utbildningsleverantörer så kommer stora krav på tillgängliga, anpassade lokaler för personer med funktionshinder att vara ett absolut krav.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har data från 464 personer i 13 olika företag insamlats rörande kompetensutveckling.
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har dessa data kategoriserats, och gjorts jämförbara för att kunna kommuniceras till berörda parter. Genom statistiska jämförelser kan då dessa uppgifter utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner hos de deltagande företagen
De konkreta jämförelser som har gjorts i förprojekteringen belyser bland annat mäns och kvinnors deltagande i kompetensutveckling, antal utbildningsdagar fördelade per kön samt hur mycket pengar som satsas på kvinnor respektive män i kompetensutveckling.
I förstudien framgår även vilken typ av kompetensutveckling som är dominant för respektive kön.
Genom att statistiskt påvisa olikheter kan dessa data utgöra en god grund för vidare analys och påverkansarbete inom ramen för projektet.

Uppgifterna kommer även att delges Karlskoga kommuns jämställdhetsstrateg som kommer att aktivt delta i projektet för att i form av två seminarier diskutera jämställdhetsfrågor med de medverkande företagen.
Seminarierna är ett initiativ av Karlskoga kommun och finansieras helt av kommunen.

Projektet kommer att ytterligare belysa faktorer för jämställdhet som diskuterats under förstudien. Genom att bland annat via projektets egen hemsida informera om jämställdhet samt jämföra statistik från förstudien med statistik från genomförandeprojektet påvisa eventuella effekter av genomförd satsning.
Statistik som kommer att beaktas är bland annat
Arbetsuppgifter/kön
Genomförda utbildningar/kön
Utbildningskostnader/kön

Uppgifterna kommer endast att redovisas på projektnivå, dvs. inga specifika företagsuppgifter kommer att redovisas på hemsidan.
Bifogar Viktiga slutsatser från förprojekteringen gällande jämställdhetsintegrering inför genomförandet.

Samarbetspartners

 • CityAkademin - lärcentrum
 • Företagareföreningen Möckelnföretagen
 • Polstjärnan Kompetenscentrum

Deltagande aktörer

 • Aston Sweden AB
 • Booforsen Fastighets AB
 • BraData MCP AB
 • Bäckmans Rör i Karlskoga AB
 • ConDesign Nevo AB
 • Dynasafe AB
 • Dynasafe Engineering AB
 • ESAB AB
 • Maskincentrum i Örnsköldsvik AB
 • Nya Svensk Design i Karlskoga AB
 • Partnertech Karlskoga AB
 • Promek AB
 • Sweborr i Karlskoga AB

Kommun

 • Karlskoga
 • Laxå
 • Örebro