Logotyp på utskrifter

Företag i utveckling Excert

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLärcentrum Karlskoga
KontaktpersonJan Mannerhag
E-postjan.mannerhag@karlskoga.se
Telefonnummer0586-61454
Beviljat ESF-stöd3 763 286 kr
Total projektbudget3 763 286 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 16 olika verksamheter inom området energetiska material. Utbildningarna som projektet ska genomföra syftar till att minska företagens och de anställdas sårbarhet samt öka konkurrenskraften på den regionala och nationella marknaden.

Bakgrund

Den svenska explosivsektorn grundlades av Alfred Nobel och har allt sedan dess haft sin tyngdpunkt i östra mellansverige. En kraftig omstrukturering har pågått sedan 1990 och pågår fortfarande. Huvuddelen av explosivsektorn har fragmenterats och övergått i utländsk ägo och genom den pågående omstruktureringen och den ringa nyrekryteringen har nu medelåldern i explosivsektorns industrier blivit mycket hög. I de företag som deltog i förprojekteringen, diarienummer 2008-3020504, ligger medelåldern strax under 50 år men i många företag i branschen har medelåldern idag nått över 50 år. För att bibehålla och att öka konkurrenskraften och därmed öka tillväxten och trygga den fortsatta sysselsättningen inom explosiv industrin är det av största vikt att explosivsektorn upplevs som en framtidsinriktad tillväxtsektor där specialistutbildade medarbetare har unika möjligheter till karriär och stora möjligheter till ständiga förbättringar av den egna konkurrensförmågan.

De slutsatser man kan dra från utifrån förprojekteringen är att svensk explosiv industri är i dag av världsklass, detta trots avsaknaden av adekvata utbildningar inom det reguljära utbildningssystemet. Dock är krav och behov av kompetensutveckling och överföring av specialistkunskaper är mycket stor hos samtliga som arbetar med eller på annat sätt påverkar hanteringen av explosiva varor. Företagens förmåga, att på ett både säkert och konkurrenskraftigt sätt hantera, leverera och tillverka explosiva produkter ställer höga krav på både goda teoretiska kunskaper men också på en gedigen praktisk erfarenhet. Utöver den specialistkunskap som branschen kräver är språkkunskaper mycket viktigt då företagen oftast arbetar på en internationell marknad.
Det är således varje enskild individs unika kompetenser som utgör en avgörande komponent i företagens utveckling och framgång.
Förprojekteringen tydliggjorde detta och därmed behovet och vikten av ett livslångt lärande.

Modell och arbetsmetod
Projektet är ett samlingsprojekt där Lärcentrum Karlskoga samordnar och koordinerar planerade utbildningsinsatserna för 16 olika verksamheter med sammanlagt 2 498 varav 560 personer anställda i Karlskoga, Nora, Lindesberg, Vingåker, Katrineholm, Eskilstuna och Örebro kommuner samt Mälardalens högskola och Örebro universitet kommer att delta i projektet. Genom detta angreppssätt kan vi öka kostnadseffektiviteten i projektet genom att erbjuda möjlighet för deltagande företag att samordna utbildningsinsatserna och där deltagare från flera olika företag kan delta i samma utbildning. Detta stärker vidare tanken på lärande nätverk och ger organisationer, företagen och dess anställda möjlighet att bredda sina kontakter och utveckla samverkan inom flera områden. Genom detta ökar också förhandlingsutrymmet mot utbildningsleverantörer gällande priser, anpassning av kursinnehåll och planering av genomförande.

Syfte

Projektet ska bidra till att anställda inom den energetiska sektorn får nödvändig spetskompetens och därigenom få större möjligheter att möta framtida förändringar. Dessutom stärks företagens förmåga att konkurrera på en exportinriktad marknad.
Genomförandeprojektet ska utifrån genomförd förprojektering, skapa rutiner hos de medverkande organisationerna för att arbeta med ett livslångt lärande.
Genom detta samverkansprojekt ges också ökade möjligheter för individen att etablera nya kontakter som stärker individens eget nätverk och ger bättre möjligheter till beredskap för förändringar.
Projektet ger också möjligheter till en kostnadseffektiv utbildning genom de samordningseffekter som samverkan i projektet ger möjlighet till.

Målsättning

100 % av planerade utbildningsinsatser skall genomföras inom projekttiden
100 % av deltagarna skall känna sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser.
100 % av deltagarna skall ha fått ökade spetskunskaper inom området energetiska material

Förväntade effekter
50 % av deltagarna har fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter.
Projektdeltagarna har höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individen och företagets fortsatta utveckling
Som stöd för att uppnå målen kommer projektet att bistå de medverkande företagen med coachning och uppföljning under hela projekttiden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets lokaler är väl anpassade utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Hissar, automatiska dörröppnare samt dubbeldörrar i de flesta av entréerna. Inne i lokalerna är det fritt från höga trösklar och trappor, handikapptoalett finns i direkt anslutning till projektets lokaler. I konferens- och utbildningslokaler finns tillgång till höj- och sänkbara bord och datorbord. Fikarum och matsal är anpassade efter samma standard.
All kommunikation med deltagare i projektet sker utifrån individuella behov och förutsättningar. Allt material som delges i skriftlig form kan direkt anpassas utifrån behov avseende teckenstorlek, färgval osv. För deltagare med exempelvis grav synskada kan materialet presenteras muntligt. I de fall kommunikation ska elektroniskt via hemsida eller e-post kommer projektet att i största möjligaste mån tillämpa principerna för WAI.
Vår strävan är att samtliga anställda i projektet har en grundläggande kompetens i tillgänglighetsfrågor. Redan innan förstudiefasen påbörjats tas eventuella behov av extra resurser eller anpassning av planerade aktiviteter under projektet upp med de medverkande företagen. Vid behov av anpassning som av mer komplex eller omfattande karaktär avser projektet att anlita externa resurser för att undanröja eventuella hinder för deltagande. Vid genomförande av exempelvis kompetensutvecklingsprojekt utgör tillgänglighetsaspekten på en leverantör en viktig del. Likvärdiga krav på lokaler, material och kommunikativa verktyg ställs på leverantören för att säkerställa allas möjlighet till deltagande. I de fall då krav på speciell utrustning eller liknande ställs för att deltagare skall kunna medverka i utbildningen kommer detta att utarbetas i samråd mellan leverantören, projektledningen, företaget och deltagaren.
projektledningen arbetar ständigt med att öka tillgängligheten i verksamheten och samarbetar därför med kommunens handikappråd. Rådet ska i sin verksamhet medverka till att handikapperspektivet genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår därmed att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har uppgifter från 560 personer i 19 olika verksamheter, varav 16 av dessa går vidare i detta projekt, insamlats rörande behovet av specialistkompetens inom explosivämnesbranschen.
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har projektet för avsikt att redogöra för hur kompetensutvecklingsinsatser som genomförs inom ramen för projektet fördelas mellan kvinnor och män. Projektet har för avsikt att utifrån dessa data föra en löpande dialog med varje företag för att belysa eventuella differenser mellan könen avseende satsade medel, tillgång till specialistkompetensutveckling samt antal genomförda utbildningsdagar per kön.

Genom att statistiskt påvisa olikheter kan dessa data utgöra en god grund för vidare analys och påverkansarbete inom ramen för projektet.
Uppgifterna kommer även att delges Karlskoga kommuns jämställdhetsstrateg som kommer att aktivt delta i projektet för att i form av två seminarier diskutera jämställdhetsfrågor med de medverkande företagen. Seminarierna är ett initiativ av Karlskoga kommun och finansieras helt av kommunen.
Projektet kommer att ytterligare belysa faktorer för jämställdhet. Genom att bland annat via projektets egen hemsida informera om jämställdhet samt jämföra statistik med statistik från andra genomförandeprojektet för att påvisa eventuella effekter av genomförd satsning. Statistiken kommer att beakta bland annat följande:
Arbetsuppgifter/kön.
Genomförda utbildningar/kön
Utbildningskostnader/kön

Uppgifterna kommer endast att redovisas på projektnivå, dvs. inga specifika företagsuppgifter kommer att redovisas på hemsidan.

Samarbetspartners

 • CityAkademin - lärcentrum
 • Företagareföreningen Möckelnföretagen
 • IF Metall Norra Västerbotten
 • Plast och Kemiföretagen
 • Polstjärnan Kompetenscentrum
 • Unionen Sthlm

Deltagande aktörer

 • BOFORS BEPAB AKTIEBOLAG
 • CAMBREX KARLSKOGA AKTIEBOLAG
 • Center for Developmental Research
 • CESIUM HOLDING AB
 • CHEMATUR ENGINEERING AKTIEBOLA
 • EPC SVERIGE AB
 • EURENCO BOFORS AKTIEBOLAG
 • EXOVA AB
 • Mälardalens högskola
 • NAMMO LIAB AKTIEBOLAG
 • NAMMO VINGÅKERSVERKEN AKTIEBOL
 • Orica Mining Services
 • SCANDINAVIAN SEALIFT AKTIEBOLA
 • SECLINK AB

Kommun

 • Eskilstuna
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Lindesberg
 • Nora
 • Vingåker
 • Västerås
 • Örebro