Logotyp på utskrifter

Fördjupad implementering Uppsala GY

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUven
KontaktpersonJohan Furenborn
E-postjohan.furenborn@uppsala.se
Telefonnummer018-72772021
Beviljat ESF-stöd1 833 680 kr
Total projektbudget1 833 680 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet kommer att utveckla arbetsformer som gör att färre ungdomar lämnar gymnasieskolan utan examen. Den fördjupade implementeringen kommer att kunna skapa strukturer som härstammar från framgångsrika projekt och verksamheter som bekämpat avhopparproblematiken. Dessa strukturer kommer att leda till att fler ungdomar klarar av en gymnasieexamen eller en yrkesexamen.

Bakgrund

Projektet Andra chansen pågick från 2009 till 2012. Idag är projektet implementerat i ordinarieverksamhet. Trots stor kunskap om målgruppens behov finns behov av att utveckla arbetet och involverade fler aktörer för att skapa mer effektiva verksamheter. Mycket bra erfarenheter har gjorts genom andra projekt med liknande behov som vi gärna vill ta del och lära oss av.

Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt. Den handlar om mer än att bara klara av den ekonomiska krisen. Strategin ska också råda bot på bristerna i EU:s tillväxtmodell och skapa de rätta förutsättningarna för en annan sorts tillväxt som är smartare, hållbarare och mer inkluderande.

EU har satt upp fem konkreta mål för de kommande tio åren. Målen gäller sysselsättning, utbildning, forskning och innovation, delaktighet och fattigdomsminskning samt klimat och energi.
EU-kommissionens ger landsspecifika rekommendationer till medlemsländerna utifrån analys av läget utifrån tillväxtstrategin. I senaste rapporten sägs att Sverige står inför stora utmaningar när det gäller den privata skuldsättningen, bostadsmarknaden och utsatta gruppers integration på arbetsmarknaden.
EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation vad gäller integrationen på arbetsmarknaden. Utifrån denna har Sverige vidtagit åtgärder för att ungdomar och personer med invandrarbakgrund ska komma in på arbetsmarknaden, men arbetslösheten är fortfarande hög (ungdomsarbetslösheten ökade till 25,1 procent i mars 2013, vilket är högre än EU-genomsnittet, och arbetslösheten för utomeuropeiska personer ligger på 30,6 procent, jämfört med EU-snittet på 23,1 procent). Anställningsbarheten bör stärkas genom bättre och mer riktade åtgärder. Man bör också göra mer för att underlätta en smidig övergång från skola till jobb.
Utbildning är en nyckelfaktor vad gäller möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför måste fler ungdomar klara av sin gymnasieutbildning och det livslånga lärandet behöver få en bra grund från skolan. Det är viktigt att våra visioner och mål för projektet stämmer överens med den europeiska gemenskapens strategi.

Projekt Andra chansen riktade sig till ungdomar i åldern 16-20år som varken arbetade eller studerade. Idag är projektet till stora delar implementerat och är en del inom gymnasieskolan. Trots de 70 platserna som verksamheten har finns det i Uppsala 375 ungdomar i åldern 16-19 år enligt SCB som under 2012 varken arbetar eller studerar. Därför finns det ett behov av fortsätt utveckling av arbetsformerna inom gymnasieskolan i Uppsala så att avhoppen reduceras.
Introduktionsprogrammen är till för de ungdomar som inte blivit behöriga till gymnasiet eller för de som hoppat av och har en lång väg tillbaka. Gruppen ungdomar inom Introduktionsprogram, IM, är heterogen vad gäller behov, det handlar både om bristande differentierade behov. Idag ser vi ifrån Andra chansen, och även ifrån Introduktionsprogrammen, problem som spänner från bristande ämnesdjup hos eleven till svårigheter inom skolans organisation att anpassa sig till elevers behov. Det finns i grundskolan ett metodutvecklingsbehov för den del av elevgruppen som inte når/riskerar inte nå målen i många ämnen. Och även i åldersgruppen 20-25år finns det behov av en verksamhet som stödjer personer på väg in i Komvux.
Projektets intentioner ligger väl i linje med ansvariga nämnders uppdrag, inriktningsmål och strategier samt med den regionala utvecklingsstrategin – Uppländsk drivkraft 3.0 - " Uppsalaregionens viktigaste tillgång och utvecklingskraft är befolkningens kompetens och förmåga. Varje kvinna och man ska ges möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällslivet." (Uppländsk drivkraft 3.0).Målsättning

Att hitta metoder för att utveckla verksamheten inom gymnasieskolan samt stödverksamheter och förhindra avhopp. Ta till vara på och förädla guldkornen från ESF-projekten, så att de passar in i Uppsalas skolverklighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom erfarenheter gjorda i projekt Andra chansen om tillgänglighet och vad som kan vara hinder, finns ett antal problem och lösningar identifierade. Nu är det så med tillgänglighetsfrågan att det finns hela tiden nya hinder att identifiera och röja, så att titta på vad andra projekt gjort kommer att utöka det egna biblioteket med nya problem och förhoppningsvis nya lösningar. För målgruppen ungdomar som har hoppat av gymnasiet finns ofta en dold funktionsnedsättning och att identifiera vad som hindrar är en mycket viktig del i arbetet, och här kan vi genom att titta på andra projekt skaffa fler verktyg.

Kommun

  • Uppsala