Logotyp på utskrifter

Eu projekt Sala Industrier

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKarlssonspools
KontaktpersonHelene Karlsson
E-posthelene.karlsson@karlssonspools.com
Telefonnummer0224-37016
Beviljat ESF-stöd3 214 760 kr
Total projektbudget3 214 760 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-05-03
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla och behålla den personal som är kvar i företagen efter gjorda nerdragningar, kompetensutveckla personalen så att de kan möta morgondagens ökade krav när konjunkturen vänder.

Bakgrund

Projektet oomfattar fem företag med sammanlagt 373 anställda berörs. Av dessa är 79 kvinnor och 278 män. De flesta kvinnorna arbetar med administration.
Rådande konjunkturläge har lett till en minskade orderingångar och samtliga företag vittnar om en låg beläggning, minskning med 70%.
Samtliga fem företag har en kraftigt minskad orderingång vilket lett till varsel och risk för uppsägningar. Ytterligare varsel kan tvingas bli aktuella.
I och med att företagen har sagt upp personal försvinner också viktig kompetens ut ur företagen. Ny kompetens försvinner då senast anställda med färskast kompetens sags upp först och äldre med mycket gedigen kompetens försvinner via pensionslösningar.

Vi vill i rådande konjunktur ta tillvara situationen och kompetenshöja personalen och därmed vidarutveckla företagen och förbereda företagen inför en kommande konjunkturuppgång.
En viktig del i detta arbete är att kompetenshöja personalen så att de står redo inför kundernas krav och behov.

Resultat av kartläggningen visar på tydliga kompetens- och förbättringsområden inför framtiden och en konjunkturuppgång.
Effektivisering, miljö- och kvalitetskrav, språkkunskaper, nya tekniker mm.
Det är även viktigt att säkerställa kompetensen i närområdet för att hindra utflyttning och pendling.
För att kunna dra nytta av varandras erfarenheter har vi valt att göra utvecklings- och kompetenshöjande åtgärder tillsammans.
Vi har likartade teknologier som skulle kunna göra det möjligt att samarbeta. Vi har för avsikt att under projektets gång utveckla en samarbetsmodell där vi exempelvis skulle kunna ha en personalpool, fortsätta med gemnensamma utbildningssatsningar både genom att ta tillvara varandras resurser som egna utbildare och för att upphandla utbildning till bättre pris och icke minst få utbildningen förlagd till orten. Som exempel kan nämnas att Karlssonspools kommer att ställa delar av maskinparken till förfogande i undervisningsyfte.

Samtliga företag har gjort en egen kompensinventering, bifogas ansökan.

Samtliga företag arbetar med jämställhetsfrågor/planer och vi har vid ett möte med företrädare för företagen gjort en gemensam SWOT där det framkommit att den största svagheten är att få kvinnor idag arbetar framför allt på verkstadsgolvet. Vi har idag samarbete med skolorna i våra närområden. I projektet har vi även konstaterat att vi vill satsa på att höja den interna kompetensen i jämställdhet och väljer att göra det tillsammans med Mälardalens högskola som har ett ESF-projekt där vi i första hand har för avsikt att utbilda jämpiloter.Att tillsammans i det närområdesnätverk vi nu bildar ta tillvara och utnyttja och genom kompetensutveckling utveckla våra resurser.Syfte

Säkerställa att kompetenser finns kvar inom företagen och i närområdet.
Förbereda oss inför en konjunkturuppgång.
Minska risk för fortsatta uppsägningar.
Förse personalen med kompetenser som ökar deras anställningsbarhet och därigenom öka deras möjligheter på arbetsmarknaden i såväl låg- som högkonjunktur.
Arbeta med jämställdhetsmöjligheter.

Målsättning

Antal personer i företagen före och efter projektet.
Antal personer som genomgått utbildning.
Antal genomförda utbildningstimmar.
Kvalitetsuppföljningar som följd av utbildning.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I vår gemensamma SWOT har vi belyst tillgängligheten ur samtliga ovan nämnda aspekter.
De viktigaste frågorna att lösa är säkerhet och förflyttningar i verkstäderna. Brandsäkerheten står därmed högt i fokus.
Vid upphandling av utbildning kommer vi att i vår kravspecifikationer ta upp tillgänglighetsperspektivet ur samtliga perspektiv.

Jämställdhetsintegrering

I samband med förprojekteringen har samtliga företag redogjort för sitt jämställdhetsarbete. Vid en av träffarna har vi även gemensamt gjort en SWOT.
Vi kan konstatera att vi behöver stärka våra kunskaper och skapa förutsättningar för jämställdhetsarbete.
Vi kommer att delta i det ESF-projekt som Mälardalen högskola driver, jämbredd. I första hand avser vi att utbilda piloter.
Om högskolans projekt ej kommer till stånd kommer vi att upphandla jämställdhet i motsvarande grad.

Vi räknar med att ta del av de mätbara mål som högskolan har och om vi gör egna isatser kommer vi att mäta dessa. Antal utbildningstimmar för piloter och antal utbildningstimmar/aktivitetstimmar när personalen aktiveras.

Inom ESF Sala industrier projektet kommer vi att säkerställa att kvinnorna får del av den planerade kompetensutvecklingen, andelen kvinnor i kompetensutvecklingsinsatser ska minst motsvaras av deras andel inom respektive arbetsområde.

I vår SWOT-analys har det även framkommit att det är viktigt att rekrytera kvinnor till industrin och vi kommer även att medverka till detta inför gymnasieval mm. Vi kommer att mäta antalet timmar vi arbetar med detta.Transnationellt samarbete

Ingen planerad

Deltagande aktörer

  • Grimaldis Mekaniska Verkstad
  • Metso Minerals Sala AB

Kommun

  • Köping
  • Sala