Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ett fullvärdigt arbetsliv

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDagens Jobb i Sverige AB
KontaktpersonKarl-Arne Elfman
E-postelfman@dagensjobb.nu
Telefonnummer0735316910
Beviljat ESF-stöd2 605 927 kr
Total projektbudget6 637 927 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektnamn: Ett fullvärdigt arbetsliv!

Projektet kommer att skapa en ökad tillväxt och sysselsättning. Detta genom en innovativ samverkan i jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv mellan individ, myndigheter och näringsliv för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och därmed befinner sig i ett utanförskap till samhället.

Programgraminnehållet är fokuserat på en individuellt upplagd arbetsplatsmatchning för att kunna ta till vara på varje individs möjlighet inom vår målgrupp att hitta sin arbetsplats inom det lokala, regionala eller nationella näringslivet och därmed nå målet för projektet, ett fullvärdigt arbetsliv!

Projektets målgrupp är långtidsarbetslösa även innefattande personer med funktionshinder och invandrare som är utlandsfödda.

Bakgrund

Projektet kommer att skapa en ökad sysselsättning genom att utveckla unika arbetsmetoder för att kunna ta till vara på varje individs möjlighet inom vår målgrupp till att hitta sin arbetsplats inom näringslivet och därmed nå målet för projektet, ett fullvärdigt arbetsliv!
Vi refererar samtidigt till AMS (Arbetsförmedlingen) kontinuerliga arbetsmarknadsundersökningar som dokumenterar ett stort behov av stöd för vår målgrupp långtidsarbetslösa även innfattande funktionshindrade och invandrare som är utlandsfödda. Och följande frågeställningar anser vi vara mycket viktiga anledningar till att långtidsarbetslösa befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och därmed också i ett utanförskap i dagens samhälle.

01. Brister i självkänslan.
02. Brister i tron på sin egen arbetsförmåga.
03. Brister i att söka arbete inom ett nytt yrkesområde.
04. Brister i grundläggande utbildning.
05. Brister i att söka arbete på annan ort.
06. Brister i svenska språket.
07. Brister i att våga söka sig ifrån bidragsberoendet.
08. Brister i att verkligen utnyttja de möjligheter som en praktikplats eller utbildning innebär.
09. Brister i kunskap och engagemang från näringslivet att rekrytera personal i jämställdhetssperspektiv.
10. Brister i kunskap och engagemang från näringslivet att rekrytera personal i jämlikhetsperspektiv.

Vi bedömmer att långtidsarbetslösa även innefattande funktionshindrade och utlandsfödda har behov av ett stöd för att hitta sin arbetsplats på lokal och regional arbetsmarknad, men vi ser också ett behov att kunna stödja denna målgrupp för att söka arbeten på den nationella arbetsmarknaden. Dels för att öka möjligheterna till att möta utbud och efterfrågan, men också för att det kan finnas ett önskemål att söka sig till släkt, vänner, kultur och där den religion man tillhör finns etablerad i vårt samhälle. Detta behov kommer att vara möjligt att tillgodose i vårt projektinnehåll och engagemang. Adderat till dessa behov och brister så finns också ett behov av utveckling av nya arbetsmetoder och samverkansformer mellan myndigheter och näringsliv för att stödja dessa personer på bästa sätt i deras väg mot ett fungerande och fullvärdigt arbetsliv.

Syfte

Skapa ökad tillväxt och sysselsättning genom att skapa unika och anpassade åtgärder för att stödja personer som befinner sig i ett utanförskap och långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet skall också verka för en strategisk påverkan för att utveckla samverkans möjligheter och verksamhetsområdet.

Målsättning

Vår målsättning är att skapa en gemensam och kvalitativ värdegrund mellan arbetstagare och arbetsgivare för att nå målet, en långsiktigt anställningsförhållande. Vår mätbara målsättning är att 75% av deltagarna skall få en anställning, resterande deltagare skall erhålla en av AF individuellt dokumenterad utbildnings- och handlingsplan i deras väg mot ett fungerande arbetsliv.
Ett annat mål är att projektet också skall verka för en tydlig inriktning till människors rätt till jämlikhet och jämställdhet oavsett etnicitet, funktionshinder, ålder eller kön.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målgrupp, lokal, projektinnehåll och personal ger tillgänglighet för personer med funktionshinder. Lokalen är belägen i Kulturstationen (Studiefrämjandet, Örebro). Lokalen ligger på markplan med ingång från perrongen till Örebro Järnvägsstation och i mycket nära anslutning till Resecentrum med länets alla bussförbindelser. Såväl ingång som lokal och toalett är även anpassad för rörelsehindrade personer.
Lokalen har bra akustik, bra möblering samt tillgång till arbetsplats med dator och är vald för att ge god tillgänglighet för personer med funktionshinder. När det gäller vårt projektinnehåll så är det även upplagt för att kunna stödja och stärka personer med funktionshinder, dels via ett nära samarbete med AF´s handläggare för funktionshindrade men även via stöd från AF-rehab. Vår personal och våra samverkanspartner har också stor vana av att bemöta och stödja personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Jämställhetsperspektivet har påverkat vårt projektinnehåll på följande vis:
Val av målgrupp ur jämställdhets- men även ur jämlikhetsperspektiv. Deltagarnas yrkesval, handlingsplaner, vår personals pedgogiska resurser, information och påverkan inom vår egen organisation, information och påverkan i samverkan med näringslivet är också anpassat ur jämställdhetspåverkan. Kort sammanfattat, projektet skall drivas för att varje individ, kvinna som man, skall ha samma möjlighet att utveckla sin kunskap och begåvning inom de yrkesområden där man vill verka och utvecklas.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Lindesberg

Samarbetspartners

  • Studiefrämjandet Örebro

Kommun

  • Örebro