Logotyp på utskrifter

Eskilstuna Fabriksförening 1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna Fabriksförening
KontaktpersonMichael Rydell
E-postmichael.rydell@telia.com
Telefonnummer016-141700
Beviljat ESF-stöd5 542 300 kr
Total projektbudget5 542 300 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-03-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet bidrar till att göra medarbetare mer anställningsbara. Förprojekteringen visar på fyra strategiska yrkesområden - CNC-operatör, robotsvets, produktionsteknik och arbetsledare. Projektet beaktar dyslexi. Valda yrkesområden är typiskt manliga. I projektet ingår ett jämställdhetsmål.

Bakgrund

Projektets målgrupp är företag, anställda, inom industrin, dess underleverantörer och tjänsteföretag, vilka arbetar på mer än en lokal marknad och som på grund av den rådande lågkonjunkturen genomför, alternativt riskerar att genomföra, varsel och uppsägningar. Detta projekt består av 20 industriföretag med 387 anställda. Projektet omfattar både personer som beräknas vara kvar i företaget och de som omfattas av varsel och uppsägning. Projetet berör anställda inom strategiskt viktiga yrkesområden där kartläggningen visat att stort behov av kompetenslyft och kompetensförnyelse förekommer. Kompetensinsatserna visar också på en tydlig jämställdhetsambition. Insatserna är fokuserade på anställda med låg och- eller otillräcklig utbildning.

Avsikten med projektet är att utnyttja lågkonjunkturens lägre arbetsbeläggning till kompetensförnyelse så att både företag och anställda ökar sin konkurrensförmåga på en marknad där stor konkurrens råder. Med hjälp av detta projekt ser dessa 20 företag en möjlighet att övervintra lågkonjunkturen och komma ur krisen med stärkt konkurrenskraft. För de anställda finns det möjlighet till kompetensutveckling som är av en typ som inte erbjuds i reguljär utbildningsverksamhet. Kompetensutvecklingen gör individen även mer anställningsbar på arbetsmarknaden i stort.

Bakgrund:
Länsstyrelsen i Sörmland har bedömt Eskilstuna som det mest drabbade och utsatta geografiska området med anledning av rådande lågkonjunktur. Arbetslöshet och varsel rusar i höjden. Fordonsindustrin är det område som drabbats hårdast. Detta påverkar även länets underleverantörer. Eskilstunaregionen är industriintensiv och har en stark koppling till fordonsindustrin, med underleverantörer i flera nivåer. Man brukar beräkna att en Volvoarbetare genererar 3-5 andra arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden. Det är därför av stor vikt att industriföretag och dess anställda förmår vara konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsplatser.
Industrin och dess underleverantörer lever i en konkurrensutsatt situation. Fordonsindustrin utgör ett nav för en betydande del av regionens näringsliv. Fordonsindustrins krav på sina underleverantörer innebär behov av ständiga förbättringar, ny teknik mm. Anställdas behov av ny kompetens är ett krav för att hänga med. Små ekonomiska marginaler hos underleverantörerna, kort framförhållning i verksamhetsplanering, behov av ständiga omställningar skapar en utmanande situation för såväl anställda som företag. Under högkonjunkturen har arbetsmarknadssituationen inneburit att rätt kompetens inte funnits att tillgå i tillräcklig omfattning, vilket inneburit att personer med låg eller otillräcklig kompetens anställts.

Den rådande lågkonjunkturen som drabbat industrin skär igenom alla underleverantörsnivåer. Industriföretagen befinner sig nu i en mycket svår situation, där lågkonjunkturen tvingar fram varsel och uppsägningar. Företagen dräneras på kompetens och individens förtroende för sin arbetsplats och bransch minskar. Flera av företagen har genomfört fler än ett varsel. Det innebär en stor risk när så mycket kompetens försvinner ur företagen. Hela företagets framtid kan riskeras om inte extra möjligheter till kompetensutveckling finns. Kan inte kompetensen behållas i företagen finns risk att kunderna vänder sig till andra underleverantörer när konjunkturen vänder. Den utmanande tillvaron har nu förvandlats till en ytterst utsatt och sårbar sådan för såväl företag som anställda.

Samverkanspartners:
Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Eskilstuna Kommun har tagit ett samlat grepp för att möta varsel och uppsägningar inom industriföretag i kommunen. I detta samarbetsprojekt finns många aktörer som bidrar med erfarenhet och kompetens, däribland arbetsmarknadens parter och Mälardalens Högskola. Eskilstuna Fabriksförening har fått uppdrag av Eskilstuna Kommun att vara projektansvarig för att hålla samman ett projekt för industriföretag i Eskilstunaområdet. Detta projekt går under benämningen "Framtid Industri".

Förprojekteringens resultat:
Förprojekteringen och förankringen av projektet har genomförts genom en kartläggningsprocess på företagen där representanter för arbetstagare och arbetsgivare deltagit. Med utgångspunkt från de framtida krav som bl.a. Volvo CE ställer på sina framtida underleverantörer och samarbetspartners har behov av kompetenshöjning tydliggjorts. Kvalité, miljö och ett strukturerat ständigt pågående förbättringsarbete, "Lean-Production", är viktiga hörnstenar vilket ställer allt högre krav på underleverantörernas förmågor.

Inom varje företag har därefter en kartläggning på individnivå genomförts genom medarbetarsamtal där personal och ledning bedömt nuvarande kompetensnivå och kompetensbehov. Kartläggningen har fokuserat på hur de enskilda individerna och företagen ska gå stärkta ur krisen och att stärka sin yrkeskompetens med möjlighet att snabbt kunna ställa om när konjunkturen vänder.

Kartläggning har startat utifrån ett brett företags-/individperspektiv för att sedan i nästa skede fokuserat på strategiskt viktiga yrkesområden där stora kompetensbrister visat sig. För att kunna möta individernas behov av kompetensutveckling genomfördes en kompetensinventering på företags- och individnivå per yrkesområde. Vår kartläggning har visat att dessa företag och anställda har likartade utmaningar vad gäller kompetensutveckling inom för företagen strategiskt viktiga områden.

Fyra yrkesområden framstod i det analyserade resultatet. Det visade sig att CNC-operatörer, Robotsvetsare och Produktionstekniker har en alltför låg kompetens för att vara konkurrenskraftiga i förhållande till framtida krav. Det fjärde området, Arbetsledarrollen, är viktig utifrån genomförandet av kundens krav och arbetsorganisationens utveckling med bland annat beaktande av jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Arbetsledaren står som bärare av värderingar, metoder, arbetslagsutveckling, kompetensinventering, medarbetarsamtal etc. Kartläggningen indikerar att utbildningsinsatserna för samtliga yrkesområden kommer att behöva starta på en relativt låg nivå.Syfte

Syfte 1: Avsikten med projektet är att göra de anställda mer "anställningsbara" på arbetsplatsen samt på arbetsmarknaden i stort. Genom att utnyttja lågkonjunkturen då arbetsbelastningen är lägre kan anställda från 20 industriföretag genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans, genom ett gemensamt projekt. Genom att höja kompetensen kan företag och anställda använda tillfället att rusta sig inför "bättre tider" och komma ut mer konkurrenskraftiga.

Syfte 2: Samverkan för ökad kontinuitet i kompetensutveckling mm. Den kompetensutveckling som individerna behöver tillhandahålls inte för "privat" bruk. För att kunna ta del av kompetenssatsningarna är individerna hänvisade till arbetsplatsen som arena. Detta tydliggör hur viktigt det är att kompetensutvecklingen på arbetsplatserna fungerar, är strategisk och har kontinuitet. Ytterligare en ambition / avsikt i projektet är att åstadkomma naturliga nätverk mellan företagens olika yrkesgrupper. Företagens kartläggning visar att man önskar skapa arenor med yrkesgrupperna som bas för att öka samverkan i affärsprojekt, problemlösningsgrupper, kompetensutveckling osv.

Syfte 3: Öka möjligheten för anställda med dyslexi att utvecklas i arbetslivet genom kompetensutveckling. Enligt beräkningar är 13% av arbetstagare mer eller mindre drabbad av funktionshindret dyslexi. Problematiken är inte alltid så väl känd i arbetslivet och hos personer med ledande befattningar. Utbildning och kartläggning är första steget att stötta anställda som är drabbade.

Syfte 4: Öka kvinnors kompetens inom yrkesområdena med syfte till fler kvinnor i arbetsledande befattningar och bättre löneutveckling genom utveckling i yrkesrollen. Flera företag har i sitt urval till kompetensutveckling gjort tydliga jämställdhetssatsningar. Många kvinnor har en lägre utbildning inom yrkesområdet vilket påverkar deras löne- och karriär/yrkesutveckling.


Målsättning

Syfte 1: Avsikten med projektet är att göra de anställda mer "anställningsbara" på arbetsplatsen samt på arbetsmarknaden i stort. Genom att utnyttja lågkonjunkturen då arbetsbelastningen är lägre kan anställda från 20 industriföretag genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans, genom ett gemensamt projekt. Genom att höja kompetensen kan företag och anställda använda tillfället att rusta sig inför "bättre tider" och komma ut mer konkurrenskraftiga.

Mätbara mål: Efter avslutad kompetensutveckling och i samband med utvärderingen kommer en ny mätning med samma kartläggningsverktyg att genomföras på deltagarna. Resultaten av mätningen ska jämföras med ställda mål på individnivå. Individen skall ha ökat sin kompetens med mins 2 steg på de beskrivna kompetensnivåerna. Detta ska ingå som en del av projektutvärderingen.

Syfte 2: Samverkan för ökad kontinuitet i kompetensutveckling mm. Den kompetensutveckling som individerna behöver tillhandahålls inte för "privata" bruk. För att kunna ta del av kompetenssatsningarna är individerna hänvisade till arbetsplatsen som arena. Detta tydliggör hur viktigt det är att kompetensutvecklingen på arbetsplatserna fungerar, är strategisk och har kontinuitet. Ytterligare en ambition / avsikt i projektet är att åstadkomma naturliga nätverk mellan företagens olika yrkesgrupper. Företagens kartläggning visar att man önskar skapa arenor med yrkesgrupperna som bas för att öka samverkan i affärsprojekt, problemlösningsgrupper, kompetensutveckling osv.

Mätbara mål: Antal samverkansgrupper skall till följd av kompetenssatsningen öka med 50%.
Mätbara mål: Deltagande företag ska vid projektets slut ha en kompetensplan för fortsatt utveckling som sträcker sig över två år för berörda individer.

Syfte 3: Öka möjligheten för anställda med dyslexi att utvecklas i arbetslivet genom kompetensutveckling. Enligt beräkningar är 13% av arbetstagare mer eller mindre drabbad av funktionshindret dyslexi. Problematiken är inte alltid så väl känd i arbetslivet och hos personer med ledande befattningar. Utbildning och kartläggning är första steget att stötta anställda som är drabbade.

Mätbara mål: Identifiera anställda med läs och skrivsvårigheter. 100% av dessa skall erbjudas hjälp för att hantera funktionshindret på ett bättre sätt.

Syfte 4: Öka kvinnors kompetens inom yrkesområdena med syfte till fler kvinnor i arbetsledande befattningar, bättre löneutveckling genom utveckling i yrkesrollen. Flera företag har i sitt urval till kompetensutveckling gjort tydliga jämställdhetssatsningar. Många kvinnor har en lägre utbildning inom yrkesområdet vilket påverkar deras avancemangsmöjligheter och löneutveckling.

Mätbara mål: I en uppföljning efter projektet avser vi mäta om kompetensutvecklingsinsatsen gett en högre andel kvinnor i arbetsledande roll och de kvinnor som redan arbetar som arbetsledare har fått ett större ansvarsområde. Vår målsättning är en ökning med 20%.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Öka möjligheten för anställda med dyslexi att utvecklas i arbetslivet genom kompetensutveckling. Enligt beräkningar är 13% av arbetstagare mer eller mindre drabbad av funktionshindret dyslexi. Problematiken är inte alltid så väl känd i arbetslivet och hos personer med ledande befattningar. Utbildning av personal som har en arbetsledande roll samt kartläggning på individnivå, är första steget att stötta anställda som är drabbade. Personer som kan identifieras kommer att hjälpas vidare för att få stöd inom kommunens utbildningsverksamhet.

Lokalerna vi ska använda är anpassade för personer med olika funktionshinder, rullstolar, ramper, hörselslingor mm.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visar på att företagen önskar göra satsningar på kvinnor inom dessa fyra typiskt manliga yrken genom att satsa extra på kvinnliga anställda. De kvinnor som förekommer inom dessa manliga yrken finns oftast i de lägre kompetensskikten. Detta påverkar såväl karriärutvecklingen som löneutvecklingen. I detta projekt görs en extra jämställdhetssatsning genom att speciellt höja kvinnornas yrkeskompetens för att skapa goda förebilder och på så sätt skapa mer blandade grupper på "industrigolvet".

Jämställdhetsmål finns inlagda i projektet och kommer särskilt att följas upp i utvärdering.

Samarbetspartners

 • Eskilstuna Fabriksförening
 • Eskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm
 • Länsstyrelsen
 • Mälardalens högskola
 • regionförbundet Sörmland
 • Svenskt Näringsliv
 • Unionen
 • VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A

Deltagande aktörer

 • AHAN AB
 • AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRI
 • CALIX AB
 • Fuji Autotech AB
 • SödergrensBr metallindustri AB

Kommun

 • Eskilstuna