Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Entreprenörskraft i besöksnäringen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTurismakademin Uppsala län
KontaktpersonCaj Nyman Caj Nyman
E-postcaj.nyman@turismakademin.se
Telefonnummer0705566614
Beviljat ESF-stöd3 048 112 kr
Total projektbudget3 048 112 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2012-02-02
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetenshöjande insatser för aktörer inom besöksnäringen i syfte att öka entreprenörskraften och tillväxten. Genom nya samverkansformer och inspiration skapas även nya lärande miljöer.

Bakgrund

Under många år har besöksnäringen brottats med problemet att inte vara en bransch utan just en näring. Som näring är det en väldigt heterogen skara företag och anställda som var och en har sina lojaliteter i en annan bransch. T ex har restauranger/hotell flera starka branschorganisationer att luta sig mot, nöjesparker har också en egen branschorganisation. Det finns naturligtvis företag som inte ingår i någon stark branschorganisation, exempel på detta kan vara alla de mindre upplevelseföretag som är en viktig del av utbudet till kunden. Flera tidigare genomförda projekt och studier har visat på en svag besöksnäring, turismen ökade i övriga delar av landet men inte i Uppsala Län. Anledningar till detta visade sig bland annat, genom undersökningar, vara bristande affärsmannaskap hos de verksamma företagarna i näringen. Utifrån dessa indikationer genomfördes ett förprojekt i syfte att kartlägga vad individerna själva, de som driver företag inom besöksnäringen, anser att de behöver för kompetensutveckling för att stärka sig själva och sina verksamheter. Om vi skulle få starkare individer med rätt kompetenser för att driva framgångsrika företag så bidrar det till näringslivet i länet samt främjar tillväxten på sikt. Under förprojektet nämde flera företagare att de har ambitioner att utöka sina verksamheter i framtiden.

Förprojektet pågick mellan mars till och med augusti 2009. Under projekttiden kontaktades 230 företag i länet varav 120 personer intervjuades. Av dessa 120 så var 30 personer utvalda för att ingå i en referensgrupp. Företagarna representerade olika branscher i näringen, olika åldersgrupper, kön och etnisk bakgrund. Vi genomförda telefonintervjuer där frågorna var både öppna och mer slutna av statistisk karaktär. Referensgruppen deltog i en längre intervju och svarade till största del på öppna och diskuterande frågeställningar. Vi ville med kartläggningen se om det fanns tydliga behov av utvecklingsinsatser, och vi ville även se hur stort intresset var för att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser. Så företagarna fick svara på frågor som rörde vilka ämnen och områden de vill och behöver öka sin kompetens inom samt hur de vill att det ska gå till.
Vi kan nu efter kartläggningsarbetet sammanfatta det med att det är tydligt att det finns behov och vilja att delta i kompetenshöjande insatser hos företagarna i besöksnäringen. För att säkra engagemanget ytterligare hos målgruppen så gjorde vi ett utskick till samtliga som deltog i kartläggningen samt övriga företagare verksamma inom näringen. I utskicket delade vi med oss av resultaten från kartläggningen och ställde frågan om intresse fortfarande finns att medverka i ett eventuellt genomförandeprojekt. Vi har fått god respons, ca 80 företag har visat intresse och beräknat antal deltagare blir ca 175 personer.
Ämnen som det framkom behov av kompetensutveckling inom var: Marknadsföring, försäljning, service, värdskap, ekonomi, nätverk, omvärldskunskap, ledarskap, bokföring. I övrigt så nämnde de allra flesta företagarna att de vill se en ökning av samarbete, dem emellan, samt med de större aktörerna som verkar inom näringen till exempel kommunerna. Något som det även fokuserades på under intervjuerna var hur en utbildning och olika insatser skulle vara utformande för att kunna passa just den här målgruppen. Här framkom då vikten av det var ett flexibelt upplägg med såväl seminarieserier som distansutbildningar. De allra flesta företagare inom den här näringen har säsongsbetonade verksamheter med en högsäsong under vår och sommar.
Genom att förse dem som vill delta i ett genomförandeprojekt med kompetenshöjande insatser inom de områden de uttryckt behov av samt att ge dem förutsättningar för samarbeten tror vi oss skapa starkare individer som arbetar inom besöksnäringen. Under genomförandeprojektet avser vi att fokusera på ett urval av de ämnen som finns med i kartläggningen. Detta för att det finns andra aktörer på marknaden som kan erbjuda utbildningar inom vissa ämnen till målgruppen och sedan för att projektet är begränsat i form av tid. Vår fokusering kommer att vara på följande ämnen/områden under projektet: Marknadsföring, försäljning, service, värdskap, omvärldskunskap, jämställdhet, tillgänglighet och ekonomi. Det finns givetvis andra aktörer som genomför utbildningar inom ovannämnda ämnen, men något som målgruppen tyckte var väldigt viktigt var att det utbildningsinsatserna måste ha en god förankring mot turismföretagare. Detta avser vi att lägga stor vikt vid och även att upplägget blir väl anpassat efter de behov som finns. Vi tror att det är just metoden och det unika greppet om de gemensamma faktorerna som finns för den här målgruppen som gör att det här projektet kommer att tillföra goda resultat för såväl individerna, företagen och länets näringsliv i stort.
Det som de olika branscherna och turistnäringen med deras olika organisationer behöver är en gemensam och varaktig möjlighet till utbildning som överskrider gränserna för de olika branscherna.
Under vår förstudie erfor vi att branschbundna specialkunskaperna är viktiga men långt viktigare och mer outvecklade är den generella kunskapen om hur ett företagande i nya konstellationer ska fungera. Besöksnäringen är en ny konstellation och ett möjligt fundament för generell utveckling och utbildning. Som tidigare nämnt bygger den på kundens krav och önskemål. Utbildning, utveckling och inspiration till företagare och anställda i besöksnäringen har dessutom fördelen att inte vara något som de olika branscherna uppfattar som en, gent emot varandra, konkurrerande faktor. Det hjälper också till att luckra upp den ålderdomliga synen som fortfarande styr i många delar av besöksnäringen, nämligen att kunskap bör vara branschspecifik. För att hantera denna utvecklingspotential krävs ett projekt som kan bana väg och samtidigt visa på de möjligheter som en branschöverskridande utbildningsmetod skulle kunna åstadkomma.

Syfte

Syftet är att utanför de gängse branscherna skapa en ny och gränsöverskridande kunskapsförsörjning av generell art som kan användas i besöksnäringen, som kompletterar de nuvarande. Det andra syftet är att främja och utveckla nya lärande miljöer för vår målgrupp. Detta gör i sin tur att samverkan mellan olika aktörer (individer, småföretag, kommuner och organisationer) blir helt avgörande. Det tredje syftet blir att sprida resultatet bland annat genom en strategisk påverkan av politiska beslutsfattare, branschorganisationer, media med flera.

Målsättning

Projektets målsättning är att 90% av projektdeltagarna uppger en ökad kompetens inom de ämnen som behandlats under projekttiden. Deltagarna ska också få ett ökat incitament att öka samverkan på ett gränsöverskridande sätt både geografiskt och branschmässigt. Målet är även att projektets resultat blir väl förankrat och får accept hos de många olika aktörerna i Uppsala län. En annan målsättning är att jämställdhetsintegreringen i besöksnäringen ökar genom vårt arbete med detta under projektet. Vi har även som mål att i samarbete med deltagarna att tydliggöra tillgänglighet, i alla avseenden, som en konkurrensfördel för företagarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler som används vid de olika aktiviteterna ska vara väl anpassade för personer med olika funktionshinder. För att vi i övrigt ska kunna veta vad som behöver beaktas under projektet så kommer deltagarna inledningsvis att få besvara olika frågor som berör tillgängligheten. T ex allergier, syn, hörsel, material m.m. Allt material som används under projektet ska ha tagit hänsyn till tillgänglighetsbehoven gällande tydlighet. Vi också ställa krav på utbildare som anlitas under projektet att dem anpassar information och kommunikationen för personer med funktionsnedsättningar.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet ska integreras på varierande sätt under hela projektet för att öka kunskaperna och framförallt medvetenheten kring detta område. Rent praktiskt ska det innebära att projektet ska hålla fokus på proffesionalism i näringen ur ett genusperspektiv, det innebär också att vi kommer att ta tillvara det intresse kvinnor har för att kompetensutveckla sig. Jämställdhet ska vara med vid samtliga utbildningstillfällen som ett perspektiv på det ämne som berörs för att öka integreringen, t ex marknadsföring kopplat till jämställdhet.

Samarbetspartners

 • -
 • Helen Curry

Deltagande aktörer

 • UAK, Kontoret för barn och ungdom och arbetsmarknad
 • ALSTA TRÄDGÅRD HB
 • Arbetsmarknadskontoret
 • AVALON KERAMIK O MÅLERI
 • BED & BREAKFAST AGENCY UPPSALA
 • Bergby gård och konferens
 • Björkdala kursgård AB
 • Boka Uppland
 • Bragdebo Gård
 • BROR HJORTH-STIFTELSEN
 • Bruno Liljefors Stiftelse
 • Buckarby BoB
 • CONNOS KAJAK
 • COPIÖS
 • CR CREATIVE RESPONSE I STOCKHO
 • CSV BREDSAND AB
 • DAHAN, ILAN
 • DYNAMO KULTURINFORMATION
 • EUROPEAN COMMUNITY NETWORKS AK
 • FEAGULL TRÅDHANTVERK, Tant Ber
 • Fullerö Handel
 • Företagsnamn CARIN & MARIE I T
 • GEHLERT PERSONALUTVECKLING AB
 • GNUGG & GNÄGG AB
 • GRÖNSÖÖ SÄTERI AKTIEBOLAG
 • Guc Media
 • GUNILLA LUNDELLS GALLERI
 • HANDLA BUTIKEN I UPPLAND
 • HIGHGROVE AB
 • Hotell Muttern
 • HÅBO BUSS MATS MATTSSON AKTIEB
 • iBBAPRODUKTION
 • JAHN, KATJA
 • JERN, ÅSA
 • KRUSENBERG HERRGÅRD AKTIEBOLAG
 • KULTUR & STRUKTUR ALPSJÖ NETWO
 • LAGERLÖF, CHRISTINA
 • LARSSONS LIVS & SERVICE I SKUT
 • LEUFSTA QUILT
 • LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS & KONFER
 • LILJEHOLM, PER-ERIC
 • LIND, LEIF, Älgpark
 • LINNE'S SÄVJA HANDELSBOLAG
 • LISINGE GOLF AKTIEBOLAG
 • LUNDGREN, HELENA
 • MARMA MEDICAL AKTIEBOLAG
 • NOORS SLOTT AB
 • ODIOS VANDRARHEM AB
 • Pelle Svanslös hus
 • PIRUM HANDELSBOLAG
 • Prästgården Tuna
 • QEPTA AKTIEBOLAG
 • Relationsmäklarna i Sverige
 • SINNLIGT
 • Skoklosters slott
 • Spa Club
 • STIFTELSEN BRYGGHOLMEN
 • STIFTELSEN NORDENS BISKOPS-ARN
 • Tega Friskvårdgård
 • TRÄSSMAN, BERITH
 • ULIN, MARIA
 • Uppsala fotbollsgolf
 • Uppsala kommun Prod Vård och bildning, div Utb & arbete ()
 • Uppsala Konsert & Kongress
 • Uppsala läns landsting, CEOS
 • UPPSALA TAXI 100 000 AB
 • UPPSALA TÅGET
 • Uppsala universitet, Museum Gustavianum
 • Vallonbruk i Uppland
 • Vreta byggpool
 • Älvkarleby tursit och konferen
 • Älvkarleö Herrgård
 • Östa Camping

Kommun

 • Heby
 • Håbo
 • Knivsta
 • Uppsala