Logotyp på utskrifter

Ensjöholm och framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöreningen Ensjöholm, Ensjöholms by
KontaktpersonJan Larsson
E-postensjoholm.janlarsson@telia.com
Telefonnummer011 289450
Beviljat ESF-stöd1 396 041 kr
Total projektbudget1 396 041 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-08-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill höja och utveckla spetskompetens hos alla våra medarbetare som arbetar inom vården.
De kompetshöjande insatserna koppals till högskoleutbildning och forskning och bidrar och på så vis till att höja statusen i yrket. Vi vill bidra till en utjämning i könsfördelningen och få in och behålla fler män i vården och öka statusen i vårdyrket för kvinnor.

Vi vill också utveckla och höja kompetensen hos en grupp medarbetare, kring åldrandet för förståndshandikappade. På så vis vill vi ge dem ökad kompetens och möjlighet att utveckla en fristående verksamhet utanför Ensjöholm. Medarbetarnas ansällningsbarhet ökar och kommer att bidra till att det entreprenöriella tänkadet stärks och utvecklas. Vi kan då nyrekrytera till verksamheten.

Samarbetet med Norrköpingskommun bidrar till att vi kan sprida resultatet av vårt projekt till medarbetare även där och på så vis även öka deras kompetens.


Bakgrund

Bakgrund

Ensjöholms by är beläget omedelbart söder om Norrköping. Det ligger i en lantlig miljö vid Ensjön men har trots det promenadavstånd till närmsta bostadsområde med stadsbuss.

Ensjöholm profil är att erbjuda boende och daglig verksamhet för vuxna förståndshandikappade med olika former av tilläggsproblematik. Många har dubbeldiagnos men kan även mer diffust vara i behov av en individuell lösning av boende/dagverksamhet. Upptagningsområdet är hela Sverige. Placeringarna är inte tidsbegränsade.

Verksamheten bedrivs av en ideell, allmän nyttig förening. Det betyder att den inte får vara vinstdrivande. Detta har varit ett medvetet steg då Ensjöholm vill vara en verksamhet som arbetar utifrån socialterapi som impuls med antroposofi som inspirationskälla, utan vinstintresse.


Huvudproblem

Undersköterskeutbildning och behandlingsassistentutbildning som de flesta av våra medarbetare har är inte tillräckligt för att kunna arbeta med och utveckla arbetet med vår målgrupp som är förståndshandikappade med komplexa tilläggshandikapp som tex asberger och autism. På sikt riskeras verksamhetens omfattning och därmed medarbetarnas anställningar.

Medarbetarna saknar överlag kompetens kring åldrandets problematik vilket gör att boenden flyttar in i kommunens åldersboende när vi inte kan erbjuda ett särskilt boende för dem här. Det minskar anställningsmöjligheten för våra anställda.

Medarbetarna som arbetar i daglig verksamhet har för lite special kompetens för att kunna möta våra arbetstagares allt mer komplexa problematik när de ska skräddarsy lämpliga arbetsplatser för arbetstagarna. Detta hotar verksamhetens överlevnad på sikt och därmed medarbetarnas anställning.

Statusen i våra medarbetares vårdyrke är låg. Det betyder bla att anställningsbarheten är begränsad hos de medarbetare som arbetar hos oss, av vilka majoriteten är kvinnor. Vårdyrken präglas av låg utbildning, lågt löneläge och små möjligheter till karriärvägar.
Vid Ensjöholm är könsfördelningen kvinnor/män - 84/16 %. Det skapar en statisk arbetsmarknad för kvinnor och begränsningar för män. Dessa beskrivna problem gör att gruppen män inte väljer vårdyrket och de få som väljer yrket stannar inte kvar. Att könsfördelningen är obalanserad upprätthåller gamla mönster och förhindrar en utveckling av verksamheten och individen.

Kopplingen till högskolemiljö med forskning och utveckling är så gott som obefintlig och behöver stärkas.

Erfarehetsytbyte med verksamheter inom samma arbetsområde är dåligt utvecklad både inom Sverige och med andra länder. Det dåligt utvecklade samarbetet och erfarenhetsutbytet gör att medarbetarna och verksamheten går miste om utvecklingsmöjligheter.

ARBETSMETOD
Arbetet skall ske processinriktat och med hjälp av SWOT metoden där alla medrbetare inom verksamheten kommer att delta. SWOT analysen kommer att ske huvudsakligen i mindre grupper inom respektive arbetsområden som gruppbostäder, daglig verksamhet och ledningsgrupp osv. Detta försätter medarbetarna i en lärande process som bidrar till att påverka den egna utvecklings- och kompetensprocessen samt verksamhetens utveckling.
De kompetenshöjande insatserna arbetas fram av medarbetargrupperna, de följs sedan upp av medarbetarna med utvärdering i vid arbetsplatsträffar och stormöten.

Utvärdering kommer dessutom att ske av extern konsult under projektets gång genom enkäter till medarbetarna och fördjupad intervju i fokusgrupp vid tre tillfällen under projektets gång.
Resultatet därifrån påverkar sedan det fortsatta arbetet i projektet genom att befrukta det med slutsatser man stegvis kommer fram till.

Syfte

Orsaker till problemet och effekten av problemet

Boende och arbetstagare som kommer till oss har allt mer komplexa problem som måste mötas på ett professionellt vis.
Grundutbildningen (undersköterska/ beh. assistent osv.) som de flesta medarbetare har är inte tillräcklig för att kunna hantera mötet med våra boenden och arbetstagare i alla situationer så att det blir utvecklande både för våra brukare och våra medarbetare.
Effekten av detta riskerar att bli att verksamheten tvingas söka nya medarbetare och anställa medarbetare med högre kompetensnivå än vad våra medarbetare har i dag, för att kunna nå upp till de krav som både brukare och uppdragsgivare ställer på verksamhetens innehåll.
Ytterligare en effekt är att medarbetaren känner otillfredställse med arbetet då arbetets uppgifter inte matchar kompetensnivån.
Detta gäller på alla nivåer i organisationen både hos medarbetare i boende, daglig verksamhet samt i administration och ledning.

Medarbetarna saknar överlag kompetens kring åldrandets problematik.
Våra boenden/arbetstagare behöver oftast jämfört med befolkningen i övrigt mycket tidigare komma i åtnjutande av anpassad ”åldringsvård” vilket vi i dag inte kan erbjuda. Tyvärr finns inte heller den typen av verksamhet utvecklad hos oss eller hos kommunen/kommunerna vi samarbetar med.
Effekten av detta kan bli att medarbetare måste sluta när våra boenden måste flytta till ett vanligt åldringsboende hos kommunen.

Medarbetarna i daglig verksamhet saknar spetskompetens för att kunna skräddarsy arbetsinnehållet så att arbetstagarna med sin komplexa problematik får ett arbetsinnehåll som blir reellt och inte fungerar som ”låtsas verksamhet”.
Det påverkar utvecklingen av den dagliga verksamheten på ett negativt vis och riskerar att vi inte kan utveckla den och behålla våra arbetstagare.
På så vis blir anställningen osäker för våra medarbetare.

Statusen i vårdyrken dvs hos våra medarbetare, är överlag låg bla beroende av att det är kvinnoyrken som inte haft stark koppling till forskning och utveckling. Effekten av detta blir att de lätt blir utbytbara på arbetsmarknaden och tryggheten i anställningen blir lidande.
Män drar sig för vårdyrket pga den låga statusen, den låga lönen och bristen på karriärvägar.
Sammantaget blir effekten en stagnation inom yrket som konserverar könsroller och könsfördelning.

Orsaken till problemet är att kopplingen till högskolemiljö med forskning och utveckling är för svag och bör stärkas. Effektena blir att statusen i vårdyrket blir låg och ger få möjlighet till utveckling, lön och karriär.
Den dåliga kopplingen bidrar även till negativa effekter av könssnefördelningen.
En ytterligare effekt är otrygghet i anställningen, den enskilde medarbetaren riskerarer att bli passerad pga. bristande kompetens och att anställbarheten generellt är dålig.

Erfarehetsytbyte med verksamheter inom samma arbetsområde har inte förekommet i någon större omfattning varken inom Sverige eller med andra länder. Det dåligt utvecklande samarbetet och erfarenhetsutbytet gör att verksamheten går miste om utvecklingsmöjligheter och en lärande miljö. En effekt av detta är att inte heller Ensjöholm bidrar till att vara en lärande miljö för andra verksamheter inom och utanför Sverige.

Målsättning

MÅL

Övergripande mål är att höja kompetensen hos alla medarbetare så att de kan behålla sina jobb och ha en större anställningsbarhet på arbetsmarkanden vilket också kan bidra till att vi kan utveckla vår verksamhet och nyanställa.

Ett ytterligare mål är att höja kompetensen för alla så att status för den enskilde medarbetaren i yrket höjs. Idag är majoriteten av våra medarbetare lågutbildade inom vården.
Avsikten är att koppla utbildning till Linné universitetet i Kalmar/Växjö för att därigenom ge högskolekompetens.
Detta höjer statusen i yrket och bidrar till att minska bilden av vårdyrket som lågstatusyrke och stärker kvinnliga medarbeteres ställning i arbetet, på arbetsplatsen och anställningsbarheten ökar i stort. En bättre status för yrket gör även att män i större omfattning förväntas välja vårdyrket och även stanna kvar i det yrkesvalet.

Vår avsikt är även att få till stånd en lärande process med vår samarbetspartner Norrköpings kommun främst genom erfarenhetsytbyte mellan respektive gruppbostäder/daglig verksamhet.

Genom transnationellt samarbete och utbyte skall vi genom ömsesidiga längre och fördjupade arbetplatsvistelser skapa utvecklingsmöjligheter och erfarenhets utbyte.

En ytterligare målsättning för kompetenshöjning av medarbetarna är att utveckla kunskapsfältet kring förståndshandikappade och åldrandet. Det hoppas vi kan leda till en avknoppning av ett åldringsboende.

Ge medarbetarna i den dagliga verksamheten specialkompetens för att kunna vidareutveckla det egna arbetsinnehållet.

FÖRVÄNTADE RESULTAT
En generell kompetenshöjning kring komplexa tilläggshandikapp hos förståndshandikappade för 90% av våra medarbetare.
Kopplingen av en del av utbildningen till Högskolan i Växsjö gör att statusen för våra medarbetare kommer att höjas. Dessutom blir våra medarbetare mer anställningsbara på arbetsmarknaden.
Sammantaget kommer det på sikt att kunna bidra till att vi rekryterar fler män till vår verksamhet och utjämna den sneda könsfördelning som nu finns i verksamheten. De kvinnor som arbetar hos oss höjer sin kompetens och status och därmed anställningsbarheten.

Skapa ett kontinuerligt erfarenhets och kunskapsutbyte med kommunaens gruppbostäder/daglig verksamhet.
Vidare ha ett fokus på ett fördjupat samarbete med de kommunal boenden som har brukare som har daglig verksamhet men inte boende på Ensjöholm.
Samarbetet med Norrköpings kommun förväntar vi oss ger kunskaper och kontaktytor som ytterligare ökar medarbeterens anställningsbarhet.

Ett förväntat resultat är att det transnationella samarbetet ger ett kunskaps och erfarenhetsutbyte som ömsesesidigt utvecklar den enskilda medarbetaren. Vi planerar att ca 10-15 pesoner besöker Marjatta/Danmark och 5-7 personer besöker Camphill/Skottland. Vi erbjuder och har indikationer på att utbytet blir ömssesidigt och att medarbetare från Danmark och Skottland kommer att besöka Ensjöholm för erfarenhetsutbyte. Detta är ett samarbete som vi starkt förväntar oss fortsätter efter projektiden.

Det transnationella samarbetet förväntar vi oss även skall insperera och ge medarbetare möjligheter och verktyg för att söka sig till en arbetsmarknad utanför Ensjöholm och Sverige.

En grupp på ca 10 personer har vid projekt tiden slut skaffat sig spetskompetens kring åldrandets problematik.
Dessa medarbetare förväntas att utveckla ett entrepenörskap i ett nytt gruppboende för äldre. Verksamheten kommer då att vara en fristående organisation utanför Ensjöholm.

Ett antal medarbetarna (ca fem personer) inom daglig verksamhet har fått spetskompetens inom arbetsområdet daglig verksamhet som gör att de kan utveckla och anpassa arbetsinnehållet till de komplexa problem som arbetstagarna har. Vi kommer då att kunna ta in fler arbetstagare i verksamheten och på så vis kunna nyanställa.
Medarbetare med denna spetskompitens kommer sedan att utveckla och handleda övriga medarbetare i utvecklande av verksamheten. De blir även en viktig resurs vid introduktion och utbildning av nyanställda.

De få på så vis en höjd kompetens och därmed ökad anställningsbarhet.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Styrgruppen för projektet och ledningsgruppen kommer i början av mobiliseringsfasen att gå en utbildning i tillgänglighet för att verkligen säkerställa att vi genomgående tar hänsyn till samtliga tillgänglighets aspekter. Utbildningen kommer vi att be ”processtöd tillgänglighet” om. I ett senare skede räknar vi med att processtödet även utbildar målgruppen.

Under mobiliseringsfasen kommer vi också att genom en anonym enkät till alla medarbetare. I den ställer vi frågor om vilka behov som finns för att underlätta för de som har någon form av funktionshinder i vår medarbetargrupp. Utifrån det kan vi göra nödvändiga anpassningar för delatagarna i projektet.

Vi avser att i mobiliseringsfasen göra en kartläggning av tillgängligheten i projektet samt en plan för hur man ska arbeta med tillgänglighet så att alla kan vara med.

Vi kommer att använda oss av de checklistor som "processtöd tillgänglighet" har för att tex inventera lokaler som ska användas. Målet är att säkerställa att alla individer har möjlighet att delta, samt att bästa möjliga förutsättningar ska finnas. Vi kommer att be processtödet att vara med vid vårt styrgruppsmöte innan vi går vidare i genomförandefasen.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet

Se även under Jämställdhet i Bakgrund.

I projektet fokuserar vi på att generellt höja statusen på "vårdyrket" genom att ge våra medarbetare en bättre kompetens och förhoppningsvis högskoleutbildning/poäng som ett komplement till vårdutbildning.
Statusen i vårdyrken dvs hos våra medarbetare, är överlag låg bla beroende av att det är kvinnoyrken som inte haft stark koppling till forskning och utveckling. Effekten av detta blir att de lätt blir utbytbara på arbetsmarknaden och tryggheten i anställningen blir lidande.
Vi har för avsikt att låta Linnéuniversitetet utbilda våra medarbetare, en dialog med Universitet initieras för att finna lämplig utbilding och nivå på denna. Vår strävan är att denna ubildning skall ge högskolepoäng för våra medarbetare och på så sätt höja statusen i vårdyrket och hos våra medarbetare.

Vi kommer att lägga speciell vikt vid att stärka män som är anställda i verksamheten.Vi kommer i mobiliseringsfasen att undersöka vilka insatser vi kan utveckla så att manliga medarbetare stannar inom vårdyrket. Utöver att de deltar i kompetens höjande åtgärder som riktar sig mot hela gruppen tänker vi oss att genomföra ett "tranie program" för att stärka männens roll i vårdyrket. Vårt syfte är att verka för och utjämna snedfördelningen män/kvinnor.

Hela målgruppen i projektet kommer att under genomförandefasen genomgå en grundläggande jämställdhetsutbildning motsvarande den som styrgruppern genomgår under mobiliseringsfasen.

Alla aktiviteter diskuteras av målgruppen på arbetsplatsträffar och storgruppsmöten och då kommer också
jämställdheten att vara i fokus. Den utomstående utvärderarens enkät och intervjuundersökning som beskrivs på särskild plats kommer också att ta upp jämställdheten som ett kriterium för utvärderingen.

Transnationellt samarbete

I mobilseringsfasen kommer vi att analysera och planera hur vi mer specifikt skall genomföra det transnationella samarbetet.
Grundideén är att besöka andra arbetsplatser i mindre grupper eller enskilt under 5 - 10 dagar och då delta i samarbetspartens verksamhet.
Genom att på ett fördjupat deltagande på arbetsplatser på Marjatta/Danmark och Camphill/Skottland komma i kontakt med nya tankar och ideér, inhämta och delge erfarenheter, metoder och arbetssätt, utveckla det egna arbetet och kompetensen.

Vi kommer att inhämta och inspereras av lyckade ideér och modeller för att överföra och inplementera dessa i det egna arbetet. Kunskaper, färdigheter och tankar kommer att vidareförmedlas till medarbetare i den egna verksamheten på som beskrivits under rubriken Lärande miljöer. Erfarenhetsutbytet kommer att bli ösesidigt då vi också hoppas att våra samarbetspartners kommer att lära av oss och vårt arbetssätt.

Ett mervärde med det transnationella utbytet är att medarbetaren får berikande jämförelser till det egna arbetet. De kan finna en förnyelse i det egna arbetet och överhuvudtaget bli inspererad av att vistas i en ny miljö och arbetssammanhang. Ett ytterligare medvärde är att vidga sin förståelse för arbetsmarknaden i ett perspektiv utöver svenska förhållanden och därmed vidga sin anställningsbarhet.

För finasering söker vi medel genom EFS till direkta kostnader för resor, logi och uppehälle medan verksamheten finansierar övriga kostnader som löner mm.
Samarbetspartners studiebesök hos oss finansierar de med egna medel.


Samarbetspartners

  • Institutionen för pedagogik...

Kommun

  • Norrköping