Logotyp på utskrifter

Egenkraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareViadidakt
KontaktpersonThomas Ronach
E-postthomas.ronach@viadidakt.se
Telefonnummer0150-488219
Beviljat ESF-stöd10 539 881 kr
Total projektbudget18 791 422 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet vill ta tillvara flyktingar och invandrares egen kraft och vilja till delaktighet till egen försörjning också att tillsammans med övriga statliga och kommunala aktörer hitta den gemensamma kraften för att snabba på etableringen i arbetslivet. Redan etablerade utrikesfödda ska involveras i arbetet. En annan del i projektet är att involvera arbetsmarknadens parter i arbetet och för att kunna påverka attityder på arbetsmarknaden. Projektet vill påskynda individers inträde till arbetslivet . - vill ta fram en effektiv struktur mellan de olika samverkansparterna där individen sätts i centrum. - vill involvera samhällets olika organisationer i arbetet.

Målet är att huvuddelen av projektdeltagarna går vidare till arbete, studier startar eget under projekttiden och att projektet bidrar till en attitydpåverkan på arbetsplatser, hos myndigheter, hos organisationer och hos enskilda individer.

Bakgrund

Projektet riktar sig till personer som kommit till Katrineholm och Vingåkers kommuner som flyktingar eller invandrare och som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller inom introduktionen.

En av orsakerna till att utlandsfödda inte får arbete i samma utsträckning som svenskfödda anses vara utbildning. Projektet vill att deltagarna ska rustas för att de lättare ska kunna söka och få arbete på den öppna arbetsmarknaden och därmed kunna försörja sig själva.

En annan orsak till att utlandsfödda inte får arbete i samma utsträckning som svenskfödda tros vara attityder. Projektet har därför som ambition att påbörja arbetet lokalt gentemot attityder och fördomar som kan finnas på arbetsmarknaden, hos företag, myndigheter och fackliga organisationer mot personer som kommer från andra länder med andra utbildningar och erfarenheter.

Det finns idag företag som är intresserade av ett samarbete för att säkra upp produktion vid större pensionsavgångar. Här tror vi att dessa företag kan vara med att förändra synen på personer med utomeuropeisk bakgrund och utbildning.

En tredje orsak till den långa tid av utanförskap och brist på egen försörjning är ofta, tror vi, oförmåga hos de involverade myndigheterna och organisationerna att stödja individen. Samhället måste bli bättre på att ta tillvara individens kraft och motivation i stället för att dämpa den. Myndigheter och organisationer måste bli bättre på att tillvarata sin egen gemensamma kompetens och den kompetens som finns hos invandrarorganisationer, företag och fackliga organisationer. Projektet skall medverka till att undvika suboptimering och att de lagar och regelverk som styr också möjliggör ett effektivt och smidigt samarbete med individen i fokus. Det finns ett behov av att utveckla ett arbetssätt runt målgruppen som bygger på samverkan för att bättre kunna stötta den enskilda individen i dennes väg att nå egen försörjning genom studier eller arbete.

Omkring 18 procent av Sveriges befolkning 16-64 år är född i något annat land än Sverige. Endast 66 procent av den utlandsfödda gruppen har sysselsättning medan 82 procent av den inrikesfödda gruppen har sysselsättning.
Då den demografiska omvälvningen på arbetsmarknaden visar att många kommer lämna arbetslivet för att gå i pension samtidigt som de inrikesfödda i åldern 20-64 år kommer att minska så kommer problemet med arbetskraftsförsörjning att öka. Hela det tillskott som Sverige behöver i arbetskraft kommer att utgöras av den utlandsfödda gruppen.

De flesta personer som kommer som flyktingar eller invandrare till Sverige vill skapa sig ett liv i Sverige och de kommer med hög ambition om att snabbt komma in i det svenska samhället och till egen försörjning. Alltför ofta hamnar dessa personer istället under lång tid långt från arbetsmarknaden. Riksgenomsnittet innan personer med utomeuropeisk bakgrund etablerar sig på arbetsmarknaden är i dag cirka sju år för män och nio år för kvinnor.

Detta leder till att ambitionen om integration, arbete och försörjning avtar och personerna riskerar att istället hamna i ett försörjningsstödberoende. Effekten av detta är höga kostnader för samhället i form av utanförskap, höga kostnader för sjukvård och försörjning samt att framtida kompetensförsörjning försvåras.

I Arbetsförmedlingens partsrådsrapport har ringats in de grupper som har det extra svårt på arbetsmarknaden. Dit hör cirka 220 000 arbetssökande med förgymnasial utbildning. I Katrineholms- och Vingåkers kommuner ser vi att andelen personer med utländsk härkomst med ingen eller mycket kort utbildning ökar. AF menar att situationen bedöms vara särskilt bekymmersam för de utomeuropeiskt födda där arbetslösheten det senaste året har ökat med någon procent och där sysselsättningsnivån för kvinnor är lägre än 50 procent. Enligt AF behövs kraftfulla åtgärder för att stödja de arbetssökande som saknar kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

I arbetsförmedlingens rapport för Sörmlands län ser man att en av utmaningarna är att arbetskraftsdeltagandet hos utrikes födda är låg samtidigt som arbetsgivare upplever brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Bristen i Sörmland upplevs som högre än i riket som helhet.

Anknytningen till arbetsmarknaden för den här gruppen är bekymmersam i Vingåker - och Katrineholms kommuner eftersom det minskar demokrati och möjlighet till delaktighet i samhället samt möjligheten för ett stort antal människor att forma sitt eget liv.

Under förprojekteringsfasen skall en referensgrupp med personer som har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och som kommer från olika utomeuropeiska länder bildas. Detta för att projektet ska få vägledning om vad målgruppen själva menar är viktigt för att få möjlighet till egen försörjning. Referensgruppen ska ha regelbundna träffar för att projektet skall kunna få råd och vägledning i övergripande insatsfrågor men också i enskilda fall.

Under förprojekteringsfasen ska man titta på pågående och avslutade projekt inom områdena attityder, samverkan och yrkesvalidering/ utbildning/ eget företagande för personer från utomeuropeiska länder. Vi vill på så sätt ta tillvara erfarenheter och goda exempel för att maximera insatser för deltagarna.

Under förprojektringsfasen ska kontakter med företag och fackliga organisationer för att påbörja en dialog angående attityder samt framtida arbetskraftsbehov.

Under förprojekteringsfasen kommer en jämställdhetsanalys enligt R4 metoden att genomföras. Analysen sak ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den kommer även ligga till grund för utvärdering och uppföljning av projektet.

I genomförandefasen ska arbete ske rent praktisk med deltagare. Arbetet ska genomsyras av samverkan mellan de olika aktörerna och myndigheterna. Arbetet består bland annat i att kartlägga varje deltagares utbildning och yrkeskompetens. Arbetet sker i samverkan mellan myndigheterna för att tillsammans med deltagaren göra en handlingsplan.
Arbetet i referensgruppen fortsätter genom hela projekttiden.

Insatser och aktiviteter för deltagarna kommer ske både inom befintlig verksamhet men vid behov extern verksamhet/ utbildning. Vi ser att det är viktigt att använda sig av befintlig verksamhet för att arbetssättet ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet men att det också är av vikt att kunna pröva andra insatser vi ser behov av i projektet. För att under projekttiden kunna lyfta upp behov som finns och som inom befintlig verksamhet inte finns möjlighet till.

I genomförandefasen kommer arbetet fortsätta med företag, fackliga organisationer angående attityder men även i ett tillväxtperspektiv utifrån de samtal som skett under förprojekteringsfasen.

Projektet behövs för att vi står inför nya stora utmaningar med många lågutbildade personer utanför arbetsmarknaden samtidigt som det framöver kommer behövas arbetskraft.

Projektet behövs för att arbeta fram en struktur för vårt arbete som sedan kan implementeras i den ordinarie verksamheten inom och mellan de olika förvaltningarna och myndigheterna.

Projektet behövs också för att öka kunskapen och kunskapsutbytet i organisationerna och mellan organisationerna. Men också mellan de offentliga verksamheterna och det privat näringslivet samt de fackliga organisationerna. Attityder till arbetskraft med utländsk bakgrund, utbildning och erfarenhet behöver diskuteras utifrån ett tillväxtperspektiv.

Projektet behövs för att få en sammansatt bild av hur jämställdheten ser ut i de insatser vi idag gör och hur resursfördelningen mellan män och kvinnor ser ut. Detta är ett långsiktigt arbete som behöver lyftas upp inte minst då tiden för utanförskap är flera år längre för kvinnor än för män i målgruppen.

Målsättning

Den långsiktiga effekten av projektet är att tiden från att man kom till Sverige till egen försörjning väsentligt förkortas för målgruppen. Antal deltagare som upplever sin situation som positiv och känner ett engagemang från myndigheter och kontaktpersoner ökar. Delaktighet och engagemang i samhället ökar både hos deltagare och samverkansparter. Den enskilde individens ställning stärks och flyktingar och invandrare hamnar fortare i ett ”innanförskap” som har en positiv påverkan på hela familjen samt bidrar till en ökad hälsostandard.

Ett annat mål är att samverkansparterna i projektet kan komma fram till en metod, att jobba efter, där samverkan för individen är grundläggande för en effektiv och snabb väg mot egen försörjning.

En annan långsiktig effekt vi vill se är att frågan om arbetskraftsbehovet kontra den demografiska utvecklingen lyfts fram så att attityderna på sikt kan förändras. Vi vill se en hållbar utveckling vad gäller den stora arbetskraftsreserv som finns. Det vill säga att vi tror på samt tar tillvara på den kompetens, den vilja och egna kraft människor har för att vara delaktiga i samhället .

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samverkande parter. Arbetsförmedlingen, Viadidakt och socialförvaltningarna i respektive kommun arbetar aktivt med tillgänglighet. Tillgänglighet ska genomsyra projektet.

Projektet genomförs i lokaler där det är möjligt för alla personer oavsett funktionsnedsättning att delta i projektets aktiviteter.

Det skall vara möjligt för samtliga deltagare att delta i gruppdiskussioner, aktiviteter och informationer genom att projektet tillhandahåller språktolkning, teckentolkning samt ljudslingor eller datahjälpmedel för synskadade.

Information avseende projektet skall erbjudas via olika medier så att alla personer med funktionshinder kan ta del av detta. Personer med funktionshinder skall under genomförandefasen ges möjlighet att delta efter sina förutsättningar oavsett form av funktionshinder.

Vid upphandling eller offertförfrågan kommer Handisams checklista ”för dej som vill arrangera tillgängliga konferenser” användas.

Projektet har ansvar för att öka kunskapen om bemötande av funktionshindrade likväl som andra grupper som kan uppleva diskriminering. Viadidakt arbetar aktivt med tillgänglighets- mångfalds- och jämställdhetsfrågor enl kommunens direktiv. Detta kommer att genomsyra hela projektet.

Medfinansiärer

  • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
  • Katrineholms kommun, Viadidakt utbildning
  • socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
  • Flens kommun, AU-Centrum
  • Katrineholms kommun, Viadidakt utbildning
  • socialförvaltningen

Kommun

  • Katrineholm
  • Vingåker