Logotyp på utskrifter

Egen Väg till Arbete ( EVA )

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Örebro län
KontaktpersonMarkus Görs
E-postmarkus.gors@abf.se
Telefonnummer019 - 601 54 18
Beviljat ESF-stöd5 370 000 kr
Total projektbudget13 583 520 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2011-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den främsta målsättningen med projektet är att genom bred samverkan bygga upp hållbara strukturer och metoder som ger förutsättningar för människor, som bor i utsatta stadsdelar och står längst från arbetsmarknaden, att hitta en väg till arbete.
Projektet erbjuder individuellt anpassade lösningar.

Bakgrund

Utanförskap och diskriminering på arbetsmarknaden är en verklighet för många människor. Den öppna arbetslösheten i Sverige ligger kvar på en relativt hög nivå, trots flera år av en allt bättre ekonomisk tillväxt. Fler människor har fått arbete, men människor som tidigare stått längst bort från den ordinarie arbetsmarknaden står fortfarande utanför.

Det är en angelägen framtidsfråga att hitta fungerande åtgärder för att minska utanförskapet och för att skapa en arbetsmarknad som gör det möjligt för så många som möjligt att delta i arbetslivet och få en egen lön. Genom en bred samverkan mellan statliga/kommunala verksamheter och ideella organisationer innebär sociala företag/arbetskooperativ en chans till arbete, delaktighet och ansvarstagande, vilket ger en möjlighet att växa in i rollen som samhällsmedborgare. Sociala företag/arbetskooperativ vänder sig till de människor som står allra längst från arbetsmarknaden. De minskar utanförskap och blir en plattform för mänskligt växande. Sociala företag/arbetskooperativ skapar arbetsplatser efter individens behov och alla arbetar hundra procent av sin egen förmåga. Genom arbetet fås försörjning, social gemenskap, personlig och kollektiv identitet.

En förstudie har genomförts i Örebro, med finansiering från Växtkraft Mål 3 pengar, under våren 2007 (projektnummer 72439). Projektidén har inneburit att göra en förstudie bland frivilliga – och ideella organisationer som ingår i ”Nätverket för en hållbar välfärdsutveckling i Örebro”, som i nuläget består av 22 stycken medlemmar, för att se om ett samarbete mellan dessa organisationer skulle kunna skapa förutsättningar för att starta ett socialt företag/arbetskooperativ i social ekonomi. Målet med projektet har varit att lägga grunden och förutsättningarna för dessa organisationer att starta ett kooperativ, så att människor som finns i organisationernas verksamheter ska kunna få en sysselsättning och komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Målgruppen i projektet har varit personer som står helt eller delvis utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som varit i utanförskap under en lång tid. Resultatet visar att de människor som kommer till organisationerna har behov av sysselsättning och struktur i vardagen. De kommer inte in på den ordinarie arbetsmarknaden, utan slussas runt i kommunala sysselsättningsprojekt och får aldrig en riktig lön. Många faller även tillbaka i missbruk och kriminalitet. Förstudien visar även att samarbete och ”nätverkande” mellan flera olika aktörer ger en mycket starkare förutsättning och en bredare kompetens för att hjälpa människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Enligt Länsarbetsmarknaden stod 39 100 människor i Örebro län utanför arbetskraften under andra kvartalet 2007. Ungdomar, långtidssjukskrivna funktionshindrade och utrikes födda står för den största andelen. Örebro län är bland de län med högst arbetslöshet bland ungdomar och länet har den högsta arbetslösheten i landet bland utrikes födda. Även antalet sjukskrivna är högre i länet än i riket. Örebro kommuns välfärdsbokslut för 2006 visar att det är stora klyftor på arbetsmarknaden mellan människor med utländsk bakgrund och svensk bakgrund. År 2004 var andelen med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden 52 procent, motsvarande andel för personer med svensk bakgrund var samma år 78,4 procent. Det krävs åtgärder för att motverka den fortfarande stora sysselsättningsklyftan mellan personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund.

Enligt Örebro kommun statistik för ekonomiskt bistånd uppgår utbetalningen till 135 miljoner kronor för perioden januari-november, 2007. Det är en ökning med 1 miljon kronor om man jämför med samma period år 2006. När det gäller utvecklingen av arbetslösheten för ungdomar i Örebro är bilden oklar. Den minskning som skedde från år 2005 till år 2006 verkar ha upphört. Antalet öppet arbetslösa ungdomar var i november år 2007, 799 personer. Det är en ökning om man jämför med åren 2005-2006. En av förklaringarna är att det har skett en minskning i antalet åtgärdsprogram. När det gäller den äldre åldersgruppen 25-64 år så är det en mer varierad utveckling. Arbetslösheten har minskat något medan däremot antalet med ekonomiskt bistånd inte har minskat.

Det finns även geografiska skillnader när det gäller arbetsmarknaden. I flera bostadsområden med hög sysselsättning har det skett en svag ökning de senaste åren samtidigt som det finns stora bostadsområden där färre än hälften har en sysselsättning(Bokslut för välfärd och hållbar utveckling i Örebro kommun, 2006). Stadsdelarna på väster i Örebro (Baronbacken, Vivalla, Varberga, Markbacken, Västhaga, Rosta och Oxhagen) är områden där det är stora skillnader mot övriga stadsdelar. Mot bakgrund av det vill vi i vår projektansökan prioritera människorna som bor i den stadsdelen och även förlägga verksamheten dit.

Genom L&SEK (Lokal utveckling och social ekonomi), ingår vi i ”Plattformen för social ekonomi i Östra Mellansverige”. Plattformen kommer att lämna en egen ansökan om medel för en förstudie. Vi har dock under hösten 2007, utifrån den tidigare förstudien, redan byggt upp ett samarbete med de medfinansiärer som finns med i vår ansökan och kommit långt i vår planering så vi ansöker därför om fondpengar inom projektfas ”Genomförande”.

Syfte

Vårt huvudsyfte är att genom en bred samverkan mellan kommunala/statliga verksamheter och den ideella sektorn hitta nya sätt att angripa ett gammalt problem

• Att utveckla metoder och strukturer för långsiktig hållbarhet där det också ges en möjlighet att genom sociala företag/arbetskooperativ ge människor möjligheter till anställning även om man inte platsar på den ordinarie arbetsmarknaden eller ett första steg till denna

• Att använda egenmakt som en väg i arbetsrehabilitering

• Att hitta hållbara lösningar till egen försörjning

• Att skapa förutsättningar för arbetstillfällen för de människor som idag står helt eller delvis utanför den ordinarie arbetsmarknaden

• Att minska utanförskapet i samhället genom att marginaliserade grupper får tillgång till arbetsmarknaden

• Att öva upp social kompetens och bristande kommunikationsförmåga – utan detta klarar man sig varken i det sociala livet eller på en arbetsplats

• Att arbeta och utvecklas så att man lär sig att ta ansvar och bestämma över sitt eget liv

Alla våra syften med projektet utgår från individuella handlingsplaner och samverkan mellan deltagarna och projektets aktörer.
Att minska utanförskapet i samhället genom att marginaliserade grupper får tillgång till arbetsmarknaden

• Att öva upp social kompetens och bristande kommunikationsförmåga – utan detta klarar man sig varken i det sociala livet eller på en arbetsplats

• Att arbeta och utvecklas så att man lär sig att ta ansvar och bestämma över sitt eget liv

Målsättning

Den främsta målsättningen är att bygga upp hållbara strukturer och metoder som ger förutsättningar för människorna att starta sociala företag/arbetskooperativ och att hitta andra hållbara lösningar till egen försörjning. Projektet ska vara helt individanpassat utifrån bred samverkan mellan olika aktörer.

Vår vision är att under det första året ska 60 deltagare vara inne i projektet. Av de 60 deltagare ska 20 gå vidare till utbildning, 5 deltagare gå vidare till anställning, 10 deltagare avslutar utan planering, övriga deltagare är kvar inne i projektet. Andra året kommer 80 deltagare att vara inne i projektet. Av de 80 ska 20 deltagare gå vidare till utbildning, 10 deltagare har fått anställning utanför projektet, 5 deltagare har startat ett socialt företag/arbetskooperativ, 15 deltagare avslutar utan planering och övriga deltagare är kvar i projektet. Tredje året ska 60 deltagare vara inne i projektet, 15 deltagare har gått vidare till utbildning, 15 deltagare har gått vidare till anställning, 15 deltagare har startat socialt företag/arbetskooperativ, 5 deltagare är på arbetspraktik och 10 deltagare har avsluta utan planering.

Människorna som deltar i projektet kommer inte att vara de samma konstant, utan det kommer att vara möjligt att gå vidare till studier eller annan anställning. Sociala företag och arbetskooperativ passar inte alla utan de som vill och kan ta sig vidare ska få de stöd de behöver. Det är viktigt att bygga upp ett samarbete med privata näringslivet så att det blir ett tresektoriellt samarbete mellan offentlig sektor, privata sektorn och den sociala ekonomin.

Vi söker medel för ett treårigt projekt utifrån den erfarenheten att korta projekt sällan ger en hållbar långsiktighet. Vi behöver tiden för att kunna påverka strukturer och för att deltagarna ska kunna ges möjlighet till eget förändringsarbete. Vi fokuserar på positiva saker, glädje och beröm och inte på problem och svårigheter.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Vi kommer att utarbeta en tillgänglighetsplan utifrån erfarenheterna från EU-projektet ”Flexibelt lärcentrum”. Planen ska innehålla fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet samt psykosocial tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I projektet prioriteras utsatta bostadsområden där vi lägger fokus på kvinnor med utländsk bakgrunds arbetsmarknad. Individuella utbildningsplaner ska upprättas för att höja utbildningsnivån. Deltagarnas erfarenheter och kompetens ska utvecklas. Samarbete med kommunal och facklig verksamhet ska byggas upp under projekttiden.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro