Logotyp på utskrifter

EQUIP

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBistånd Västerås
KontaktpersonLars Sjöberg
E-postlars@sahumaid.com
Telefonnummer021-130724
Beviljat ESF-stöd5 758 329 kr
Total projektbudget14 732 422 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Frälsningsarméns Bistånd (FAB) erbjuder arbetsträning till personer som har varit långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Projektet syftar till att motverka utanförskap genom att skapa ett nytt arbetssätt som kombinerar sysselsättning och personlig utveckling på samma plats. Individuellt anpassade insatser kommer att införas för att ge män och kvinnor rätta utbildningar, arbetsmarknadskunskap, transnationella erfarenheter, motivation och individuellt stöd under deras arbetsträning på FAB. Det långsiktiga målet är att samarbetet mellan Västerås stad, Arbetsförmedlingen, utbildningsföretag, ideella organisationer och privata företag ska leda till utbyte av kunskap, effektivisering av befintliga strukturer, organisations- och nätverksutveckling och påverkan bland strategiska aktörer.

Bakgrund

Frälsningsarméns Bistånd (FAB) i Västerås arbetar för att stödja utsatta människor både i andra länder och i Västerås. FAB skickar nödvändig utrustning till behövande sjukhus, skolor och organisationer i ca 30 länder. Samtidigt som det internationella arbetet utförs skapas utrymme för arbetsträning och varje år får ca 70 personer (35% kvinnor, 65% män) chans till praktik på FAB. Dessa är långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna, några har aldrig haft arbete tidigare. De hänvisas till FAB genom Arbetsförmedlingen (AF) och Praktik och Arbete i Samverkan (PAS-gruppen, en yttergrupp till Socialkontor ekonomi, Individ och familj, Västerås stad). Samarbetet mellan FAB och AF har pågått sedan 1995. FAB tar emot praktikanter från fas2 och fas3 i jobb-och utvecklingsgarantin. År 2007 inleddes samarbetet med PAS-gruppen där FAB erbjuder arbetsträning för personer över 25 år som är i behov av försörjningsstöd och inte klarar av ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Arbetsträningen på FAB består av: sortering och tillverkning av kläder, mottagning, renovering, logistik och sändning av utrustning. På arbetsplatsen finns kök, miljöstation, avdelningar för textil, elektronik och data.

De personer som hänvisas till FAB känner sig inte redo att klara av ett arbete. De har tidigare genomgått ett antal åtgärder som inte slutförts. Många har svårt att planera sin vardag eller att passa arbetstider, de känner sig otrygga, har sociala svårigheter eller olika funktionsnedsättningar.
Undersökningar på FAB har identifierat följande orsaker som anses förhindra både män och kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet:
1. Motivation och attityder: Ca 70 % av personerna visar lite intresse för sin arbetssituation eller har inga framtidsmål, de har svårigheter att samarbeta, en del känner bekvämlighet med sin situation och därför brist på motivation att förändra den
2. Kunskap om arbetsmarknaden saknas: Ca 50 % av praktikanterna upplever att de inte känner till vilka alternativ för jobb/praktik som finns, eller vilket jobb som skulle passa deras arbetsförmåga
3. Mår psykiskt dåligt: Svårigheter uppstår på grund av dåligt självförtroende, depression, stress eller privata problem i samband med relationer, ekonomi eller missbruk
4. Kunskap och behörighet saknas: Otillräcklig eller ingen utbildning eller behörighet
5. Hälsoproblem eller fysiska skador

Att förstärka individerna är en grundförutsättning för att de ska kunna klara de krav och ansvar som ett arbete innebär. Erfarenheterna visar att det finns tydliga behov av personligt och anpassat stöd, lärande och utveckling i samband med individuellt anpassad praktik.

Utifrån problemanalysen har insatser riktade till de specifika svårigheterna identifierats:
1. Motivationssamtal, hjälp med målsättning och planering
2. Individuell jobbcoaching, information om arbetsmarknaden, handledning, presentationsteknik, studiebesök på olika arbetsplatser
3. Personlig utveckling, självkännedom och självförtroende, stresshantering, samtalsstöd, kreativitetsaktiviteter
4. Komplettering av utbildning, körkort, kompetensutveckling inom data, språk, samhällskunskap, ekonomi
5. Kost, motion, träning, hygien och friskvård
Målet med alla insatser är att tillgodose både mäns och kvinnors behov av utveckling samt att ge samma möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med projektet är att bidra till att individer kommer i arbete eller närmare arbetslivet genom ett nytt koncept som kan erbjuda flera utvecklingsmöjligheter och samtidigt skapa flexibilitet och trygghet. För att möjliggöra detta behövs en kombination av personlig utveckling och praktik sammanhållet organisationsmässigt och lokalmässigt. Den nya arbetsmodellen kommer att lägga fokus på att bygga upp individerna, stärka deras självförtroende samt vägleda och motivera dem till rätta alternativ för arbete. Alla som hänvisas till FAB kommer att erbjudas möjlighet till både praktisk arbetsträning, personlig utveckling, utbildning och hjälp med arbetsplatsmatchning. Genom transnationella insatser kommer deltagare att få chans till praktik utomlands och projektets ledning kommer att få möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenheter med relevanta aktörer i andra länder.

Mobiliseringsfas:
Mobiliseringsfasen kommer att användas för att göra undersökningar, kartläggningar och analyser, att utforma strategier samt att förbereda, planera och organisera det fortsatta arbetet. Följande moment kommer att ingå:
• Utbildning för styr- och arbetsgrupp i jämställdhet och tillgänglighet för att få samma nivå på kunskap och för att förankra projektets mål inom dessa områden. Utformning av handlingsplaner.
• Utöver fokus på individen kommer denna arbetsmodell att sträva efter ett utvidgat nätverk och flera parters engagemang. En strategi kommer att utformas utifrån intressentanalys, kartläggning av insatser, aktörer och gemensamma mål. En kommunikationsplan för påverkansarbete kommer att göras.
• Frälsningsarmén i Västerås har ett utökat arbete i Sala där organisationen driver ett café- och secondhand verksamhet med 3 anställda och 5 praktikanter från AF. Förutsättningar att tillämpa arbetsmodellen även på denna arbetsplats kommer att analyseras.
• Undersökning av transnationella möjligheter, kontakt med relevanta aktörer, planering av insatser och aktiviteter.

Genomförande:
Metod
• Arbetssättet kommer att bestå av omväxling mellan praktik och personlig utveckling inom de identifierade områdena. Insatser kommer att utformas i olika former: kurser, föreläsningar, workshops, studiecirklar, studiebesök på företag och arbetsplatser, gemensamma aktiviteter och individuella samtal och handledning. Att införa dessa insatser kommer att innebära en omorganisering av den nuvarande praktiken och nya former av sysselsättning och varierande arbetsträning kommer också att utvecklas.
• Under fyra veckor kommer varje persons behov, önskemål och arbetskapacitet att kartläggas. Individuella åtgärder kommer att planeras och varvas med praktiken. Arbetsträningen kommer därför att variera och se olika ut för varje individ. Praktiken kommer att avslutas med utvärdering av individuella och uppsatta mål. Även om personen inte kommer ut i arbete direkt efter praktiken är det ett lyckat resultat om personen mår bättre, visar självständighet och bättre självförtroende, har hittat sina egna styrkor och är motiverad inför framtidsmål.
• Ett närmare samarbete med AF och PAS-gruppen kommer att behövas för att säkerställa att lediga platser fylls.
• En arbetsledare eller arbetsterapeut kommer att anställas för att arbeta nära individerna, ge samtalsstöd och följa deras utveckling. Denna person kommer att organisera utbildningar, aktiviteter och praktik, skapa kontakter med företag och utveckla nätverket.

Långsiktighet
Genomförandet av projektet handlar om att testa nya metoder som kan motverka utanförskap. Strävan är att resultatet ska leda till långsiktiga effekter, både på individ- organisations- och nätverksnivå.
• Projektidén är att hjälpa individen tro på sin egen förmåga och hitta sina styrkor och möjligheter.
• Ökad kunskap inom jämställdhet och tillgänglighet kommer att påverka bemötandet av individerna och förståelsen för deras livssituation. Ett arbetssätt där hänsyn inom dessa områden tas kommer att speglas i relationerna mellan individerna, deras attityder och sätt att samarbeta.
• Enligt plan för strategisk påverkan kommer seminarier med nyckelpersoner att genomföras för att dela resultatet med relevanta aktörer som kan påverka andra organisationer, arbetsplatser och institutioner. Målet för FAB är att använda och sprida den kunskap och lärdomar som inhämtats under projektet samt att arbeta med utvärdering för att kunna förbättra organisationen och bidra till bredare påverkan.
• Genom utbyte med aktörer i andra länder kan nya kunskaper, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter påverka arbetets metoder och inriktning.

Målsättning

• Individnivå: Den önskvärda hållbara effekten av de införda insatserna är att utveckla och bygga upp individerna för att de ska bli säkrare i sig själva och mer attraktiva för arbetsmarknaden. Målet är att motivera individerna att ta eget initiativ och ansvar för sin situation efter projektets slut.
• Organisationsnivå: En fungerande och mer effektiv arbetsmodell kommer att tillämpas i den ordinarie verksamheten på FAB där individuellt anpassade lösningar och flera utvecklingsmöjligheter kommer att erbjudas. Samtidigt kan denna modell implementeras på flera arbetsplatser inom Frälsningsarmén i landet.
• Nätverksnivå: De involverade aktörerna kommer att få bättre förståelse för målgruppen, dess behov och möjligheter. Målet är att bygga upp ett bredare, närmare och starkare samarbete inom privat och offentlig sektor för att tillsammans kunna utarbeta nya metoder och strukturer med större möjligheter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

FAB:s lokaler är utformade i två delar. En stor våning på markplan där café/kök, praktikplatser och lager finns och en mindre våning, en trappa upp, med omklädningsrum, utbildningslokaler och kontor. Det finns handikapptoalett, hiss och tröskellösa avdelningar. FAB arbetar med att skapa bättre tillgänglighet och att lära sig mer om olika handikappanpassningar. Höga kontrastskillnader vid dörrar och tydliga skyltar är något som ingår i åtgärdsplanen som följer Handisams checklistor. Vi kommer även att arbeta med färgmärkning vid miljösortering, klädsortering, i kök och vid andra praktikplatser för att underlätta för personer med lässvårigheter, synnedsättning eller andra handikapp som gör arbetet med textskyltar svårt.

Projektet kommer att ge möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till alla aktiviteter. Eftersom projektet kommer att inkludera både praktisk arbetsträning och utbildning i olika former är det viktigt att skapa både fysisk tillgänglighet och kommunikativ tillgänglighet. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla en tillgänglig verksamhet genom att arbeta med attityder, värderingar och medvetenhet bland deltagarna, arbetsgruppen och styrgruppen. Detta genom utbildningar och aktiviteter som både ger kunskap och skapar medvetenhet om tillgänglighet och funktionshinder.

Under mobiliseringsfasen kommer följande åtgärder att genomföras:
• Inventering av arbetsplatsen för att säkerställa att arbetsavdelningarna och utbildningslokalerna är anpassade för individer med funktionsnedsättning. Utformning av handlingsplan för säkerhet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
• Allmän utbildning av ESF-rådets processtöd för alla nyckelpersoner för att ge samma nivå på kunskap bland styrgrupp, beslutsfattare och personal.
• Undersökning av möjligheter för utbildning inom informativ tillgänglighet med syfte att förbättra utformning av lättlästa texter, instruktioner, mm., som kommer att användas under projektets genomförande och inom verksamheten efter projektets slut. Material som tagits fram av Handisam kommer att användas samt hjälp av ESF-rådets processtöd.
• Vid upphandling av utbildningar kommer att strävas efter ett tillgänglighetsperspektiv när det gäller sättet att informera, undervisa och bemöta deltagarna. Målet är att göra utbildningen så flexibel och individanpassad som möjligt.
• Vid transnationella insatser (resor, praktik och seminarier utomlands) kommer hänsyn att tas till speciella behov av anpassningar så att personer med funktionsnedsättningar ska få samma möjligheter att delta.
• Krav på kunskap om tillgänglighet kommer att ställas vid upphandling av extern utvärdering.

Transnationellt samarbete

Frälsningsarmén som organisation finns i 123 länder och FAB arbetar internationellt med ca 30 länder i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Inom hela organisationer finns goda kontakter, långa erfarenheter och kunskaper kring transnationella projekt och samarbeten, vilket ger en trygghet och styrka inför projektets genomförande.

Under mobiliseringsfasen kommer möjligheter för lämpliga partner att undersökas. Kontakt kommer att tas både med befintliga och nya partner. Med hjälp av ESF-rådets processtöd kommer tänkbara aktörer att kartläggas och analyseras. ”Toolkit for transnational exchange and cooperation” kommer också att användas som verktyg för att få ännu bredare information om liknande och relevanta pågående projekt i andra länder. Under planeringen i mobiliseringsfasen kommer nyckelpersoner (projektgrupp, styrgrupp och målgrupp) att involveras.

Att införa transnationella insatser kommer att berika projektets resultat på olika sätt och nivåer. Syftet är att:
- Deltagarna ska få utvecklingsmöjligheter och erfarenheter utanför Sverige som ett sätt att uppnå projektets uppsatta mål för personlig utveckling
- Projektets ledning ska utveckla sin kompetens kring problematiken genom att lära sig av andra länders erfarenheter, exempel och metoder, vilket kan bidra till utveckling av innovativa lösningar i samband med projektets mål att utarbeta ett nytt och effektivt arbetssätt
- FAB ska få möjlighet att både lära och dela av sina erfarenheter och bidra till att hitta gemensamma lösningar på befintliga problem

- Deltagare
I byn Sarkani, i Lettland bedriver Frälsningsarmén tillsammans med kommunen ett socialt projekt med socialt tyngda familjer som är placerade i ett område utan egen försörjning. Under mobiliseringsfasen planeras undersökning av möjligheterna för utbyte mellan de två projekten samt undersökning av relevanta och anpassade insatser. Idén är att kunna organisera korta praktiker i Lettland för deltagare. Mycket av den praktik och utbildning som deltagarna kommer att få utomlands syftar till att skapa bättre självförtroende, självkänsla, självuppfattning och social träning. Genom att besöka ett land som får ta emot humanitärt bistånd från FAB kommer deltagarna att stärkas inom alla dessa områden. Självkänslan ökar när deltagarna får se att arbetet som de har gjort i Sverige gör skillnad i andra människors liv utomlands. De två länderna befinner sig på olika stadier, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Självuppfattningen kommer att påverkas när deltagarna får möjligheten att se och uppleva dessa skillnader. Att få egen erfarenhet av livsförutsättningarna i andra länder kan hjälpa personerna uppskatta sin egen situation och att resa i grupp och ta del av grupparbeten utomlands kommer att ge viktig social träning.

Praktiken i Lettland kommer att innebära biståndsarbete, vilket ger en koppling mellan deltagarnas sysselsättning i Sverige och erfarenheterna utomlands. Första steget i processen kommer att vara en förberedelse inför resan där deltagarna kommer att få kunskap om landet och kulturen, målet med praktiken, deras roll och uppgifter. I Lettland kommer de att få en handledare som kan vägleda och stödja dem på olika sätt. Praktiken kommer att avslutas med en utvärdering, eventuell presentation och samtal kring de erfarenheter och lärdomar deltagarna fått.- Ledning
För att få ytterligare kunskap, kännedom och nya idéer kommer eventuellt utbyte med Danmark, Holland eller Tyskland att ske. Vilka möjligheter och förutsättningar som finns kommer att undersökas under mobiliseringsfasen. Målet i första hand är att komma i kontakt med aktörer som arbetar med liknande frågor för att kunna se hur problematiken hanteras i andra länder. Strävan är att uppnå ett utbyte av kunskaper och erfarenheter genom jämförelse av styrkor och svagheter, modeller och metoder, fungerande och icke fungerande insatser. Genom studiebesök och seminarier kan kunskap utbytas om lyckade inslag i respektive land och frågor kring jämställdhet och tillgänglighet kan lyftas upp.

Speciellt intresse finns att undersöka andra ideella organisationer och deras arbete med personer utanför arbetsmarknaden. Dialog med organisationen ”Shelter” i England har redan införts och de har visat intresse för vidare kontakt. Organisationen arbetar med hemlösa i områdena Brighton och Slough och har som mål att främja samverkan för att uppnå bättre resultat. "Shelter" arbetar också med att spida information och "good practice" till strategiska partner, vilket är i linje med projektets mål. Denna kontakt kommer att fullföljas och utvecklas under mobiliseringsfasen. Som nästa steg kan ett samarbete med ”Shelter” leda till att nya metoder och arbetssätt anpassas och prövas på FAB. Personalutbyte kan också organiseras för att underlätta överföring och jämförelse av erfarenheter. Gemensamma analyser kan vara en styrka för båda parterna och kan medföra idéer och nya lösningar.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Sala
  • Arbetsförmedlingen, Västerås
  • proAros

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Sala
  • Arbetsförmedlingen, Västerås
  • proAros

Kommun

  • Sala
  • Västerås