Logotyp på utskrifter

EFF LEAN 3

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna Fabriksförening
KontaktpersonMichael Rydell
E-postmichael.rydell@telia.com
Telefonnummer016-141700
Beviljat ESF-stöd3 094 979 kr
Total projektbudget3 094 979 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-07-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet bidrar till att göra medarbetare mer anställningsbara. Förarbetet påvisar behov av att införa Lean Produktion för att i företagen arbeta med ständig förbättringsarbete med kunden i fokus. Industriarbete är traditionellt manligt, en särskild jämställdhetssatsning ingår i projektet.

Bakgrund

Förprojekteringen omfattar 7 industriföretag i Eskilstunaregionen. Vi har dessutom tagit intryck av den förprojektering som gjordes i varsel 1 utlysningen där 20 företag ingick (projekt Eskilstuna Fabriksförening 1), vissa av dessa företag deltog i båda dessa förprojekteringar.

Följande problem och problemområden vill vi lösa med detta projekt:
Förändringstakten inom industrin ökar och kommer att öka ännu mer genom den ekonomiska kris som vi nu genomgår. Att som anställd kunna aktivt delta och driva detta förändringsarbete som krävs och ha en positiv syn till förändringar kommer att vara av avgörande betydelse för såväl individens anställningsbarhet som företagets fortlevnad. Därför har man utifrån ett större urval från förprojektering till genomförandet lyft fram ett antal nyckelpersoner från deltagande företag som behöver denna kompetensutveckling. Deltagande nyckelpersoner kommer att vara drivkraften i förändringsarbetet på respektive företag.

I resultatet av varje företags förprojektering framgår att det finns behov av att se hur andra företag och aktörer arbetar inom området förändringsarbete, man önskar se detta med fokus på samverkan, benchmarking, individernas delaktighet i förändringsarbetet samt att ha verktyg och metoder för att både bedöma nuläget och genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete.

Resultatet är att Lean Produktion kommer att fungera som ett paraplybegrepp i ett genomförandeprojekt.

Vi kunde även konstatera att i den situation som företagen befann sig avseende det enskilda företagets utveckling med en snabbt försämrad ekonomi och likviditet att insatser och kompetensutveckling inom detta område är högt prioriterad. Detta avser både företagen och individerna för företagets överlevnad, individernas utveckling och långsiktiga anställningsbarhet. Slutligen valde vi att möta målgruppens behov med anpassade utbildningar inom området Lean Produktion med fokus på likviditet och minskad kapitalbindning. Projektägare är Eskilstuna Fabriksförening.

En kartläggning av individuella kompetensbehov inom strategiskt viktiga kompetensområden har genomförts. Parterna i underleverantörsföretagen samt personer inom de grupper som projektet omfattar har deltagit. Lean Produktion har utpekats som ett strategiskt mycket viktigt kompetensområde.

I Lean konceptet ingår bland annat.

- Lära alla att jobba i team och aktivt bidra till att utveckla sin verksamhet

- Lära sig ett synsätt och arbetssätt att eliminera allt slöseri och svinn, i alla dess former t ex tid, material osv.

- Förbättra alla anställdas arbetsprocesser och arbetsmetoder

- Minska kapitalbindningen i företagen genom att utveckla flöden och lära sig metoder som förkortar genomloppstiderna i produktionen och övriga flödesorienterade processer

- Få alla att förstå hur ekonomin och kapitalbindnigen påverkas (förbättras) av insatser inom Lean konceptet enligt ovan.

Lean konceptet är ett lämpligt medel för både individ/företag, att skapa varaktigt utveckling av individens kunskap och anställningsbarhet. För den enskilde individen stärks konkurrenskraften både i företag där man är anställd men även på en tuff arbetsmarknad. För företagen är detta ett konkurrensmedel och då speciellt i branschen för underleverantörer inom fordonssektorn.

I högkonjunkturen fick förbättringsarbete lågt fokus p g a resursbrist vilket även har påverkat den enskilde individens utveckling. Det gäller att stå väl rustad när konjunkturen vänder både för individ och företag.

I dessa bistra tider påverkas engagemang och kreativitet hos medarbetarna, komponenter som är viktiga för att uppnå varaktiga förbättringar.

Eskilstuna Fabriksförening har lång erfarenhet av att driva och hålla samman större utvecklingsprojekt. Detta projekt omfattar industriföretag både inom och utanför föreningen.

Deltagande industriföretag omfattas av risk för varsel och uppsägningar.

Företagen har verkställt eller fört diskussioner med arbetstagarrepresentanter kring varsel och risk för uppsägningar. Både personer som omfattas av varsel och de som beräknas fortsatt anställning omfattas av kartläggningen och genomförandet.
Företagen i projektet ges med satsning på kompetensutveckling möjlighet att övervintra lågkonjunkturen och komma ur krisen med stärkt konkurrenskraft.

Syfte

Avsikten med projektet är att göra de anställda mer anställningsbara på arbetsplatsen samt på arbetsmarknaden i stort. Genom att använda lågkonjunkturen till något positivt, kan personer från 7 företag genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans i ett gemensamt projekt.

Avsikten är dessutom att stärka företagets ställning genom kompetensutveckling och förbättra processerna i centrala delar av företagen skapa ökad konkurrenskraft genom ökad effektivitet och minskad kapitalbindning.

Målsättning

Avsikten med projektet är att göra de anställda mer anställningsbara på arbetsplatsen samt på arbetsmarknaden i stort. Genom att använda lågkonjunkturen till något positivt, kan personer från 7 industriföretag genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans i ett gemensamt projekt. Genom att höja kompetensen kan företag och anställda använda tillfället till att rusta för bättre tider och komma ut mer konkurrenskraftiga.

Mätbara mål: Efter avslutad kompetensutveckling och i samband med en utvärdering kommer en ny kartläggning att göras med samma kartläggningsverktyg att genomföras på deltagarna. Resultatet av mätningen ska jämföras med ställda mål på individnivå. Individen skall ha ökat sin kompetens med minst 25 % på de beskrivna kompetensnivåerna. Detta skall ingå som en del av projektutvärderingen.

Mätbara mål: Efter projektet kommer vi att jämföra företagets utveckling genom att vid ingången av projektet jämföra omsättning / anställd samt resultat efter finansnetto / anställd

Mätbara mål: Antalet samverkansgrupper skall till följd av kompetenssatsningen öka med 50 %

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för alla som deltar.
De lokaler vi kommer att använda i projektet är anpassade för med personer med olika funktionshinder som t ex ramper, hiss, hörselslingor etc.

Öka möjligheten för anställda med dyslexi och språksvårigheter att utvecklas i arbetslivet genom kompetensutveckling. Enligt beräkningar är ca 20 % av de anställda hindrade i sitt arbete på grund av läs- och skrivsvårigheter. Problematiken är inte alltid så väl känd i arbetslivet och hos personer i personalledande befattningar. Utbildning av personal som har en arbetsledande roll samt kartläggning på individnivå är första steget att stötta anställda som är drabbade. Personer som kan identifieras kommer att hjälpas vidare för att få stöd inom kommunens utbildningsverksamhet.

Det finns moment i Lean som är positiva för den här gruppen, som t ex högre grad av visualisering, mindre textmassa och standardiserade sätt att kommunicera.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visar på att företagen önskar göra satsningar genom att särskilt lyfta fram kvinnor i projektet. De kvinnor som förekommer inom denna manliga miljö finns oftast i de lägre kompetensskikten och de enklare sysslorna. Detta påverkar såväl karriärutveckling som löneutveckling. I detta projekt görs en extra jämställdhetssatsning genom att speciellt utbilda kvinnor för att de ska delta i förändringsarbetet som nyckelpersoner. Kvinnorna blir då mer synliga som goda förebilder och på så sätt öka möjligheten för mer blandade grupper i produktionen.

Samarbetspartners

 • Eskilstuna Fabriksförening
 • Länsstyrelsen
 • Mälardalens högskola
 • regionförbundet Sörmland
 • Svenskt Näringsliv
 • Unionen
 • VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A

Deltagande aktörer

 • Carpenter Powder Products AB
 • Idesta Kök
 • Kaba AB
 • Nike Hydraulics AB
 • Stille AB

Kommun

 • Eskilstuna