Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

EA - European Apprentice

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFuruboda Malmö
KontaktpersonErik Lindell
E-posterik.lindell@furuboda.se
Telefonnummer0739884685
Beviljat ESF-stöd241 885 kr
Total projektbudget338 485 kr
Projektperiod2008-11-17 till 2009-04-17
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Var sjätte europeisk skolungdom avslutar idag sin utbildning i förtid. Syftet är att bygga upp ett nätverk från flera regioner inom EU för att öka möjligheterna att genom detta är låta arbetslösa ungdomar besöka andra lärorika miljöer. Ovanstående innebär etablerandet av EA - European Apprentice.

Bakgrund

En allt högre andel av de arbetslösa saknar idag en fullständig formell utbildning. Var sjätte europeisk skolungdom avslutar idag sin utbildning i förtid (EU-kommissionen, pressmeddelande 2007-09-05). I de svenska storstadsregionerna saknar idag uppemot 29% av alla invånare över 19 år en gymnasial utbilding (Skolverkets statistik 2005/06). Till ovanstående siffror tillkommer den befolkningsgrupp som invandrar från ett icke-EU-land.
Samhällets krav på utbildad och förbered arbetskraft blir inte mindre, den växande tjänstesektorn ställer dessutom allt högre krav på breda sociala kompetenser - kompetenser som man oftast och enklast förvärvar i samspelet med andra. En misslyckad skolgång, en funktionsnedsättning eller en icke-validerad utbildning från ett utomeuropeiskt land kan kraftigt påverka individens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Aktuell forskning menar att en viktig framgångsfaktor för att få denna målgrupp närmare arbetsmarknaden är att varva utbildning och praktik samt att målgruppens praktiska kunskaper valideras och dokumenteras (Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning 2006:10).
Samtidigt ställs de europeiska regionerna för den demografiska utmaningen - behovet att föryngra och utöka arbetsstyrkan är väldigt stor inom många branscher och sektorer. Att snabbt få tillgång till yngre och/eller invandrad arbetskraft ses som ett eftersträvansvärt mål för hela EU och samtidigt är det lika viktigt att tidigt integrera utsatta grupper i en arbetsgemenskap som annars lätt hamnar i ett förödande utanförskap.
För att lyckas bekämpa utanförskapet och kunna uppnå fortsatt god tillgång på arbetskraft krävs det gemensamma insatser från olika partnerskap - offentlig, privat och ideell sektor måste arbeta tillsammans för att hitta olika metoder och modeller. I detta tror vi att de olika Europeiska regionerna kan lära mycket av varandra.
I förprojektet vill vi därför bygga ut vårt existerande europeiska nätverk genom att använda våra existerande partners som språngbrädor i respektive region och genom vår erfarenhet som projektägare bygga nya samarbeten mellan offentliga och privata organisationer. Som samordnare och ägare av projektet kommer vi att arbeta enligt SMART-metoden och sträva efter att samtliga nationella och transnationella partners gör det samma. Genom att låta förstudien sätta upp Specifika, Mätbara, Uppnåeliga (Achievable), Realistiska samt Tidsbestämda mål för ett framtida genomförandeprojekt, ökar sannolikheten för att alla projektpartners engagemang kommer att bidra till helhets resultatet. En av målsättningarna med förstudien är att hitta lämpliga metoder för transnationellt utbyte på flera nivåer - både institutionellt och på brukarnivå. Därför kommer ett antal brukare från målgruppen att intervjuas och få ge sina synpunkter på hur ett transnationellt lärlingsskap skulle kunna organiseras. Genom att på ett tidigt stadium inkludera potentiella framtida projektdeltagare tror vi att kvaliteten och engagemanget i utbytet kan öka.

Syfte

Syftet är att bygga upp ett nätverk av samarbetspartners från flera olika regioner inom EU, som tillsammans kan vara med och utforma ett genomförandeprojekt vars målsättning ska vara att öka både det organisatoriska lärandet och den individuella rörligheten inom EU. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att regionala ESF-projekt bygger in ett transnationellt lärlingsskap i sitt upplägg och bygger in metoder för validering och utvärdering av den beskrivna målgruppens kunskaper. En möjlighet som öppnas genom detta är att låta arbetslösa ungdomar besöka andra lärorika miljöer, besök som kan tjäna både motivationshöjande och öka benägenheten att återuppta avslutade studier samt öka kunskapen om den europeiska gemensamma marknaden.
Syftet är också att föra samman offentliga, privata och ideella organisationer från olika ekonomiska och demografiska miljöer (stad - landsbygd, rural- respektive tjänsteekonomi, osv) för att lära om dess olika förutsättningar och problemområden. Därför strävar förprojektet efter att använda våra transnationella samarbetspartners för att hitta andra organisationer som uppfyller ovanstående. Dessa organisationer kan vara sådana som planerar eller redan driver ESF-projekt, vars syfte och målsättning sammanfaller med våra ambitioner. Genom samarbete vill vi öka både den horisontella och vertikala spridningen av vårt arbete och uppnå ett livskraftigt och permanent samarbete mellan flera av EU:s regioner när det gäller en gemensam metodutveckling av lärlingsskapet.

Målsättning

Att tillsammans med nationella och transnationella partners utveckla och empiriskt pröva en metod för att ta tillvara och dokumentera målgruppens tysta kompetenser. Detta sker på två nivåer - organisationsmässigt samt på deltagarnivå (brukare), genom en projektplattform och empiriska undersökningar. Detta blir mätbart genom dokumentationen från undersökningarna och graden av engagemang i projektplattformen.
En annan målsättning är att tillsammans med projektpartners undersöka möjligheterna att bygga bärkraftiga samarbeten mellan nationella och transnationella regioner - målsättningen med detta är att det i förlängningen ska leda till samarbete mellan två eller flera genomförandeprojekt.
Mottagare och användare av resultaten från detta förprojekt blir dels de inblandade organisationerna men också framtida deltagare i ett genomförande projekt. Också de olika regionernas arbetsmarknadsparter kommer i förlängningen kunna dra nytta av ett effektivare sätt att coacha, matcha och motivera målgruppen att arbeta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I Föreningen Furubodas systematiska kvalitetsarbete ingår det bland annat att tillgänglighetsaspekterna kontinuerligt följs upp. I detta ingår även att alla tänkta deltagare och samarbetspartners ska kunna känna sig inkluderade och hörda. I alla utvärderingar och uppföljningar ingår därför tillgänglighetsaspekten. Tillgängligheten följs upp inom fyra områden: fysisk, verksamhetsanknuten, kommunikativ samt informativ tillgänglighet. Genom Furubodas egna forsknings- kompetenscenter (KC) finns de flesta tekniska hjälpmedel för att kompensera eller öka tillgängligheten att tillgå. Inom denna enhet finns och kompetensen rörande bemötande, kommunikation och information och övrig personal fortbildas kontinuerligt.
I arbetet för att garantera tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning följer också att alla våra lokaler och arrangemang ska följa 2010 år tillgänglighetslagstiftning (Sveriges riksdag).

Transnationellt samarbete

Nyttan med vårt transnationella inslag är stor och berör flera teman.
Dels tror vi att projektplattformen kommer att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte mellan regionerna och med ett liknande upplägg rörande metoder för lärlingsverksamhet tror vi att stora lärdomar kan dras. En möjlig väg här är också att helt enkelt testa ett framtaget lärlingskoncept i en helt annan miljö. Målsättningen är också att bygga upp ett nätverk där både personal och deltagare från målgruppen kan göra utbyten och hamna i nya lärande kontexter. Hos flera av våra offentliga samarbetspartners finns det en önskan men ingen kraft att inta en ledande roll i uppbyggandet av ett europeiskt nätverk kring bekämpandet av ungdomsarbetslösheten. Genom att låta en fristående organisation (Furuboda) driva ett sådant projekt kan man därför komma att ingå i sådana nätverk utan att vara projektägare. Föreningen Furuboda tar gärna på sig den uppgiften.
De transnationella samarbetspartners vi idag har ett samarbete med är tänkta att fungera som språngbrädor in i respektive region. De är alla aktiva inom den sociala ekonomin och har ett brett regionalt kontaktnät. Vi har i dagsläget transnationella samarbetspartners i Storbritannien (Eastern Scotland) Polen (Malopolskie) och Slovenien.

Savour Cafe Ltd
27 Simpson Loan
Edinburgh
EH3 9GG
UK
Reg nr 05936301
Tel. +447513 520 891
Organisationen driver flera näringsverksamheter i centrala Edinburgh har en god kontakt med det lokala näringslivet och arbetsmarknadens parter. Har tidigare arbetar med kommunala och statliga ungdomsprojekt.

Nadzieja
Adress: UL. Freislera 10, 33-300 Nowy Sacz
Tel: +18 442 70 31
Fax: +18 440 88 66
Hemsida: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=3178
E-mail: nadziejans@poczta.onet.pl
Kontaktperson: Antoni Molka
Driver i södra Polen en liknande verksamhet (dock betydligt mindre) som den Föreningen Furuboda driver. Organisationen har ambitionen att på regional basis både genom opinionbildning och aktiva verksamheter bevaka framförallt funktionshindrade ungdomars intressen på arbetsmarknaden.

POSLOVNA NAVIGACIJA
DARKO TERIHAJ
S.P. POSLOVNO SVETOVANJE, POSREDNISTVO (Management Consulting)
Darko Terihaj
SLO-8261 JESENICE NA DOL.
Jesenice 35
mobitel:+386-31-698-475
darko.terihaj@gmail.com
Driver en konsultbyrå inom upplevelse och turismbranschen. Har genom detta ett mycket stort kontaktnät i hela regionen vars industri allt mer vrids åt tjänstesektorn.

Medfinansiärer

  • HIA Enheten för hälsa integration och arbete

Samarbetspartners

  • Furuboda Assistans AB/Furuboda
  • HIA Enheten för hälsa integration och arbete
  • Origo Resurs
  • Uppsala stadsmission

Kommun

  • Eksjö
  • Kristianstad
  • Malmö
  • Uppsala