Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Drivkraft Östra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePersonalstrategerna i Mälardalen AB
KontaktpersonJohanna Pettersson
E-postjohanna.pettersson@personalstrategerna.se
Telefonnummer016-5517872
Beviljat ESF-stöd959 409 kr
Total projektbudget2 411 409 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Östra Mellansverige står i dag 167 000 personer, kvinnor och män utanför arbetsmarknaden. Trots tidigare insatser har detta inte gett tillräckliga resultat. Berörd grupp har inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden trots en ökad efterfrågan på arbetskraft. Vi har i dag den lägsta arbetslösheten på 15 år.

Personalstrategerna har under 2007 samarbetat med arbetsförmedlingarna i Flen och Katrineholm, genom ett samverkansavtal. Personalstrategerna har haft i uppdrag att coacha personer som ursprungligen har varit med i aktivitetsgarantin och senare i Jobb- och utvecklingsgarantin. Hela programmet består av tre delar, motivations-, matchnings- samt en marknadsföringsdel, som en deltagare i samråd med coachen alltid förehåller sig till.

Personalstrategerna har funnit att det finns en tydlig brist i det mesta förekommande coachningsarbete med långtidsarbetslösa. Alla aktörer oavsett om det är ett bemanningsföretag, utbildningsföretag, konsultföretag med rehabiliteringsverksamhet eller för den del arbetsförmedlingen, som arbetar med mål om att skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa. Har en fokusering på att matcha dessa individer mot arbetsgivare. Arbetsgivare, även Personalstrategerna, upplever inte att individer är matchningsbara mot de krav som arbetsgivare ställer i en nyrekrytering om de har varit borta från arbetsmarknaden så lång tid som 18 månader eller längre.

Mot bakgrund av detta ansöker därför Personalstrategerna i Mälardalen AB tillsammans med arbetsförmedlingarna i Södermanland, dvs, arbetsförmedlingen i Eskilstuna, arbetsförmedlingen i Flen, arbetsförmedlingen i Katrineholm/Vingåker, arbetsförmedlingen i Nyköping /Oxelösund om ekonomiskt stöd för förprojektering inom området Ökat arbetskraftutbud, inom ramen för Europeiska socialfonden, målområde 2.

Projektet kommer heta ”drivkraft östra Mellansverige”

Förprojekteringen kommer att pågå under 6 månader med start 1 maj 2008. Personalstrategerna kommer att vara projektägare.

Problemet projektet skall lösa är, hur de individer som står utanför arbetsmarknaden oavsett vad anledningen är, kan skapa en insikt om att det är upp till deras egna ansvar för att kunna ta sig ut ur arbetslösheten och därmed göra dem matchningsbara?

Personalstrategerna tillsammans med samverkansparter kommer skapa nya samarbetsformer och arbetssätt för individuellt anpassade coachningslösningar för projektets angivna målgrupper vilket innebär att möjligheten att arbeta mer framgångsrikt utifrån varje individs egna förutsättningar vidgas.
Projektet kommer att utveckla mer effektiva metoder till att etablera och bibehålla motivationsfaktorn hos individen. Problembilden är tydlig då motivation saknas försvinner matchningsmöjligheterna.

Vi önskar också med projektet undersöka möjligheterna till att utveckla och skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan arbetsgivare, arbetsgivarnätverk och arbetsförmedlingen i regionen. Övergripande mål med projektet är att skapa full matchningsbarhet med individer i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Projektets vision är att skapa ett kontinuerligt och kraftfullt samarbete med de i projektet ingående arbetsförmedlingarna samt företag och även andra myndigheter i upptagningsområdet.


De mätbara målen för hela projektet ”Drivkraft östra Mellansverige” har vi satt enligt följande:
- Efter projekttiden skall minst 70 % av projektdeltagarna vara i arbete.
- Resterande 30 % skall befinna sig betydligt närmare arbetsmarknaden. Mätbara mått för detta kan t ex vara hur många som har praktik, förstärkt arbetsprövning eller som regelbundet kommer långt i rekryteringsprocesser t ex till anställningsintervju.
- Inom projektet kommer även undersökningar att genomföras där vi bl a kommer att mäta i vilken grad deltagare känner att de står närmare arbetsmarknaden eller inte när de deltar i projektet jämfört med innan vi startade upp projektet.

Speciellt i förprojekteringen ställs följande mätbara mål upp:

- Avseende informationsspridning, skall all personal hos samverkansparter vara informerade och insatta i projektets problemställning, syfte och mål.
- Enkätundersökning riktad mot förmedlare, avseende projektets problemställning, syfte och mål skall vara genomförd.
- För den pilotverksamhet som sätts upp i förprojekteringen, skall minst 50% av deltagarna uppleva att de står närmare arbetsmarknaden än vad de gjorde innan pilotverksamhetens start.

Efter projektets genomförande är avsikten att metoder som vi funnit framgångsrika och effektiva fortsätter leva kvar efter projektets avslut.

Bakgrund

A
Bakgrund till projektet, Behov och problem.
I Östra Mellansverige står i dag 167 000 personer, kvinnor och män utanför arbetsmarknaden. Trots tidigare insatser har detta inte gett tillräckliga resultat. Berörd grupp har inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden trots en ökad efterfrågan på arbetskraft. Vi har den lägsta arbetslösheten på 15 år.
Personalstrategerna har under 2007 samarbetat med arbetsförmedlingarna i Flen och Katrineholm, genom ett samverkansavtal. Personalstrategerna har haft i uppdrag att coacha personer som ursprungligen har varit med i aktivitetesgarantin och senare i Jobb- och utvecklingsgarantin. I detta samarbete har Personalstrategerna utvecklat ett program (Personalstrategernas jobbmatchningsprogram) som har använts för deltagare med mål om att skapa en långvarig sysselsättning oavsett vad anledningen är till att individen har hamnat utanför arbetsmarknaden.

Personalstrategernas jobbmatchningsprogram är uppdelade i ett antal faser som varje deltagare går igenom. Programmet är individuellt anpassat och kan användas mot vilken individ som helst oavsett vad anledningen är till att individen står utanför arbetsmarknaden. Majoriteten av uppgifter och övningar sker individuellt, men övningar kan förekomma i grupp för att uppnå bästa effekt.

Coach och deltagare skapar tillsammans en handlingsplan i ett första steg. I denna handlingsplan formuleras ett mål om en anställning. Vidare bestäms vad som krävs för att uppnå detta mål, hur vägen ser ut för att nå detta mål. I programmet sätts kontinuerligt delmål upp som skall uppfyllas, alla delmål har sitt syfte att ta deltagaren till målet om anställning som finns formulerat i handlingsplanen. Alla mål sätts upp efter en TURMÖ-modell. Där TURMÖ står för:
T-tidssatt
U-uppnåeligt
R-realistiskt
M-mätbart
Ö-överenskommet
Personalstrategernas coacher arbetar efter en feedback-metod, där coachen alltid vid varje möte ger en reflektion i form av en feedback till deltagaren om vad deltagaren har uppnått med vad som bestämdes i det föregående mötet. Detta för att coach och deltagare alltid skall kunna stämma av om hur väl de följer handlingsplanen som initialt har upprättats.
Alla coacher inom Personalstrategerna arbetar även med personaluthyrning eller rekrytering i sin vardag. Varje coach har därmed möjlighet att ta med sig erfarenheter från dessa verksamhetsdelar med i programmet. Rent konkret innebär detta att varje coach erbjuder deltagare följande:
- Aktuell information om vad olika arbetsgivare söker för kompetenser.
- Nätverk av arbetsgivare inom alla branscher, representanter från branschorganisationer, fackliga representanter mm
- Information om lediga tjänster inom Personalstrategernas verksamhet.
- Praktikplatser. När Personalstrategerna arbetar med försäljning mot sina kunder och potentiella kunder, kommer vi i kontakt med en del arbetsgivare som har behov av mer personal i sin verksamhet, men kanske inte har tagit steget att hyra personal eller rekrytera personal i ett första skede. I detta sammanhang kan en praktikplats som i framtiden syftar till en anställning vara attraktivt. Dessa möjligheter tar varje coach med sig till varje deltagare.
Hela programmet består av tre delar som en deltagare i samråd med coachen alltid förehåller sig till.
Resten av texten finns i akten

Syfte

Syfte – avsikt med projektet:

Projektet drivkraft östra Mellansverige syftar till att bygga upp och implementera en ny mer effektiv metodik inom jobb och utvecklingsgarantin som resulterar i att deltagare av de nya arbetssätten uppnår full matchningsbarhet gentemot de krav som arbetsgivare ställer mot sökande vid nyrekryteringar. Metodiken syftar till att vara tillämpbar mot projektens alla berörda grupper och genom detta underlättar för kvinnor och män som idag står långt från arbetsmarknaden att skapa en hållbar sysselsättning alternativt komma närmare anställning. Genom att de deltar i projektet och når anställningsbarhet, erhåller anställning efter kortast möjliga ledtid samt bibehåller denna anställning

Syftet i projektet inbegriper:

Personalstrategerna tillsammans med samverkansparter kommer skapa nya samarbetsformer och arbetssätt för individuellt anpassade coachningslösningar för projektets angivna målgrupper vilket innebär att möjligheten att arbeta mer framgångsrikt utifrån varje individs egna förutsättningar vidgas. Vidare inbegriper syftet att förädla och vidga framgångsrika projekt för programområdets målgrupper till andra aktörer. Projektet skall även skapa nya eller stärka befintliga samarbeten mellan aktörer kring utveckling av arbetskraftutbud i regionens utsatta delar.

Projektet kommer att utveckla mer effektiva metoder till att etablera och bibehålla motivationsfaktorn hos individen. Problembilden är tydlig då motivation saknas försvinner matchningsmöjligheterna.
I projektet kommer man även att utveckla och arbeta med metoder som riktar in sig på att kartlägga drivkrafter på individnivå. Då projektet riktar in sig på att uppnå matchningsbarhet mellan individer inom jobb och utvecklingsgarantin fas 2 och arbetsgivares krav vid nyrekryteringar, kommer projektet att resultera i att lokala arbetsgivare med rekryteringsbehov säkras arbetskraft. Vilket är ytterligare ett syfte med projektet.

Projektets vision är att skapa ett kontinuerligt och kraftfullt samarbete med de i projektet ingående arbetsförmedlingarna samt företag och även andra myndigheter i upptagningsområdet. Därifrån skapa en plattform för fortsatt bärkraftigt samarbete även efter projekttidens slut och på ett givande sätt kunna samverka lokalt avseende arbetskraftförsörjningen.
Informationsmöten kontinuerligt mot målgrupperna av deltagare, mot anställda hos samverkansparterna, samt mot representanter från näringslivet. Detta är aktiviteter som sker kontinuerligt. Vi beräknar att total tidsåtgång för informationsspridning är 1 vecka.
Jobbjakter:
Genomförande av jobbjakter för deltagare i pilotverksamhet. Tidsåtgång 3 veckor.
Nätverkarträffar/samverkansträffar:
Nätverksträffar/arbetsgivarträffar mellan deltagare ur pilotverksamheten och representanter från näringslivet. Nätverkarträffar mellan personal hos samverkansparter och representanter från andra myndigheter och/eller från näringslivet.
Tidsåtgång i förprojekteringen beräknas till 2 veckor.

Gruppaktiviteter- och enskilda aktivteter med fokus på jämställdhet:
Under denna del sker det kontinuerliga aktiviteter och tidsåtgång i förprojektering beräknas till 1 vecka.
Slutrapport:
Denna del läggs sist i listan på aktiviteter. Det kan dock vara som så att vissa delar i förprojekteringen kommer att skrivas in i en slutrapportering i ett tidigare sked i förprojekteringen, med de huvudsakliga aktiviteterna runt slutrapportering sker i slutet av förprojekteringen. Tidsåtgång för slutrapportering beräknas till 4 veckor.

Målsättning

Målsättning - projektmål.

De mätbara målen för hela projektet ”Drivkraft östra Mellansverige” har vi satt enligt följande:
- Efter projekttiden skall minst 70 % av projektdeltagarna vara i arbete.
- Resterande 30 % skall befinna sig betydligt närmare arbetsmarknaden. Mätbara mått för detta kan t ex vara hur många som har praktik, förstärkt arbetsprövning eller som regelbundet kommer långt i rekryteringsprocesser t ex till anställningsintervju.
- Inom projektet kommer även undersökningar att genomföras där vi bl a kommer att mäta i vilken grad deltagare känner att de står närmare arbetsmarknaden eller inte när de deltar i projektet jämfört med innan vi startade upp projektet.

Speciellt i förprojekteringen ställs följande mätbara mål upp:

- Avseende informationsspridning, skall all personal hos samverkansparter vara informerade och insatta i projektets problemställning, syfte och mål.
- Enkätundersökning riktad mot förmedlare, avseende projektets problemställning, syfte och mål skall vara genomförd.
- För den pilotverksamhet som sätts upp i förprojekteringen, skall minst 50% av deltagarna uppleva att de står närmare arbetsmarknaden än vad de gjorde innan pilotverksamhetens start. Omfattning av pilotverksamhet, ca 20 deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målsättning - projektmål.

De mätbara målen för hela projektet ”Drivkraft östra Mellansverige” har vi satt enligt följande:
- Efter projekttiden skall minst 70 % av projektdeltagarna vara i arbete.
- Resterande 30 % skall befinna sig betydligt närmare arbetsmarknaden. Mätbara mått för detta kan t ex vara hur många som har praktik, förstärkt arbetsprövning eller som regelbundet kommer långt i rekryteringsprocesser t ex till anställningsintervju.
- Inom projektet kommer även undersökningar att genomföras där vi bl a kommer att mäta i vilken grad deltagare känner att de står närmare arbetsmarknaden eller inte när de deltar i projektet jämfört med innan vi startade upp projektet.

Speciellt i förprojekteringen ställs följande mätbara mål upp:

- Avseende informationsspridning, skall all personal hos samverkansparter vara informerade och insatta i projektets problemställning, syfte och mål.
- Enkätundersökning riktad mot förmedlare, avseende projektets problemställning, syfte och mål skall vara genomförd.
- För den pilotverksamhet som sätts upp i förprojekteringen, skall minst 50% av deltagarna uppleva att de står närmare arbetsmarknaden än vad de gjorde innan pilotverksamhetens start. Omfattning av pilotverksamhet, ca 20 deltagare.

Jämställdhetsintegrering

1. Motivationsdel,
I denna del har vi fokus in mot individen, samt hur individen skall ställa krav mot sin närmaste omgivning.
Vi skapar en dialog med deltagaren och besvarar en stor mängd frågor för att synliggöra vilket ansvar, motivation och engagemang det krävs för att komma tillbaka till arbetsmarknaden om man har stått utanför en tid. Coachningen mynnar sedan ut i en förståelse om att det är varje individs ansvar, och det är endast upp till individen, om denne kommer att få ett arbete. Är inte individen motiverad, tar ett ansvar för sin situation eller motiverar sig till att arbeta spelar det ingen roll hur sofistikerat program som erbjuds. Individen kommer alltid någonstans på vägen att kunna säga nej till ett arbete. Detta är en förståelse som varje individ skall ta med sig i hela jobbsökarprocessen.

I praktiken är det frågorna som coachen ställer eller frågorna som skapas i dialogen mellan coachen och deltagaren eller som deltagaren själv formulerar som utgör innehållet i denna del.

2. Matchningsdel
I denna del har vi fokus på vad individen har och vart individen skall vända sig.
Här sker det en kompetensinventering, kartläggning av individens utbud mot en arbetsgivare.
Individen blir även medveten om hur utbudet på arbetsmarknaden ser ut. Vilka personer hos en arbetsgivare som har inflytande vid en nyrekrytering. Frågorna inom denna del synliggör för deltagaren, att den egna kompetensen kommer att komma till användning hos många arbetsgivare, att det finns många olika hjälpmedel för en individ att använda i jobbsökarprocessen. Att det är viktigt med kontakter och nätverk och att alla har det.

I praktiken genomförs många uppgifter inom denna del.
- skapa CV, personligt brev
- Referenser: varje deltagare skall kunna ange någon referens. Coachen kontaktar varje deltagares referens och kontrollerar vad referenten säger om deltagaren.
- CV-databaser: Registrering. Varje deltagare får tillgång till en lista bestående av de mest använda cv-databaserna i Sverige.
- Utbud av lediga tjänster, Coachen tipsar kontinuerligt varje deltagare om vilka lediga tjänster som finns utannonserade som deltagaren kan söka. Efter en tid har ett beteende hos deltagaren skapats så att deltagaren själv till slut har kontroll över vad som finns utannonserat.
-Dolda arbeten. Alla arbeten finns inte utannonserade. Många arbetsgivare har behov av att anställa utan att de annonserar om personal. För att synliggöra dessa behov arbetar Personalstrategerna med att varje deltagare själv kontaktar arbetsgivare och söker arbete utan att arbetsgivaren har annonserat. Finns flera sätt på hur deltagare kan genomföra detta. Här listas några exempel:
Skickar ut spontana ansökningar till alla arbetsgivare inom en viss bransch inom ett definierat geografiskt område. Följer sedan upp med telefonsamtal efter ca 2-3 dagar.
Besöker ett givet antal arbetsgivare under en dag och överlämnar personligen sina ansökningshandlingar. Kan ske enskilt eller två och två.
- Tester. Personalstrategerna har kompetens att utföra personlighets- och begåvningstester. Varje deltagare genomför dessa tester i programmet.
- Coachen / handledaren har alla deltagares cv tillgänglig (antingen i bärbar dator eller i plastmappar) när denne besöker arbetsgivare. Coachen kan i alla situationer direkt om han finner en lämplig matchning presentera kompetensen hos deltagaren för arbetsgivaren.

3. Marknadsföringsdel
I denna del har vi fokus på hur individen skall uppfattas av omgivningen. Här bygger vi upp en strategi för alla deltagare om hur varje individ skall kommunicera med arbetsgivare.
Vilka förväntningar har en arbetsgivare på vad ett personligt brev skall innehålla? Hur lyfter
jag fram mina egenskaper? Hur visar jag för en arbetsgivare att jag är intresserad av en tjänst?

I denna del kommer deltagaren till insikt om vikten att marknadsföra sin kompetens.

I praktiken sker det i denna del t ex övningar av följande slag:
- Anställningsintervjuer i träningssyfte.
- Presentationsövningar under kort tid, t ex 30 sek, 60 sek osv.
- Säljträning i telefon.
- Skapa säljbrev.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna

Kommun

  • Eskilstuna
  • Flen
  • Katrineholm
  • Nyköping
  • Oxelösund
  • Vingåker