Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Djurmagazinet Östra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDjurmagazinet i Sverige AB
KontaktpersonTerje Heggdahl
E-postterje.heggdahl@djurmagazinet.se
Telefonnummer070-6282727
Beviljat ESF-stöd1 045 600 kr
Total projektbudget1 045 600 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2013-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utvecklingsarbetet omfattar åtta mindre arbetsplatser som tillsammans kommer att arbeta för att skapa en helt ny typ av lärmiljö som tillåter och stimulerar kompetensutveckling integrerat med verksamhetsutveckling. Det individuella lärande ska bidra till personlig utveckling och motverka uppkomsten av stress och arbetsrelaterad ohälsa på arbetsplatsen

Bakgrund

Djurmagazinet är en kedja av små djuraffärer som samverkar genom ett gemensamt varumärke, marknadsföring och inköp. Djuraffärsägarna, som själva äger sina butiker, äger även Djurmagazinet Sverige AB, huvudorganisationen som bistår sina butiker med administration, affärsutveckling, gemensam varumärkesvård, marknadsföring och inköpskanaler. I regionen finns sju små djuraffärer. Utmärkande för arbetsplatserna är föråldrade arbetsmetoder och dålig lönsamhet. Arbetsplatserna sysselsätter till största delen kvinnor.

Projektets huvudproblem är fasthållandet av ålderdomliga arbetsmetoder som bidrar till dålig lönsamhet. Som exempel skriver hälften av butikerna sina beställningar på papperslappar och ringer eller faxar in beställningen till leverantörerna, trots att datoriserade samordningsmöjligheter och modern teknik, med handdator finns tillhands i alla butikerna. Konsekvensen av den manuella varubeställningen blir, få men mycket stora leveranser av varor som blockerar butikernas ytor. Varubergen hindrar kunderna att komma fram och bidrar till, en för personalen stressig arbetsmiljö och tunga lyft.

Företagsekonomiskt innebär oviljan att använda ny teknik, att lönsamheten är mycket svag i de flesta butiker trots stor potential (branschen som helhet växer). Oviljan att använda datoriserade uppföljningsverktyg innebär att ekonomistyrning i praktiken blir omöjlig, vilket i sin tur äventyrar butikens överlevnad och möjligheter att på sikt bidra till arbetstillfällen på orterna.

Det huvudproblem som projektet avser att arbeta med är väl förankrat hos både ledning och personal på de enskilda arbetsplatserna. Det senaste året har problemet diskuterats på de enskilda arbetsplatserna vid ett flertal möten. Djurmagazinets affärsutvecklare har ansvarat för genomförandet av dessa möten, där man tillsammans konstaterat att attityden till lärande måste förändras och förändringsbenägenheten måste öka för att trygga sysselsättningen.

Projektet behöver i förprojekteringen kartlägga varför oviljan till lärande, när det gäller ny teknik sitter i väggarna och kartlägga vilken ny kunskap som behöver tillföras. Förprojekteringen ska även undersöka om miljöpedagogik lämpar sig för att skapa ett arbetsplatsintegrerat lärande där människor utvecklas, känner sig delaktiga och bidrar till verksamhetsutveckling. Lärande på arbetsplatsen är idag ett mycket eftersatt område, det ska projektet arbeta med och ändra på.

I genomförandefasen ska ett arbetsplatsintegrerat lärande införas. För att skapa bra förutsättningar för det framtida lärande kommer Djurmagazinet Sverige AB att bygga upp en referensbutik i regionen, där de tekniskt logistiska flödena fungerar optimalt, referensbutiken kommer även att ha god lönsamhet. Denna butik kommer att användas som övningsobjekt av deltagare från andra butiker i regionen. Praktiskt så ser vi framför oss ett mindre antal deltagare uppdelat i grupper från fler olika arbetsplatser som regelbundet samlas i referensbutiken och tillsammans med olika handledare ökar sina kunskaper och tränar nya arbetsmetoder.

Djurmagazinet kommer att finansiera referensbutikens uppbyggnad och kostnader för teknisk utveckling men har inga möjligheter att själva finansiera kompetensutvecklingsdelen. Med ett beviljande av detta stöd skulle det vara möjligt att prova ett helt nytt sätt att lära för att bygga en modern arbetsorganisation där människor utvecklas, känner sig delaktiga och bidrar till verksamhetsutveckling.

Projektets resultat kommer att leva kvar långsiktigt då Djurmagazinet kommer att bygga upp en affärsskola för sina butiksmedarbetare. De lärdomar som dras av projektet kommer att ligga som grund för utvecklingen av Djurmagazinets egen affärsskola i framtiden.

Projektets huvudinriktning är ett ökat entreprenörskap och förebyggande av långtidssjukskrivningar. Genom att identifiera hinder för lärandeprocesser och bygga upp och träna i en arbetsplatslärande miljö kommer det individuella entreprenörskapet, dvs. positiv syn på lärande, nyfikenhet, personlig utveckling och eget ansvarstagande att öka.

Genom att implementera och träna på nya arbetsmetoder kommer risken för långtidssjukskrivningar att minska. Användandet av tekniska hjälpmedel och bättre logistik kommer att innebära att arbetsmiljön kommer att förbättras avsevärt, både fysiskt och psykosocialt.

Projektet är nyskapande och resultatet kan komma andra småföretag med personal till del.
Den traditionella vuxenutbildningen, att skicka personalen på lärarledda kurser är inget bra alternativ för de flesta småföretag. Kompetensutveckling är dyrt och det individuella lärandet måste sättas in i ett sammanhang som bidrar till både individuell- och verksamhetsutveckling.

Målsättning

Det tänkta målet på lång sikt är att skapa en långsiktigt utvecklingsinriktad arbetsorganisation som präglas av nyfikenhet, där teknisk- och personlig utveckling, lärande och lönsamhet går hand i hand.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i förprojekteringen att genomföra en enkätundersökning för att lyfta upp och definiera olika typer av funktionsnedsättningar. Enkätundersökningen kommer att belysa begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt hörsel och syn, stress och psykisk ohälsa. En vanlig missuppfattning är att funktionsnedsättning enbart handlar om rullstolsburna personer.

Vi kommer att vara extra vaksamma på de hinder för lärande som kommer att identifieras genom förprojekteringen. Vi tror att ett hinder för lärande kan vara tekniskt svårskrivna manualer, vilket kan göra att stressade medarbetare och ledning undviker både tekniken och manualerna.

Utifrån enkätundersökningens resultat kommer en fokusgrupp att diskutera hur projektet kan göras mer tillgängligt för personer med funktionshinder av olika slag och lägga upp en plan. Det är viktigt att projektet är tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Fokusgruppen kommer att diskutera fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

Deltagande aktörer

 • Dog Leg AB
 • Eskilstuna Djurcenter AB
 • Priscillia's Hund & Katt
 • Strängnäs Zoocenter AB
 • Zoo-Hörnan i Borlänge AB
 • Zoolog-affären Bertil&Kerstin
 • Öst Server Aktiebolag

Kommun

 • Eskilstuna
 • Katrineholm
 • Köping
 • Motala
 • Norrköping
 • Strängnäs
 • Uppsala