Logotyp på utskrifter

Din tur

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägare Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet/Folkuniversitetet
KontaktpersonMaria Möller Staaf
E-postmaria.moller-staaf@folkuniversitetet.se
Telefonnummer018-68 00 17
Beviljat ESF-stöd15 710 197 kr
Total projektbudget37 305 781 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2013-11-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Din tur samverkar nära med ett transnationellt projekt som utvecklar ett verktyg för att mäta arbetsmarknadsutbildningars/stöds effekter på deltagarnas anställningsbarhet.
Under mobiliseringsfasen i projektet spelar deltagarna en viktig och aktiv roll i arbetet med att utforma modellen.
I projektets genomförande fokuseras på deltagarnas ansvar, egna aktiviteter och påverkan på innehållet för att tillsammans i nätverk och med stöd från coacher och projektledning nå eller komma närmare målet egen försörjning.

Bakgrund

Trots en påbörjad återhämtning i den svenska ekonomin efter finanskris och lågkonjunktur främst inom industrin ökar antalet långtidsarbetslösa i landet. Enligt pressmeddelande från Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i juli 2010 skriver Arbetsförmedlingen: ”Anledningen till att arbetslösheten har ökat jämfört med förra året är att de som varit utan arbete länge har svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med 5 000 till 71 000. Positivt är dock att antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskar, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen”
För samhället har detta utanförskap allvarliga konsekvenser genom minskad ekonomisk tillväxt, kostnader för ökad sjukvård och kostnader för finansiellt stöd till de arbetslösa. För individen, som är långtidsarbetslös, blir konsekvenserna ofta, förutom en försämrad privatekonomi, också en förändring i livssituationen som kan jämföras med en personlig kris, t ex: låg självkänsla, håglöshet, apati, försämrad hälsa, depression, social isolering, bristande framtidstro och svag initiativkraft.
Orsakerna till att en individ hamnar i långtidsarbetslöshet kan vara externa faktorer såsom en allmän nedgång i ekonomin, strukturomvandlingar inom vissa sektorer etc. En strukturomvandling t ex inom en sektor kan leda till att den kompetens som individen har inte efterfrågas längre på marknaden. En annan extern faktor är arbetsgivares attityder till ”tidsluckor” i en arbetssökandes CV. Flera studier pekar också på att individer med utländsk bakgrund har svårare än andra att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.
Interna faktorer, som bidrar till att en individ hamnar i långtidsarbetslöshet kan vara att individen har dåliga kunskaper om utbudet på arbetsmarknaden, bristande kompetens för att få de arbeten som erbjuds, orealistisk syn på sig själv och möjliga arbeten, osäkerhet och eller bristande tillit till sin egen förmåga, okunskap om sina styrkor/svagheter (sina komparativa fördelar). Den försämrade livssituationen, som långtidsarbetslöshet innebär försvårar för många att ta initiativ till ett aktivt sökande efter stadigvarande egen försörjning.
Problemet är att allt för många och allt fler personer, särskilt de med utländsk bakgrund, står för långt från arbetsmarknaden och egen försörjning.
Det är viktigt att pröva nya metoder som effektivare hjälper de långtidsarbetsarbetslösa att skapa varaktig egen försörjning.
Beskrivning av Mobiliseringsfasen
En informationsbroschyr med information om projektet distribueras till arbetsförmedlingarna.
Fördelar med deltagande i mobiliseringsfasen är bl a delaktighet i utformningen av modellen, kunskaper om att arbeta i projekt, sociala kontakter, utveckling av fungerande nätverk, kontakter med arbetsgivare, enskilda samtal och stöd i eget arbetssökande och aktuella referenser. Rekryteringen kommer att ske i samverkan mellan projektledaren och Arbetsförmedlingen.

Två coacher kommer att ackrediteras i verktyget Aventus Jobbcoachguide. Deltagarna kommer att utbildas i de verktygen och en utvärdering kommer att ske vid seminarier med projektteamet.

Mobiliseringsfasen kommer att inledas med en gemensam introduktion där deltagare, projektteam, utvärderare och samverkanspartners deltar.
Coacherna kommer att i personliga samtal med varje deltagare kartlägga dennes kompetens, behov och förväntningar. Under mobiliseringsfasen kommer coacherna att arbeta dels med individuell coachning för att hjälpa varje deltagare att nå målet egen försörjning dels ge stöd till arbetsgrupperna.

Utbildningsinsatser kommer att ske i bl a data, svenska, arbetsmarknadskunskap (efter deltagarnas behov):
Alla deltagare, projektteamet och styrgruppen kommer att få en gemensam information om det pågående transnationella projektet som vi samarbetar med.
Gemensam information kommer också att ges av ESF-rådets processtöd om hur man praktiskt införlivar jämställdhetsperspektivet och tillgänglighet i projektet.

Den arbetsmetodik som används är en varvning av handledda aktiviteter för deltagarna, arbete i grupp och individuellt. Exempel på gruppaktiviteter är att diskutera och lämna förslag på intressanta föreläsningar och studiebesök, tillsammans med Nyföretagarcentrum och Handelskammaren lista tänkbara företag för arbetspraktik. Gruppen (grupperna) kan också engageras i att bjuda in föreläsare och boka in studiebesök. De individuella aktiviteterna har fokus på att nå målet egen försörjning genom att skriva CV, kontakta företag för arbetspraktik alternativt planera eget företagande eller vidareutbildning.

Uppföljning kommer att ske varje vecka med arbetsgrupperna under ledning av coacher/projektledning. Dessutom kommer seminarier anordnas för att diskutera och fastställa olika moment/verktyg i modellen. Styrgruppen kommer att sammanträda en gång i månaden och en representant för deltagarna kommer vid behov att adjungeras. Dessutom kommer ett gemensamt sammanträde att ske med styrgrupperna i Uppsala, Västerås och Sundsvall.

Förankring
Vi kan med glädje konstatera att samtliga samverkanspartners i projekt Mötet i Uppsala har uttryckt en stark vilja att med stort engagemang delta aktivt i vårt nya projekt. I samband med en genomgång av LFA-metoden uttryckte deltagare från Västerås motsvarande vilja att aktivt delta i det nya projektet.

Mervärde
Transnationellt samarbete
Samverkan kommer att ske med ett transnationellt projekt: Operational model of "Common Quality Assurance Framework (CQAF)" at VET-provider level, där Folkuniversitetet i Uppsala är projektkoordinator. Övriga länder är Cypern Grekland och Holland. Projektets syfte är att utveckla ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar/åtgärder i relation till anställningsbarhet hos deltagare (långtidsarbetslösa). Det transnationella projektets koordinator kommer att adjungeras i våra styrgrupper. Vår avsikt är att kontinuerligt följa projektets utveckling bl a genom att delta i projektets möten och pröva/ utvärdera verktyget under mobiliseringsfasen. Resultaten av utvärderingarna hos våra projektdeltagare kommer att delges medlemmarna i det transnationella projektet. Efter eventuella modifieringar kommer verktyget att prövas på deltagarna under vårt projekts genomförandefas och förhoppningsvis kunna implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Deltagarna
Målgruppen ges tillfälle att aktivt påverka innehållet i och utformningen av modellen. Detta ger deltagarna ett mervärde jämfört med att delta i ett ”färdigt” program. Avsikten är att den nya modellen ska vara flexibel och ta tillvara deltagarnas initiativkraft och aktiva delaktighet i planering och genomförande av programmet, vilket även skapar ett mervärde under genomförandefasen. Det är vår avsikt att en deltagare ska få möjlighet att delta i ett möte i det transnationella projektet.

Samverkanspartnerna
Ett mervärde är att representanter för arbetsgivarna deltar som partner i projektet. Därigenom skapas närmare kunskaper om varandras roller och förutsättningar för utveckling av långsiktigt samarbete till gagn för arbetssökande.
Projektet skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och möjligheter till djupare och långsiktigt samarbete mellan myndigheter och organisationer från tre olika arbetsmarknadsområden.
De frekventa möten som arrangeras med de lokala styrgrupperna och partnerskapsmötena ger rika tillfällen till utbyte av tankar och idéer.
Genom att en representant från Arbetsförmedlingen på varje ort deltar operativt som coach i projektet ger goda förutsättningar för att resultaten återkopplas löpande till den egna organisationen.
Spridning av resultaten från projektet kommer att ske vid tre tillfällen förutom slutkonferensen. Till dessa konferenser kommer vi att bjuda in pressen och andra aktörer (än våra samverkanspartners), som har nytta och intresse av projektets resultat.

Syfte

Vårt syfte är att i nära samverkan mellan representanter för målgruppen och samverkanspartner/medfinansiärer tillsammans med projektteamet och i nära samverkan med ett transnationellt projekt utveckla en modell för att hjälpa långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden och slutligen skapa en stadigvarande egen försörjning.

Målsättning

Mobiliseringsfasen
För deltagare:
Samtliga deltagare ska efter avslutad mobiliseringsfas:
- Ha aktivt bidragit till utformningen av den nya modellen.
- Ha fördjupad kunskap om projektplanering.
:
- Ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation.
- Ha en förbättrad insikt om sina önskemål, om sina starka sidor och en konkret och realistisk uppfattning om på vilket sätt och inom vilket område sannolikheten är störst för att finna en varaktig egen försörjning.
- Ha genomfört arbetspraktik.
- Ha en konkret handlingsplan för att nå en varaktig egen försörjning.

Medfinansiärer och samverkanspartner
- Kunskap om varandras roller och uppgifter på arbetsmarknaden inom respektive arbetsmarknadsområde.
- Fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadsområdena i Uppsala, Västerås och Sundsvall.
- Fördjupad kunskap om de arbetssökandes behov.

Genomförandefasen
Det är orealistiskt att förvänta sig att samtliga deltagare når målet att ha ordnat egen försörjning genom anställning eller eget företag. Vår målsättning är att hälften av deltagarna har ordnat egen försörjning efter projektets slut. För de deltagare som inte når målet egen försörjning alternativt inte påbörjar vidare studier vid projektets slut är målen att deltagarna efter avslutat projekt ska:
- Ha stärkt självförtroende, god självkänsla och och ökad motivation.
- Ha genomfört arbetspraktik.
- Ha en förbättrad insikt om sina önskemål, om sina starka sidor och en konkret och realistisk uppfattning om på vilket sätt och inom vilket område sannolikheten är störst för att finna en varaktig egen försörjning.
- Ha en konkret handlingsplan för att nå en varaktig egen försörjning.

Medfinansiärer och samverkanspartner
- Implementera i ordinarie verksamhet hela eller delar av modellen
- Bidra till att sprida resultaten till övriga delar av den egna organisationen
- Ha etablerat ett permanent samarbete kring arbetsmarknadsfrågor mellan Uppsala, Västerås och Sundsvalls arbetsmarknadsområden och deras organisationer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringsfas
Vi kommer med hjälp av processtöd att ge en gemensam information om kraven på tillgänglighet för personer med funktionshinder tillsammans till deltagare, projektledning och samverkanspartner. Vid detta tillfälle kommer vi att informera om hur vi arbetar med dessa frågor på Folkuniversitetet.
Vi säkerställer kontinuerligt att tillgängligheten är tillfredsställande enligt Folkuniversitetets kvalitetscertifiering SS-EN ISO 9001:2008 och eventuella brister åtgärdas snarast.

I enlighet med - "Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013 - en utgångspunkt" kommenterar vi hur Din tur klarar tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Fysisk tillgänglighet:
- Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att platsen/platserna, som utgör den lärande miljön för Din turs teoretiska del, är tillgänglig att ta sig fram till på ett enkelt sätt och går att ändamålsenligt fungera vid. - Folkuniversitetet i nära samverkan med arbetspraktikföretagen tar ansvar för att den lärande miljön för Mötets arbetspraktik är möjlig att ta sig fram till och ändamålsenlig att fungera vid.
Den fysiska tillgängligheten gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att bl a i nära samverkan med arbetspraktikföretagen, handledare, utbildare, coacher och konsulter skapa lärande miljöer, som genomsyras av ömsesidig förståelse, respekt, medvetenhet och kunskap så att ingen projektdeltagare känner sig diskriminerad.
Vid återkommande uppföljningar och utvärderingar under hela projekttiden kontrolleras att projektets rutiner i tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön både på Folkuniversitetet och på arbetspraktikföretagen.
Kommunikativ tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att alla projektdeltagare har möjlighet att höra och vara delaktiga i diskussioner och annan kommunikation under den teoretiska delen. Detta kan t ex ske genom teckentolkning, god akustisk miljö, som kan användas för den som är synskadad eller blind.
Folkuniversitetet kommer att se till att projektdeltagare med särskilda behov beträffande kommunikativ tillgänglighet erbjuds lämpliga arbetspraktikföretag, som klarar dessa krav.
Informativ tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att informationen, som delges projektdeltagarna är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Olika media kan t ex vara bärare av informationen. Vi kommer att ha en beredskap för att ta fram information på alternativa sätt, t ex CD eller DVD.
Genomförande, uppföljning och utvärdering av ovanstående tillgänglighetskriterier:

Genomförandefas
Vi kommer att tillämpa ovanstående modell efter eventuella justeringar, som har beslutats under mobiliseringsfasen.

Jämställdhetsintegrering

Genomförandefasen
Metoderna för att säkerställa jämställdhetsperspektivet kommer att tillämpas under genomförandefasen enligt den modell som beslutas under mobiliseringsfasen.

Transnationellt samarbete

1. EU har arbetat fram riktlinjer för kvalitetssäkring av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder för långtidsarbetslösa som går under benämningen Common Quality Assurance Framework. Dessa riktlinjer avser att mäta "anställningsbarheten" hos deltagare före och efter arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder. Dessa riktlinjer har formulerats så allmänna som möjligt så att de ska omfatta alla EU länder.

2. Baserad på dessa riktlinjer håller ett partnerskap (Cypern, Grekland, Holland och Sverige) att utveckla ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i relation till anställningsbarhet hos deltagare. Verktyget fokuserar på tre områden: Innehåll, organisation och deltagare. För varje område finns det 5 indikatorer från lägsta värdenivå 1 till max 4. Summan av alla områden, indikatorer och nivåer är ett värde på anställningsbarheten hos deltagare före och efter arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder. Med andra ord, verktyget mäter effekten av ett projekt på deltagarens anställningsbarhet.

Varför ska vi koppla vårt projekt till CQAFVET-provider model? Kopplingen ger oss möjlighet att:

a) Genom nära samarbete med projektet får vi möjligheter att delta i utvecklingen av verktyget och påverka utformningen av det. Genom att pröva verktyget på målgruppen i vårt projekt Din tur får vi möjlighet att tillföra kunskaper och erfarenheter hur det fungerar i Sverige. Förhoppningsvis kan vi i detta samarbete gå i bräschen för introduktion av ett verktyg som förhoppningsvis kan implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.
b) ha tillgång till ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i vårt projekt på basis av EUs riktlinjer angivna i CQAF
c) kunna jämföra effekten av våra åtgärder med liknande i andra EU länder.
d) ta del av andra EU-projekt för långtidsarbetslösa som tillämpar detta verktyg
e) på ett praktisk sätt mäta effekten av vårt projekt på anställningsbarheten hos deltagare före och efter projektet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Uppsala
 • Arbetsförmedlingen, Västerås

Samarbetspartners

 • Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet
 • Centrum för Vuxnas Lärande
 • Common Quality Assurance Frame
 • Folkuniversitetet i Sundsvall
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • proAros
 • Regionförbundet Uppsala län
 • Västerås

Kommun

 • Enköping
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Knivsta
 • Sala
 • Surahammar
 • Uppsala
 • Västerås