Logotyp på utskrifter

CoDriver

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägare Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet/Folkuniversitetet
KontaktpersonMatti Kuisma
E-postmatti.kuisma@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0733-888040
Beviljat ESF-stöd1 100 274 kr
Total projektbudget1 100 274 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering av CoDriver visar på att företag, oavsett storlek och bransch, är oroade inför en kommande arbetskraftbrist. CoDriver ger företagen redskapen för att introducera och handleda all ny personal. CoDriver medverkar till trivsel, produktivitet, lönsamhet och därmed trygga arbetsplatser.

Bakgrund

Folkuniversitetets förprojektering inför genomförande av CoDriver pekar entydigt på att chefer på företag av olika storlek i en mängd olika branscher är oroade inför en nära förestående framtids bemanningsfrågor. Detta trots att vi just nu 2008 ser ett antal varsel. Vår slutsats styrks bl a av rapporter från framtidsforskningsföretaget Kairos Future och Gällöfsta/Mercuri International. Arbetsledare, gruppchefer, första linjens chefer och andra ansvariga för introduktion och handledning av nyanställda, praktikanter, trainees och lärlingar är de som ska skapa de första - för ny personal och företag - så väsentliga intrycken för ömsesidig framgång. Den väntade arbetskraftbristen medför att attityder, beteenden och kompetens för att ge organisationen den rätta imagen och ny personal det rätta välkomnandet får avgörande betydelse för om nya medarbetare vill stanna eller välja annan arbetsgivare. En praktikplats är för många unga en första inkörsport till det professionella yrkeslivet. Det kan också vara ett första jobb i ett nytt land eller en möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Vår förprojektering visar på behovet av introduktionsutbildning och handledarutbildning för ökad förståelse och kunskap för att med fingertoppskänsla, empati och respekt ta hand om ny personal av alla kategorier. Introduktionsutbildningen kan vara väl formulerad på företag, men den praktiska tillämpningen ser annorlunda ut. Introduktionen går ofta alldeles för snabbt och är inte individ- och behovsanpassad, varför företaget riskerar att initiala intryck och värderingar inte går hand i hand med företagets intentioner. Vi vill därför erbjuda utbildningen CoDriver, som ett resultat av vår förprojekteringen där vi djupintervjuat 58 företag i Uppland. Ett antal av dessa presenteras under rubriken Aktörer. 52 st eller 90% av företagen, som djupintervjuats i vår förprojektering, har förklarat sig intresserade av att delta i CoDriver (ett fåtal önskar information om exakt utbildningsinnehåll innan de säger slutligt ja). Inför genomförandet av CoDriver kommer vi att erbjuda CoDriver även till företag, som inte omfattats av vår förprojekteringen. Allt för att få största möjliga bredd och strategisk spridning av CoDriver-konceptet. Utbildningen omfattar 4 heldagar om 8 timmar vardera. Först 2 heldagar, därefter egen praktisk tillämpning på varje företag, därefter 2 heldagar med uppföljande diskussioner, teori och nya praktiska övningar i gruppen. Varje utbildning omfattar 12 deltagare från olika företag för att nå strategisk spridning och breda diskussioner oavsett bransch och företagsstorlek. Inom projektets ram kommer vi att genomföra 10 utbildningsomgångar om 2 + 2 dagar med 12 deltagare i varje omgång,
d v s totalt 120 deltagare och totalt 40 utbildningsdagar.

Syfte

Deltagande aktörer = 58 djupintervjudae företag - har förklarat sig ha eller eventuellt ha rekryteringsbehov 2008-2009. Dessutom att de är beredda att erbjuda praktikplats till lämplig person vid lämpligt tillfälle. Här ser vi en nära koppling till Folkuniversitetets projekt Mötet, där 180 projektdeltagare kommer att ha behov av praktikplatser. Vidare har flertalet företag bekräftat att företagets rutiner för att introducera och handleda nyanställda och praktikanter kan förbättras. Därför vill Folkuniversitetet
genomföra introduktions- och handledarutbildning, med följande innehåll, som grundas på vår förprojektering:
- Konkret diskutera handledarens olika uppgifter, t ex planera, introducera, informera, instruera, öva, bedöma, dokumentera, följa upp.
- Ledarskap.
- Regler för arbetsmiljön.
- Mångkulturell kommunikation.
- Coachning i det dagliga arbetet som arbetsledare.
- Krishantering.
- Presentationsteknik - för att inspirera ovch övertyga.
- Projektledning.
- Smartare rekrytering - diskussion om framgångsrik rekrytering.
- Pedagogik.
- Förmåga att hantera kulturella skillnader, t ex beroende på bakgrund och geografiskt ursprung.
- Medarbetarsamtal.
- Hantering av alkohol- och drogfrågor.
- Förståelse för hur grupper fungerar.
- Ekonomi och affärsmässigt tänkande.
- Förmåga att sätta mål.
- Praktiska övningar i gruppen.
De intervjuade företagen kommer internt i sina företag att ge spridning av vår idé att genomföra CoDriver och återkommer om förslag på ytterligare utbildningsinnehåll framkommer.
Inför starten i varje utbildningsomgång kommer en behovsanalys att göras bland de 12 deltagarna i varje grupp. Baserad på resultatet av denna behovsinventering kommer lämplig tid, tyngd och uppmärksanhet att ägnas åt CoDriver's olika utbildningsdelar.

Målsättning

Deltagande aktörer = 43 djupintervjuade företag (se Deltagande aktörer), som har förklarat sig beredda att delta i utbildningen CoDriver.
Ytterligare 9 djupintervjuade företag önskar först se exakt utbildningsinnehåll innan de säger ja. I genomsnitt deltar 2 personer från dessa företag vilket ger ca 100 deltagare. Vi avser att fortsatt erbjuda CoDriver till ytterligare företag i Uppland, med målet att 120 deltagare ska delta i CoDriver under projekttiden.
Den förväntade effekten är att den personal som handhar introduktionsutbildning och handledarutbildning ska kunna ge nya medarbetare = nyanställda, praktikanter och lärlingar, det rätta välkomnandet, som gör att nya medarbetare vill stanna på företaget och snabbt blir produktiva. Morgondagens arbetskraft är:
- Arbetslösa invandrare.
- Ungdomar.
- Långtidsarbetslösa.
- Arbetskraftinvandrare.
- Sjukskrivna på väg tillbaka till arbetslivet.
- Asylsökande.
De som ansvarar och praktiskt svarar för introduktionen och handledningen av nya medarbetare (nyanställda, praktikanter och lärlingar) kommer genom CoDriver att förstå de annorlunda värderingar, som t ex styr ungdomar och unga vuxna i deras syn på arbete och arbetsliv. De kommer också att få kunskap, förståelse och intresse för mångfald och mångkulturalism då olika etniska grupper kommer att behöva attraheras i den nya arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren Folkuniversitetet kommenterar här - i enlighet med "Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013 - en utgångspunkt" hur CoDriver klarar tillgänglighet för personer med funktionshinder:
Fysisk tillgänglighet:
Vi tar ansvar för att platsen, som utgör den lärande miljön i CoDriver är tillgänglig att ta sig fram till på ett enkelt sätt och går att ändamålsenligt fungera vid. Den fysiska tillgängligheten gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra:
Vi tar ansvar för bl a i nära samverkan med utbildare och konsulter skapa lärande miljöer, som genomsyras av ömsesidig förståelse, respekt, medvetenhet och kunskap så att ingen medverkande i CoDriver känner sig diskriminerad. Denna tillgänglighetsfråga kommer - tillsammans med övriga tillgänglighetsfrågor - att vara ständigt aktuell genom en inledande grundlig genomgång innan projektstart tillsammans med utbildare, konsulter och projektdeltagare. Dessutom kontrolleras vid återkommande uppföljningar och utvärderingar under hela projekttiden att våra rutiner i tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön.
Kommunikativ tillgänglighet:
Vi tar ansvar för att all projektdeltagare har möjlighet att höra och vara delaktiga i lektioner, diskussioner och annan kommunikation under projektets gång. Detta kan t ex ske genom teckentolkning, god akustisk miljö samt ett intranät, som kan användas för den som är synskadad eller blind.
Informativ tillgänglighet:
Vi ansvarar för att informationen som delges projektdeltagarna är utformad så att alla kan tillgodogöra sig den. Olika media kan t ex vara bärare av informationen. Vi kommer att ha en beredskap för att ta fram information på alternativa sätt, t ex kassett ellr DVD.

Jämställdhetsintegrering

I vår förprojektering har vi intervjuat ansvariga för HR-frågor på 58 företag. Av dessa respondenter är 27 st eller 47% kvinnor och 31 st eller 53% män. I vårt kommande genomförande av CoDriver kommer vi att eftersträva en jämn fördelning emellan könen, vad avser projektdeltagare.
I CoDriver's olika utbildningsavsnitt kommer vi medvetet att synliggöra kvinnor och män, d v s att alltid arbeta könsöverskridande och individorienterat. I CoDriver kommer projektdeltagare med svensk bakgrund att möta projektdeltagare med utländsk bakgrund. Detta kommer att synliggöra och positivt spegla den goda effekten av mångfald i gruppen av projektdeltagare.
En bärande tanke i CoDriver är att utbilda och motivera företagen för att skapa förutsättningar för att blandade grupper av kvinnor och män ska återfinnas på företagen och ges tillfälle att samarbeta utifrån var och ens egna förutsättningar. Vår förprojektering pekar på att detta är den främsta metoden för att påverka och förändra attityder och stelnade strukturer ute på arbetsplatser. Jämställdhetsintegrering är ett genomgående tema i CoDriver's strategiska påverkansarbete. Vår förprojektering ger generellt vid handen att företags kunskap om vilka krav Jämställdhetslagen ställer på företag , t ex avseende på Jämställdhetsplan (antal anställda, ettårig plan ska upprättas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, utvärdering, nulägesbeskrivning, arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering, löner) bör belysas.

Transnationellt samarbete

Ingen.

Deltagande aktörer

 • AB G Persson
 • Allradio AB
 • Arbetsklädhuset AB
 • Aspholmen Fastigheter AB
 • Bravida Uppsala
 • Cajsas Kök
 • Canon Business Center
 • Carl Lamm AB
 • Car-Nells AB
 • Clas Ohlson
 • Din Sko
 • Dressmann
 • Duka
 • Handelsbanken
 • HR-enheten
 • jobbet.se
 • Kemwell AB
 • Kinnarps i Uppsala AB
 • Kopieringshuset AB Kph
 • LG Electronics Nordic AB
 • Länsförsäkringar Uppsala
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Malm Stormarknad i Uppsala AB
 • Menzies Aviation Sweden AB
 • NCC Mälardalen
 • NRG Scandinavia Gestetner
 • Regionförbundet Uppsala län
 • Siba AB
 • Sita Sverige AB
 • Skanska Sverige AB Byggsystem
 • Teknikmagasinet
 • The Nuance Group Sverige AB
 • Tidnigen Relation
 • Tierpsbyggen AB
 • Upplands Motor
 • Uppsala Nya Tidning
 • Uppsalahem
 • Yrkes- och Profilkläder AB
 • Åhléns AB
 • Äldreomsorg

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro