Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Centrumutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHallsbergs kommun, Näringslivskontoret
KontaktpersonIngemar Jansson
E-postingemar.jansson@hallsberg.se
Telefonnummer0582-685055
Beviljat ESF-stöd593 000 kr
Total projektbudget593 000 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Denna ansökan har som syfte att få stöd från ESF-rådet för att utveckla Hallsbergs centrum
Företagen i Hallsberg tappar kunder, och till viss del framtidstro. Företag läggs ned och nyetableringen är låg
Hallsbergs centrum upplevs inte tillräckligt attraktivt som köpcentrum

Bakgrund

Hallsbergs kommun har under ett antal år upplevt en strukturomvandling i form av att centrumhandeln stagnerat. Därmed har det varu- och tjänsteutbud som bl.a. invånare, näringsliv och offentlig verksamhet efterfrågar och kräver, succesivt minskat.
För ett centrum i en liten ort är det svårt att konkurrera med närliggande stora köpcentra. För Hallsbergs del är det främst Mariebergs köpcentrum och Örebros centrumhandel som konkurrerar.
Problemen för Hallsberg är gemensamt för många mindre kommuner. Det kan beskrivas som en negativ spiral för centrumhandel i små kommuner. Invånarna gör sina inköp av varor och tjänster på andra platser än i den egna kommunen och kommunens centrumhandel får en allt mindre andel av invånarnas köpkraft. Butiker läggs ned, och utbudet blir allt mindre, och därigenom än mindre attraktivt för invånarna.
Negativa effekter av detta är bl.a. att icke bilburna invånare får försämrad tillgänglighet till varor och tjänster de efterfrågar. Bilburna invånare får öka sin körsträcka för att tillfredsställa sina behov Sammantaget påverkas tidsåtgång, kostnad och miljö negativt av en sådan utveckling.
Denna förprojektering ska bidra till att utveckla nya idéer och möjligheter för invånarna att i ökad utsträckning kunna tillgodose sina behov av varor och tjänster hos lokala leverantörer.
Förutom ett mer samlat agerande i t.ex. marknadsföring, liknande det vid Mariebergs köpcentrum, ska förprojekteringen belysa vilka åtgärder, utbildningar, samverkan och "lärande av varandra" som stärker företagarna i deras strävan att leva upp till kundernas krav och förväntningar.
Ett viktigt utvecklingsområde som ska genomlysas är möjligheterna att med IT - stöd förbättra såväl information som praktisk e-handel. Detta som komplement till den fysiska centrumhandeln. Förprojekteringen ska bl.a testa hypotesen att man därmed kan minska tidsåtgång, få lägre kostnader och mindre miljöpåverkan för att tillgodose invånarnas behov av varor och tjänster.

Syfte

Syftet med projektet är att göra Hallsbergs centrumhandel attraktivare
Avsikten är att skapa engagemang för detta hos de företagare som är verksamma i centrala Hallsberg samt hos de kommunala enheter som verkar för utveckling av näringsliv, social välförd och miljö.
Projektet ska leda fram till bl.a. en väl förankrad nulägesanalys och en grund för fortsättning samt genomförande av idéer om t.ex. kompetesutveckling, samverkan i marknadsföring och en plattform för IT - utveckling inkl. internethandel.
Huvuddelen av företagarna och deras anställda har i andra sammanhang angett att de har stora behov av utbildning inom många av de kunskapsområden som är viktiga för att driva företag i dagens konkurrenssituation.
Företagen och handeln i Hallsberg är i nuläget mycket sårbar. Varje företag eller verksamhet som läggs ned skapar bristande framtidstro hos såväl övriga företag som hos kommuninvånarna.
Om förprojektering enligt ansökan, och genomförande i ett senare skede, kan förverkligas, så ska även ingå att rekrytera och utbilda nya företagare.
Det finns en tydlig önskan hos befintliga företag att få en föryngring av företagarna. Detta bedömer man vara ett viktigt steg för att öka intresset hos yngre invånare för de varor och tjänster som centrumhandeln erbjuder.

Målsättning

Enligt syftet ovan är målet med projektet att göra Hallsbergs centrum mer attraktivt. Förväntade effekter och mätbara projektmål är att invånare, näringsliv och offentliga verksamheter ska uppfatta och instämma i att utbudet av varor och tjänster tillgodoser deras behov och efterfrågan på ett bättre sätt än vad som gäller i nuläget.
Under förprojekteringen ska bl.a. projektdeltagare och samverkansaktörer gemensamt utforma en handlingsplan som ska utgöra underlag för ansökan om stöd för genomförande från Europeiska Socialfonden.
Handlingsplanen ska ange mål och strategi för utvecklingen av centrum. Exempel på frågor som ska besvaras genom arbetet med förprojekteringen är bl.a.: Vad vill vi? Vem driver och leder arbetet? Hur skapar och upprätthåller vi engagemanget för centrumutvecklingen? Hur informerar vi om arbetet med utvecklingen?
Mätning ger fokus - "det som mäts blir utfört" - är en viktig tes för förprojekteringen.
Viktiga områden där mätetal ska anges för nuläge resp. vid uppföljningstillfällen är bl.a.
- Invånarnas, näringslivets och offentliga verksamheters attityder,
uppfattningar och önskemål betr. handeln i Hallsbergs centrum
- Ut- och inpendling för inköp av varor och service (liknande ut- och
inpendling för arbetsresor)
- Rekrytering av nya företagare för centrumhandeln - etableringsgrad =
tillkommande och avgående företagare
- Andel av företagen som arbetar aktivt med e - handel
- Omsättning och lönsamhet hos företagarna i centrum
- Invånarnas, näringslivets och offentlig verksamhets andel och frekvens
betr. inköp av varor och tjänster från företagarna i centrum

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I arbetet med förprojektering ska underlag till plan för ansökan inför nästa fas - "Genomförande" - arbetas fram. Fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet ska behandlas i projektet.
I projektet kommer en person att tilldelas ansvar för delprojekt "tillgänglighet". Avsikten är också att engagera ett antal referenspersoner med erfarenhet från olika funktionshinder i delprojektet.
Möjligheterna att nyttja IT - teknik, e - handel och webbteknik som medel för att underlätta för funktionshindrade ska belysas under förprojekteringen.

Samarbetspartners

  • Hallsbergs kommun, Näringslivskontoret

Deltagande aktörer

  • AB Lindex
  • Swedbank AB

Kommun

  • Hallsberg