Logotyp på utskrifter

Centrumutveckling Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallsbergs kommun, Näringslivskontoret
KontaktpersonIngemar Jansson
E-postingemar.jansson@hallsberg.se
Telefonnummer0582-685055
Beviljat ESF-stöd3 005 590 kr
Total projektbudget3 005 590 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2012-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett genomförandeprojekt enligt denna ansökan kommer att medföra att butiksägare och deras anställda medarbetare kommer att vara bättre rustade för den omställning som en allt hårdare konkurrens/allt större utsatthet som centrumhandeln i Hallsberg står inför inom en snar framtid.

Bakgrund

Bakgrund till denna ansökan om stöd enligt utlysning "Kompetensförsörjning Genomförande 2010-03-11" är bl.a en under våren 2009 genomförd Förprojektering med diarienr. 2008-3020316. Förprojekteringen är avrapporterad till Sv ESF-rådet enligt "Mall för slutrapport Förprojektering"

De viktigaste slutsatserna som deltagande aktörer kommit fram till i arbetet med förprojekteringen är:
- Konkurrensen från bl.a. Mariebergs köpcentrum och centrumhandeln i Örebro mycket stor. Risken för omställning i form av nedläggning av butiker eller avskedande av medarbetare i kvarvarande butiker är påtaglig.

- Om inga åtgärder vidtas kommer den regionala utvecklingen att avstanna och sysselsättningen att minska.
Såväl regional utveckling som sysselsättning är kopplat till att Hallsberg är centralort i södra delen av Örebro län. Varu- och tjänsteutbudet som invånare, näringsliv och offentlig verksamhet efterfrågar utarmas succesivt. Dessa tvingas att förlägga inköp av varor och tjänster till köpcentra/butiker i andra kommuner. Bilresor för inköp ökar, och de som inte har tillgång till bil får försämrad tillgänglighet till varor och tjänster de har behov av.

- Huvuddelen av butikernas ägare och medarbetare har låg utbildningsnivå. C:a 70% av antalet deltagare i denna ansökan är kvinnor. Såväl grundutbildning som kompetens för att driva och utveckla ett företag/en butik är påfallande låg hos de kvinnor som är butiksägare eller anställda inom centrumhandeln. Dessutom är många av dem ensamföretagare eller så få att de har svårt att få tid eller ekonomi för kompetensutveckling. Ett genomförandeprojekt skulle innebära klart förbättrade möjligheter för dem att höja sin kompetens
Förprojekteringsresultat visar att kompetensutveckling bedöms tillföra ett stort mervärde för verksamheter, medarbetare och andra deltagande organisationer

Hallsbergs kommun, som projektägare, bedömer att man behöver ta ansvar för att skapa detta mervärde.
En slutsats från förprojekteringen är att framgång i centrumutveckling förutsätter ett helhetsgrepp och ett engagemang från huvuddelen av de företag och organisationer som har verksamhet i Hallsbergs centrum.
Bifall till ett genomförandeprojekt skulle ge värdefulla insikter och kompetenshöjning hos deltagande aktörer i hur centrumhandeln kan förändra arbetssätt och arbetsorganisation inom t.ex. samverkan och olika attraktivitetshöjande aktiviteter.Butiksägare och butiksmedarbetare behöver lära nytt och lära om.

Under förprojekteringen har ett antal nya och viktiga aktörer tillkommit. Utöver de 23 företag som initialt medverkade så har ett tiotal nya aktörer deltagit i förprojekteringen. Dessa ingår i denna ansökan om stöd för genomförande
- Totalt kommer 27 företag och organisationer att medverka i ett genomförande. Dessa har under förprojekteringen tagit del av erfarenheter och kunskaper från inspiratörer, föreläsare, utbildare m.fl. betr. hur centrum i Hallsberg kan utvecklas. För de omställningsbehov som projektet ska arbeta med har man gemensamt bedömt att det är mycket viktigt att stärka individernas kompetens inom bl.a. Marknadsföring, IT-teknik inkl. e-handel, samverkan, entreprenörskap/nyföretagande, tillgänglighet för funktionshindrade samt jämställdhetsintegrering. Underlag för detta är kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna hos de deltagande aktörerna.
Arbetshypotesen för projektet är att ju bättre utbildade de deltagande aktörerna är inom .bl.a. dessa områden, ju bättre är förutsättningarna för att de ska klara framtida utmaningar.

Metod - genom projektet skapas bl.a. nätverk för aktörerna. De lär känna varandra och varandras kompetens, erfarenheter etc. Men till detta får de tillgång till utbildningsleverantörernas kunskaper.
Kompetensutvecklingen ska ske dels genom teori, utbildningar/lektioner, diskussionsgrupper etc. och dels genom praktisk coaching till aktörerna där de får tillämpa teorierna i sina egna resp. verksamheter/företag.
Genom denna metod inkl. utbyte av erfarenheter hos styrgrupp/referensgrupp, förväntas en djup förankring och en omfattande delaktighet uppnås för de deltagande aktörernas företagare och medarbetare.

Sammantaget är ett genomförandeprojekt ett viktigt medel för att skapa framtidstro hos de deltagande aktörerna. Målet är att de behov som samhällsmedborgare, näringsliv, offentliga organisationer m.fl. har, ska tillfredsställas på ett sätt som ger mervärde i förhållande till dagens situation.
För Hallsbergs kommun ska ett genomförandeprojekt ses som ett avstamp för och kunskapsförstärkning betr. hur kommunen även efter det att genomförandeprojektet avslutats ska leda och inspirera till en framgångsrik regional tillväxt och sysselsättningseffekt.

Syfte

Syfte/avsikten med genomförandeprojektet är att underlätta för sysselsatta, såväl företagare som anställda och chefer att lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetslivets förändrade krav

Förprojekteringen visar på stora kompetensutvecklingsbehov inom bl.a. marknadsföring, ekonomi och IT. Men även att kompetensutveckling inom det som är mer butiksnära/vardagsnära t.ex. utveckling och förändring inom egen verksamhet/bransch, har blivit eftersatt.
På grund av bl.a. allt hårdare konkurrens och allt sämre lönsamhet har det varit svårt för de sysselsatta i centrumhandeln att tillgodogöra sig erforderlig kompetensutveckling.
Centrumhandeln, och de individer som är verksamma där, är i nuläget mycket sårbar. Ett genomförande- projekt enligt denna ansökan bedöms ha mycket positiva effekter på regional utveckling, anpassat till de de behov som föreligger hos individ och omgivande samhälle.
Det projektet ska åstadkomma är positiv påverkan på tillväxt och sysselsättning, och därmed minskad risk för ofrivillig omställning för de sysselsatta i centrumhandeln.

I förprojekteringen har deltagare från totalt 27 företag/arbetsplatser medverkat. Förutsättningarna för ett sammanhållet projekt har infriats då dessa nu valt att ingå i ansökan för genomförande.
Hallsbergs kommun, genom, Näringslivskontoret, har tagit en aktiv roll för att initiera, intressera deltagare och driva såväl förprojektering som utarbetande av denna ansökan.
Näringslivskontoret ser ett genomförandeprojekt, med stöd från ESF, som början till och utveckling av former för en arbetsmodell för fortsatt samverkan mellan de deltagande aktörerna. Något som Näringslivskontoret avser att driva vidare efter att projektet avslutats. I detta ligger att under genomförandet arbeta med och ta del av andras erfarenheter av strukturella problem för centrumhandel. T.ex. har medverkan i en ev. styrgrupp/referensgrupp för projektet diskuterats med representanter från Västerås City AB, Ahlsell AB, PRO och Gymnasieskolan i Hallsberg.

Målsättning


Övergripande målsättningen är att få igång ett långsiktigt, uthålligt förändringsarbete på företagen som leder till minskad sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta.

Mätbara projektmål, att mätas vid projektstart och 1, 2 och ev 3 år efter genomförande är:
75 % av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade samt fördjupade arbetsuppgifter
75 % av de deltagande aktörerna ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden
75% av de deltagande aktörerna ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.
Kvinnor och män ska i lika omfattning erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas.
En ökning av:
- Omsättning och lönsamhet hos deltagande aktörer
- Sysselsättning, antal butiker och antal medarbetare hos dessa
- Antal nyetableringar/nyföretagare
- Andel av företagen som arbetar aktivt t.ex. e-handel, samverkan och
gemensam marknadsföring
- Ut- och inpendling för inköp av varor och tjänster/service (ur aspekten att minska miljöpåverkan från framförallt biltrafik)

Förväntade effekter för deltagare, mottagare och användare av resultaten är att invånare/besökare, näringsliv och offentliga verksamheter ska uppfatta och instämma i att utbudet av varor och tjänster tillgodoser deras behov och efterfrågan på ett bättre sätt än vad som gäller i nuläget/före ett genomförande av kompetensutveckling.
Dvs kundupplevt resultat efter ett genomförande ska mätas mot de mätningar bl.a. kundattityder som gjorts under förprojekteringen
Vi är medvetna om att mätningar enligt detta sista stycke inte omfattas av det Sv. ESF-ådet ger stöd för. Dessa insatser ska projektägaren svara för.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har deltagande aktörer arbetat med och diskuterat de fyra integrerade delar som avser tillgänglighet för personer med funktionshinder. Underlag för detta arbete har varit material som rekvirerats från Handisam samt den utbildning i Tillgänglighet som projektledningen deltagit i.

Betr. "fysisk tillgänglighet" är deltagande aktörer överens om att det finns mycket att arbeta med. Bl.a. vad gäller utformning av fysisk tillgänglighet i de enskilda butikerna, men även vad gäller utformning i gaturummet.
Kommunen och fastighetsägarna är medvetna om att det återstår mycket att förbättra t.ex. vad gäller fysiska hinder såsom kantstenshöjder, trottoarskyltar mm. men även tillgång till och omsättning av bilar på parkeringsplatser. Detta gäller då främst "fysisk tillgänglighet" för kunderna.
Det som finns att förbättra betr. "fysisk tillgänglighet" inom de enskilda butikerna gäller mer att underlätta för personal med någon form av funktionshinder. Det finns intresse för att anställa medarbetare med funktionshinder därför att man kan få ekonomiskt stöd för lön till denna kategori av medarbetare.

Vid ett genomförandeprojekt är önskemålet från huvuddelen av butikerna att få konkret rådgivning av Handisam betr. vad som kan/behöver förbättras i den enskilda butiken. Detta gäller verksamheten inne i butiken men även närområdet på trottoar/gata utanför resp.butik

Avsnittet "Tillgänglig verksamhet" har tagits upp i anslutning till diskussioner om jämställdhetsintegrering. Många av butiksägarna och deras medarbetare har i förprojekteringen tagit upp egna svårigheter och tillkortakommanden i situationer där diskrimenerande underton finns i bemötande och hur människor förhåller sig till varandra.
Vid ett genomförandeprojekt är det tänkt att utbildning betr. "Tillgänglig verksamhet" ska ske i anslutning till utbildning i sälj-/bemötandeteknik.

"Kommunikativ och informativ tillgänglighet" har tagits upp i anslutning till arbetet med IT-teknik och e-handel under förprojekteringen. Deltagande aktörer ser goda möjligheter till bättre kommunikation och information i bl.a. kundsamarbeten med stöd av IT-teknik och e-handel.
Vid ett genomförandeprojekt är det planerat att utbildning betr. "Kommunikativ och informativ tillgänglighet" ska ske i anslutning till utbildning i marknadsföring, IT-teknik och e-handel.
Vid ett ev. genomförandeprojekt är avsikten att nyttja det processtöd i form av informationsmöten och målgruppsanpassad utbildning som Handisam erbjuder.

Under genomförandet kommer en coach i tillgänglighet att löpande utbilda deltagande aktörer genom besök i deras resp butiker. De externa utbildningsleverantörer som kommer att engageras i projektet ska även dessa få en genomgång av denna coach inför sina resp kompetenesutvecklingsinsatser.
Betr. tillgänglighet så planeras samverkan med Askersunds kommun mot bakgrund av att denna kommun under februari 2010 fått utmärkelse för arbetet med tillgänglighet inom kommunen

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har deltagande aktörer arbetat med jämställdhetsintegrering vid ett antal tillfällen. Input till ämnet har bl.a. varit den basutbildning i jämställdhetsintegrering som projektledningen deltagit i, dels vägledning från kommunens jämställdhetsexpert.
En översiktlig jämställdhets-swot har bl.a. visat:

Styrkor: Antal kvinnor och män som är företagare/butiksägare är jämnt fördelad inom centrumhandeln

Svagheter: De kvinnor som är företagare är mindre fokuserade på ekonomi och lönsamhet. Kvinnorna driver de mindre verksamheterna och männen de större verksamheterna.

Möjligheter: Med ökad kompetens kan ett antal butiker som drivs av kvinnor säkra sin överlevnad och/eller växa samt sysselsätta fler medarbetare. Bättre kunskap om jämställdhetsintegrering är också viktig för att bemöta människor med olika etnisk och social bakgrund och kan ge fler nöjda kunder

Hot: Den könsfokusering som påverkar kunder inom bl.a. branscherna leksaker, kläder, teknikprylar mm.

Vid ett ev. genomförandeprojekt är det önskvärt att arbeta med beslutsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv. I nuläget är det kvinnor som är eldsjälar för att utveckla centrumhandeln, och det behövs ett ökat engagemang från de manliga företagarna. Utbildningar i jämställdhetsintegrering under ett genomförandeprojekt ska dels ha fokus på beslutsprocesser, inflytande och ekonomiskt utbyte ur ett företagar-/medarbetarperspektiv. Och dels ta upp bemötande ur etnisk och social bakgrund ur ett kundperspektiv.
Av SWOTen framkommer att det finns behov av och en stor potential för att utveckla centrumhandeln genom ökad samverkan.I detta ligger då bl.a. att man efter det att ESF-projektet avslutats kan driva samverkan mellan företagarna där man ser varandra som företagare och inte som manliga resp. kvinnliga företagare.

Under genomförandet kommer en coach i jämställdhetsintegrering löpande utbilda deltagande aktörer genom besök i deras resp butiker. De externa utbildningsleverantörer som kommer att engageras i projektet ska även dessa få en genomgång av denna coach inför sina resp kompetenesutvecklingsinsatser.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ingen form av transnationell veksamhet

Samarbetspartners

 • Alléskolan
 • Coop Konsum
 • Dressman

Deltagande aktörer

 • AB Lindex
 • Allans Digital TV
 • Björnfot i Hallsberg
 • ElEktromontage Hallsberg
 • Hallbo
 • Hallsbergs kommun, Näringslivskontoret
 • ICA Supermarket Allé
 • JA Kindbergs Eftr
 • Linds Ur&Guld
 • Looström Fondkistan
 • PeWe:s Konditori
 • RE Byggvaruhus

Kommun

 • Hallsberg