Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Carry 2011- Östra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Golfförbundet
KontaktpersonJohan Kannerberg
E-postjohan.kannerberg@sgf.golf.se
Telefonnummer08-622 15 23
Beviljat ESF-stöd648 162 kr
Total projektbudget648 162 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ge golfklubbarna och deras medarbetare möjlighet att möta förändringarna i golfbranschen. Med effektiva metoder ska de ges möjlighet att analysera sin arbetsplats och ta fram handlingsplaner för verksamheten som helhet och för varje medarbetare.

Bakgrund

Svenska Golfförbundet (SGF) har inom landet ett samlat ansvar för golfens utövande och utveckling. SGF arbetar på medlemsbasis och har idag 502 medlemsklubbar omfattandes ca 3000 medarbetare. Mer faktiskt är SGF:s arbete att tillvarata klubbarnas och distriktens intressen, behov och önskemål. Till vår hjälp att utveckla golfen har vi flera konkreta verktyg. Dessa är bland annat förbundsstyrelsen, kommittéerna, och medarbetarna vid Golfens Hus, inklusive bankonsulenter, landslagsledare och tränare vid Golfgymnasiet i Klippan.

Vad är en då en Golfklubb? I allmänhet är golfklubben en ideell verksamhet med ideella ledare och styrelser. Klubben drivs som företag med i snitt ca 6 till 12 anställda och med en genomsnittlig omsättning på mellan 5 och 10 Mkr. Till detta tillkommer anläggningsinvesteringar på ca 15-20 Mkr. Alltsamman är grundfinansierat av klubbens medlemmar.

Golfsverige befinner sig just nu i en tid av betydande förändring, omställning. Vi har de senaste två åren sett ett ökat antal tecken på att vi och våra medlemmar inte beter oss på samma sätt längre. Efter 100 års oavbruten tillväxtkurva växer numera inte medlemsantalet. Dessutom förväntas fler än 30 000 golfare under de kommande 10 åren att lämna golfen av åldersskäl. Medlemsomsättningen är hög och många lämnar golfen i perioder av livet då konkurrensen från andra aktiviteter är som störst.

Efterfrågan på golf blir mer mångfacetterad och behovet av att förstå detta blir allt viktigare. Våra mätningar visar att intresset för golf är konstant men att sättet att konsumera golf förändras vilket leder till att våra erbjudanden måste utvecklas. På det lokala och regionala planet utgör dessutom golfklubben ett viktigt inslag i besöksnäringen.

För att kunna presentera en spelplan och en gemensam referensram för den fortsatta dialogen om läget i Golfsverige genomfördes även ett omvärldsanalysarbete under 2006-2007.

Denna förändring får självfallet effekter på den lokala golfklubben och dess medarbetare, inte minst avseende behov och direkta krav på bredd och spetskompetens. För att hantera omställningen inom branschen och för att öka sin attraktionskraft behöver klubbarna och dess medarbetare i Östra Mellansverige fler nya verktyg och metoder till sitt förfogande. Vi har identifierat flera stora utmaningar som direkt visar på branschens sårbarhet i regionen och något som anläggningarna och dess medarbetare måste kunna tackla:

1. Den överlag mycket låga utbildningsnivå hos medarbetarna: Låg utbildningsnivå gör medarbetarna mer sårbara vid omfattande förändringar. Nya krav från gäster och samhället i övrigt, exempelvis gällande miljöarbete, medför allt högre krav på och ökat ansvar för medarbetarna. Genom att utveckla och tillföra anpassade utbildningsinsatser stärker vi individen i sin yrkesroll samt ökar den individuella konkurrenskraften.

2. Ökad konkurrens från storstadsklubbarna: Den ökande konkurrensen är ett påtagligt hot mot regionens golfklubbar. Regionens golfklubbar har länge haft en betydande del av sina medlemmar boende utanför regionen. Dessutom har många spelare valt att över dagen besöka klubbar som finns inom regionen. En snabb ökning av klubbar och enklare medlemsvillkor i Stockholmsområdet har nu förändrat förutsättningarna för klubbarna i Östra Mellansverige, vilket också visar sig med färre green-fee gäster och vikande medlemstal.

3. Förändrad efterfrågan på golfupplevelsen: För fortsatt utveckling behöver golfanläggningarna och dess medarbetare vara medvetna om förändringens innebörd och konsekvenser. En god golfupplevelse innebär numera så mycket mer än bara en bra bana. En viktig förändring är efterfrågan på alternativa medlems- och spelformer, utöver de traditionella lösningarna med årsbaserade medlemskap och spelrättsavgifter. Därutöver önskar gäster i allt större omfattning en helhetsupplevelse innefattandes inte bara golfshop, restaurang och professionell golftränare. Det finns efterfrågan på konferensmöjligheter, företagsspel, modevisningar och andra temakvällar, handikappanpassade golfslingor, för att nämna några exempel. Allt detta ska erbjudas i trevlig miljö med tillmötesgående, kunnig och flexibel personal.

Givet förändringen och utmaningarna för regionen ser SGF också ett antal särskilda utvecklingsområden som anläggningarna och dess medarbetare i framtiden behöver arbeta med. Dessa viktiga utvecklingsområden fungerar även som hjälp att avgränsa projektet:

1. Jämställdhet: Att locka fler kvinnor till golfen gäller i samma utsträckning som utövare så som yrkesverksam på klubbarna i sig. En övervägande majoritet av dem som arbetar på klubbarna är idag män. 31 procent av medlemmarna vid landets golfklubbar är kvinnor, en internationellt hög siffra. Golfen har här den mest uppenbara tillväxtpotential med nya utvecklingsbara möjligheter. 2006 var också antalet nyrekryterade kvinnor högre (35%) än medlemsstocken generellt.

2. Öppenhet och tillgänglighet: Det är viktigt att förstå medlemmars och gästers olika behov samt önskemål för golfupplevelsen. Vi har en ambition att i förlängningen kunna locka fler, både män och kvinnor, med utländsk bakgrund till våra arbetsplatser. Dessutom vill vi gärna se fler med utländsk bakgrund börja ta del av det som golfanläggningarna erbjuder. För öppenheten på golfbanan är också barn och ungdomsarbetet viktigt. Dessutom är det viktigt att golfanläggningarna är tillgängliga för alla oavsett eventuellt funktionshinder.

3. Miljöarbete: Golfbanan ökar landskapets natur- och kulturvärden när den sköts och nyttjas ansvarsfullt. Golfklubbens miljö- och naturvårdsplan är grunden för att harmoni och dramatik i natur- och kulturlandskapet ska bli en del av golfspelet. Flera av landets golfklubbar håller i dag på att ta fram sin miljö- och naturvårdsplan. Genom att locka fler till anläggningarna samt medvetandegöra deltagarna om golfens potential ökar golfens roll som allmän hälsofrämjare. SGF har dessutom länge arbetat med att lyfta fram golfen som friskvård.

4. Motor i besöksnäring: Det är viktigt för anläggningarna och dess medarbetare att upptäcka sin roll i den lokala, regionala och kanske till och med i den nationella besöksnäringen. Vi vill att medarbetarna ska hitta nya grepp att hantera och utveckla en potentiellt lukrativ besöksnäring.

Den förändring vi står inför med dess intressanta utmaningar är skälet till varför vi valt att ansöka om medel till ett förprojekt hos Europeiska sociala fonden (ESF). Efter förprojektet skall en ny ansökan om kompetensutveckling, genomförande, senare ge deltagarna kompetens för att handskas med förändringen vi står inför.

SGF har även förutsättningarna, med ett tydligt angreppssätt och tankesätt, för att kunna genomföra ett framgångsrikt förprojekt. Genom en väl beprövad metod har vi ett effektivt verktyg för att kartlägga och analysera våra behov, problem samt möjligheter. Metoden som används, Förädlingsprocessen, är utvecklad av Entru AB och har använts i EU-finansierade projekt sedan 1997. Analysmetoden bygger på genomförande av fem delsteg:

1. Medarbetaranalys. Medarbetarnas samlade syn
2. Reflektioner från ledningen. Ledningens samlade syn
3. Sammanställning av gemensam bild. Gemensam utvecklingsplan
4. Kompetens- och utbildningsplanering. Individuella utvecklingsplaner

Dessutom innefattar Förädlingsprocessen ett avslutande och övergripande femte steg som är viktigt för att ta projekten vidare:

5. Spridningsseminarium: Att sprida resultat och lärdomar om projektet till deltagare och andra aktörer. Bidrar till förankring av projektidé och kompetensutvecklingsbehov.

Parallellt med behovs och problemanalysens olika steg genomförs en processledarutbildning, där en eller flera processledare från varje klubb deltar. Syftet med utbildningen är att göra processledaren och styrelsen trygga i vad, varför och hur varje moment i Carry 2011 Östra Mellansverige genomförs på bästa sätt på den egna banan.

Syfte

Syftet med Carry 2011 Östra Mellansverige är att minska golfanläggningarnas och medarbetarnas sårbarhet genom att ge dem verktyg att tackla omställningarna i branschen. Deltagande golfanläggningar vill öka sin konkurrenskraft genom att utveckla det regionala samarbetet kring jämställdhet, öppenhet och tillgänglighet, miljö och besöksnäring, för att på så vis också stärka medarbetarna i sina yrkesroller.

Förprojektets syfte är att utifrån medarbetarnas perspektiv skapa förståelse för omställningen samt identifiera vilka kompetenser som krävs för regional utveckling av branschen.

Målsättning

Det övergripande målet för förprojektet är att identifiera vägar för varje anläggning och dess medarbetare att utvecklas i takt med den identifierade förändringen och de övergripande utmaningarna. Detta uppnås genom att:

1.Tydliggöra varje enskild golfanläggnings framtida utvecklingsbehov i en utvecklingsplan.
- Skapa förståelse och delaktighet genom att genomföra medarbetaranalyser
- Säkerställa strategisk påverkan genom att utbilda en processledare på varje anläggning
2.Tydliggöra vilken kompetensutveckling som är prioriterad utifrån dessa behov.
- Individuella kompetensutvecklingsplaner
3.Utveckla kompetensutvecklingsprogram för dessa behov.
- Strategisk kompetensutvecklingskatalog

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SGF har som ett av få av Sveriges 68 specialidrottsförbund en egen aktiv verksamhet för golfare med funktionshinder (handigolf). SGF bedriver inom ramen för detta program såväl elit- som breddverksamhet för golfare med funktionshinder. I samarbete med Svenska handikapidrottsförbundet finns också sedan 1992 ett samarbete som syftar till att fler människor med funktionshinder skall få möjlighet att spela golf. Genom att SGF själva hanterar frågorna finns ett naturligt förhållningssätt till frågorna där t.ex. SGF:s bankonsulenter är de som lämnar råd och anvisningar till golfklubbarna om de, oftast enkla och billiga, åtgärder som behövs för att t.ex. rullstolsbundna skall kunna spela golf.

SGF har också erfarenhet av engagemang i olika projekt som syftar till att erbjuda personer med funktionshinder anställning på golfklubbar. Tillsammans med Länsarbetsnämnden i Göteborg har döva erbjudits möjligheter till utbildning och senare arbete med banskötsel där t.ex. Chalmers golfklubb var mycket aktiv. Vi planerar också för ett samarbete med Frösunda där personer med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder skall erbjudas arbetsinriktad verksamhet, först med praktik varvad med teori och därefter förhoppningsvis anställning på en golfklubb med golfbaneskötsel eller inom närliggande arbetsområden.

Vi har således erfarenhet av frågeställningar för personer med funktionshinder inom golfen och kan därför garantera att adekvata resurser och hjälpmedel finns att tillgå för att garantera att alla personer kan delta i projektet, oavsett eventuellt funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Askersunds GK
 • Enköpings Golf AB
 • Eskilstuna GK
 • FBG Golf AB
 • Finspångs GK
 • Friiberghs GK
 • Fullerö GK
 • Gustavsviks GK
 • Häverödalens Fastighets AB
 • Jättorsp Golf AB
 • Katrineholms GK
 • KB RESTAURANGER HANDELSBOLAG
 • Kumla GK
 • Larsson, Håkan
 • LFF Lindblom
 • Linköpings GK
 • Mellringe GK
 • Mellringe Golf AB
 • Mjölby GK
 • Mjölby Golf AB
 • Mosjö Golf & Country Club
 • Motala GK
 • Motala Golf AB
 • Mälarbadens GK
 • Norrköpings GK
 • Nyköpings GK
 • O Lindahl AB
 • Roslagens GK
 • Sala GK
 • Sigtunabygdens GK
 • Skerike Golf AB
 • Strängnäs GK
 • Strängnäs Golf AB
 • Stömsholms GK
 • Söderköpings GK
 • Söderköpings Golf AB
 • Thomas Johansson Golf & Consul
 • Torshälla GK
 • Totuna GK
 • Vingåkers GK
 • Västerås GK
 • Ärila Golf AB
 • Örbyholm Golf AB
 • Örebro GK
 • Öregrunds GK

Kommun

 • Askersund
 • Eskilstuna
 • Finspång
 • Hallstahammar
 • Katrineholm
 • Kumla
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Sala
 • Strängnäs
 • Söderköping
 • Vingåker
 • Västerås
 • Åtvidaberg
 • Örebro