Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Besöksnäring i Örebro län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonHelena Stenhem
E-posthelena.stenhem@orebro.se
Telefonnummer019-216371
Beviljat ESF-stöd11 733 391 kr
Total projektbudget11 733 391 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 106 företag och 671 deltagare, varav 449 kvinnor och 222 män, verksamma inom besöksnäringen i Örebro län.

Ett problem är att många av företagen inom besöksnäringen är små med blygsamma resurser. De har dels svårt att själva utföra satsningar på kompetensutveckling i den utsträckning som behövs, och dels ingår de oftast enbart i branschspecifika nätverk och saknar därmed en bredare samverkan för att kunna erbjuda ett bransch- och länsövergripande värdskap. Projektet ligger på två nivåer:

- Att stödja de involverade företagen/organisationerna att se sin egen verksamhet i ett större länsperspektiv och utveckla ett gemensamt värdskap i regionen. Målet är att få besökaren att vilja stanna ett dygn till i länet.

- Att projektet ska skapa förutsättningar och möjligheter till kompetensutveckling för individerna i medverkande företag/organisationer, som stärker den lokala utvecklingen, värdskapet i regionen och på sikt även en ökad besöksnäring i regionen.

Bakgrund

Behov och problem
I Örebro län finns många kvinnodominerande små- och medelstora företag som på olika sätt verkar för att ta hand om regionens besökare på bästa sätt och erbjuda dem olika upplevelser för att tillgodose besökarens behov och önskemål.

Många av företagen inom besöksnäringen kommer från olika branscher där ett problem är att det inte finns något naturligt övergripande samspel mellan dessa olika aktörer i länet. För att Örebro län ska kunna utgöra en konkurrenskraftig och attraktiv region med en växande besöksnäring, vill vi skapa ett kraftfullt nätverk för ökad samverkan mellan länets olika aktörer inom besöksnäringen. Vi vill även tydliggöra vikten av att dessa verksamheter vill säkerställa de anställdas kompetens för att kunna möta morgondagens besökare, med ett professionellt värdskap. För att vår region ska kunna skapa en gemensam vision kring besöksnäringen och därmed också effektivt kunna agera för ett gott värdskap och bemötande, krävs ett branschövergripande samarbete över kommungränserna i länet.

Genom projektet skulle besöksnäringen få möjlighet att kunna utveckla ett samarbete/samverkan över branscherna och även öppna upp för ett samarbete över kommungränserna, för att tillsammans höja besöksfrekvensen i regionen. På så sätt kan en ökad tillväxt skapas och möjliggöra för ett ökat entreprenörskap hos enskilda individer i länet.

Transnationell samverkan planeras under mobiliseringsfasen, se text under Transnationalitet i Programkriterier.

Besöksnäring och värdskap
Med besöksnäring menar vi en yrkesmässig verksamhet som är knuten till turism och alla besökare som vistas utanför deras vanliga omgivning. Med värdskap menar vi en dokumenterad kunskap som varje individ inom besöksnäringen bör känna till om sin omgivning/region för att kunna erbjuda upplevelser anpassade efter varje individs önskemål och behov.

Två nivåer
Ett existerande problem är att många av företagen inom besöksnäringen är små med blygsamma resurser. De har dels svårt att själva utföra satsningar på kompetensutveckling i den utsträckning som behövs, och dels ingår de oftast enbart i branschspecifika nätverk och saknar därmed en bredare samverkan för att kunna erbjuda ett länsövergripande värdskap. Projektet ligger på två nivåer:

- Att stödja de involverade företagen/organisationerna att se sin egen verksamhet i ett större länsperspektiv och utveckla ett gemensamt värdskap i regionen samt stärka möjligheterna till samverkan över kommungränserna för att få besökarna att stanna längre i länet. Målet är att få besökaren att vilja stanna ett dygn till i länet.

- Att projektet ska skapa förutsättningar och möjligheter till kompetensutveckling för individerna hos medverkande företag/organisationer för att kunna genomföra olika utbildningsinsatser som stärker den lokala utvecklingen, värdskapet i regionen och på sikt även en ökad besöksnäring i regionen.

Besöksnäringen = framtiden!
Deltagande branscher inom handel, hotell, restaurang, events och upplevelseindustrin, transport och turism ses av många anställda som genomgångsyrken. Traditionellt sett har det inte satsats mycket på kompetensutveckling inom dessa områden. För att lättare kunna attrahera och rekrytera ny kompetent personal, behöver statusen på dessa serviceyrken höjas och utvecklingsmöjligheterna lyftas fram. En attraktionskraft kan vara att visa på de utvecklingsmöjligheter och möjliga karriärvägar som finns där kompetensutveckling är en naturlig och viktig del i denna utveckling. Värdskapet är en annan viktig del för att bredda målgruppen.

Ökad samverkan i länet
Idag finns behov av ökad samverkan mellan branscher och kommuner i länet för att skapa en bättre helhetsbild kring värdskapet och en samsyn kring länets besöksnäring. Projektet ska bidra till att formella och informella nätverk etableras i regionen över kommungränserna där medverkande aktörer får möjlighet till ökad delaktighet och påverkan kring gemensamma övergripande regionala frågor inom besöksnäringen.

Genom projektet erbjuds en unik möjlighet att kunna lyfta blicken från den egna verksamheten/branschen och bygga nätverk och samarbeten med andra branscher, både i den egna kommunen som i länet. En viktig insats för att skapa en större attraktionskraft för besöken och turismen till vårt län är att utveckla värdskapet och höja omvärldskunskapen i den egna regionen. Alla blir vinnare om besökarna väljer att stanna ett dygn till i länet.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling i syfte att verka för att öka regionens attraktivitet som en intressant destination, består till stor del av förmågan att upprätthålla en hög servicenivå. För att uppnå detta krävs både kunskap och förmåga att utveckla konsten både i att lyssna och kommunicera med nya besökare. I ett värdskap krävs att man har god kännedom om länets olika attraktioner, stora som små, för att kunna matcha och erbjuda upplevelser som är anpassade efter varje individs behov och önskemål.

För mindre företag, som denna ansökan avser i första hand, finns generellt inte stora resurser att höja kompetensen med egna ekonomiska medel, utan man är oftast hänvisad till det allmänna utbud av kurser som finns, alternativt att på egen hand försöka samordna utbildningsinsatser som kan vara både tidskrävande och svårt. I projektet avses att skapa utvecklingsmöjligheter genom kompetenshöjning, som i sig ökar statusen och synen på branscherna inför framtida rekryteringar, samt att ge redan verksamma anställda ökad möjlighet att verka i en snabbt föränderlig arbetsmarknad genom ökad kunskap som medverkar till bättre självförtroende och motivation, samt en stärkt ställning.

De övergripande kompetensutvecklingsbehov som har framkommit i dialogen med medverkande företag, är dels ökad kunskap kring besöks-/turistmålgruppskunskap, bemötande, den egna produkten/tjänsten, utvecklingsbehov av mer bransch/företagsövergripande karaktär såsom ledarskap och organisation, sälj, service och värdskap, marknadsföring och kommunikation, datorutbildningar, språk och interkulturell kunskap, ekonomi, lönsamhetsmaximering och affärsutveckling, samt hållbar utveckling inkluderande ekologi, allergi och ergonomi.

Mobiliseringsfas
Under mobiliseringsfasen vill vi utreda vilka behov, eventuella hot och möjligheter man ser. Målsättningen i mobiliseringsfasen är att göra en kartläggning av utvecklingsbehov både för individen och företagen. Denna ska ligga till grund för en eventuellt reviderad ansökan gällande genomförandefasen. Samtliga deltagande företag/organisationer kommer tillsammans med sina anställda att genomföra en SWOT-analys över respektive verksamhet. De utvecklingsområden som då framkommer ligger sedan till grund för en kompetenskartläggning för att identifiera vilka behov som finns av kompetensutveckling för individen och organisationen. Därefter formuleras en kompetensutvecklingsplan där behoven dokumenteras inför ett genomförande.

Några av de frågor som vi gemensamt avser att fokusera på under mobiliseringsfasen, är att undersöka hur väl vår region möter de förväntningar som våra besökare har på exempelvis service och bemötande. Vi vill även se över hur vårt län bredare kan marknadsföra regionen som en kulturell och spännande plats med inspirerande handelsplatser, möten, mångfald och möjligheter. Hur kan man attrahera fler män till besöksnäringen? Finns den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna erbjuda ett bra värdskap och möta besökarna på ett professionellt sätt? Har vi tillräcklig kännedom om regionens olika aktörer och attraktioner för att kunna erbjuda god service, tillgänglighet och bra upplevelser? Finns medvetenheten i de olika företagen/organisationerna, samt hos varje enskild medarbetare, om vikten av det personliga bemötandet minnesvärda intryck av Örebro län som destination?

Syfte

Syfte under mobiliseringsfasen:
- Att genom en omvärldsdag tydliggöra utmaningar och utvecklingsbehov i branschen, lyfta vikten av bransch- och länsövergripande samverkan.
- Att kartlägga, diskutera och analysera problem, behov, förutsättningar och utvecklingsområden, både branschövergripande och individuellt per företag
- Att fördjupat diskutera problemområden som framkommit i tidigare kontakter med företagen.
-Att hjälpa företagen att ta fram en utbildningsplan som kan förnya medarbetarnas kompetens, så att de är bättre rustade i arbetslivet, samt utvecklar och stärker företagens konkurrensförmåga för ökad tillväxt.

Resultatet av mobiliseringsfasen utgör underlag för vilka aktiviteter som ska genomföras i nästa projektfas, samt hur dessa ska utformas.

Syfte under genomförandefasen:
- Att rusta individerna med ny och efterfrågad kompetens, så att man stärker sin position i företaget och på arbetsmarknaden.
- Att arrangera valda utbildningsaktiviteter så att det passar individ och företag, med fokus på lärande.
- Att öka förutsättningar för att genom förnyad och högre kompetens utveckla företagens processer, produkter och tjänster
- Att verka för att företagen och individerna finner möjligheter till bransch- och länsövergripande samverkan.
- Att väcka nyfikenhet och intresse för en internationell samverkan med eventuellt utbyte av kunskap och erfarenheter.
- Att bidra till att utveckla företagens arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning
- Att lyfta frågan kring arbete med hållbar utveckling

Projektet ska bidra till ökad kompetens inom områden som bedöms strategiskt viktiga, både för individ och företag. Genom att individen utvecklas skapas attraktiva företag och stärkt konkurrenskraft. Genom att öka attraktionen av företagets verksamhet på marknaden kan fler kunder nås samt att verksamheten därigenom ökar sin växtkraft och omsättning.

Syftet med projektet är också att motivera företag och organisationer, förutom inventering och egen kompetensutveckling, till att också bygga nätverk mellan varandra som innebär kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte samt nya affärsmöjligheter.


Målsättning

Mål under mobiliseringsfasen:
- En omvärldsdag ska genomföras, som bidrar till ett ökat intresse för bransch- och länsövergripande samverkan, samt strategiska utbildningssatsningar.
- En kartläggning av problem, idéer och uvecklingsområden ska genomföras och analyseras för samtliga företag.
- En utbildningsplan samt aktivitets- och tidsplan har tagits fram utifrån ovanstående, för gemensamma och individuella aktiviteter, på företags- grupp- och individnivå.
- Samarbetsparterna ska vara identifierade och känna ett engagemang för projektet.
- En projektmodell samt bemanning för genomförandefasen har beslutats, deltagare i styrgrupp och referensgrupp har fastställts samt hur samarbetsparternas medverkan ska se ut.
- En rapport med ev justeringar och kompetteringar har tagits fram, utgör underlag för nästa projektfas.
- En konkret plan för arbetet med jämställdhetsintegrering samt tillgänglighet har tagits fram.

Mål under genomförandefasen:
- 90% av de utbildningsaktiviteter som planerats ska genomföras under projektperioden och deltagare och företag känner sig nöjda med genomförd utbildningssatsningen.
- 90% av deltagarna har upplevt att de fått bättre förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter, idag och i morgon.
- Minst 2 seminarier har genomförts med planerade teman
- En kompetenshöjande aktivitet i jämställhetsintegrering ska ha genomförts.
- Aktiviteter som bidrar till ökad samverkan och nätverkande mellan företag och samverkansparter har genomförs.
- Företagen har fått möjlighet att bredda sin kunskap om internationell marknad.

Effektmål:
- Företag och medarbetare har känt sig delaktiga under processen och känner sig stärkta i rollen som värdar/ambassadörer i besöksnäringen.
- Projektet har bidragit till en höjd kompetensnivå i företaget och ökad konkurrensförmåga, som positivt kan påverka fortsatt utveckling
- Individen i företaget har stärkt sin position, i företagen och på arbetsmarknaden
- Projektet ska ha bidragit till en breddad omvärldskunskap och marknadsanalys
- Projektet ska ha visualiserat fördelarna med att samverka bransch- och kommunöverskridande inom besöksnäringen, för att gemensamt sträva mot målet att få besökaren att vilja stanna ett dygn till i länet.
- Företagen har en större medvetenhet kring arbete med strategiskt kompetensutveckling/kompetensförsörjning
- Företagen har höjt sin kompetens i frågor kring jämställdhetsintegrering och tillgänglighet

Projektledaren har en kontinuerlig uppföljning med företag och individ under hela processen, samt dialog med delprojektledare och extern utvärderare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler, material och metod som används för genomförande av mobiliseringsfasen ska vara anpassade för personer med funktionshinder.

En inventering görs under mobiliseringsfasen som tydliggör behov av särskilt stöd för medarbetare med kända funktionshinder, för att detta ska kunna beaktas i projektgenomförandet. En konkret plan tas fram, som beskriver hur tillgängligheten ska integreras under genomförandet.

Utbildningsinsatser kommer att utformas på ett sådant sätt, att den som har ett känt funktionshinder kan tillgodogöra sig utbildningsaktiviteten. Handisams checklistor kan utgöra ett stöd för att säkerställa planering.

Tillgänglighet kommer också att diskuteras under mobiliseringsfasen i andra perspektiv, ex i rekryteringsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Kommer att utvecklas under mobiliseringsfasen via de analysverktyg som kommer att användas. Resultatet redovisas i avslutande rapport.

Transnationellt samarbete

Vi planerar att ge projektet en transnationell inriktning, genom att samverka med en stad inom EU, som också arbetar/har arbetat med kompetensutveckling och samverkan på regional nivå inom besöksnäringen. Ett exepmel är London, som inför Olympiska spelen 2012 satsat på värdskapsutbildning inom sin besöksnäring för att möta upp de krav som ställs i att vara värdar för ett så stort evenemang. Under mobiliseringsfasen avser projektledningen och samverkansparterna att knyta kontakter i en annan europeisk stad för att under projekttiden kunna samverka genom att utbyta kunskap och erfarenheter kring visionen att få individer och företag inom besöksnäringen att samverka över branscher och geografiska gränser, mot det gemensamma målet att behålla besökaren en dag till inom regionen.

Under mobliseringsfasen kommer förutsättningar och intresse för transnationellt utbyte att belysas och diskuteras. En ambition är att väcka intresse för en internationell marknad. EU-komissionen betonar vikten av de mindre företagens internationalisering. I samarbete med ALMI Företagspartner Mälardalen AB/Enterprise Europe Network kommer en utbildningsaktivitet att erbjudas målgruppen. Den omfattar bl.a. introduktion och inspiration till internationell handel, fakta och regelverk, handelsvillkor samt stöd i att hitta internationella kontakter. EEN har 550 kontor i 45 länder och kan med sitt stora kontaktnät och erfarenhet utgöra ett värdefullt stöd i arbetet och också erbjuda direkta utbildningsinsatser inom området.

Samarbetspartners

 • City Örebro
 • Lärcentrum Karlskoga
 • Nora kommun Vuxenutbildning
 • Regionförbundet Örebro
 • TURIST OCH EVENEMANGSBYRÅN
 • Vuxenutbildningsförvaltningen Masugnen
 • Örebrokompaniet AB

Deltagande aktörer

 • AB SIXTEN LARSSON
 • Antikboden
 • ASKERSUNDS SKÄRGÅRDSTRAFIK AB
 • Aspa Herrgård
 • Axet Lås & Larm
 • BARA VARA COFFE SHOP I ÖREBRO
 • Barnvagnsbutiken Våra Små
 • Bastedalens Herrgård
 • BERGSLAGENS DESTILLERI AB
 • Blu di blu
 • BODABORG I KARLSKOGA AKTIEBOLA
 • Bofors hotell
 • Boomerang
 • Brasserie Rendez-Vous
 • BRATTINGS JÄRN & FÄRG AKTIEBOL
 • Brixit
 • Brothers/Sisters
 • Brännebackens Gård
 • Bubbel
 • C/O Home
 • Café Kingsgården
 • CAFÉ KRUTHUSET I ÖREBRO
 • CAFÉ SUPRÉME AB
 • Cervera i Örebro AB
 • City Örebro
 • Core/Skate out
 • Details
 • Duo
 • EDWALLS UR AB
 • EKOWES
 • Elite Stora Hotell
 • ENERGIKÄLLAN LINDE AKTIEBOLAG
 • Englas Skafferi
 • ENTRÉ PRESENTER AKTIEBOLAG
 • EUROGOLD
 • Floristen Mia
 • Fåfäng Örebro
 • Heaven
 • HMA cude AB
 • Hon & Han
 • Hotel PerOlofGården
 • Hotell i Bergslagen AB
 • HOTELL ÖREBRO
 • Hult säteri
 • Idé & Hobby i Marieberg AB
 • IDÉ & HOBBY I ÖREBRO
 • IIS
 • INDISKA MAGASINET Örebro
 • IOS LUFTVÄRMECENTER AB
 • JAKOBSSON, ANETTE
 • JC
 • Karlskoga bibliotek
 • Karlskoga folkhögskola
 • Karlskoga Wärdshus
 • Kilsbergen Konferens
 • K-resor
 • Kulturhuset Vättern
 • Levis' Coffeeroom
 • Linde Golfklubb
 • Lindesbergs Arena AB
 • Lindesbergs turistbyrå
 • LINDHSKA BOKHANDELN AB
 • Livin' Hotell & Vandrarhem
 • LUNEDETS CAMPING RESTAURANG
 • MAT & BLANDKULTUR I ASKERSUND
 • Melys Entertainment
 • Mitt fik
 • MOTIONSFORM I ÖREBRO AB
 • NORA GLASSFABRIK AB
 • Norra Vätterbygdens bild&form
 • Odensbackens konditori AB
 • Pagelle AB
 • PLANTMARKNADEN TRÄDGÅRD & CAFÉ
 • Polarresor
 • Quality Hotel Örebro
 • RADIODAYS
 • Relax hud och hälsa
 • Restaurang Svampen
 • Rosengrens Skafferi
 • Rynninge IK
 • Sinnenas gård
 • Skoshopen
 • Skönhetskompaniet
 • SMÖRGÅSBORDSSPECIALISTEN I ÖRE
 • Sporthörnan AB
 • Statoil
 • Stil & Ting
 • Subway
 • Symaskincenter AB
 • Taxi Lindesberg KB
 • Terab Radio TV
 • Tony Ring Event
 • Törnqvist Hattar AB
 • Ull & Skinn
 • Valldala Handel
 • Vasselhyttans Taxi&buss AB
 • VAZA KONDITORI I ÖREBRO AKTIEB
 • Wear It Company
 • Wesc
 • VÄTTERNTERRASSEN AKTIEBOLAG
 • Zälls blommor
 • ÖREBRO KAFFE & PRALIN AB
 • Örebro SK Ungdom
 • Örebrokompaniet AB
 • Örter & ackupunktur

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Karlskoga
 • Lindesberg
 • Nora
 • Örebro