Logotyp på utskrifter

Bazar Business School

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
KontaktpersonJohanna Bandmann
E-postjohanna.bandmann@eskilstuna.se
Telefonnummer070 167 20 42
Beviljat ESF-stöd4 214 681 kr
Total projektbudget8 158 057 kr
Projektperiod2011-05-02 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ansökan bygger på en EU-finansierad förstudie som undersökt möjligheten att etablera en Bazar i Eskilstuna. Ett multietniskt handelscentrum och turistmagnet som skapar arbetstillfällen.
Förstudien har visat på att stödet för de som vill starta eget är otillräckligt och att det finns brister i samordningen mellan stödorganisationerna. Projektet syftar till att förbättra stödinsatserna för arbetslösa som vill starta eget.
Förstudien har identifierat ca 40 arbetslösa personer som har intresse av att bli företagare. Projektet ska hjälpa dessa människor till att bli bättre rustade och ge dem bättre förutsättningar att bli etablerade på arbetsmarknaden, som egna företagare eller som anställda.
Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens starta eget organisationer.
Projektets mål är att deltagarna ska bli etablerade på arbetsmarknaden genom i första hand bli egna företagare . Från projektet ska minst 10 långsiktigt hållbara företag etableras.

Bakgrund

Ansökan bygger på en förstudie finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med förstudien var att kartlägga framgångsfaktorer och hinder för i första hand utlandsfödda människor att komma in på arbetsmarknaden genom entreprenörskap samt främja integration och mångfald.

Projektidén är hämtad från Minneapolis. I Minneapolis finns den största somaliska befolkningen utanför Somalia och där har man också lyckats bäst med integration och inträde till arbetsmarknaden. Arbetslösheten är så låg som 7%. I Eskilstuna är arbetslösheten hela 80% bland Somalierna. Den främsta framgångsfaktorn i Minneapolis är ett forum för entreprenörskap, ADC (Afrikan Development Center), och handelsplatser/Basarer där somalierna gör det de är bäst på, att bedriva handel, köpa och sälja, exportera och importera mat och varor. Det finns basarer med enbart somalier som köpmän och kunder och basarer där alla etniska grupper är verksamma. Den största heter Midtown Global Market som är en multietniskt handelsplats med mat, varor och tjänster med människor från hela världen. Midtown Global Market är startad och finansierad av Minneapolis stad men drivs idag på rent kommersiell basis.

Andra framgångsrika Bazar-projekt finner vi mycket nära Sverige, både i Danmark och Norge finns lyckade mulitetniska marknader. Förstudien har tittat närmare på Danmark där Byggeselskab Olav de Linde har byggt upp Bazar Fyn och Bazar Vest, helt på kommersiella villkor. Projekten har affärsmässigt mycket god bärkraft och även haft samhällsmässigt, mycket gynnsamma effekter med social integration för invandrare och skapande av många arbetstillfällen för både danskfödda och nya danskar. Bazar Vest och Bazar Fyn besöks frekvent av diplomater, kungligheter och forskare för deras positiva samhällspåverkan. Olav de Linde håller nu på att bygga en tredje Bazar i Köpenhamn.

Förstudie Bazar ville undersöka möjligheterna till att öppna en lika framgångsrik Bazar i Eskilstuna. Med Bazar åsyftas en multietnisk handelsplats med ett brett utbud av så väl närproducerade som direktimporterade varor från hela världen. Syftet med Bazaren är att skapa ett forum för småföretagare/butiksägare men också att skapa en mötesplats och en turistattraktion i Eskilstuna. En butiksmix som innefattar mat, restauranger, caféer, delikatessdiskar, chark samt småbutiker med varor och tjänster från när och fjärran.

Resultatet från förstudien visar ett stort intresse bland Eskilstunaborna. Marknadsundersökningen visar på mycket positiv inställning till en etablering av Bazaren. En stark önskan om att anlägga Bazaren i centrum finns då centrumkärnan upplevs som tråkig och tom. En Bazar skulle liva upp stadskärnan och bli en spännande och efterlängtad mötesplats i Eskilstuna. Bazaren anses skapa arbetstillfällen och ha en gynnsam effekt på besöksnäringen till Eskilstuna. Stadens politiker, näringsidkare och innerstadsutvecklingen ser Bazaren som en viktig del i Eskilstunas centrumutveckling. Bland etablerade företagare som vill flytta in eller öppna filialer i Bazaren och nyföretagare som vill starta upp sin verksamhet i Bazar är engagemanget stort och förhoppningarna på Eskilstunas utveckling är hög. 15 redan etablerade företag är intresserade av att bedriva affärsverksamhet i Bazaren majoriteten av dessa är etniska svenskar medan majoriteten av nyföretagarna är utlandsfödda.

Förstudiens kartläggning av hinder och problem som nyföretagare stöter på visar att projektet måste hjälpa till med att öppna kommunikationskanaler mellan olika instanser så som, myndigheter, arbetsförmedling och starta-eget organisationer. Men även kommunikationen mot de potentiella företagarna är bristfällig. Ett mycket vanligt förekommande problem är att man inte vet var man ska vända sig med sin affärsidé, många vet inte ens om att det finns organisationer som arbetar med detta. Projektet vill etablera en hållbar metod för informationsspridning av tillgängliga resurser för nyföretagare samt mottagande och rekrytering av nyföretagare. Projektet ska tillsammans med Arbetsförmedlingen och starta eget organisationerna etablera ett utökat samarbete för att nå målen.

Via förstudien har vi dessutom fått indikationer på att kvinnor med invandrarbakgrund har känt sig diskriminerade och särbehandlade i möten med starta eget organisationer när de har presenterat sina affärsidéer. Förstudien har framfört behovet av neutrala, kvinnliga rådgivare till den berörda organisationen. Under projektet vill vi följa dessa och andra kvinnor för att säkerställa att kvinnor med invandrarbakgrund som vill starta företag med förtroende kan vända sig till den berörda organisationen.

Förstudien visar på finansiella svårigheter för nyföretagare. Många är ekonomiskt svaga och utsatta, endast i undantagsfall finns det eget kapital att satsa på ett företag. Man är dessutom rädd att ta risker och äventyra sin försörjning. Projektet vill rusta och förebygga ekonomisk kris hos deltagare genom:
Coachning och utbildning i entreprenörskap och företagande i Sverige.
Projektet ska finna samarbetsformer som t. ex kluster och kooperativa företag.
Skapa ett forum (Bazaren) med låg hyra och gemensamt resursutnyttjande för kostnadseffektivisering samt nätverkande och mentorskap bland företagarna.

Projektet avser att rusta deltagarna till att kunna starta upp sin verksamhet, eller finna arbete på annat sätt om Bazaren mot förmodan inte kan startas upp av för oss ännu okända skäl.


Syfte

Förstudie Bazar har identifierat och intervjuat 47 personer, varav 96% är utlandsfödda, som har intresse av att bli entreprenörer och starta affärsverksamhet i en eventuell Bazar. Hela 53% av de intervjuade är kvinnor som vill starta och driva företag. Oavsett om Bazaren blir av eller inte så vill vi med detta projekt hjälpa dessa människor till att bli bättre rustade och ge dem bättre förutsättningar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, som i första hand egna företagare eller som anställda. Tanken på att starta affärsverksamhet i en Bazar har väckt hopp hos dessa människor och även om dom kommer från ett långvarigt utanförskap så finns det i gruppen en drivkraft värd att bygga på.
Förstudien visar att i första hand utlandsfödda har dålig kännedom om möjligheterna att få kostnadsfri hjälp genom Arbetsförmedlingen och starta eget organisationerna. Gemensamt för dessa aktörer är att man inte har nått ut med information till målgruppen samt att det finns brister i samarbetet mellan aktörerna. Syftet med projektet är att stärka samarbetet och öka kännedomen hos målgruppen samt förbättra rekryteringen och utveckling av nyföretagare. Projektet ska bidra till ett förbättrat entreprenörsklimat i linje med Eskilstuna kommuns vision.

Målsättning

Projektets mål är att 50% av deltagarna ska komma ur arbetslöshet genom i första hand starta egen verksamhet, men sekundärt mål är att deltagarna går till anställning eller vidare till yrkesstudier.
Från projektet ska minst 10 långsiktigt hållbara företag etableras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta funktionshindrades möjlighet att delta i projektet. De lokaler projektet använder ska vara väl anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Vilket bla innefattar toaletter som är anpassade för rullstolsbundna och entréer utrustade med dörröppningsknappar. Vår målsättning är att genom anpassning, kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagarna göra verksamheten tillgänglig för alla som önskar vara med oavsett typ eller grad av funktionsnedsättning.

Vår målsättning är att genom anpassning, kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagarna göra verksamheten tillgänglig för alla som önskar vara med oavsett typ eller grad av funktionsnedsättning.

Jämställdhetsintegrering

Innan förstudien trodde vi att det skulle vara fler män som var intresserade av att starta och driva företag. Vi skulle därför särskilt uppmuntra kvinnor att söka. Förstudien kan inte bekräfta detta i det här fallet. Lika många kvinnor som män har anmält sitt intresse av att vara med utan särskild uppmuntran.

Förstudien har däremot identifierat ett problem eller hinder som är kopplat till jämställdhet som vi nu i genomförandeprojektet tänker arbeta vidare med. En del kvinnor har upplevt att de har blivit dåligt bemötta och orättvist bedömda vid tidigare försök att starta företag och ser det som ett problem att ta sig vidare.

Genomförandeprojektet ska finnas med och bevaka att kvinnors affärsplaner blir rättvist bedömda samt följa upp att kvinnor får ett bra bemötande i kontakten med stödorganisationerna. Förstudien har belyst problemet och vissa insatser är gjorda för att rätta till problemen men projektet ska finnas med och säkerställa att bestående åtgärder blir etablerade. Bland annat är nätverket Företagsamma Kvinnor kopplat till projektet för att finnas med som coachning av kvinnor för att stärka kvinnors företagande.

Projektet ska verka för att deltagande i projektet ska ske på lika villkor oavsett kön, sexuella läggning, etniskt ursprung, religion eller handikapp.

Projektet ska verka för att finna lösningar som gör det möjligt för kvinnor och män att kunna kombinera företagande med familjeliv. Bazaren ger möjlighet till olika samarbetsformer så som kooperativa lösningar och samarbeten i kluster. Samarbete ger tid och förutsättningar att klara hämtning och lämning av barn på dagis och att klara av andra familjeangelägenheter, samtidigt som man kan sköta sitt företag. Det är speciellt viktigt för kvinnor med många barn och i familjer med traditionell arbetsfördelning i hemmet.

Projektets interna organisation strävar efter att ha en jämn könsfördelning samt mångfald av etniskbakgrund och sexuell läggning, samt iakttar dessa kriterier vid inköp av tjänster. I entreprenörsutbildningen finns tydliga inslag med fokus på jämställdhet, etniskt marknadsföring och värdegrundbyggande. Projektet ska kartlägga gruppdynamiken samt hinder och problem som deltagarna stöter på under vägen till eget företagande ur ett jämställdhetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att samarbeta med projektet Cliq, som är ett transnationellt nätverk som har som mål att förbättra lokala myndigheters innovationspolitik. Quadruple helix som modell inkluderar även den ideella sektorn utöver den traditionella kombinationen av innovationsaktörer: forskning, näringsliv och myndigheter. Qlic finansieras av Europeiska Utvecklingsfonden. Detta gränsöverskridande samarbete och horisontella funktionsprocesser är något som projektet har stor nytta av och eftersträvar att uppnå en högre effekt av genom att applicera Cliqs principer i projektet. Ett gränsöverskridande arbete mellan kommunen, starta eget organisationerna, allmänhet och näringsliv är förutsättningen för att projektet ska uppnå önskat resultat.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
  • Näringsliv

Samarbetspartners

  • Coompanion Sörmland

Kommun

  • Eskilstuna