Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bättre utsikt i Vadstena

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonJenny Edholm
E-postjenny.edholm@vadstena.se
Telefonnummer0143-15000
Beviljat ESF-stöd193 561 kr
Total projektbudget258 331 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Bättre utsikt i Vadstena riktar sig till två huvudgrupper som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden:
Personer som är bidragsberoende i olika omfattning.
Personer som har olika funktionshinder och inte finns integrerade i den ordinarie arbetsmarknaden.

Bakgrund

Bakgrund
Vadstena kommun är en liten kommun med drygt 7500 invånare belägen i västra Östergötland. I kommunen finns drygt 250 aktiva företag de flesta småföretag men det finns också medelstora industriföretag.
Arbetsmarknaden i Vadstena kommun har under de senaste åren utvecklats positivt och flera av företagen är i behov av att nyrekrytera. Industriföretagen efterfrågar personer med kvalificerad yrkesutbildning, ett behov som ibland varit svårt att matcha med utbjuden arbetskraft. I kommunen finns dessutom företag inriktade mot turism, dessa efterfrågar arbetskraft för sommarsäsongen i huvudsak.
En kartläggning som gjorts med hjälp av arbetsförmedlingen över antalet arbetslösa visar att det totala antalet öppet arbetslösa är 99 personer. Uppdelningen mellan könen ser ut enligt följande:
Kvinnor 48 och 51 män. 11 kvinnor har minst 2 års utbildning efter gymnasiet och 30 personer har gymnasieutbildning.
5 män har minst 2 års utbildning efter gymnasiet och 29 män har gymnasieutbildning.
Det finns 21 stycken ungdomar under 25 år som inte går i någon åtgärd eller program.

Kollektivtrafiken mellan Vadstena och Linköping är inte utvecklad och därmed inte skapar den inte förutsättningar för att Vadstenaborna ska kunna ta del av den stora arbetsmarknad som finns där.
De kollektiva förbindelserna mellan Vadstena och Motala är bättre, kollektivtrafiken är dock inte så väl utvecklad mot den södra kommundelen.
I kommunen finns väl fungerande organisationer från näringslivet såsom Svensk Handel och Företagarna.
Den samverkan som finns mellan kommunen och näringslivet är i behov av att utvecklas och förbättras för att möjliggöra för personer att närma sig arbete och sysselsättning.


Behov och problem
I Vadstena kommun finns 99 personer som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som är anmälda på Arbetsförmedlingen. I ett uppdrag från socialnämnden har en översiktlig kartläggning över behovet av arbete och sysselsättning genomförts.
Kartläggningen visar att behovet av arbete, insatser för att individen ska ges möjlighet att närma sig arbete och sysselsättning i huvusak omfattar två olika grupper:

Grupp 1- Personer som har behov av ökad möjlighet till arbete och ett minskat bidragsberoende
På individ- och familjeomsorgen finns idag 71 hushåll som har försörjningsstöd. I denna grupp finns personer som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Uppdelningen mellan kvinnor och män i denna grupp bildar ett mönster där kvinnorna i huvudsak är ensamstående med barn och männen ofta utgörs av en-personhushåll. Av dessa 71 ärenden är 21 personer under 24 år.
För att skapa förutsättningar för att dessa individer skall kunna närma sig arbetsmarknaden krävs att vi inom kommunen skapar en organisation som rekryterar olika former av arbetsuppgifter och praktikplatser och matchar dessa mot den enskildes redan befintliga kompetens och färdigheter eller kompetenspåfyller och skolar upp den enskilde för specifika arbetsuppgifter. Kommunen har även behov av att utveckla en modell för introduktion och implementering som både den enskilde, kommunen och näringslivet kan känna sig trygg med. Modellen skall vara omfattande och skapa förutsättningar för den enskilde att närma sig arbete.

Grupp 2 - Personer som har behov av ökad möjlighet till meningsfull sysselsättning utanför den egna verksamheten.
Personer med olika funktionshinder är en grupp som idag har svårt att närma sig arbetsmarknaden, till viss del sysselsätts denna grupp inom Vadstena kommun som organisation på dagverksamheter med legoarbete och andra enklare sysselsättningar. Denna verksamhet innebär att dessa individer inte integreras i samhället på ett naturligt sätt.
I en strävan för normalisering avser kommunen inom förprojekteringen att utreda möjligheterna att implementera denna verksamhet ute på arbetsplatserna i privata företag. Några av dessa företag förser redan idag dagverksamheterna med ex. legoarbete. Internt finns möjligheten att öppna upp verksamheter för att skapa sysselsättningsplatser i form av enklare hushållsarbete och trädgårdsarbete. Kommunen har även här behov av att utveckla en hållbar modell där möjligheten att ha med sig en handledare kan ingå och där man matchar utbudet av sysselsättning med den enskildes förutsättningar.


Förprojekteringen omfattar alla de mål som anges i programområdet detta med anledning av att vi vill angripa problemet utifrån ett brett perspektiv där alla som står utanför arbetsmarknaden inkluderas, vill vi dessutom utreda möjligheterna till samverkan med andra verksamheter i kommunen, andra kommuner samt andra organisationer och näringslivet i kommunen.
Under förprojekteringen vill vi även analysera omvärlden i avsikt att finna andra kommuner med väl fungerande verksamhet och lära av dessa.

Syfte

Syftet med projektet är att i samverkan mellan kommunen och externa aktörer såsom näringsliv och frivilligorganisationer skapa en hållbar organisation med målet att skapa förutsättningar för den enskilde att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden.
För gruppen funktionshindrade som ingår i projektet är målet att kunna integrera sysselsättning för gruppen på externa arbetsplatser i företag inom kommunen och i verksamheter inom den egna organisationen.

Målsättning

Projektets mätbara mål är:
De två områden som omfattas av ansökan ska analyseras, resultatet ska utvärderas och dokumenteras.

Projektet ska leda till en ansökan om genomförandeprojekt.

Projektet skall arbeta fram en hållbar modell för introduktion och stöd och eller handledning för den enskilde på externa arbetsplatser i företag och i verksamheter inom den egna organisationen för personer inom grupp 1

Projektet skall arbeta fram en hållbar modell för introduktion och stöd och eller handledning för personer inom grupp 2.

Projektet skall bedrivas med målet att öka den enskildes möjligheter till anställning, komma närmare arbetsmarknaden och därmed minska den enskildes bidragsberoende.

Projektresultatet skall sammanställas som en rapport spridas såväl interntsom externt genom bland annat kommunens hemsida. Genom detta kommer kunskap att spridas såväl internt som externt och vi får förutsättning för en bred förankring.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet omfattar personer med funktionshinder, detta innebär att vi kommer att arbeta med att skapa förutsättningar genom informativ, kommunikativ, tillgänglig verksamhet och fysisk tillgänglighet för att dessa individer skall kunna närma sig arbete eller bli sysselsatta utanför den interna verksamheten.
I arbetet under förprojekteringen kommer vi att lära av tidigare genomförda projekt exempelvis inom Equal och i andra kommuner i landet.

Medfinansiärer

  • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Lotsen i Vadstena AB

Kommun

  • Vadstena