Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Automationskompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAutomation Region
KontaktpersonGertrud Fager
E-postgertrud.fager@mdh.se
Telefonnummer021-151704
Beviljat ESF-stöd7 740 446 kr
Total projektbudget7 740 446 kr
Projektperiod2011-10-01 till 2013-09-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Automation är en framtidsbransch med världsledande position i Mälardalen. Branschen i Sverige omsätter 50 miljarder kronor (=10 % av världsmarknaden) varav Mälardalen står för 2/3 och ca 15 000 arbetstillfällen. Det allvarliga hot branschen står inför idag är att det är svårt och ibland omöjligt att hitta rätt kompetens. Automation Region har identifierat ett behov av 1500 personer i branschen under 2011. Huvudsyftet med projektet är att genom kompetensutveckling stärka anställda och företagens konkurrenskraft på tre olika nivåer. Individ: Identifiera kompetensutvecklingsbehov för globalt konkurrenskraftig arbetskraft. Företag: Utveckla samarbetet mellan företagen så att rutiner skapas för samordnade kompetensutvecklingsinsatser. Skapa varaktig struktur för samverkan kring utbildningsutbud. Strukturell: Påverka regionens utbildningssatsningar och rekryteringsmöjligheter genom att samverkan med tex kompetensplattform, branschråd, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare.

Bakgrund

Automationsbranschen är en framtidsbransch som har ett mycket starkt fäste i regionen kring Mälardalen. En kartläggning som gjordes i början av 2008 visade att branschen i Sverige omsätter 50 miljarder kronor vilket motsvarar otroliga 10 % av världsmarknaden. Mälardalen står för 2/3 av Sveriges automationsindustri och har därmed en stark global position vilket fortfarande är ganska okänt. I Mälardalsregionen finns idag ca 15000 arbetstillfällen inom branschen.
Automationsbranschen är en absolut förutsättning för att behålla produktion och arbetstillfällen och fungera som en motor för framtida exportintäkter, hållbar utveckling och forskning. Inte minst energiomställningen där dagens elsystem måste bli mer intelligenta innebär enorma möjligheter för svensk automationsindustri. Automation är mät- och styrteknologi som syftar till att rationalisera och förbättra en produktionsprocess. Hit räknar vi bland annat teknologi för mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation människa/maskin, robotteknik, processoptimering och produktionsoptimnering.
Automationsföretagen utvecklar teknologin och systemen som mäter, styr och övervakar hela kedjan från elproduktionen, via elnätet, till elkonsumenterna i industrin och i hushållen. Det ger Sverige en av de större inhemska och internationella marknadsmöjligheterna någonsin.

Det allvarliga hot som branschen står inför idag är att det är svårt och ibland omöjligt att hitta rätt kompetens. Företagen representeras av såväl stora som små företag vilka alla är mer eller mindre beroende av varandra. Realiteten för varje enskilt företag är att göra bra och lönsamma affärer vilka är beroende av kompetent personal. Om arbetskraften inte finns i Sverige är risken stor att företagen (i första hand de stora globala företagen) flyttar sin verksamhet till länder där kompetent arbetskraft finns att tillgå.
Automation Region gjorde under hösten 2010 en kompetensbehovsanalys (regionalfondsprojekt) hos 23 av medlemsföretagen och den visar att behovet av arbetskraft är 500 personer under 2011 och 1500 personer under de närmaste fem åren.
Kompetensbehovsanalysen resulterade också i en mängd förslag på åtgärder för att förbättra kompetenstillgången och några av dessa åtgärder har prioriterats och ingår i detta projekt.

De i ansökan igående företagen har inför denna ansökan beskrivit sina problem.
Citatet nedan är från ett av företagen och vars problem är signifikant för övriga företag inom Automation Region.
"Vi är ett företag som växer ganska kraftigt och anställer i huvudsak ganska ung och oerfaren personal. Ett problem är att speciellt den yngre personalen har dålig kompetens inom yrket och behöver därför kompetensutvecklas.
Ett annat problem för oss som snabbt växande företag är att införliva alla nya i den företagskultur som råder och få alla att ta del av våra arbetssätt, metoder, rutiner och riktlinjer samt värderingar som gäller på företaget. Information och utbildning av all personal i dessa frågor tror vi är av vikt.
Vi arbetar även i teknikens framkant vilket innebär att det händer mycket nytt inom vårt kompetensområde som all personal, både äldre erfaren och yngre oerfaren personal behöver lära sig. Att kunna kompetensutveckla all personal är därför av vikt för oss.
Vi arbetar som tekniska konsulter och ett problem för oss är att kunna erbjuda sådan kompetens som kunderna efterfrågar. Dvs att kunna erbjuda den efterfrågade kompetensen till kund i rätt ögonblick. Problemet här är att ibland dyker det upp behov av en specifik kompetens väldigt plötsligt. Önskvärt vore därför att kunna få tidigare signaler om vilka behov som kommer framöver samt helst även hinna köra några kompetensprojekt inom ämnet i fråga innan kunderna efterfrågar hjälpen."

Identifierade områden för kompetenshöjning:
Kvalitet och miljö
Dokumentation
Kundbemötande
Certifieringar
Kreativitet
Ekonomi
Säkerhetssystem
Utbildnig
Uppdatering kring ny teknik
Grön automation
Teknisk marknadsföring
Energisystem och energieffektivisering
Säljkunskaper
Kompetenshöjning av oerfaren personal
Omvärldsanalys
Teknikersvenska
Fördomar/människosyn
Komnpetensutveckling av lärare och syvare
Internationalisering

Kompetensutveckling är idag en strategisk fråga för automationsföretagen. Vi vill genom socialfondsprojektet kompetensutveckla personalen och skapa en bestående struktur för kompetensutveckling och kompetenstillförsel.

Syfte

Automation Region (AR) är ett samarbetsprojekt med ca 50 företag och ca 10 ingående organisationer och vars syfte är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande. Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Detta är områden där svenska företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet i Automation Region syftar till att ytterligare stärka vår position.

Huvudsyftet med projektet är att genom kompetensutveckling stärka de anställda och företagens konkurrenskraft. I utlysningstexten har vi valt som projektets huvudinriktning: Arbetssätt och metoder för att hantera kompetensförsörjningsproblem/bristyrken.

Individnivå:
Genom att i arbetet med att identifiera kompetensutvecklingsbehov använda metoder som skapar delaktighet och engagemang hos de anställda bidra till att skapa förståelse för och varaktiga strukturer för kompetensutveckling och en god verksamhetsnära lärmiljö.
Genom samordning och för företagen gemensamma utbildningsinsatser skapas även möjlighet för individen att röra sig mellan företagen - minskade inlåsningseffekter.


Företagsnivå:
Utveckla samarbetet mellan företagen så att rutiner skapas för samordnade kompetensutvecklingsinsatser med avsikt att ge samordningsvinster i planering och genom samordnad upphandling bidra till kostnadseffektivitet.
Skapa en varaktig struktur för påverkan av utbildningsutbud.

Strukturell nivå:
Påverka utbildningssatsningar och skapa rekryteringsmöjligheter genom att delta i regionens planering av utbildning och vägledning i partssamverkansorgan som Länsstyrelsens kompetensplattform, branschråd, arbetsförmedlingen, industricollege, högskolor, YH m.fl.Målsättning

Samtliga individer, 100%, ska erbjudas möjlighet att delta i och påverka kompetensutvecklingsanalysarbetet.
100% deltagande i gapanalys. Mäts genom deltagarstatistik.
Effekt: Hos anställda skapa ökad förståelse och delaktighet i företagets utveckling. Öka de anställdas möjlighet att delta och påverka företagets utveckling. Följs och mäts genom följeforskning/utvärdering.

Skapa en för de ingående företagen samordnad plan för kompetensutveckling i genomförandefasen.
Synliggörs (mäts) genom att de ingående företagen har en gemensam plan.
Effekt: Kompetensförsörjning blir strategisk genom att företagen får en mer långsiktig plan för kompetensförsörjning.

Verkställande av kompetensutvecklingsplanen i genomförandefasen. Mäts genom antal deltagare i förhållande till planerat.
Hur väl arbetsplatsen utvecklas som lärande miljö, följs genom utvärdering/följeforskning.

Dokumentera och komma överens om rutiner för företagssamverkan rörande i första hand kompetensutveckling efter projektet avslutats. Kompetensutveckling blir en strategisk fråga för verksamhetsutveckling. Mäts genom dokumenterade rutiner för företagssamverkan.

Under projektets gång är avsikten att skapa en struktur för påverkan av utbildningsutbud och rekrytering till automationsbranschen. Projektet kommer att ha kontakt med förhållandevis nya konstellationer som Länsstyrelsens kompetensplattform, industricollege samt mer traditionella partners som arbetsförmedling och utbildningsanordnare. Då automationsbranschen är viktig för regionens tillväxt behöver vi påverka och delta i de organ som planerar och genomför utbildning och rekrytering. Tillsammans med dessa organ och parterna räknar vi med att under mobiliseringsfasen fastställa rutiner för automationsbranschens medverkan i dessa sammanhang. Mäts på två nivåer, dels hur väl projektet lyckats delta i planeringsarbetet för utbildning och rekrytering samt på sikt hur utbildningar och rekrytering konkretiserats. Följs upp genom projektledning och utvärdering.

För tillgänglighet och jämställdhet se under respektive rubrik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen i syfte att göra de ingående företagens arbetsmiljö mer tillgänglig. Vad gäller fysiska funktionshinder finns idag så många tekniska hjälpmedel som möjliggör anställning för en person och projektet kommer att ha med sådana inslag vid diskussioner om hur branchen kan vidgas. Kunskaper om psykiskt funktonshindrade behöver också föras ut och diskuteras för att på sikt medverka till bättre arbetsgivarkompetens kring dessa frågor.

Flera av företagen har idag anställda med funktionshinder. I ett tidigt skede i mobiliseringsfasen ska vi fastställa vad dessa personer har för krav som måste tas hänsyn till inom projektets ramar för genomförande av såväl mobiliserings- som genomförandefas.

För att tydligöra för de anställda kommer vi även i mobiliseringsfasen att inför vår analys att utbilda 3 anställda till processledare i att använda Prevents material om ett friskare arbetsliv. I analysarbetet ska processledarna tillsammans med de anställda på arbetsplatserna belysa och ta fram förslag på en förbättrad tillgänglighet på den egna arbetsplatsen.

För att kunna anställa personer med funktionshinder kommer vi tillsammans med arbetsförmedlingen under mobiliseringsfasen att identifiera lämpliga arbetsplatser för funktionshindrade som är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Följs upp genom att projektet beskriver hur man arbetat med tillgänglighetsanalysen och vad man kommit fram till och vad som genomförts samt hur man efter projektet avslutats kommer att fortsätta tillgänglighetsarbetet, finns en plan!

Jämställdhetsintegrering

Som en direkt konsekvens av kompetensbristen måste projektet arbeta på bred front med jämställhetsintegrering. Branschen behöver bredda sin kompetens vad gäller att attrahera både män och kvinnor. Av tradition är branschen manligt konnoterad vilket innebär att det är en av den tydligaste utmaningen för projektet att arbeta för en mer jämställd bransch. Detta behöver genomföras på flera nivåer, inom företagen behöver kompetensen stärkas för att bli mer medveten om jämställdhetsarbete, på utbildningsnivå behöver "bilden av branschen" förändras för att bli attraktiv för en bredare målgrupp och dessa två system måste förändras parallellt för att kunna ge trovärdighet.
Se tidigare rubrik jämställdhetsintegrering.
Förutom den egna analysen och samarbete med JämBredd hoppas vi att under projektets gång komma igång med samverkan med andra jämställdhetsinriktade projekt som Winnet och VKL:s socialfondsprojekt KIVO.
AR:s regionalfondsprojekt kommer att ha en inriktning mot information och rekrytering till automationsbranschen.

Transnationellt samarbete

Inom regionalfondsprojektet planerar vi en insats av transnationell karaktär, nämligen en gemensam rekryteringsinsats på en emigrationsmässa i Utrecht i Nederländerna under februari 2012. Projektets mål är att stärka företagens konkurrenskraft och då tror vi att arbetskraften också kommer att behöva importeras för att täcka behoven. Nederländerna har identifierats som ett väldigt intressant område för branschen där personer med hög kompetens och intresse av att flytta till just Sverige finns.
I samband med regionalfondsinsatsen hoppas vi även finna möjlighet till en transnationell del i socialfondsprojektet. Vi kommer att avsätta medel för detta.
AR har inlett ett samarbete med EEN (European Enterprise Network) i syfte att i EU-projekt komma ut på den internationella marknaden. EEN:s aktiviteter är trots att de är subvetionerade ofta avgiftsbelagda och vi kommer inom projektet att avsätta medel i genomförandefasen för detta. Förutom själva deltagandet i EEN:s aktiviteter räknar vi med att företagen vill lära mer om internationalisering och att det framkommer under mobiliseringsfasen.

Deltagande aktörer

 • ABB AB
 • Addiva
 • Beijer Electronics Automation
 • Embedded Knowledge
 • ESAB AB
 • Etteplan
 • Huvudkontor Västerås
 • Motion Control i Västerås AB
 • Real Test AB
 • Solvina

Kommun

 • Arboga
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Flen
 • Hallstahammar
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Västerås
 • Örebro