Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Attraktiv arbetsplats

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästerbottens Idrottsförbund
KontaktpersonGöran Vesterberg
E-postgoran.vesterberg@vbidrott.rf.se
Telefonnummer070-3507576
Beviljat ESF-stöd14 335 835 kr
Total projektbudget14 335 835 kr
Projektperiod2009-04-06 till 2012-04-06
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Idrottsförbunden i fem län vill stärka branschen idrott och skapa förutsättningar för attraktiva och livskraftiga arbetsplatser genom att utveckla kompetensen för anställda inom följande områden:
- affärsmässighet
- digital kompetens
- socialt företagande

Bakgrund

Bransch Idrott utgör idag en viktig del av arbetsmarknaden och tillväxten i samhället. Idrottsrörelsens betydelse i samhället är stort och den är en viktig ingrediens i en god livsmiljö och för folkhälsan. Idrottsrörelsen medverkar på många sätt till tillväxtförutsättningar men utgör i sig självt ett viktigt komplement till den privata och den offentliga sektorn som en del av den sociala ekonomin när det gäller sysselsättning och arbetstillfällen.

Förutsättningarna och behoven är naturligtvis olika i olika delar av landet, på landsbygd och i tätort, i stora eller små städer. Vi anser dock att de grundläggande kraven och utvecklingstendenserna är likartade varför den förstudie till Attraktiv arbetsplats som genomförts i Västerbotten bör kunna appliceras på förhållandena även i länen Norrbotten, Gävleborg, Uppsala och Södermanland. Geografi, samhälls- och befolkningsstruktur är olika vilket naturligtvis påverkar samhället, idrottsrörelsen och individer. Genom ett sammantaget projekt i dessa fem län tror vi att vi kan visa på ett antal olika vägar att utveckla och organisera Bransch Idrott inom ramen för den sociala ekonomin. Även i flera av de övriga länen har under de senaste åren genomförts förstudier och projekt som visar på ett behov bland föreningarna att utveckla nya organisationsformer som komplement till den ideella föreningen (bilaga 3).

Sammanlagt finns ca. 750 arbetsgivare/föreningar med uppskattningsvis ca. 1 800 anställda i de fem länen som ingår i projektet. I förstudien till Attraktiv arbetsplats framgår att bara i Västerbotten finns ca 400 personer med anställning direkt inom idrotten. Förutom dessa arbetstillfällen skapas lika många helårsarbeten genom evenemang, tävlingar, cuper, samarrangemang med näringsliv och kommuner etc. Bransch Idrott i Västerbotten omsluter lågt räknat 200 miljoner kronor och genererar ett folkhälsovärde som är flerfaldigt större.

För att klara nya förutsättningar och krav, dvs. gå från nutid till framtid, måste idrottsrörelsen kompetensutvecklas vad gäller organisation, ledning och anställda. Under förstudien i Västerbotten identifierades ett antal områden där branschen har behov av utvecklingsinsatser. Det är speciellt inom tre områden som det behöver kraftsamlas: affärsmässighet, digital kompetens och socialt företagande.

Affärsmässighet och entreprenörskap är ett område där idrotten generellt har låg kompetens. Idrotten har en värdegrund som bygger på idealitet och en verksamhet som är mycket bidragsberoende vilket har gjort att affärsmässiga bedömningar har lagts åt sidan. Styrelserna är ofta dåliga arbetsgivare, på grund av att ledamöterna endast är ideellt engagerade och inte har tid och möjlighet att leda och stötta en anställd. Idag har samhället blivit mera kommersiellt inriktat och fler människor är intresserade av att konsumera idrott och idrottsturism. Kommuner och landsting lägger ut alltmer av olika verksamheter genom uppdrag eller till offentlig upphandling. För att idrottsrörelsen skall ses som en kompetent och seriös aktör i dessa sammanhang måste föreningarna visa att man kan utgöra ett konkurrenskraftigt och organisatoriskt alternativ till andra mer affärsinriktade aktörer. Detta faktum i kombination med att näringsliv och kommuner har sett att idrotten kan vara en katalysator och pådrivande kraft för att åstadkomma regional utveckling och tillväxt gör detta till en nyckelkompetens att utveckla.

Digital kompetens är ett annat område där många av idrottens anställda har låg kompetens. EU-kommissionen har nyligen listat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Centrum för flexibelt lärande säger bland annat För individen kommer det att bli nödvändigt att tillägna sig informationskompetens för att bli skicklig i att hantera, värdera och bearbeta information. Vidare krävs analytisk förmåga, förståelse för orsakssamband och en väl utvecklad förmåga att bedöma rimlighet och sannolikhet, för att kunna processa informationen och få ut den kunskap man för tillfället har behov av.

Det tredje området är socialt företagande. Idrotten är som ideell organisation en del av den sociala ekonomin men har generellt låg kompetens vad gäller verksamhetsplanering och arbetsorganisation. Det beror naturligtvis på att arbetsplatserna oftast är små där flertalet idrottsanställda är placerade var för sig, utan arbetskolleger, resursdelning och daglig arbetsledning. För att minska sårbarhet och bidragsberoende och öka möjligheten till en snabbare anpassning till marknaden krävs en strukturomvandling. Morgondagens verksamhet, med mer av upphandling och uppdrag, bedriven utifrån affärsmässiga kalkyler kommer att kräva mera spetskompetens. Speciellt betydelsefullt är detta på lednings- och medarbetarnivå och därför behöver idrotten hitta nya organisations- och samverkansformer samt utveckla ett modernt ledarskap med en hög strategisk kompetens. Viktigt är att möta de krav den valda ledningen, dvs. styrelsen, har såväl som kravet från de anställda. Föreningspooler, sociala företag med delad arbetsledning kompletterat med arbetsgivarringar och digitala mötesplatser ser vi som några områden som idrotten behöver utveckla och bemästra för att kunna bli en ledande samhällsaktör inom den sociala ekonomin.

Av de 400 anställda inom idrotten i Västerbottens län är ca 70% anställda med ett lönebidrag dvs. har en nedsatt arbetsförmåga (funktionshinder). Idrotten har genom åren blivit en rehabiliterings- och alternativarbetsmarknad för personer som är sjukskrivna eller har hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Enligt en nyligen genomförd undersökning (Uppsalagruppen 2007) mot projektet EQUAL Lifelong learning som delvis bedrivits i Västerbotten står det -denna anställningsform kan vara den enda kvarstående möjligheten att behålla kontakten med arbetslivet och allt vad det innebär av egen försörjning, sociala kontakter och få känna sig behövd och utföra en viktig uppgift. Ca 65 har varit sjukskrivna eller arbetslösa före anställningen med lönebidrag, utbildningsnivån är relativt låg och inkomsten låg.

Redan idag så har Bransch Idrott, Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK) stor nytta av varandra inom sina respektive verksamheter. Idrotten behöver medarbetare till sina föreningar, AF behöver arbetsplatser för svårplacerade personer och FK behöver arbetsplatser för personer med behov av arbetsträning. Ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden kommer att utöka behovet av ett bredare samarbete mellan ett antal aktörer i samhället. Bland annat en förändring i arbetslöshetsförsäkringen vilken skapar en bortre gräns vid arbetslöshet. Detta innebär att personer som hamnar där ska placeras i allmän samhällsnyttig tjänst. Även sjukförsäkringssystemet förändras vilket innebär att arbetsgivare och arbetstagare behöver hitta nya vägar vid en längre tids sjukskrivning. Bransch Idrott ser här en möjlighet att vara en aktör som rehabiliterar, utvecklar och stärker individen under tiden den befinner sig inom idrotten.

Vi vill strategiskt inrikta projektet på att skapa grunden för att bilda s.k. föreningspooler som kan fungera som samlingsplatser för många olika ensamarbetande, ge tillräckligt underlag för att hållbart kunna säkra arbetstillfällen och utgöra en idébas för tillväxt och nyföretagande inom Bransch Idrott i hela landet. Som en mycket viktig del i detta arbete ser vi behovet av att skapa hållbara samverkansformer och nätverk mellan Bransch Idrott och olika aktörer i samhället. Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Kommuner och Landsting, Fackliga organisationer, Coompanion, Länsbygderåden, Länsplattform för social ekonomi m.fl. Flera av dessa aktörer är redan var och en för sig positiva till projektet men samverkansformer och nätverksbyggande kan utvecklas. Verksamheten skall baseras på samarbete, idrottens positiva social kapital och stödja framväxandet av lokala samverkansformer.

Syfte

Idrottsförbunden i fem län Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Gästrikland och Södermanland vill stärka branschen idrott och skapa förutsättningar för attraktiva och livskraftiga arbetsplatser genom att utveckla kompetensen för arbetsgivare och anställda inom följande områden:
- affärsmässighet
- digital kompetens
- socialt företagande

Idrottsförbunden vill göra detta för att stärka individens egenmakt, självkänsla och värde på arbetsmarknaden. Vi vill även göra detta för att utveckla branschen idrott som arbetsgivare och aktiv samhällsaktör inom rehabilitering, lärande och regional tillväxt.

Målsättning

Projektets målsättningen är att:
- Kompetensutveckla anställda inom affärsmässighet, digital kompetens och socialt företagande.
- Bilda regionala utvecklingspartnerskap bestående av AF, FK, Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Coompanion, kommunpolitiker och beslutsfattare som verkar för fler sociala företag och ett stärkt entreprenörskap inom branschen idrott.
- Ingå i ett nationellt utvecklingspartnerskap bestående av Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Arbetsgivaralliansen, Trygghetrådet TRS och Riksidrottsförbundet.
- Branschen idrott ska vara en attraktiv, affärsmässig och utvecklande arbetsplats för alla oavsett psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
- Kompetensutveckla arbetsgivarna inom affärsmässighet, arbetsorganisation och socialt företagande.
- Branschen idrott ska driva minst ett socialt företag i varje län som ingår i projektet.
- Förmedla kunskap och erfarenhet om sociala företag inom idrotten via en digital mötesplats (community).
- Sprida erfarenheter och resultat från projektet via fem regionala konferenser och en nationell konferens.

Projektets förväntade effekter är att:
- AF, FK, Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Arbetsgivaralliansen, Trygghetsrådet TRS och Riksidrottsförbundet har ett strukturerat samarbete för att skapa bra förutsättningar till att bedriva attraktiva och utvecklande arbetsplatser för de som har en funktionsnedsättning men även för andra som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
- Branschen idrott utgör en viktig aktör för AF, FK och kommunerna när det gäller att integrera, rehabilitera och skapa alternativa vägar tillbaka in på arbetsmarknaden tex via sociala företag.
- Branschen Idrott har blivit mer affärsmässig och driver nya verksamheter och sociala företag. Arbetsgivarna är attraktiva och livskraftiga och har stärkt anställningen för redan anställda och även skapat nya arbetstillfällen inom den sociala sektorn.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom projektets målgrupp till stor del består av funktionshindrade så är det viktigt att kunskapen om funktionsnedsättning och tillgänglighet höjs hos projektgruppen och projektets samverkanspartners. Ett samarbete med HSO kommer att inledas där de bistår med sina tillgänglighetskonsulter för att utforma nödvändiga åtgärder i genomförandefasen så att projektets alla aktiviteter blir tillgängliga för alla. När det gäller praktiska arbetsplatsfrågor om funktionshinder och tillgänglighet kommer projektet att ha en nära samarbete med AF, FK och HSO som är de regionala aktörer som har störst kunskap och erfarenhet inom detta område.

Det är främst inom två områden som projektet kommer att jobba med tillgänglighet.

1. Projektet kommer att anlita HSO för utbildning inom tillgänglighet och använda deras koncept - Ett arbetsliv för alla. I första hand är det projektgruppen och de regionala utvecklingspartnerskapen som kommer att genomgå en utbildning. I andra hand kommer alla anställda och arbetsgivare som medverkar i ett pilotprojekt inom socialt företagande att genomgå utbildningen. Pilotprojektet kommer att bedrivas inom ramen för detta projekt. Förstudien har slagit fasta på att verksamheten och arbetsorganisationen behöver utvecklas för att möta en allt mer kommersiell omvärld och en allt svagare arbetsgivare inom idrotten. Tanken är att anställda inom några utvalda föreningar ska erbjudas extra stöd när det gäller att starta upp och driva sociala företag tillsammans. Vi tror att sociala företag (föreningspooler) kan vara en modell att möta branschen idrotts framtida utmaningar. Målet är att minst ett socialt företag etableras i varje län innan projektets slut och att de sociala företagen är helt självfinansierande.

2. Den digitala mötesplatsen som kommer att användas inom projektet ska utformas enligt regler och normer för en tillgänglig webbplats. Utbildning av projektadministratören kommer att ske under uppbyggnad av webbplatsen.

Jämställdhetsintegrering

En viktig aspekt vid formandet av projektorganisationen och de regionala utvecklingspartnerskapen är att kvinnor och män ska vara representerade i lika stor utsträckning inom dessa formella strukturer. Rekryteringen ska ske på ett sådant sätt att lika stor del kvinnor som män kallas till intervjuer vid tillsättandet av projekttjänsterna.
Sett över hela projektperioden är det tre huvudområden som projektet vill lyfta fram och arbeta med:
- Dialog & delaktighet för berörda målgrupper och samverkanspartners
- Produktion av informationsmaterial, presentationer & webben
- Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

Dialog & delaktighet.
Västerbottens idrottsförbund har under tre år bedrivit ett jämställdhetsprojekt under namnet, Självklart samma möjligheter. En av metoderna som togs fram under detta projekt var dialog & delaktighet. Det är ett material vars syfte är att arbeta med attityder och värderingar i olika grupper. Genom att arbeta med detta så kan man skapa samsyn, öka förståelse för varandras åsikter samt att lära sig ta ställning och stå för sina val. Dialog & delaktighet ger alla möjlighet att göra sig hörda och få ta del av andras åsikter i en öppen och konstruktiv miljö. Materialet går att utveckla vidare på egen hand. Det är bara att utgå från de erfarenheter eller områden man själva vill belysa och skapa egna situationer. För mera information gå in på www.vbidrott.rf.se/sjalvklart. Tanken är att genomföra jämställdhetsworkshops under hela projektperioden. För anställda och arbetsgivare som har för avsikt att ingå i en föreningspool (socialt företag) är detta obligatoriskt. Det är även obligatoriskt för regionala samverkanpartners och idrottens egna stödorganisationer (SISU Idrottsutbildarna och Distriktsförbund) ute i de fem distrikten.

Produktion av informationsmaterial, presentationer & webben.
Projektet kommer att göra medvetna val vid framtagandet av informationsmaterial och Power-Point presentationer för att bilder och text ska avspegla en könsneutral bransch. Vi kommer även att göra medvetna val när det gäller val av personer som framför olika seminarier och möten. Allt i syfte att göra branschen idrott lika attraktiv för kvinnor som för män.

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet
Under projektet, Självklart samma möjligheter, så använde sig Västerbottens idrottsförbund av studenter från Umeå Universitet för att utvärdera projektet ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta var ett lyckat samarbete som vi vill fortsätta med. Tanken är att uppföljningsarbetet av projektet ska ske årligen och vare en metod för att skapa en lärande process hos de medverkande organisationerna om hur jämställdhetsintegreringen kan förbättras under projektets gång.

Samarbetspartners

 • Fastighetsanställdas Förbund
 • FK City Stockholm
 • Unionen Sthlm

Deltagande aktörer

 • Gästriklands Idrottsförbund
 • Hälsninglands Idrottsförbund
 • Norrbottens Idrottsförbund
 • SISU Gästrikland
 • SISU Hälsningland
 • SISU -idrottsutbildarna
 • SISU Idrottsutbildarna Norrbot
 • SISU Idrottsutbildarna Södermanland
 • SISU Idrottsutbildarna Uppland
 • Södermanlands idrottsförbund
 • Upplands Idrottsförbund

Kommun

 • Arboga
 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bjurholm
 • Boden
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Dorotea
 • Eda
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Gnesta
 • Grums
 • Gällivare
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Hammarö
 • Haparanda
 • Heby
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Håbo
 • Hällefors
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Karlskoga
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Kiruna
 • Knivsta
 • Kristinehamn
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malung
 • Malå
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Munkfors
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norrköping
 • Norsjö
 • Nyköping
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Rättvik
 • Sala
 • Sandviken
 • Skellefteå
 • Skinnskatteberg
 • Smedjebacken
 • Sorsele
 • Storfors
 • Storuman
 • Strängnäs
 • Sunne
 • Surahammar
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Tierp
 • Torsby
 • Trosa
 • Umeå
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vansbro
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vingåker
 • Vännäs
 • Västerås
 • Ydre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Åtvidaberg
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Älvsbyn
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Östhammar
 • Överkalix
 • Övertorneå