Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

IT-spåret

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCampus i12
KontaktpersonLisbeth Wennerholm
E-postwnl@eksjo.se
Telefonnummer0381-36121
Beviljat ESF-stöd4 559 500 kr
Total projektbudget10 359 834 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Ungdomar med Aspergers syndrom har svårt att få sina behov tillgodosedda i det traditionella skol- och utbildningssystem.

Projekt IT-spåret vill visa att med anpassat studiegång med tydlig struktur, specialutbildade lärare och specialpedagog kan ungdomar med Aspergers syndrom och ett IT-inttresse tillgodogöra sig undervisning och utbildning.

Projekt IT-spåret erbjuder individanpassade studier inom IT-programmet i 3 moduler för personer med Aspergers syndrom.

Vid avslutade studier ska den studerande ha ökad sin självkänsla, blivit medveten om sin kompetens och kunna använda sina kompetens på arbetsmarknaden eller i andra adekvata sammanhang.

Företag, organisationer och föreninger kommer att upptäcka ungdomarnas kompetens och se de som en resurs.

Samverkanspartners består av Högskolecentrum, EksjöVux, Höglandskommunerna, landstingspsykiatrin, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Regionsförbundet och Höglandets samordningsförbund samt rigsdagspolitiker.

Bakgrund

UPPKOMST, BAKGRUND
HIA (Hälsa, Integratiom & Arbete) i Eksjö kommun har under de senasta åren varit med i olika ungdomsprojekt riktat mot ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningi åldern 19-30 år.
En stor del av dessa ungdomar har haft svårt att klara av sin skolgång på grund av deras speciella behov av anpassad undervisning med struktur och tydlighet. Ofta är klassstorleken för stor, lärarebyten för många och tempot på undervisningen för hög. Stresståligheten är begränsat och deras bristande förmåga att strukturera, planera och genomföra sin skoldag blir allt tydligare ju högre upp i skolåldern dom kommer.

Även inom landstingspsykiatrin, på arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunpsykiatrin på Höglandet har man uppmärksammat att fler och fler unga människor med olika neropsykiatriska funktionsnedsättningar inte fullföljer sin skolgång än mindre kommer vidare i utbildningssystemet eller ut på den öppna arbetsmarknaden. Bland dessa ungdomar finns personer med Aspergers syndrom och huvudintreresse inom IT.

Enligt uppgifter från överläkare Sandra Mulaomerovic på Höglandssjukhuset finns uppskattningsvis ett 50-tal ungdomar i höglandskommunerna med Aspergers syndrom med eller utan ADHD/ADD. (35 unga män och 15 unga kvinnor i ålder 19-30 år). Se bilaga 1.

Målgruppen har ofta bristfälliga gymnasiebetyg eller har hoppat av gymnasiet. Detta beror i stor grad på att de har känt sig missförstådda, åsidosatta och utanför. De känner sig kränkta i skolsystemet och väljer därför bort skolan. Andra faktorer som spelar in är klassstorleken, förflyttningar mellan olika undervisningslokaler och många lärarbyten.
Dessutom har lärarna ofta bristande kunskaper i bemötande och vilken struktur dessa ungdomar behöver.

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan har stora svårigheter att hantera målgruppen, då man inget har att erbjuda i form av adekvat sysselsättning, arbete eller lämpliga studier. Många hamnar i ett utanförskap, en del börjar självmedicinering för att komma bort från den psykiska smärtan. Självmedicineringen övergår inte sällen till missbruk. Successivt blir missbruket det som samhället fukuserar på och inte den neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

Görs ingen för dessa ungdomar blir konsekvensen långtidssjukskrivningar och förtidspensionering.
Projekt AspIt bidra till att underlätta en övergång till arbetsmarknaden för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.HUVUDPROBLEM:
Det nuvarande skol- och utbildningssystem har svårt att tillgodose målgruppens behov av anpassad undervisning i anpassat studiemiljö med en tydlig struktur och ett bemötande som får ungdomerna att ta vara på deras förmågor och utveckla deras självkänsla och identitet.

Offentlig verksamhet, företag, organisationer och föreningar ser inte målgruppen som en resurs.


DE VIKTIGASTE ORSAKERNA TILL DETTA PROBLEM:
Att "ingen" har den totala överblicken över dessa ungdomar. "De faller mellan stolarna".

Lärarutbildningen har begränsat utbildning i metod och bemötande av ungdomar med Aspergers syndrom.

Det saknas kunskaper inom offentlig verksamhet, på företag och i föreningar/organisationer.

LÅNGSIKTIGA KONSEKVENSER
Om inte dessa ungdomar får det strukturerade stöd som de så väl behöver blir konsekvenserna ett utanförskap och sannolikt på lång sikt även långtidsjukskrivningar och även att de väljer att självmedicinera sig/missbruk.


Processstödjare Magnus Olsson har stöttat och hjälpt detta projekt, första träffen genomfördes feb 11 och sedan fortlöpande fram tills ansökan har skickats in.

Syfte

SYFTET MED PROJEKTET:
- att unga män och kvinnor i åldern 19-30 år med diagnosen Aspergers syndrom och ett IT-intresse ska få möjlighet till anpassad studiegång på gymnasie- och högskolenivå/Yrkeshögskolenivå inom IT

- att målgruppen bryter sin isolering och starkar sin självkänsla och identitet.

- att visa att ungdomarnas kompetens och resurser kan utvecklas och bidra till samhällsnyttan

- att öka ungdomarnas möjlighet till egen försörjning genom att kombinera studier, bidrag och arbete, samt genom att belysa samhällets hinder och möjligheter i lager och förordningar

- att öka samarbetet mellan kommunerna, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, samt mellan KomVux och Högskolan/Yrkeshögskolan för att bättre kunna möta målgruppens behov och förutsättningar

- att öka kunskap om målgruppens behov och förutsättningar för att beslutsfattare vid arbetsförmedlingen, försäkringskassan och lokal- och rikspolitiker bättre ska kunna ge direkt och konkret information till/om målgruppen

- att visa hur bidragstagare ska kunna kombinera studier, bidrag och arbete. Samt att projektet belyser samhällets hinder och möjligheter i lager och förordningar.

- att öka intresset från företag att anställa personer med Aspergers syndrom

- att projektidén inspirerar andra kommuner runt om i landet i syftet att öka spridningseffekten i Sverige

Målsättning

Mål under mobiliseringsfasen:
- Att projektledningen/lärare/specialpedagog tillsammans med intressenterna utvecklar ett arbetssätt så vi når ungdomarna.
- Att minst 10 - 12 ungdomar vill/vågar börja på IT-spåret under mobilsieringsfasen.

Mål riktade mot studenterna under genomförandefasen:
- Minst 10 - 12 ungdomar ska kontinuerligt vara antagna i projektet under projekttiden.
- Minst 40% av de kontaktade undomarna ska bryta sin isolering och få en växande självkänsla och en egen identitet.
- Minst 70% av de antagna studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg.
- Alla, 100%, ska i modul II och III få pröva på att arbeta med uppdrag från företag, organisationer eller föreningar.

- Att projektet har upparbetat kontakter med 8 företag/organisationer/föreningar som levererar uppdrag till företagsmodulen.

Mål riktade mot strategisk spridning och samverkan:
- Minst 4 företag ska efter avslutat projekt har ändrat sin syn på målgruppen och se ungdomarna som en tillgång.
- Minst 4 företag/organisationer/föreningar kommer att uppleva att ungdomarna vid IT-spåret bidrar till samhällsnyttan.

- Samtliga kommuner på Höglandet, ansvariga handläggare inom landstings-/kommunpsykiatrin, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kommer att uppleva IT-spåret som en resurs och möjlighet till framgång för ungdomar som matcher utbildningen.

- EksjöVux har fått ökade kunskaper om Asperger syndrom och hur man tillgodoser deras behov av anpassad studiegång.

- AspIT-modellen visar att en specifik ungdomsgrupp som i dag står långt från utbildningssystemet och arbetsbetsmarknaden, kan integreras i med rätta förutsättningar.

- Arbetslösheten, bidragsberoende och utanförskapet minskar för en specifik grupp tillhörande ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- Att gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på så sätt bidra till samhällsnyttan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

KUNSKAPEN ÖKAS VIA SPRIDNING
I kontakten med intressenterna (landstings-/kommunpsykiatrin, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, höglandskommunerna samt Ydre kommun) regionsförbundet och höglandets samordningsförbund kommer vi kontinuerligt att informera om projektet.
Information kommer att finnas på Högskolecenters hemsida som är tillgänglig för alla.
Informationbrochyr om utbildningen och ansökningsmaterial kommer att finnas hos handläggerna i berörda verksamheter och hos alla intresenterna
Information kommer att spridas via massmedier.

HUR KOMMER KUNSKAPERNA ATT INTEGRERAS I PROJEKTET?
Eksjö Högskolecenter är byggt för att vara utbildningslokaler. Studielokalen för projekt AspIT kan handikappanpassas vid behov. Checklistor används för att säkerställa tillgängligheten.
Lokalerna är anpassade efter målgruppens behov: Egen ingång, ingen tillgång för andra studerande på Högskolecenter, enskilda studieplatser, få studerande i samma lokal (5 - 8 pers) undervisning på eftermiddagar, lärare med dubbelkompetens och tillgång till specialpedagog.

På avstämningsmöten med arbetsförmedlingen/försäkringskassan, den studernade, lärare och koordinatorn följs den enskilde studerandes studieplan upp. Olika erfarenter/kunskaper omkring den enskilde studenten används för att utveckla och förbättra studiesituationen.


TILLGÄNGLIGHETEN FÖR MÅLGRUPPEN
På Högskolecenters hemsida kommer det att finnas information om projektet och löpande information om det fortgående arbetet. Inom engelska undervisningen finns idéer om ett internationellt utbyte via nätet för studenterna.

Informationsbroschyren och ansökningsmaterialet kommer att vara tillgängligt för handläggare och ungdomar ute i verksamheterna.
Informationsbroschyren kommer att vara tydlig i sin form för att nå rätt målgrupp.

Telefon konferens är genomförd med Agneta Lindqvist, regioncoach, processtöd, tillgänglighet, v 33-34


KUNSKAPERNA OM MÅLGRUPPEN PÅVERKAR UNDERVISNINGSFORMEN I PROJEKTGENOMFÖRANDE
Utifrån samlade erfarenheter/kunskaper om målgruppens behov kommer projektet att genomföres i 3-moduler, med anpassad studiegång, egen studieplan, anpassade lokaler och med lärare som har kunskaper om asperger.

3-modul-systemet är anpassat för målgruppen utifrån individbehov.
Projektet bemannas av 2 IT-lärare som undervisar och handleder i modulerna. I modul 3 kommer den studerande i kontakt med företag.
Handikappanpassade studielokaler Arbetsmiljön/pedagogiken är tydlig och anpassad.
Alla har egen studieplan. Individuell handledning av specialpedagog.
Alla arbetar i sin egen takt. Studenterna ska inte behöva lämna lokalerna.
Lärarstöd av specialpegagog.
Under hela utbildningstiden finns lärarna med som mentorer


Modul I - Gymnasiet.
Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Gymnasieskolans IT-ämnen inom server, web och operativsystem. Alla ungdomarna ska erhålla en hög IT-kompentens på gymnasienivå. IT-läraren ger studenterna praktiska tillämpningar som kan vara regelrätta uppgifter eller verklighetsanknutna projekt som är knuta till modul III ”företaget”.
Individanpassad undervisning i ett och samma klassrum för att skapa trygghet och struktur. Den studerande läser 1-2 kurser/termin. Kurser som erbjuds är: Datorteknik 1 100 p, Webbutveckling 1 100 p, Programmering 1 100 p, Webbutveckling 2 100 p, Nätverksadministration 100 p, Nätverksteknik 100 p, Gränssnittsdesign 100 p, Digitalt skapande 1 100 p, Digialt skapande 2 100 p, Visuell kommunikation 100 p, CAD 1 50 p, CAD 2 50 p, CAD 3 50 p.

EksjöVux genomför engelska undervisning tillsammans med studenterna i deras klassrum. Specialpedagog från Eksjö Vux handleder de studerande varje vecka. Handledningen innebär struktur över studierna och studieteknik i skolan och hemma.

Möjligheten finns att komplettera gymnasiestudier på Eksjö komvux inom den regelrätta undervisningen. Denna möjlighet innebär en högre grad av självständighet och ett mindre behov av struktur och är inte en självklarhet för alla studenter.


Mål för modul I - Gymnasiet
Egen studieplan. Individuell handledning av specialpedagog.
Alla ska erhålla en spetskompetens inom IT på gymnasienivå.
Den studerande läser och utvecklar det engelska språket, med främsta syfte att kunna förkovra sig inom IT. Studenterna ska kunna läsa engelsk litteratur inom IT, kunna läsa och förstå manualer, hantera support på engelska, kunna hämta information/kunskap från olika informationskällor på nätet.


Modul II - Högskolan/Yrkeshögskolan
Även i modul II kan den studerande läsa gymnasiekurser inom IT. Kurser de inte tidigare genomgått under sin gymnasietid. Alla deltar i engelska undervisningen.

För de som erhållet en gymnasieexamen erbjuds högskolestudier. De högskolekurser som erbjuds på plats är Webbutveckling 7,5 hp, Databasadministration 7,5 hp, Databasteknik 7,5 hp Gränssnittsdesign 3,5 hp Mobila tjänster 7,5 hp.

IT-läraren handleder också kurser som genomförs som distansundervisning. Den studerande söker själv dessa kurser inom det regelrätta högskolesystemet.

Även i denna modul ges praktiska tillämpningar som kan vara regelrätta uppgifter eller verklighetsanknutna projekt som är knuta till modul III ”företaget”.

Möjlighet att även läsa enstaka kurser ur de 2 åriga utbildningarna/eller en hel utbildning som finns i Eksjö. På Högskolecentrum i Eksjö finns idag 4 olika IT-utbildningar. Den studerande söker utbildningen och tar sig in med hjälp av egna meriter eller köps utbildningsplatser. Denna möjlighet innebär en högre grad av självständighet och ett mindre behov av struktur och är inte en självklarhet för alla.


Mål för modul II – Högskolan/Yrkeshögskolan
Alla ska erhålla en spetskompetens inom IT på gymnasienivå. Kurserna som erbjuds se ovan.
Alla läser och utvecklar det engelska språket, med främsta syfte att kunna förkovra sig inom IT. Studenterna ska kunna läsa engelsk litteratur inom IT, kunna läsa och förstå manualer, hantera support på engelska m m.
Att studenterna erhåller Högskole-/Yrkeshögskolekompentens inom IT. Utbildningar som erbjuds se ovan. Förutsättningar se ovan.


Modul III - Företaget
Modul III är företaget på AspiT där man praktiserar sina kunskaper, genomför uppdrag/arbeten efter sin förmåga och kompetens. Den studerande kan arbeta i de olika modulerna under samma tid. Efter ett verklighetsnära projekt återgår t ex en student till modul I för att läsa en gymnasiekurs. ITlärarna är kontaktpersonerna för företags/organisationers beställningar. Målet är att utföra avlönade arbeten, i vilken mån detta är möjligt avgörs av studenternas förmågor. Kostnadstäckningen kommer att variera. AspiT är en underavdelningen till den ekonomiska föreningen EM- kraftverket som idag finns på HIA i Eksjö. AspiT kan fakturera arbetstid till företag och organsiationer. I ett första läge är studenterna praktikanter i företaget EM-kraftverk. I ett andra steg kan tjänsterna kombineras med olika grad av lönebidragstjänser eller aktivitetsersättningar och en anställning i EM-Kraftverket(t.ex. 25 % anställd i EMkraftverket och 75 % aktivitetsersättning).


Mål för modul III
Den studerande får möjlighet att pröva på ”riktiga” arbetsuppgifter i samarbete med företag och organisationer.
Den studerande genomför praktik och examensarbeten efter individuella planer.
Under sommarlov genomförs verklighetsnära projekt.
ASPiT utför arbeten/uppdrag på beställning av företag/organisationer/företag.
ASPiT bidrar till samhällsnyttan.


Slutmål
Anställning på eller i anknytning till ett företag, en organisation eller i en förening som samarbetar med AspIT eller anpassad arbete eller adekavt sysselsättning.

3-modul-systemet innebär ett utvecklingsprocess där den studerande tar sig fram till slutmålet "att gå från passivitet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning".

Jämställdhetsintegrering

RESULTATET AV PROBLEM-OCH BEHOVSANALYS PÅVERKAR PROJEKTINNHÅLLET ENLIGT FÖLJANDE
Målgruppens återkommande beskrivning av att de inte passar in i undervisnings- och utbildningssystemet, än mindre på arbetsmarknaden, ligger till grund för projektets 3-modulsystem.
Vi kommer därför att vara noga med informationsformen om projektet (ordval), vilkan utbildning vi kan erbjuda (program), vem utbildningen rikter sig till (målgruppen), hur utbildningen är upplagd (3 - modulsystemet ), formen (egen studieplan, små klasser (5-8 personer), få lärare, hög kompetens inom ämnesområden och kunniga i bemötande av personer med Aspergers syndrom, tillgång till specialpedagog, fast arbetsplats i fast lokal, tydlig struktur.

Ansökningsförfarandet är anpassat för personer med Aspergers syndrom.

Personliga intervjuar med alla sökande.

Den sökande kommer på en "pröva-på-vecka" innan beslut tas tillsammans med den sökande om en fortsättning är aktuell.

Studierna är förlagda till eftermiddagarna, då många tillhörande målgruppen har en lång startsträcka och därför ofta har en bättre arbets-/studierytm på eftermiddagarna.

JÄMSTÄLLDHET SOM PÅVERKAR
Vid ansökningsförfarandet har vi för avsikt att dels själva vara uppmärksamma på unga kvinnors respektive unga mäns IT-intresse. Vågar kvinnorna söka projektet i lika hög grad som männen? Tror kvinnorna att de kan lära sig IT i lika hög grad som männen? Hittar unga män projektet? Kvinnorna har i högre grad stöd och nätverk i samhället än männen.
Projektledningen ska lägga extra tid på att inspirera kvinnorna att våga söka. Projektledningen diskuterar problematiken med samverkande organsiationer som arbetar med markandsföringen.

Under mobiliseringsfasen kommer vi att besöka AspIT i Köpenhamn. Vi är intresserade av deras erfarenheter. Har kvinnor o män olika behov? Hur har de jobbat med marknadsföringen? Hur ser de på resursfördelningen mellan kvinnor o män i undervisningssituationen? Är det ett problem? Finns det en jargong som kan missgynna unga kvinnor eller unga män?

Lärare och specialpedagog uppmanas att vara uppmärksamma på en jämn resursfördelningen t ex handledningstid mellan unga kvinnor respektive unga män.
Projektet bygger på ett intresse inom IT och förmågan att klara av studier i egen takt med egen studieplan, inte utifrån om man är man eller kvinna.

Telefonkonferens är genomförd med Vanja Carlsson, processtödet för jämställdhet, 2011-08-31

Transnationellt samarbete

Vi har redan en etablerad kontakt med AspIT-utbildningen i Danmark.
Med deras sjuåriga erfarenhet och växande verksamhet ser vi en klar anledning att ha dom som nätverk och samarbetspartner.
Vi ser deras mångåriga erfarenhet som en tillgång för oss och ser ett nordisk samarbete som värdefullt för projekt-AspITs utveckling.

Danska AspIT har ett annat upplägg i själva utbildningsförfarandet. De har en specialiserad 3-årig gymnasieutbildning, som sedan ger ungdomerna möjlighet att, efter avslutat godkänt gymnasieutbildning, få anställning på företag.

Danska AspIT blev i våras (2011) uppvaktad av representanter från European Agency för Development in Special Needs Education med huvudsäte i Bryssel där man rådger EU-kommissionen runt de många utbildningar med målinriktning mot människor med särskilda behov, som numera finns inom EU.
Genom kontakten med danska AspIT kan därför projekt AspIT i Eksjö bli intressant i ett europeisk perspektiv.

Ett internordisk samarbete kan även bli början till ett kontaktnät ungdomarna sinsemellan, och i ett längre perspektiv ge positiva effekter för dem på EU-marknaden.

På Högskolecenters hemsida kommer kontinuerlig information att läggas ut om danska AspIT för att sprida intresse bland de studerande att sjäv ta kontakt med studerande på danska AspIT.

På engelskaundervisningen, kommer engelskaläraren att undersöka möjligheter och viljan hos dessa studenter att ha ett transnationellt utbyte med andra ungdomar i världen via nätet.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsområde Nässjö
 • Eksjö Högskolecenter
 • Försäkringskassan i Vetlanda
 • HIA Enheten för hälsa integration och arbete
 • Höglandets samordnigsförbund
 • Regionförbundet Jönköpings län

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsområde Nässjö
 • Eksjö Högskolecenter
 • Försäkringskassan i Vetlanda
 • HIA Enheten för hälsa integration och arbete
 • Höglandets samordnigsförbund
 • Regionförbundet Jönköpings län

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vetlanda
 • Ydre