Logotyp på utskrifter

Aktiv ledarskapsutveckling för företag - Projekt ALF

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFlens kommun, AU-Centrum
KontaktpersonOscar Lyttbacka
E-postoscar.lyttbacka@flen.se
Telefonnummer076-7689448
Beviljat ESF-stöd9 884 400 kr
Total projektbudget9 884 400 kr
Projektperiod2012-02-16 till 2014-02-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

De övergripande målen för projektet är att skapa tillväxt och stärka företagsutvecklingen i små ägarledda företag i regionen. Företagsledningen får stöd i att kartlägga sitt företag av en erfaren mentor som har bakgrund i företagsledning. Kompetensutvecklingsinsatser erbjuds ägarna/ledarna . Även de anställda får kompetensutveckling för att kunna ta mera ansvar och bli mer delaktiga i företagets styrning och utveckling. Nya affärer och nytänkande är resultat av möten och samverkan mellan företag i olika konstellationer.

Bakgrund

Bakgrund
De tre kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker samarbetar under ett gemensamt namn KFV. Näringslivet inom KFV består huvudsakligen av fåmansföretag. Företagsstrukturen ser i stort sett likadan ut i de tre kommunerna: 88% 0 - 5 anställda, 10% har 6- 25 anställda. 1% har 26 - 50 anställda och 1 % har fler än 50 anställda. Inom den kategori projekt ALF riktas mot, mindre företag med 5- 25 anställda, är det är stor spridning av företag inom olika branscher, men flesta antal företag finns inom handels- och byggföretag.

Utbildningsnivån i alla tre kommunerna är lägre än riksgenomsnittet. När det gäller personer som genomgått eftergymnasial utbildning kortare än 3 år ligger riksgenomsnittet på 24% och för KFV är snittet 12%. Motsvarande siffror för eftergymnasial utbildning 3 år eller längre är 15% för riket och för KFV 11%. Eftersom tillväxt i samhället har en nära koppling till utbildningsnivån, är det mycket angeläget att hitta nya vägar för att täcka företagens stora behov av kompetent arbetsbetskraft. Arbetslöshetsiffrorna för andel arbetslösa i åldern 16 - 64 år är för Flens kommun 9,8 %, Katrineholm 8,8 % och 7,8% för Vingåker.

Under 2010 - 11 gjordes en kartläggning av 50 företag inom KFV. Den gjordes av kommunerna tillsammans med Regionförbundet Sörmland och syftade till att identifiera hinder för företagens utveckling i regionen. De 50 företagen hade 5 - 20 anställda och 35 fanns inom tillverkande industri och 15 inom tjänsteliknande verksamhet. Resultatet visar på stora kompetensbehov hos de företag som tillfrågades. Förutom ökad kunskap inom olika verksamhetsområden visade det sig att strategisk verksamhetsledning saknas hos många företag och riktad kompetensutveckling måste tillföras företagsledningen. Det finns stora behov av ökad marknadskunskap samt strategisk och operativ försäljning. Företagen efterfrågar även profesionella nätverk och ökat samarbete mellan regionens företag för att kunna stödja varandra i gemensamma frågor runt till exempel ständiga förbättringar, energi-och miljöfrågor, antidiskriminerings- och jämställdhetsfrågor.

Problem
Sammanfattningsvis identifierades följande kritiska faktorer:
-Brister i ledarskap
-Kortsiktighet i verksamheten
-Smala kompetensområden
-Brist på delaktighet
-Små ekonomiska marginaler
-Begränsade rutiner för kontinuitet i kompetensförsörjningen
-Brist på samarbete och nätverk

Syfte
Projekt ALF riktas mot ägarledda företag med cirka 5 - 25 anställda. Dessa arbetar traditionellt inom områden där det är naturligt att företagsledningens, oftast en sann entreprenör, ursprungliga kunskap inom ett branschområde är det som präglar företagets vardagliga verksamhet. Kunskap om företagsledning, med avseende på affärsplanering, personalledning inklusive komptensutvecklingsfrågor, är ofta bristfällig. Det finns en förväntan hos företagsledaren att de anställda ska visa stort engagemang och vilja i sin roll som medarbetare - precis som den entusiastiske ledaren själv gör. Motivation och nytänkande kan inte beordras, utan måste ske genom företagsledarens sätt att leda och styra. Delaktighet, det vill säga ledarens sätt att ge befogenhet och medarbetarens förmåga att ta ansvar, är nyckelfaktorer där det finns betydande brister. Kompetensutvecklingsinsatser inom dessa områden är avgörande för att skapa lönsammare och därigenom stabilare företag på sikt, vilket är en nyckelfaktor för regionens utveckling.

Valet av företag baseras även på att de företag som redan har anställda har grunden för att växa med fler medarbetare. Samtidigt är det viktigt att förse befintlig personal med kompletterande kompetens för att minska sårbarhet och öka lönsamheten. Ägarledda företag har oftast kort väg till beslut, vilket underlättar och kortar tiden för utvecklingsinsatser av olika slag.

AU-centrum och Viadidakt har under en tvåårsperiod deltagit i ett ESF-projekt i östra Mellansverige med APeL FoU som projektägare. Syftet med projektet har varit att kompetensutveckla personal på Lärcentra för att kunna möta behoven av komptensutveckling bland anställda i privat och offentlig verksamhet. Under projekttiden har kontakter knutits och samarbete med andra kommuner utvecklats, där ESF-projekt inom detta område genomförs (se koppling till andra projekt eller program). Det är viktigt att få använda den kompetens och det nätverk som formats under projekttiden och på detta sätt vidareutveckla goda projektresultat som vi fått ta del av. På detta sätt främjas spridningen av idéer och projektresultat.

Målsättning

Den långsiktiga målsättningen för projektet är att skapa tillväxt i regionen och stärka företagen. Företagens möjlighet att finnas kvar och växa, ökar genom ledningens ökade kompetens när det handlar om bland annat strategisk planering och genom samarbete inom regionen. Genom målmedveten och aktiv omvärldsbevakning får företagen beredskap och möjlighet till innovation. Även de anställda kommer att kompetensutvecklas, både för att bli mer delaktiga i företagens utveckling och därmed ta ökat ansvar, men även på individnivå. Ledningsgrupper bildas på företag som tidigare enbart styrts av ägaren själv.

De anställdas kompetens och därmed anställningsbarhet ska öka. För individens innebär detta att nya möjligheter öppnas och att sårbarheten i en konjunkturnedgång minskar. Företagen förstår nyttan av ha långsiktiga kompetensförsörjningsplaner för kontinuerlig utveckling av medarbetare. Yrkesanalyser som gjorts, pekar på att stor arbetskraftsbrist kommer att uppstå inom snar framtid. Detta medför att företagen i högre grad utnyttjar nya grupper som vill in på arbetsmarknaden.
Nya fungerande nätverk mellan företag och inom branscher skapas.

Lärcentras verksamhet som motor, mäklare och mötesplats nyttjas av näringsliv och offentlig förvaltning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Varje deltagande företag inventeras när det gäller den fysiska tillgängligheten - utbildningslokaler, utrustning och utbildningsmaterial och hjälpmedel för speciella behov. Osynliga funktionshinder löses utifrån de åtgärder som krävs, till exempel kommunikationsanläggning, hörselslinga, högtalare, ljus. Andra individuella lösningar kan behövas för deltagare med läs- och skrivsvårigheter eller med bristande språkkunskaper.

Under mobiliseringsfasen kommer projektet att arbeta med frågeställningar för företagen om tillgänglighetsperspektivet för funktionsnedsatta. Detta för att öka medvetenheten hos företagen b.la vid rekryteringsprocesser, bemötande, miljö, lokaler och i kundrelationer samt i policys. Att skapa kunskap om informativ, kommunikativ och fysisk tillgänglighet kan underlätta i företagens verksamhet. Företagen ska även få möjlighet att arbeta med sina värdegrunder och attityder under processen. Som stöd kommer bland annat Handisams checklistor att användas.
Under genomförandefasen ska projektet samarbeta med kommunernas handikappråd samt i förekommande fall med kommunernas tekniska förvaltning för att sprida kunskap om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Utbildning och/eller information inom tillgänglighets området kommer att genomföras under projekttiden efter de behov som påvisas under mobiliseringsfasen.

De lokaler och konferensställen som kommer att användas i projektet skall vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Information som projektet skall sprida, skall vara tillgängligt för alla och kunna anpassas efter behov.
Delar av projektgruppen har genomfört tillgänglighetsutbildning med processtöden hos ESF och har genom detta möjlighet att sprida kunskap och informera inom området.

Transnationellt samarbete

Projekt Alf kommer att ha kontakt med projekt Nya Växmanland, både med projektledaren och utvärderaren under projekttiden. Syftet med detta samarbete är dels att sprida kunskap om läroavtalssytemet och dels hitta något företag som är intresserat av att praktisk pröva på att jobba på detta sätt. Läroavtal är en mycket effektiv form av yrkesinriktad utbildning som bygger på det gamla lärling- mästare-systemet, men ofta med ytterligare en nivå - spetskompetens. Under de 70 - 80% av utbildningen som sker på arbetsplatserna ansvarar en handledare för utbildningen. Den teoretiska delen av utbildningen sker på vuxenutbildningscenter och yrkesläroanstalter. Upplägget liknar i hög grad det som nu kommer att prövas i Sverige med vuxenlärling, men omfattar alla branscher och underlättar för arbetsgivare att ta in en lärling eller kompetensutveckla en redan anställd genom den systematisering läroavtal innebär. Tydligheten med i förväg givna nivåer som gäller både för vuxna och ungdomar möjliggör utveckling av individen oavsett ålder. Systemet änvänds i Finland som en mycket effektiv arbetsmarknadsåtgärd. Möjlighet att ha direktkontakt med något finskt företag som använder systemet finns, vilket kan resultera i erfarenhetsutbyte över landsgränsen. Under mobiliseringsfasen undersöks om intresse finns bland deltagande företag och kontakter tas därefter med företag inom motsvarande bransch i Finland. Under genomförandefasen planeras studiebesök samt utbyte av erfarenheter och arbetsplatsförlagd utbildning.

Samarbetspartners

 • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
 • Forum Flen
 • Företagarna KFV
 • Länsstyrelsen
 • Nyföretagarcentrum västra sörm
 • Regionförbundet Sörmland

Deltagande aktörer

 • AB Sofielunds fastigheter
 • AB Sofielunds Gård
 • Alfamax
 • Bettna såg AB
 • Bilteknik Motorsport AB
 • Blomberg&Stensson
 • Bokia Katrineholm
 • Buss-Leffe
 • DIBO Produktionspartner
 • El och ventilation
 • Elbolaget Glödlampan AB
 • Flens IT support
 • Flens plåt och isolertjänst
 • Flodafors lego
 • Forss webbservice AB
 • Hedenlunda slott AB
 • Hellmans förlag AB
 • Hotel statt i Katrineholm AB
 • Hud & Hår kompaniet
 • Ingvaldstorps trädgårdsodling
 • Kooperativtjänst K
 • Linderoths tryckeri
 • Lita Screen AB
 • Läppeställaren
 • Malmköpings bilverkstad
 • Melby behandlingshem
 • MMBLW Original
 • Nya sportmagasinet AB
 • Peba Lantto bygg och inredning
 • Per Olsson utveckling AB
 • Precima Production AB
 • Skagerlinds Telecom AB
 • Teknikservice AB
 • Tjeders Industri AB
 • TM racing AB
 • TruckCam AB
 • Verktyg och mekanik i Katrineh
 • Vytab
 • Värmbols billackering AB

Kommun

 • Flen
 • Katrineholm
 • Vingåker