Logotyp på utskrifter

Affärsutveckling Kumla

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKumla Promotion
KontaktpersonAnneli Nilsson
E-postanneli.nilsson@kumlapromotion.se
Telefonnummer019-567657
Beviljat ESF-stöd3 769 495 kr
Total projektbudget3 769 495 kr
Projektperiod2011-08-22 till 2013-08-21
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Centrumhandeln i Kumla har under de senaste 10-12 åren utsatts för allt hårdare konkurrenstryck från externa köpcentrum. Handelsstatistik från 1998 visar dramatiskt minskande nivåer för både dagligvaror och sällanköp. En förstudie visar för de senaste fyra åren stor omsättning av butiker. Det finns en handfull tomma affärslokaler och kännedom finns att ytterligare butiker kommer att stänga. Det finns en uppenbar risk att centrala Kumla drabbas av nedläggelser, arbetslöshet och minskad attraktivitet. Kumla Promotion tillsammans med näringen har efter förstudie prioriterat områdena kompetens- och affärsutveckling, samverkan, tillgänglighet och ny teknik.
Projektmål är att stärka de anställdas kompetens för attraktivitet på arbetsplats och arbetsmarknaden. Mål är också att stärka tillgänglighet och jämställdhet på arbetet, samt bidra till att de enskilda affärerna och branschen utvecklas positivt för utveckling i Kumla, och samtidigt bidra till ökad tillväxt.

Bakgrund

Centrumhandeln i Kumla har tappat i marknadsandelar. Nedan redovisas handelsstatistik från Svensk Handel, där % mäter handel i relation till köpkraft i kommunen.
Årtal Total handel Sällanköp Dagligvaror
1998 70% 38% 96%
2004 54 29 77
2009 51 22 79

Den totala handeln i Kumla har minskat från toppåret 1998 till 2009 med 70 till 51%. Från 1998 till 2004 tappar sällanköpshandeln från 38 till 29%. Motsvarande utveckling kan också ses för dagligvaror från 96 till 77%. Från 2004 till 2009 bibehålls andelen dagligvaror medan nedgången för sällanköp fortsätter från 29 till 22%. Den främsta orsaken var en mycket stor utbyggnad av nya lokaler och etablering av nya kedjor vid Mariebergs köpcentrum, som ligger ungefär 10 kilometer norr om Kumla. En mycket omfattande och aggressiv marknadsföring har blivit vanligare. Kumla märker också utav en hårdare konkurrens från Örebro City som ligger cirka 20 kilometer norrut.

I centrala Kumla finns ca 100 publika handels- och serviceföretag (i gruppen serviceföretag ingår bl a frisörer, restauranger, konditorier). En genomgång visar att det under de senaste fyra åren från hösten 2006 till hösten 2010 har ca 35% av verksamheterna avvecklats. Nya verksamheter har startats. Idag finns 4-5 lediga lokaler i centrala lägen. Vid inventering har också framkommit att ytterligare minst tre affärsverksamheter kommer att avvecklas. Bedömning är att många företag i centrumhandeln har svag lönsamhet. Det finns stor risk för butiknedläggelser och att centrala Kumla drabbas av tomma skyltfönster med arbetslöshet för butiksanställda och försämring för återstående handel, service och allmän kommunattraktivitet. Nedläggning av butiker innebär att bilburna kommer att tvingas till mer serviceresor, vilket påverkar negativt kostnader, tidsåtgång och miljö. För personer utan bil försvåras tillgänglighet till inköp och service.

För att inte hamna i negativ nedåtgående utveckling har Kumla kommun och fastighetsägare påbörjat ett arbete för förbättrad utemiljö. Detta är positivt. Men vår bedömning är att detta inte räcker. Kumla behöver stärka handelns egenförmåga till utveckling. Det finns risk att Kumla kommer att ha ett fysiskt attraktivt centrum, men att det saknas utbud av handel och service.
Kumla Promotion har i en förstudie med centrumföretagen gjort en nulägesbedömning. I denna har det framkommit att nästan alla verksamheter är små. Om man undantar ICA Maxi och Sveas, tillsammans med mer än 200 anställda, så bedöms det i snitt vara 2-3 anställda per företag. Inventeringen visar att 70-80% av personal och ägare utgörs av kvinnor. Nivåerna vad gäller formell utbildning är överlag låg med många i gruppen med folkskola och gymnasium. Kompetensutveckling och ledarutbildningar saknas för flertalet företag. Bland de anställda finns det relativt många kvinnor som arbetar deltid. Det har framkommit oro hos företag om framtida rekrytering av anställda och att attrahera ungdomar. Flertalet företag arbetar traditionellt. Få i företagsgruppen använder ny teknik som e-handel, sociala medier m m. Många av företagen bedriver relativt solitär verksamhet. Centrumhandeln i Kumla saknar gemensamt varumärke och handelsvision.

Ett gemensamt centrumutvecklingsprojekt skapar stora mervärden för framförallt de många och mindre butikerna, men även de stora butikerna tillsammans med andra organisationer har vid kontakter visat ett starkt intresse av att delta. Ett ESF-projekt skapar engagemang, framtidstro och betydande mervärden för främst de anställda och de mindre företagen. Inte minst kompetensutveckling skapar möjligheter till utveckling i arbetet och breddad anställningsbarhet.

Vid diskussioner mellan Kumla Promotion och företagen har det framkommit att utvecklingsarbetet bör bestå av:
- kompetensutveckling
- affärsutveckling
- samverkan
- ökad tillgänglighet
- ny teknik

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling kommer att riktas till anställda och innehavare. Behovsinventeringen i förprojektering och framförallt mobiliseringsfasen ligger till grund för det utbud som kommer att ges inom kompetensutveckling. Kompetensutveckling minskar risken för arbetslöshet, men är också viktig för att underlätta omställning till nya arbetsplatser och arbetsuppgifter.
Under avsnittet kompetensutveckling kommer också uppmärksamhet att riktas mot att skapa tillgängliga och inkluderande arbetsplatser där medarbetare respekteras och deras kunskaper och erfarenheter tas till vara.

Affärsutveckling
Företag som deltar i projekt kommer att genomgå ett arbete för att utveckla företagets verksamhet på utbildningsområden som breddat företagande, marknadsföring m m. Affärsutveckling är avgörande för ett företags konkurrensförmåga och utveckling av många företag bidrar till både ökad lokal och regional tillväxt. Vi är också övertygade om att andra moment i projektet som kompetensutveckling och företagssamverkan bidrar till affärsutveckling för såväl deltagande enskilda företag som också för hela näringen.
I projektet kommer också att ingå att erbjuda potentiella företagare att ingå för att stötta i frågor som nyföretagande och entreprenörskap via bl a Nyföretagarcentrum Sydnärke. Projektet kommer att erbjuda potentiella företagare möjligheter att delta i kompetensutveckling om
platser finns, samt genom nätverk med andra företagare.

Samverkan
Projektet kommer att samverka med centrumföretag och andra företag i Kumla kommun, detta för att skapa fler kontakter och större nätverk mellan företag. Samverkan mellan företag ökar också möjligheterna till ett brett utbildningsutbud. Samverkan bidrar till ett större engagemang och att utveckla en kumlaanda som innefattar ökad samverkan mellan företag,

Tillgänglighet
Ökad tillgänglighet består av flera dimensioner. Det är att underlätta för personal med funktionsnedsättning att kunna arbeta i butiker och serviceinrättningar, samt öka kundunderlaget genom ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att besöka butiker. Projektet kommer att inventera och föreslå fysiska åtgärder för att öka den fysiska tillgängligheten för såväl anställda som kunder.
Projektet kommer också att uppmärksamma behovet av s k ”tillgänglig” information (tydlig information för personer med svårigheter att tillgodogöra sig vanlig information) för att stödja och hjälpa såväl anställda och kunder.

Ny teknik
Vid kontakter med affärer framkommer att flertalet verksamheter nyttjar mycket lite av ny teknik. Samtidigt finns också stor nyfikenhet på teknik som marknadsföring via sociala medier, e-handel och användande av ex mobiler. Under mobiliseringsfasen kommer stor vikt att läggas på att analysera behov och möjligheter för kompetensutveckling inom ny teknik.
En del som också uppmärksammats är intresse av minskad kontanthantering för att öka de anställdas säkerhet. Minskad kontanthantering har också som effekt att underlaget för s k ”svarta pengar” reduceras, vilket medverkar till minskad kriminalitet och konkurrensneutralitet mellan verksamheter.

Under mobiliseringsfasen kommer behovet av utveckling, idéer och förutsättningar att analyseras. Utifrån detta och genom dialog med samverkansparter kommer ett kompetensutvecklingsprogram att framtas.

För att stärka projektets mervärde kommer erfarenheter att inhämtas från andra likartade projekt (best practise). Detta tillsammans med lokala inspirationsmöten ökar kunskaperna via bred erfarenhetsbakgrund, det bidrar också till gemensam anda/kultur för Kumla. Projektet kommer att bidra till en "vi tillsammans"-anda.
I projektet kommer också befintliga utbildningsanordnare inom vuxenutbildning och kursverksamhet att inbjudas till informationsutbyte och kontakter. Detta förväntas att bidra till ökad medvetenhet och behov och intresse att stödja näringens långsiktiga utvecklingsarbete.

Syfte

Projektets huvudsyfte är att bidra till Kumla centrumhandels kompetensutveckling genom att underlätta för anställda kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav samt skapa förutsättningar till ökad anställningsbarhet och rörlighet. Diskriminering motverkas och likabehandling gynnas genom ökade kunskaper och att belysa det enskilda företagets incitament till jämlikhet och mångfald. Tillgänglighet för anställda och kunder kommer att analyseras och åtgärder kommer att genomföras för att förbättra tillgängligheten.
Detta kompetensutvecklingsprojekt skapar även förutsättningar för ökad rörlighet inom den lokala handeln såväl som handeln i stort. Strategisk kompetensutveckling ger ökade kunskaper om betydelsen av ökad delaktighet som också bidrar till att sjukskrivningar kan förebyggas. Anställningsbarheten ökar hos såväl heltids- som deltidssysselsatta.
Ökad kompetens med inte minst inriktning ökad service är utav mycket stor betydelse för att bibehålla kunder och attrahera nya kundgrupper. Detta skapar också möjligheter till förbättrad lönsamhet för ingående företag, vilket bidrar till tillväxt och utveckling i Kumla. Detta skapar också förutsättningar för en attraktiv centrumhandel i Kumla.
Projektet anser också att en synergieffekt av högre attraktivitet är att intresse för entreprenörskap och generatonsväxling ökar. Syftet är att hjälpa enskilda butiker med kunskap om och förutsättningar för strategisk kompetensutveckling. Detta eftersom flertalet verksamheter saknar kompetensutveckling.
Projektet kommer också att vara ett bra exempel för spridning till andra orter och regioner.

Målsättning

Projektets målsättning är att implementera en hållbar modell för strategisk kompetensutveckling som stärker och utvecklar Kumlas centrumhandel idag och för framtiden. Målet är att de enskilda butikerna skapar en bättre miljö och kundservice, att arbetsplatserna blir mer tillgängliga och tryggare för de anställda samt att de enskilda företagens ekonomi förbättras och bidrar till lokal och regional tillväxt.
På individnivå ska projektet utveckla kompetens i takt med arbetslivets krav, vilket skapar förutsättningar för ökad anställningsbarhet och rörlighet.

Projektets förväntade mål är att:
- modellen för kompetensutveckling tillsammans med utbildningsmomenten säkerställer en kvalificerad vidareutbildning så att redan sysselsattas anställningar stärks och att anställningsbarheten ökar
- genom flexibelt utbildningskoncept avseende bl a flexibilitet i lokal och placering i tid avses att särskilt kunna nå både kvinnor och män med heltids- som deltidsanställningar samt personer med funktionshinder med kompetensutveckling för ökad anställningsbarhet och rörlighet
- kvalitetssäkrad och certifierad kompetensutveckling skapar också ökade möjligheter till personalsamverkan mellan butiker vad gäller att koordinera bemanning vid olika efterfrågebelastningar som ex helger, årstider, semestrar m m. Koordinering kan också utgöra att flera butiker deltidsanställer personal som ges utökad anställning eller heltidsanställning
- kompetensutvecklingen bidrar till tryggare anställningar och omställningsmöjligheter. Detta tillsammans med förbättrad tillgänglighet i butiker minskar ohälsa och sjukskrivningar
- kompetensutveckling riktad mot ledarskap stärker arbetsledares kunskaper och bidrar till arbetsplatsutveckling och ökad coachning med medarbetare
- ökad medvetenhet av värdet av att ha både män och kvinnor i personalen samt personal av olika bakgrunder som ex med utländsk härkomst, detta inte minst för att attrahera nya kunder
- i kompetensutvecklingen infoga avsnitt om entreprenörskap och företagande för att stimulera till karriär och företagande inom handel. Detta ska anpassas så att det fungerar mot såväl yngre som äldre, kvinnor och män samt även till personer med annan etnisk bakgrund

Målsättning med projektet är att projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet och ge ett tydligt och långsiktigt avtryck i Kumlas centrumutveckling. Genom löpande redovisning i digitala medier under och efter projektet kommer stor spridning att uppnås oberoende av geografiskt avstånd.

Under förprojektering/mobilisering kommer behoven av kompetensutveckling m m att bedömas och mätbara mål kommer att fastställas på antalet personer, kön, ålder, utbildningsbakgrund, heltid/deltid m m som genomgår de olika kompetensblocken. Målprecisering kommer att ske utifrån att få fram relevanta och mätbara mål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Detta projekt kommer att ha stor betydelse för förbättrad tillgänglighet för såväl anställda som kunder. I mobiliseringsfasen kommer deltagarna att diskutera och arbeta med de fyra integrerade delar som avser tillgänglighet för personer med funktionshinder. Underlag för detta arbete kommer att hämtas från Handisam samt den tillgänglighetsutbildning som projektledningen planeras delta i.

Projektet kommer att i mobiliseringsfasen inventera brister i lokaler och butikers fysiska tillgänglighet, möjligheter att komma till butiker och lokaler, samt undvika fysiska barriärer som ex kantstenshöjder, skyltar, avstånd till parkeringsplatser. Dessa åtgärder utgår främst ifrån de anställdas situation men även kundperspektivet är viktigt. I genomförandet avses att tillsammans med parter som affärsinnehavare, fastighetsägare och kommunen framta förslag till förbättrad tillgänglighet och ett åtgärdsprogram, samt genomföra åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet. Ökad tillgänglighet skapar möjligheter för personer med funktionshinder att få arbeten och för arbetsgivarna breddas möjligheterna till rekrytering av personal. Ökad tillgänglighet bidrar också till att öka kundunderlaget och öka butikernas försäljningsvolymer.

Inför projektansökan har kontakter tagits med butiksägare och anställda. Det har framkommit önskemål om att uppmärksamma svårigheter vid möten på arbetsplatsen för att minimera diskriminerande bemötanden. I mobiliseringsfasen kommer dessa svårigheter att bedömas och i genomförandefasen kommer särskild utbildning på detta område att ingå moment som bl a sälj- och bemötandeteknik.

I andra projekt har frågan om tillgängligheten i information och kommunikation uppmärksammats. Många människor har svårt att ta till sig information via text och bild. Genom att anpassa bland annat typsnitt, storlek och språk kan fler ges möjligheter till att tillgodogöra sig information. Detta avser såväl personal som kunder. Genom medvetande och kompetensutveckling på detta område finns möjligheter till fler kunder och ökad omsättning, samt möjligheter för personer med funktionshinder att arbeta. I genomförandefasen kommer särskild uppmärksamhet att riktas på detta område och kompetensutveckling att ges för mer tillgänglig information och marknadsföring.
Under genomförandefasen kommer en coach inom tillgänglighet att utbilda deltagare genom besök på arbetsplatser och förslag på förbättringar. Externa utbildare förutsätts ha eller kommer att ges insikter och färdigheter på dessa områden inför sina avsnitt i kompetensutveckling.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering
Vår bedömning är att projektet kommer att påverka jämställdheten positivt. I förprojekteringen har särskild uppmärksamhet riktats mot att flertalet som arbetar inom centrumhandel är kvinnor, kvinnor dominerar vad gäller deltider m m. Det har också framkommit att många enskilda arbetsplatser har anställda av bara män eller kvinnor. Detta kommer att särskilt uppmärksammas i mobiliseringsfasen så att lämpliga insatser kan vidtas i genomförandefasen.
Men den SWOT-analys som görs under mobiliseringsfasen kommer att ligga till grund för åtgärder inom genomförandefasen för stärkt jämställdhet. Detta utifrån att de mest relevanta åtgärderna som framkommer i SWOT-analysen prioriteras i genomförandefasen. Under genomförandefasen kommer redovisning av statistik inom jämställdhetsområdet att utgöra en viktig del i arbetet för uppföljning och utvärdering samt bidra till lärande. Projektets ambition är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i projektets samtliga delar och nivåer.
En coach i jämställdhetsintegrering kommer löpande utbilda deltagare genom besök på arbetsplatserna och genom att utbilda och engagera deltagarna under kompetensutveckling. Beslutsprocesser, inflytande och ekonomiskt utbyte för medarbetare och företagare är viktiga frågor i detta sammanhang. Därutöver kommer också bemötande utifrån etnisk och annan diskriminerande bakgrund att ingå.
Projektet är övertygad att uppmärksamhet på jämställdhet bidrar till utveckling av arbetsorganisation, arbetsmiljö och till bättre utfall av såväl arbetsmiljö som företagsekonomi.

Jämställdhetsarbetet kommer att löpande redovisas på projektets hemsida. Detta för att skapa en allsidig dialog med deltagare, kursansvariga och andra. Detta förväntas stärka delaktighet och engagemang.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer inte aktivt att arbeta med transnationalitet.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Kumla
 • Center for Developmental Research
 • Kumla kommun

Deltagande aktörer

 • Actea Blommor
 • Anettes Gardinia
 • Bellis Blommor
 • Bennys Foto
 • Bokia Kumla
 • Bra Hem
 • Contura Konst&Ram
 • Corinne
 • Dohlwitz Cafe
 • Fastighetsbyrån Södra Närke AB
 • Fresh Food&Coffee
 • Hairstudio M
 • Husman hagberg
 • Hårfix
 • Hårmetropolen
 • ICA Nära Profilen
 • IT Center i Kumla HB
 • JBC Sport
 • Klipparns Klippotek - Thesas
 • Klippgränden
 • Klockor.nu
 • L&J Närbutik
 • Lekia i Kumla
 • Leos Jakt och Fiske
 • Lillemors Damunderkläder
 • Medstop Apotek Kronan AB
 • MinioMoa
 • Mr&Mrs Jeans
 • Naglar&Skönhet
 • Roommates
 • Seppos Fisk och grönt
 • Skogrossen i Kumla
 • Smycka Kumla AB
 • Stationshotellet
 • Stellas Lilla butik
 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Åhlunds Blomstertid

Kommun

 • Kumla