Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Administrativ utveckling i Örebro län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonEva Jonsson
E-posteva.jonsson@orebro.se
Telefonnummer019-216080
Beviljat ESF-stöd8 000 741 kr
Total projektbudget8 000 741 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Offentlig sektor i Örebro län har genomfört eller står inför stora organisationsförändringar. Det ställs krav på ny service från medborgare och kunder. Projektet innebär en möjlighet för den offentliga förvaltningen i Örebro län att i samverkan kompetensutveckla administrativ personal inför förändrade krav på framtidens tjänster samt bygga nätverk för erfarenhetsutbyte.

Bakgrund

Många kommuner och organisationer i länet har genomfört eller står inför stora organisationsförändringar. I samband med dessa förändringar finns stora utbildningsbehov av administrativ personal. Det ställs krav på ny typ av service som t ex 24timmarsservice. Nya krav från medborgarna ställs i och med detta. Kompetensutvecklingsbehoven för administrativ personal i kommunerna sammanfaller med universitetets behov.
Flertalet av länets kommuner är små och står inför minskat befolkningsunderlag. Detta innebär en pressad ekonomisk situation och ställer stora krav på de anställda att bredda kunskap och arbetsområden för att tillgodose kommuninnevånarnas önskemål om service med en krympande personalstyrka. Samtidigt är vissa kommuner och Örebro universitet i en expansiv tillväxtfas. Även här är man beroende av att bredda den befintliga personalens kompetens. I samband med pensionsavgångar ställer man om organisationen på ett sätt som kräver mer av befintlig personal istället för att återbesätta tjänster. Under projektet kommer vi att samla metoder och verktyg för att samla in kompetens, kunskap och erfarenheter från den befintliga arbetskraften och motsvarande system för att i nästa steg förmedla denna kompetens, kunskap och erfarenhet till dem som ska ta över jobben.
Den administrativa personalen i offentlig förvaltning är en riskgrupp p.g.a stora förändringskrav och växande behov av ökade insatser inom kärnverksamheten. IT-utveckling och ny teknik leder till övertalighet samtidigt som det är brist på personal som behärskar den nya tekniken. Den äldre personalen har ofta bristande kunskaper inom IT, det kommer att kräva en mix av nya IT-kunskaper för att fylla kompetensgapet som riskerar att uppstå när de stora pensionsavgångarna sätter in. Ny kompetens behövs för att personalen ska vara fortsatt anställningsbar. Genom projektet ges möjlighet att hitta kostnadseffektiva lösningar via samverkan och strategiskt utvecklingsarbete.
Samverkan mellan de olika kommunerna och Örebro universitet eftersträvas både för att skapa nätverk för utvecklingsfrågor och kunskapsöverföring samt för gemensamma utbildningsinsatser.
Projektet har initierats av Nora kommun som genomfört en stor omorganisation av administrationen. Kontakt togs med personalcheferi övriga kommuner i länet.
Projektet växte fram via gemensamma möten mellan dessa representanter och från Örebro universitets akademier där man också står inför samma situation.

Gemensamma utbildningsbehov som har lyfts fram i dessa förberedande diskussioner är:
IT-kunskap
Jämställdhet
Mångkulturella frågor
Funktionsnedsättningsperspektiv
Teckenspråksutbildning
Omställningsplan för generationsskifte
Lagstiftning och juridisk kompetens
Sekretesslagstiftning / PUL
Projektmetodik
Projektledningskunskap
Utredningsmetodik
Utvärderingsmetodik
Omvärldsanalys
Arbetsmarknadskunskap
Team- och grupputveckling
Kundservice och bemötande
Svenska
Språkkunskap, engelska
Etik och moral
Samtalsmetodik
Upphandlingskompetens
Utbildningsblock + fritt val
m.m

Projektet omfattar 10 kommuner i länet,två akademier på Örebro universitet samt Sydnärkes utbildningsförbund. Målgrupp är administratörer och handläggare på olika nivåer. Genom detta projekt får deltagande aktörer möjlighet att samverka kring utbildningsinsatser och framtida utvecklingsarbete. Man får tillfälle att hitta och pröva former och metoder för samverkan som annars skulle vara svåra att uppnå.

Deltagarna får möjlighet att tillämpa sin kompetens och tillsammans bli tryggare i sina yrkesroller vid t.ex kompetensväxling och att se nya möjligheter. Projektet möjliggör att organisationerna kan hitta fram till nya samverksanformer som i sina karaktärer kan se olika ut men ge effekter på sikt. Projektet medför nätverksbyggande på många olika nivåer i organisationerna inför framtida behov.

Syfte

Det övergripande syftet är att utveckla den administrativa personalen i kommunerna och på universitetet för att kunna möta arbetsgivarens och medborgarnas krav på såväl kort som lång sikt. Syftet är därmed att underlätta för den administrativa personalen att utvecklas i takt med arbetslivets krav och att hitta samverkanslösningar över gränserna i t.ex nätverk. Under projektet kommer vi att arbeta med kompetenshöjande och kompetensöverskridande insatser för den aktuella målgruppen. Bristande grundkunskaper medför svårigheter att utnyttja gemensamma IT-system och det är viktigt att höja utbildningsnivån hos den administrativa personalen.

Målsättning

Projektets målsättning är att 95% av planerade aktiviteter i projektet kommer att genomföras

Förväntade effekter:
Utveckla individerna kopplat till verksamhetsutveckling. Projektdeltagarna ska ha höjt sin kompetens så att de kan bidra till den egna och organisationens fortsatta utveckling i enlighet med uppdraget. Kompetensnivån måste höjas för att svara mot de krav som ställs på framtida tjänster.
Alla projektdeltagare ska behärska IT-verktyg och ha höjt sin IT-mognad

Alla projektdeltagare ska erbjudas utbildning i miljö, funktionshindrade människors villkor, integration och mångfaldsfrågor samt jämställdhet för att öka medvetenheten och skapa en gemensam plattform för att kunna svara upp mot verksamheternas framtida krav inom dessa områden.
Alla projektdeltagare ska ha en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll
Genom gränsöverskridande nätverk, där tvärgrupper bildas ska projektdeltagarna ha möjlighet till ökad samverkan och lärande tillsammans med kollegor från andra organisationer
Erfarenhetsutbyte mellan deltagande aktörer
Högre anställningsbarhet för deltagare, mindre sårbarhet och nya möjligheter till nya karriärvägar t ex i samband med generationsväxling. Projektet ska stärka individerna, målgrupperna och verksamhetens totala kompetens och effektivitet.

Deltagarna får möjlighet att tillämpa sin kompetens och tillsammans bli tryggare i sina yrkesroller vid t.ex kompetensväxling och att se nya möjligheter. Projektet möjliggör att organisationerna kan hitta fram till nya samverksanformer som i sina karaktärer kan se olika ut men ge effekter på sikt. Projektet medför nätverksbyggande på många olika nivåer i organisationerna inför framtida behov. Detta skapar förutsättningar för utveckling av service och tillgänglighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att genomföras på ett sådant sätt att det blir tillgängligt för alla deltagare. De lokaler som kommer att användas under såväl mobiliserings som genomförandefas kommer att uppfylla de krav som finns när det gäller personer med funktionsnedsättningar. För att hålla tillgänglighet även för personer med eventuell syn eller hörselnedsättning erbjuds tolkar och tekniska hjälpmedel. En del av personalen möter i sitt dagliga arbete människor med psykiska eller fysiska funktionshinder och har behov av utbildning för att känna ökad säkerhet i bemötandet. Utbildningsinsatser i teckenspråk har efterfrågats.

Utformning av lokaler, tillgång till kollektivtrafik, kommunikation och specialtjänster, teknisk utrustning, behoven tas fram under mobiliseringsfasen. Projektledningen ger arbetsgruppen i uppdrag att i varje organisation säkerställa tillgängligheten för deltagarna i projektet genom bl a att vara observant på hur man informerar om aktiviteterna och om hur utbildningarna tillgängliggörs för alla. Att vid behov av mer kunskap kring tillgänglighet ta kontakt med processtöd tillgänglighet som drivs av Handisam.

Jämställdhetsintegrering

I samband med mobiliseringsarbetet kommer vi att göra en swot-analys om jämställdhet som vi hoppas ska öka förståelsen för vikten av att vidta åtgärder för att bryta det nuvarande läget. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet. Projektet kommer att särskilt betona jämställdhetsintegrering. Dessutom ska deltagarna, projektägare och andra få ta del av särskilda utbildningsinsatser i jämställdhet.
Jämställdhetsaspekten måste också integreras i det vardagliga arbetet på alla plan för att få genomslag både internt och ut mot kund/brukare.

Transnationellt samarbete

Under mobiliseringsfasen kommer vi att undersöka möjligheterna att få tillstånd en transnationell verksamhet. Örebro universitet har ett pågående samarbete med flera universitet i Europa. Det finns önskemål om att utöka detta samarbete till den administrativa personalen. Ett arbetsbytesprojekt ska eftersträvas där personal från Örebro kan praktisera på en arbetsplats i Europa under någon vecka för att sedan erbjuda motsvarande möjlighet åt personal från dessa Europeiska universitet att praktisera i Örebro län.

Motsvarande arbetsbytesprojekt är intressant även för deltagande kommuner och kontakt kommer att sökas med intresserade regioner i Europa under mobiliseringsfasen för att bygga upp ett framtida samarbete som kan byggas upp under ramen för projekttiden. I detta arbete kommer vi att ta hjälp av Örebro kommuns internationella samordnare.

Arbetsplatslärande i ett annat land kan betyda mycket för projektdeltagarna. Nya impulser, erfarenheter och kunskaper som kan komma individen och den egna organisationen till del. Genom projektet kan vi få tillstånd ett positivt samarbete med intresserad region i Europa som kan få strategisk betydelse för framtiden.

Deltagande aktörer

 • Administrativa kontoret
 • Akademin för humaniora, utbild
 • Handelshögskolan administratio
 • Näringslivskontoret Örebro
 • Personalkontorer Hallsberg
 • Personalkontoret
 • Personalkontoret
 • Personalkontoret Askersund
 • Personalkontoret Degerfors
 • Personalkontoret Karlskoga
 • Personalkontoret Lekeberg
 • Personalkontoret Ljusnarsberg
 • Personalkontoret Nora kommun

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro