Logotyp på utskrifter

Strategiska underleverantörer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIndustriellt Utvecklingscentru
KontaktpersonSune Karlsson
E-postsune.karlsson@iucost.se
Telefonnummer0122-86801
Beviljat ESF-stöd796 560 kr
Total projektbudget796 560 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Strategiska underleverantörer vill få fram engagemang och förståelse för en kompetensutvecklingssatsning bland medarbetarna hos sju underleverantörer. Kunskapen för Lean produktion ökar och är en förutsättning för anställningsbarhet inför framtiden som självklara underleverantörer till BT Products.

Bakgrund

Mervärde:
Projekt Strategiska underleverantörer kommer att genomföras gemensamt av sju strategiska underleverantörer till BT Products AB i Mjölby. Dessa företag är överens om att med hjälp av detta projekt analysera hur man på bästa sätt kan kompetensutveckla sina medarbetare och utveckla sin produktion för att även i fortsättningen skall kunna möta BTs kvalitetskrav och ständiga krav på utveckling av underleverantörernas effektivitet.

En ansökan till Europeiska Socialfonden är förutsättningen för att denna viktiga samverkan mellan medarbetarna på företagen skall komma till stånd. Förstudien skall leda till att personalen och ledningarna på dessa företag skall komma till insikt om att nya krav ställs på både företag och medarbetare för lönsamhet och överlevnad som godkända underleverantörer till BT. Förprojekteringen skall också skapa en grundläggande motivation bland medarbetarna inför ett aktivt lärande i arbetet. Här tror vi att samarbetet mellan de olika företagen och dess medarbetare kan utgöra en starkt stödjande faktor. Detta arbete kräver utöver det stöd som BT kommer att erbjuda också ett finansiellt stöd som i nuläget är mycket svårt för medverkande företag att få fram.

Förutsättningar:
Toyota Production System TPS skall göra det möjligt för medarbetarna på de sju företag som deltar i förprojekteringen att optimera kvaliten genom att kontinuerligt förbättra processer och eliminera slöseri när det gäller natur, mänskliga och företagsresurser. TPS påverkar varje del i organisationen och inkluderar gemensamma kunskaper, värderingar och tillvägagångssätt. Systemet ger medarbetarna förtroende genom väldefinierade ansvarsområden i varje produktionssteg och uppmuntrar varje medarbetare att sträva efter förbättringar inom alla områden.

Idag är TPS den erkända referensen bland biltillverkare och liknande verksamheter. Det fungerar även som ett exempel för ett stort antal företag i andra sektorer. Dessa metoder gör det möjligt för verksamheter att nå varaktiga produktivitetsvinster samtidigt som kundernas krav på kvalitet och leveranssäkerhet tillfredsställs.

BT är idag en del av Toyota Material Handling Group. BT grundades 1946 och etablerades i Mjölby 1952 där man har arbetat med truckar för intern materialhantering och tillhörande tjänster. BT är sedan år 2000 en del av Toyota Material Handling Group TMHG som är en del av Toyota Industries Corporation TICO. Toyota Material Handling Europe TMHE har kontor i Bryssel, Mjölby och Linköping, fabriker i Frankrike, Italien och i Mjölby och försäljning och service företag i mer än 30 europeiska länder. Produkterna säljs under varumärkena BT, Toyota och CESAB. Toyota Material Handling Japan TMHJ har sitt huvudkontor i Nagoya, Japan.

Produktionsbolaget BT Products AB med produktionen förlagd i Mjölby är Sveriges ledande tillverkare av elektriska lagertruckar samt handpalltruckar. Antalet medarbetare är cirka 1500 personer. Omsättningen var under 2007 cirka 5 miljarder kronor. En överlägsen kvalitet genomsyrar The Toyota Way som beskriver företagskulturen och sättet att arbeta.


Problem:
Det är av stor vikt för BT Products att ha medarbetare med kompetens hos underleverantörerna i det regionala närområdet eftersom inköpen konkurrensutsätts ständigt mot den internationella leverantörsmarknaden. Cirka 70 % av värdet på det som levereras från BT Products är producerat av och hos underleverantörer. BT Products är således helt beroende av den kvalitet och den effektivitet som dess underleverantörer presterar. Det kan konstateras att andelen underleverantörer utanför Sverige ökar då de svenska leverantörerna har allt svårare att klara konkurrensen. De sju underleverantörer som nu kommer att arbeta tillsammans i Projekt Strategiska underleverantörer har förstått att rätt kompetensutveckling av medarbetarna därför både är en överlevnadsfråga för företagen och en förutsättning för att man skall kunna behålla de medarbetare som idag är anställda på företagen.

Nya möjligheter:
I Projekt Strategiska underleverantörer får medarbetarna hos sju av BTs underleverantörer ett aktivt stöd av BT och en unik möjlighet att genom en gedigen individuell kompetenssatsning möjlighet att utveckla företagens produktionssystem för att kunna leva upp till BTs allt hårdare kvalitetskrav och samtidigt skapa en lönsamhet i det egna företaget. BT vill gärna medverka till att öka de svenska underleverantörernas konkurrenskraft genom att stimulera dem att börja organisera sin produktion och tillämpa den tillverkningsfilosofi som BT arbetar efter TPS. Man har som en av sina principer att respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre.

IUC Öst är ett utvecklingsföretag som ägs och drivs av industrin, tillsammans med universitet/högskolor, fackförbund och andra regionala intressenter. Man arbetar för ett och samma mål:att på olika sätt utveckla och stärka företag, något som handlar om såväl kompetensutveckling som verksamhetsutveckling. Ett verktyg som man använder för detta heter Kompetensinventering. Dessutom arbetar man med tester: såväl kunskapstester som personlighetstester som visar vilken inlärningsmetod som är effektivast för respektive individ. Verktyg Kompetensinventering följer svensk SIS-standard, SS 624070.
Ingen utdelning ges till IUCs ägare och eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
IUC Öst är en naturlig samarbetspartner för de inblandade företagen och man ser detta projekt, med slutproducent i samverkan med underleverantörer, som strategiskt intressant.

Syfte

Problem:
Sju underleverantörer till BT måste kompetensutveckla sina medarbetare och utveckla sina produktionsmetoder för att överleva i internationell konkurrens som underleverantörer till BT.
BT arbetar idag i enlighet med TPS, Toyotas Produktions System. Lean Production är en västerländsk tolkning av detta tänkande och grundfilosofin är att med kunden i centrum utforma ett resurssnålt och effektivt produktionssystem. Vilka verktyg som används för att leva upp till dessa mål varierar beroende på typ av verksamhet som bedrivs samt på hur långt företaget har kommit i sitt förbättringsarbete. Man kan också beskriva arbetet på samma sätt som Produktionslyftet beskriver sin verksamhet. Produktionslyftet är ett utvecklingsprojekt som är gemensamt finansierat av NUTEK, VINNOVA och KK stifelsen. Intressenter är Teknikföretagen och IF Metall. Läs mer på www.produktionslyftet.se

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Den svagaste länken är ofta de mindre och medelstora företagen. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de stora globala företagen, samtidigt som de i många fall saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en stor och samlad nationell satsning.

Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett. Det handlar om att stödja och inspirera företagen att satsa på att utveckla sin produktionsförmåga i Sverige. Härigenom är ambitionen att stödja svensk industri att nå en hållbar tillväxt.

Nya och ökade krav kommer nu att ställas på ett stort antal medarbetare. Många medarbetare måste lära sig både nya arbetsuppgifter och att lösa gamla på ett nytt sätt. Omställningen kan bli särskilt svår för äldre medarbetare som inte har en modern grundutbildning som underlättar ett flexibelt arbetssätt. Dessa kommer att identifieras genom analysarbetet i förstudien. Nu vill BT att också långsiktiga underleverantörer skall arbeta i enlighet med TPS och Lean Production. De deltagande företagen lever idag inte upp till BTs krav. De har kommit olika långt i sitt förbättringsarbete men BT kräver att de ska öka sin utvecklingstakt för att säkerställa sin position som underleverantörer i framtiden.

Möjligheter:
Europeiska Socialfondens medverkan i förstudien kommer att bidra till att
medarbetarna på de sju företagen i en gemensam studie tillsammans med ledningen
förstår och motiveras till kompetensutveckling.
Viktigast av allt är att de berörda företagsledningarna och de fackliga företrädarna har insett att detta utvecklingsarbete är av avgörande betydelse för företagens framtid och de enskilda medarbetarnas anställningstrygghet.
Det som är unikt är att det ingår i BTs principer att stödja sina underleverantörer genom att utmana dem och aktivt hjälpa dem att bli bättre. BT har därför sagt sig vara beredd att ställa sin kompetens och sina erfarenheter till förfogande i detta projekt.
IUC eller Industriellt Utvecklings Centrum Öst i Finspång har kompetensen och viljan att gå in och stötta och administrera förstudien på de enskilda företagen. IUC har i en genomförandefas också en gedigen kompetens som utbildningsaktör för medarbetare i tillverkande företag.

Målsättning

Följande är projektmålen:
Alla sju företag som ingår i förprojekteringsarbetet skall med stöd av IUC arbeta fram sitt kompetensbehov för sina medarbetare i förhållande till TPS.
IUC skall med hjälp av rätta metoder och genomtänkta modeller se till att förstudien skapar delaktighet av alla i företaget. Projekt Strategiska underleverantörer skall i en genomförandefas ge medarbetarna rätt kompetens och förstärkt anställningstrygghet, något som också stärker företagens konkurrenskraft .
De enskilda kompetensutvecklingsplanerna skall med beaktande av jämställdhet och tillgänglighet bygga på att alla på företaget också fortsättningsvis skall vara anställningsbara och känna trygghet tack vare sin egen kompetens.
Stärka de enskilda företagens roll som underleverantörer till BT både i ett nära och ett längre framtidsperspektiv.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien skall de enskilda arbetsplatserna kartlägga medarbetare med någon form av antingen fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Samtidigt görs också en allmän bedömning av lokalernas tillgänglighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.
All information om projektet kommer att presenteras på en lättillgänglig svenska.
I planeringen för genomförandefasen kommer utbildningsinsatserna att utformas så att alla med någon form av funktionsnedsättning kan tillgodogöra sig kompetensutvecklingen.
Om genomförandefasen kommer att innehålla någon form av arbetsledarutbildning så är det viktigt att tillgänglighetsfrågor och attityder diskuteras.

Samarbetspartners

 • BT Produkts

Deltagande aktörer

 • Grehns Plåt AB
 • NOTE Skänninge
 • OEM Automatic
 • Partnertech Åtvidaberg AB
 • Plåt-modul AB
 • Rimaster Rimforsa
 • Ödeshögs Mekaniska AB

Kommun

 • Kinda
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Åtvidaberg