Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Förstudie Rondellen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHela Människan
KontaktpersonEva Dahlén Persson
E-posteva.dahlen-persson@helamanniskan.se
Telefonnummer0224-31900
Beviljat ESF-stöd174 817 kr
Total projektbudget233 953 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-05-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Hela Människan Sala-Heby är ett socialt företag inom den sociala ekonomin. Vi vill att denna förstudie ska ligga som grund för att genom bred samverkan med organisationer stödja personer 18--65 år som befinner sig i utanförskap till egen försörjning och stärka det som ger livslust.

Bakgrund

Hela Människan Sala-Heby är en ideell organisation, socialt företag inom den sociala ekonomin. Huvudmännen är Svenska kyrkan och övriga frikyrkor i Sala och Heby Kommuner.
Vi har funnits i ca 20 år men för sex år sedan fann vi inget annat råd än att vi skulle avveckla vår verksamhet och den ende deltidsanställde sades upp. Men i sista stund beslutade vi oss för att istället satsa på att utveckla vår verksamhet, att hitta nya verksamhetsinriktningar.
Vi sökte efter det ett lokalt projektstöd från ESF rådet för att göra en förstudie med målet att hitta en ny verksamhetsinriktning. Det resulterade i en omstart.
År 2004--2006 sökte vi och blev beviljade ett ESFprojekt inom området integration och mångfald. Ett av målen var att starta en verksamhet även i Heby Kommun med syftet arbetsrehabilitering.

Efter avslutat projekt valde Heby Kommun att stödja oss ekonomiskt så att vi kunde fortsätta. År 2007 sökte vi åter ett lokalt projektstöd för att lära oss att städa professionellt för att kunna åta oss städuppdrag.

I dag har Hela Människan tack vare tidigare ESF stöd 25 anställda.
De flesta med någon form av funktionshinder, ca 30 personer på arbetsträning, ca 20 frivilligmedarbetare, caféverksamhet, secondhandverksamhet, handling åt pensionärer och företag, övernattningslägenhet för anhöriga till interner på Salbergaanstalten samt att vi åtar oss uppdrag inom hushållsnära tjänster.

Problembild
I dag står trots den högkonjunktur vi haft många grupper utanför arbetsmarknaden. Om Sverige nu går in i en ny begynnande lågkonjunktur är risken stor att än fler personer som saknar adekvat yrkes-eller arbetslivserfarenhet hamnar i ett utanförskap.
Det bidrar till en stor sårbarhet för dessa grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden.

För ungdomar som trots högkonjunkturen inte kommit in på arbetsmarknaden innebär sårbarheten att de har svårt att ekonomiskt klara av eget boende och levnadsomkostnader som i sin tur får till följd av ett beroende av offentlig försörjning i form av bidrag från socialtjänst.
Även för den äldre målgruppen innebär sårbarheten att man får svårt att klara sin egen försörjning, man blir beroende av offentliga medel i fråga om socialtjänst och bostadsbidrag. Vi vet också att lång tid i utanförskap innebär stora risker och en stor sårbarhet för att hamna i drogproblematik eller psykisk ohälsa, familjen påverkas och närstående make/maka, barn kan hamna i ett utanförskap.

Förutom detta så innebär sårbarheten att företag drabbas, de får inte den personal de efterfrågar för att klara sin produktion.

Vi vet också genom forskning att utanförskap leder till psykisk och fysisk ohälsa, vilket i sin tur innebär högre kostnader för läkarvård.
Framför allt innebär sårbarheten att oavsett om man är yngre eller äldre i detta utanförskap så påverkas livskvalitéen och sfären krymper drastiskt.

Flera dokument som rör inventering av ohälsotalen i Sala och Heby har genomförts under de senaste åren. De visar stora ohälsotal i både Sala och Heby kommuner för ungdomar i utanförskap men även i åldersgruppen 24--65 årär det många som mår dåligt.

Vi ser i dag människor med lång sjukersättning på grund av psykisk och fysisk ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet med mera stå utanför den arbetsgemenskap som är så viktigt för ett värdigt liv.

Många ungdomar har trots högkonjunkturen aldrig kommit in på arbetsmarknaden.

Vi kan också se den obalans som fortfarande råder, företagen får inte personal med den kompetens de efterfrågar. I Sala och Heby har Arbetsförmedlingarna de senaste veckorna sett en betydande ökning av antalet varsel.

Det här vill vi med vår förstudie
Hela Människan Sala-Heby genomförde år 2004--2006 ett två-årigt projekt inom dåvarande mål 3, projekt Återvinnare. Syftet med projektet var att stödja deltagare med funktionshinder att hitta en plats på arbetsmarknaden, påbörja en yrkesutbildning eller starta företag själv eller tillsammans med andra.

Vår grundsyn i det projektet gick i korthet ut från att varje människa är unik, vill känna sig behövd och vill känna sig delaktig i ett sammanhang, kasam.

Vår metodik i projekt Återvinnare gick ut på att 50 % av projekttiden skulle deltagarna praktisera i någon verksamhet eller hos något företag, ett arbetslag svarade för att göra upp en gemensam matsedel, handla och därefter laga vår lunch. Ett arbetslag åtog sig att städa våra lokaler, ett annat arbetslag utvecklade olika affärsidéer.

50 % av projekttiden gick till att stödja varandra enskilt eller i grupp. Vi lärde oss mer om privatekonomi, företagsekonomi, flera deltog i självhjälpsgrupper. Vi lärde oss om kost, motion och hälsa. Ett stort block som genomsyrade en stor del av projekttiden var naturligtvis kunskap och information om arbetsmarknaden och att söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

En viktig framgångsfaktor visade det sig var själva nätverket som växte fram mellan deltagarna och det stöd som deltagarna gav varandra. En viktig faktor var också att se hela människan, arbete, fritid, familj, hälsa. Alla delar måste vara i balans.

En betydande erfarenhet var att man kunde vara hur duktig och drivande som helst, söka hur många arbeten som helst, gå på hur många anställningsintervjuer som helst, ha hur hög närvaro som helst
MEN saknade man tilltro till sin egen förmåga, hade man problem i sitt äktenskap, problem med sitt barn, drack man för mycket alkohol eller använde andra droger, saknade man nätverk, ja då kunde man i alla fall inte klara att ta steget in i arbetslivet ovasett ålder.

Den viktiga erfarenheten vet vi med säkerhet att vi vill fördjupa erfarenheterna av i ett kommande projekt och fråga oss hur vi på ett än bättre sett kan utveckla metoder för att stödja kommande deltagare med detta. Vi vill därför använda förstudien till att analysera denna viktiga erfarenhet.

Detta lyckade projekt Återvinnare bidrog till att vi efter projektets slut genom samverkan med Heby Kommun kunde permanenta en verksamhet, stöd för målgruppen funktionshindrade och de personer som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare den.
Det var mycket spännande, utvecklande, givande och roliga år.

Vi vill nu utifrån de positiva erfarenheter och de svårigheter vi mötte under arbetet med Återvinnare utveckla vår metodik, hitta nya infallsvinklar utifrån dagens och morgondagens arbetsmarknads och individbehov.

HUR kan vi engagera och informera presumtiva samverkanspartner för ett kommande projekt?
Har behovet från arbetsmarknaden förändrats? Vilken form av stöd behöver individen i dag?
Om vi intervjuar deltagare från projekt Återvinnare, vilka verktyg tycker de att de har haft mest nytta av om de tittar i backspegeln?
En viktig framgångsfaktor att projekt Återvinnare blev permanentat var det engagemang som politiker och högre tjänstemän från Heby Kommun visade oss. Om vi frågar dem i dag, vad var det som gjorde att de visade engagemang?
VEM/VILKA anser de ska tillfrågas om att vara delaktig i ett kommande projekt? På vilket sätt bidrog projekt Återvinnare till att vara en länk i en kedja av insatser för grupper som befann sig i utanförskap? VAD ska vi tänka på och ta med i ett kommande projekt?

Utifrån ovanstående problembild, analys av frågeställningar från tidigare projekt ser vi stora möjligheter att än en gång utveckla ett engagemang hos politiker, tjänstemän, organisationer och myndigheter att i nära samverkan, vilket är ytterst betydelsfullt och kanske den viktigaste framgångsfaktorn gemensamt sätta individen i focus och på ett bättre sätt ge dem som i dag står långt från arbetsmarknaden, som befinner sig i ett utanförskap, stöd mot egen försörjning och ett värdigt liv.


Syfte

Syfte med förstudien är att

Hela Människan Sala Heby vill vara med och stödja medmänniskor som befinner sig i ett utanförskap till en egen försörjning, att de får ett arbete efter egna förutsättningar och ett värdigt liv genom att genomföra ett projekt inom Socialfonden, Östra mellansverige mål 2. Vår avsikt är att efter den nu sökta förstudien söka ett sådant projekt.

Vi vill analysera erfarenheter från Projekt Återvinnare och fråga oss vad som var bra och vad som var mindre bra. Precis efter ett avslutat projekt har man nyligen gjorda erfarenheter. Vi tror att det är viktigt att efter en tid i detta fall två år gå tillbaka och se projektets innehåll med en viss distans. Det fördjupar troligtvis kunskapen och ger en ny dimention.

Vi vill mobilisera ett intresse från myndigheter, organsiationer och andra intressenter så att de blir intresserade av att vara med och söka ett nytt ESF projekt, insatsområde 2 för de målgrupper vi angivit.

Vi vill knyta en första kontakt med vårdcentraler och psykiatriska enheter i Sala och Heby kommuner och inspirera dem att bli delaktig i vårt kommande projekt. Vi vet i dag att psykisk ohälsa är en viktig anledning till att människor inte kommer ut på arbetsmarknaden.

Vi vill utifrån den analys som vi kommer fram till använda förstudien till att arbeta fram ett nytt koncept och använda de moment som var bra och givande i det tidigare projekt Återvinnare och bygga på med nya moment så att vi efter förstudien har en klar, genomtänkt, genomarbetad ansökan klar att lämna in till ESF rådet.

Vi vill fördjupa den samverkan vi har med myndigheter, organisationer och intressenter men även hitta nya sådana.

Att skapa samma vilja, engagemang och strategiskt påverka berörda förvaltningar inom Sala Kommun att arbeta på lika engagerande och kreativt arbetssätt som vi i dag har med Heby kommuns olika förvaltningar. Detta med syfte att även Sala Kommuns Individ och familjeomsorg vill vara delaktig i ett kommande projekt.

Att engagera ett antal personer från respektive målgrupp att aktivt genom ett processinriktat arbetssätt vara med och utforma innehållet, metodiken i en kommande ESF-ansökan. En spännande tanke, kan de på något sätt vara deltaktiga i själva projektet?

Att söka upp och inbjuda befintliga nätverk, företagsorganisationer, Rotary, Lions och ideella organisationer inom Sala och Hebys kommuner för att mobilisera intresse för medverkan i ett kommande projekt.

Att skapa engagemang från Hela Människans huvudmän, församlingarna i Sala och Heby kommuner. Under projekt Återvinnare byggdes många fina och djupa relationer mellan ideella krafter och mellan deltagare och präster/diakoner. På vilket sätt går det att utveckla?

Att kontakta lämplig högskola för att höra om intresse finns för att att följa och utvärdera ett kommande projekt. Hela Människan i dag vet vad vi gör, vi vet varför vi gör vad vi gör, vi ser att det blir bra men vi vill utveckla en teoretisk grundton som ligger i botten, speciellt inför ett kommande större ESF-projekt efter förstudien.
Vi vill också knyta högskolan till oss för att som extern part fördjupa sig i måluppfyllelse, arbetsformer samt förmedla det som är positivt kontra negativt. Det ger också en annan substans och plattform om en högskola ansvarar för utvärderingen.

Att vi sätter oss in i och studerar nya forskningsrön angående de aktuella målgrupperna. Tex boken "Från skam till självrespekt" av Marta Cullberg Weston. (2008). "Författaren menar att skam spelar en central roll vid många olika sorters psykiska problem, beroendeproblematik, problem med självkänslan, en känsla av att inte duga, etc.
Målsättning

Målet med vår förstudie är att vi efter avslutad förstudie har mobiliserat engagemang hos ett antal myndigheter, organisationer och andra intressenter, utarbetat ett bra koncept för att stödja personer i utanförskap så att vi under hösten 2009 har en bra genomarbetad ansökan att lämna in till ESF rådet östra mellansverige.

Vi vill att effekten av vår förstudie ska mynna ut i att ett antal personer, antalet preciseras i själva ansökan, som nu befinner sig långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma närmare den genom att Hela Människan blir projektägare till ett projekt inom insats område 2 och kan ge dem det stöd de behöver för att komma vidare till en egen försörjning och ett värdigt liv.

Det är viktigt att poängtera att målsättningen med det sökta ESF bidraget är att genom att ytterligare stärka samarbetet med andra samverkansparter så sätter vi focus på individen genom att se detta som ett stöd till individen som får till följd att individen når egen försörjning och ett värdigt liv.

Vi vill att effekten för Sala och Heby kommun blir att genom att vara en del av förstudien få ny och bred kunskap om nya sätt att stödja personer tillbaka till egen försörjning och att inse vikten av den effekt som uppstår om vi alla bidrar med våra unika kompetenser, kommun, ideell organisation i ett gemensamt projekt.

Vi vill att effekten för de företagsorganisationer som vi kommer att ta kontakt med blir att ca 5 företag väljer att på ett aktivt sätt medverka i ett kommande projekt och att de 5 företagen upplever att de på olika sätt berikas av att delta i projektet.

Vi vill att effekten för Hela Människan som organisation blir att vi efter förstudien hittat nya metoder, arbetssätt att stödja personer på.
Det bidrar till att vi blir starkare som organisation och att vi mår bra och hela organisationen lyfts genom att vi gläds åt att kunna vara ett stöd för andra.

Vi vill att effekten av vår förstudie blir att vi uppnått en givande, kreativ dialog med psykiatrin och vårdcentralerna i Sala och Heby kommuner då de är viktiga samverkanspartners.

Vi vill att effekten av vår förstudie blir att vi genom att kartlägga några organisationer som genomfört liknande projekt med liknande mål och målgrupp få mer kunskap och erfarenheter inför ett kommande projekt.

Vi vill att effekten av denna kartläggning blir att vi kan fortsätta att ha idéutbyte med dessa organisationer genom att delge varandra viktiga erfarenheter från våra projekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela Människan i Sala och Heby har framkomlighet för funktionshindrade i de båda verksamhetslokalerna.
I Sala har vi ramp för våra deltagare och i Heby har vi en asfalterad ingång gjord för funktionshindrade från baksidan av verksamhetslokalen.

Vår personal, som själva har befunnit sig i en utsatt situation, har stor erfarenhet av att bemöta människor som kommer till oss genom att vår målgrupp är människor med somatiska funktionsnedsättningar, människor med psykisk ohälsa-, kriminalitet-, drogproblematik. Vi har i dag en anställd med en svår hörselskada vilket gör att vi använder oss av speciella hjälpmedel utformade speciellt för den anställdenär vi komunicerar med varandra.

Varje vecka har vi personalmöten, stormöten, verksamhetsmöten samt enskilda samtal för att säkerställa att en god stämning uppnås och att man har och visar förståelse för varandra.

Vi har också regelbunden kompetensutveckling där vi bland annat belyser olika funktionshinder.

Under förstudien kommer vi att dra erfarenheter från våra tidigare projekt, vår nuvarande verksamhet och utifrån detta arbeta fram rutiner för hur vi ska säkra tillgänglighetsperspektivet för funktionshindrade.

Samarbetspartners

  • Heby Kommun. Kommunkontor

Kommun

  • Heby
  • Sala