Logotyp på utskrifter

Yrkes-Sfi med inriktning vård-och omsorg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagsutveckling
KontaktpersonChristina Nordin
E-postchristina.nordin@aanc.se
Telefonnummer0570-749271
Beviljat ESF-stöd299 116 kr
Total projektbudget538 366 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

En analys av förutsättningarna för en studieväg inom Sfi där språkutbildningen tidigt integreras med yrkesämnen i syfte att, avsevärt förkorta tiden mellan kursstart på Sfi och färdig yrkesutbildning, ge förutsättningar att nå goda studieresultat och därmed lättare kunna etablera sig i arbetslivet.

Bakgrund

Bakgrund:
I Arbetsmarknadsstyrelsens prognos för arbetsmarknaden 2008 konstateras att den högsta arbetslösheten under 2007 , 13%, fortfarande finns bland utrikes födda. Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda har stigit med 1% under 2007 jämfört med tidigare år och bedöms stiga ytterligare under 2008, men liksom tidigare främst bland män.
Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för möjligheten att finna ett arbete. Utrikes födda är starkt överrepresenterade i gruppen "arbetslösa med kort skolbakgrund", andelen uppgår till 37%. Åldersfördelningen ser annorlunda utbland korttidsutbidade från andra länder än för inrikes födda i och med att åldrarna 25 till 44 år är överrepresenterade.
Inom Sfi-verksamheten vid Arvika Näringslivscentrum finns för närvarande ett 50-tal elever som stämmer väl överens med ovan skissade grupp. Motsvarande bild uppvisar Sfi-verksamheten vid vuxenutbildningen i Kristinehamn. Sfi i de båda kommunerna visar även i övrigt många likheter, varför förstudien kommer att genomföras i samverkan mellan kommunerna.

Svenskundervisningen inom Sfi skall ge deltagarna grundläggande kunskaper i svenska och förväntas bidra till anställning och egen försörjning. Från många håll ifrågasätts nu om detta mål uppnås genom dagens metoder att organisera lärandet.

Möjligheter som skall utvecklas:
En undersökning har genomförts bland Sfi-deltagarna om hur de ställer sig till språkutbildning med yrkesinriktning, i första hand mot vård-och omsorgsområdet. Intresset har visat sig mycket stort framför allt bland kvinnliga elever, men män har också varit positiva. Från lärargruppen framförs att ett tydligt mål med språkstudierna sannolikt ger större motivation hos eleverna och därmed också en effektivare och snabbare språkinlärning.

Avsikten med denna förstudie är att undersöka förutsättningarna för ta fram ett utbildningskoncept för språkinlärning mot vård och omsorg för Sfi-studerande med kort utbildningsbakgrund och på låg språknivå.

Arbetsområdet vård-och omsorg har valts av följande anledningar:

Verksamheterna kommer att stå inför att rekrytera ny vårdpersonal för att täcka upp för den grupp som går i ålderspension. 2015 beräknas det stora generationsskiftet ske.

Behov kommer att finnas av personal som har annat språk än svenska eftersom en viss del av brukarna och patienterna kommer från utomnordiska länder

Erfarenheten visar att det är svårt för många studerande med invandrarbakgrund att tillgodogöra sig undervisningen i undersköterskeutbildningen pga bristande språkkunskaper, även om de är formellt kompetenta att söka utbildningen.

Signaler har kommit från arbetsgivare att även färdigutbildade undersköterskor kan ha sådana språkliga brister att det påverkar kommunikationen på arbetsplatsen , inte minst i kontakten med vårdtagarna, och att detta kan leda till en otrygghet och oro hos vårdtagarna. Risk finns för att detta påverkar anställningsbarheten.

Det har blivit allt viktigare att kunna uttrycka sig skriftligt och ha en god språkförståelse då dokumentationen ökat till följd av kravet på rättstrygghet för brukare och patienter.

Inom det certifierade regionala Vård-och omsorgsCollege Värmland och de lokala Vård-och omsorgCollege som är under uppväxt i kommunerna finns en utvecklad samverkan mellan verksamheterna och utbildningsanordnarna. Ett syfte med denna samverkan är att tillgodose den framtida personal-och kompetensförsörjningen hos avnämarna och att ta tillvara det intresse som personer med invandrarbakgrund visar för utbildning och arbete inom vård-och omsorg faller väl inom den ramen.

Syfte

Den aktuella förstudien syftar till att ta fram förutsättningarna för ett utbildningskoncept för språkinlärning mot vård och omsorg. Effekterna av detta utbildningskoncept antas bli att eleverna snabbare når kursplanemålen för Sfi, får bättre förutsättningar att nå goda studieresultat i undersköterskeutbildning och som en följd av detta bli mera attraktiva för anställning .

Målsättning

Utreda förutsättningarna för ett utbildningskoncept där kursplanemålen för de tre språknivåerna inom Sfi uppnås genom yrkesinriktade studier.
Modellen skall bidra till att förkorta tiden mellan kursstart inom Sfi och färdig undersköterskeutbildning med 1-1,5 år jämfört med traditionell studieväg.
Skapa en utbildningsmodell som är överförbar på andra yrkesområden än vård-och omsorg.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För varje deltagare i referensgruppen görs en individuell studieplan som visar om ytterligare resurser krävs för att ge individen förutsättningar att nå studiemålet och kunna fungera på en framtida arbetsplats. Förstudiens syfte är att ge kunskap om vilka hinder ( fysiska, psykiska, sociala )som kan föreligga och hur/om dessa kan överbryggas för att utbildningen skall bli tillgänglig för alla.

Förstudien syftar till att analysera vilka hinder (fysiska, psykiska och sociala) som kan föreligga och hur de kan överbryggas. Exempel på åtgärder som kan vidtas är:
extra hjälp av specialpedagog vid dyslexi, kontakt med personal i det sk. "hälsospåret" vid Sfi för rådgivning i livsstilsfrågor eller behov av samtal med psykolog. Undervisningslokalerna är belägna i markplan och är handikappanpassade enl. svensk byggnorm med dörröppnare, ramper för rullstolsburna mm.

Medfinansiärer

  • Arvika kommun KOMMUNLEDNINGSSTABEN

Kommun

  • Arvika
  • Kristinehamn