Logotyp på utskrifter

Wajrum - Kompetensutveckling genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareWajrum
KontaktpersonPeO Sjöberg
E-postpeo@wajrum.se
Telefonnummer070-5591818
Beviljat ESF-stöd3 618 270 kr
Total projektbudget3 618 270 kr
Projektperiod2010-08-15 till 2011-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Under de senaste åren har det skett stora förändringar för näringslivet i Ovansiljan. En effekt av lågkonjunkturen men även som en konsekvens av att företagen inte utvecklats i den omfattning som är nödvändigt. Antalet varsel och rationaliseringar inom tillverkningsindustrin är mycket stort och behovet av utvecklingsinsatser har stor betydelse för företagens och samhällets framtida utveckling.
Det här projektet ska stärka såväl företaget som kompetensen hos chefer och medarbetare.
Projektet omfattar 17 st företag och 546 anställda, de flesta verksamma inom tillverkningsindustri.

Bakgrund

Under de senaste åren har det skett stora förändringar för näringslivet i Ovansiljan, dels som en effekt av lågkonjunkturen och dels av att företagen inte stått emot det omställningstryck som finns. Under tiden för den senaste förprojektering och den tidigare sk varselutlysningen har det skett konkurser , nedläggningar och omstruktureringar av större enheter inom arbetsmarknadsområde Mora. Antalet varsel och verkställande av det samma har varit mycket stort och det styrker behovet av genomförande av utvecklingsinsatser som har stor betydelse för företagens och samhällets framtida utveckling.

I analysen och kartläggningen av företagen framkom ett förhållandevis stort antal utvecklingsbehov som företaget med hjälp av olika utvecklingsinsatser planerar att tillgodose.
Utvecklingsinsatserna ska stärka såväl företaget som kompetensen hos chefer och medarbetare.

Medarbetare som utvecklar sin kompetens inom de områden där företagen uttryckt behov av förstärkning - ökar sin anställningsbarhet. Framförallt inom det egna företaget men eftersom många företag uttrycker liknande utvecklingsbehov bör medarbetaren även stärka sin ställning på arbetsmarknaden i stort.

Genom ökade/breddade kompetenser får den enskilda medarbetaren bättre möjligheter att rigga och hantera flera maskiner/processer och blir på så sätt tryggare på den egna arbetsplatsen. Dessutom möjliggör det ökad flexibilitet och snabbare omställningar.

Att medarbetaren bättre kan utnyttja de stöd som finns i verksamheten, ex olika IT-stöd stärker den enskilda kompetensen samtidigt som det skapar bättre effektivitet.

Andra mycket viktiga områden som stärker både den enskilda och företaget, är att minska sårbarheten. T ex när det endast är en person som har kompetensen för en viss process, sk nyckelkompetens, och att kompetensen kan spridas till flera. Denna spridning av kompetens kan vara helt avgörande för företagets fortlevnad. Tydligast är detta när företaget står inför generationsskifte eller att nyckelpersoner utav någon anledning lämnar företaget eller blir sjuk.

Sammantaget ser vi flera gemensamma utvecklingsbehov och utvecklingsinsatser. Vid sidan av utmaningarna att utveckla kundbasen och lönsamheten ser man gemensamma behov att bli bättre på att:

- formulera och följa upp mål och få medarbetarna att samverka mot målen
- snabbt utveckla och anpassa verksamheten för att möta förändrade förutsättningar och krav
- ta sig in på nya marknader
- öka effektiviteten i produktionen av produkter/tjänster


Gemensamt för hela förprojekteringen var att arbetsprocessen varit inriktad på att utveckla företagen genom att ge alla insikt om betydelsen av att lära nytt och skapa delaktighet och inflytande i företaget. Att öka företagskunskapen och ge möjlighet till den kompetensutveckling som behövs för nuvarande och kommande arbetsuppgifter. Att ge medarbetarna större ansvar för och utveckla sin egen arbetssituation och kompetens. Samt att medverka till att alla blir medvetna om att en allt snabbare omvärldsutveckling kräver ständiga förbättringsåtgärder.

Förprojekteringen har även lett till att kompetensutveckling och kompetensförsörjning fått en annan ställning inom företagen. Förståelsen för hur viktig kompetensutvecklingen är som ett strategiskt verktyg för att utveckla den egna verksamheten har ökat samt förståelsen för hur viktigt det är att samverka och lära av varandra.


Genomförandet kommer att drivas och administreras av Wajrum som redan har en stark koppling till näringslivet och berörda företag.
Förprojekteringarna har visat att majoriteten av företagen har likartade utmaningar och behov av utvecklingsinsatser. Därigenom kommer genomförandet i så stor utsträckning som möjligt att samverka på flera plan.

Genomförandefasen innebär att det görs en gemensam upphandling av utvecklingsinsatser. På de områden där insatserna berör flera företag kommer vi i så stor utsträckning som möjligt, att genomföra dessa med deltagare från olika verksamheter vilket skapar lärande mellan deltagande verksamheter och människor. Vi kommer att påverka och se på vilket sätt vi kan understödja tillkomsten av nätverk företagen emellan för att skapa ett fortsatt lärande och utbyte av erfarenheter efter att utvecklingsinsatserna är genomförda.
Vi kommer även se över möjligheterna att samverka med andra genomförandeprojekt för att se på vilket sätt vi kan dra nytta av varandra.

Vidare ser vi möjligheter att genomförandeprojektet skapar en gemensam arena och företagen träffas och lär känna varandras verksamheter kommer underlätta för utveckling av gemensamma erbjudande av produkter och tjänster.
Det kommer att skapa stora möjligheter till idéspridning och samverkan i många olika former.

Syfte

Förprojekteringen visade på ett förhållandevis stort antal utvecklingsbehov som företaget med hjälp av olika utvecklingsinsatser behöver tillgodose.
Utvecklingsinsatserna ska stärka såväl företaget som kompetensen hos chefer och medarbetare.

Syftet med genomförandet är att utvecklingsinsatserna ska stärka företagens konkurrenskraft och utveckla den enskilda medarbetarens kompetens att möta företagets omställningsbehov samt stärka sin ställning inom företaget och på arbetsmarknaden.
Samtidigt att företagen i ännu större grad samverkar och lär av varandra.

En annan avsikt är att genomförandet skapar en grund för fortsatt arbete med kompetensutveckling inom företagen. Att företagen och dess medarbetare regelbundet analyserar sin verksamhet och förebygger framtida utmaningar genom ständiga förbättringar och utvecklingsinsatser. Att kompetensutveckling blir ett strategiskt verktyg för att utveckla den egna verksamheten.

Målsättning

Syftet med genomförandet är att stärka såväl företaget som kompetensen hos chefer och medarbetare samt stödja utvecklingen och lärandet i och mellan företagen.
Därför kommer målen att kopplas till detta syfte:

- att beslutade utvecklingsinsatsernas genomförs, andel insatser jfr mot beslut
- att syftet med utvecklingsinsatserna uppnås
- att samverkansparter medverkar i de utvecklingsinsatser de planerats medverka i

Förväntade effekter är att:
- deltagarna upplever att fått fördjupade kunskaper
- utvecklingsbehoven inom prioriterade områden minskat
- företagen kommit längre med arbetet inom med Jämställdhet/Mångfald och Tillgänglighet jämfört med förprojekteringen
- de nätverk som skapats vid gemensamma utvecklingsinsatser tillfört så stort värde att dessa består och utvecklas efter genomförandefasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har vi undersökt hur kunskapen ser ut främst bland ledningspersonalen men även medarbetarnas syn när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi har inte bara fokuserat på huruvida lokalerna är tillgängliga eller inte utan även på hur ledningens beredskap är att ta emot och anställa personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Förprojekteringen visar att kunskapen och beredskapen är låg i respektive organisation.

I en kommande genomförandefas kommer vi att genomföra utbildningsinsatser inom området Tillgänglighet och planerar att ta hjälpa Processtöd Tillgänglighet. Det blir en utbildning där vi fokuserar på tillgänglighetsfrågorna ur ett företagsperspektiv. En viktig aspekt blir att visa hur företagen kan tillgodose befintlig och kommande kompetensbrist genom att ta tillvara möjligheter att anställa människor med funktionsnedsättning och vilken beredskap och åtgärder som behövs.
Några av utbildningsfrågorna:
Vad menas med tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv?
Varför arbeta med tillgänglighet/Vilka fördelar finns det arbeta med tillgänglighetsfrågan (vinster ut mot kund/ett ökat rekryteringsunderlag).

Tillgänglighet för personer med funktionshinder innefattar fyra integrerade delar:
1. Tillgängliga lokaler innebär att arbetsplatsen är utformad så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation.
2. Tillgänglig verksamhet avser bemötande och handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade.
3. Kommunikativ tillgänglighet innebär att alla ska kunna höra och delta i diskussioner. Det kan till exempel ske genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är synskadad.
4. Informativ tillgänglighet handlar om att utforma information som alla kan tillgodogöra sig, till exempel genom informationsmaterial i flera medier.


Jämställdhetsintegrering

Som tidigare nämnts och redovisat så visade förprojekteringen att området är klart underutvecklat. Många företag svarar att de saknar (såväl i teori och praktik) en bra jämställdhetssituation mellan könen t.ex. med avseende på lönesättning, fördelning av arbetsuppgifter, chefs- och ledarbefattningar, nyrekrytering etc. En del av företagen har en dokumenterad jämställdhetsplan men förbättringspunkterna är bland annat att den regelbundet uppdateras och kommuniceras inom företaget.

Projektet kommer i genomförandefasen genomföra vidareutbildning inom området samt erbjuda en modell för hur företagen kan ta fram en fungerande jämställdhets-/mångfaldsplan.
Samverkan kommer att ske med W7Dalarna.
Projektet kommer att följa upp hur arbetet går och att företagen kommit längre med arbetet inom med Jämställdhet och Mångfald jämfört med förprojekteringen.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Mora/Orsa/Älvdalen
  • Triple Steelix

Deltagande aktörer

  • Daladatorer i Mora AB
  • Falk Lack

Kommun

  • Mora
  • Orsa