Logotyp på utskrifter

Vinnande centrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCentrum Karlstad
KontaktpersonMaria Dalbom
E-postmaria@centrumkarlstad.se
Telefonnummer054-157560
Beviljat ESF-stöd227 990 kr
Total projektbudget227 990 kr
Projektperiod2009-04-27 till 2009-09-01
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet är en förstudie för att underlätta för sysselsatta kvinnor och män inom Karlstad handelsplats att utvecklas i takt med arbetslivets krav, för ökad anställningsbarhet, yrkesmässig rörlighet. Målgrupp är sälj och service personal, chefer/ledare inom handel och besöksnäring

Bakgrund

Bakgrund: Centrum Karlstad är en viktig handelsplats och där majoriteten av de anställda är lågutbildade och deltidsarbetande. Vi ha ett utflöde och står inför en problematisk omställning som starkt påverkar våra anställda och dess anställningstrygghet. Butikerna och de anställda påverkas kraftigt redan idag av offensiva konkurerande större köpcentra i regionen och konjukturmässiga förändringar, samt genom allt snabbare förändringstakt som hänger ihop med bl.a. påtagliga attitydförändringar. Kompetenskraven ökar med detta påtagligt, samt genom att kunderna ställer nya och allt högre krav avseende personalens sälj och service kompetens. En nödvändig åtgärd som måste vidtas är att ge rätt förutsättningar för personal och ledare att utvecklas i takt med det reella arbetslivets reella kompetenskrav. Vi måste även hitta en enad strategisk och förbättrad organiserad samverkan mellan handeln i centrum och även med kommunens besöks- och service näring. Detta för att säkerställa anställningstrygghet och skapa förutsättningar för en yrkesmässig rörlighet även mellan dessa näringar. Vi måste hitta former för kvalitetssäkring och validering av personalens kompetens. Karlstad kommun, sysselsättningen och således samhällsekonomin i stort påverkas och vi måste därför vidta en ordentlig handlingskraft. Vårt projekt skall bli en plattform för en långsiktig strategisk satsning för handeln i Karlstad som helhet, och kommer således att generera nödvändiga effekter på såväl individer, system som strukturer.

Problemformulering:
1. Karlstad centrum är en starkt konkurrensutsatt handelsplats. Vårt varumärke och attraktionen för handelsplatsen som helhet måste stärkas och präglas av bl.a hög servicenivå och tillgänglighet för att minska vår sårbarhet nu och framöver. Varumärket är en mycket viktig framgångsfaktor även för den anställde och den enskilda butiken dvs. våra kunder handlar för att de ser Karlstad Centrum helhet. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav på butikspersonalens service nivå och kompetens. Skall vi lyckas med detta måste vi åstadkomma en ökad kunskap om varumärkets betydelse, förbättrad och välorganiserad samverkan mellan butikerna/företagen i centrum och mellan Centrumföreningen och kommunens besöks- och service näring. Genom samverkan med Löfbergs Lila och FBK vill vi även här skapa en förbättrad samverkan och hitta intressanta synergier för samtliga parter.

2. Handeln och kommunens besöks- och servicenäring är intimt sammankopplade. Med hänsyn till den sårbarhet och omställning som råder och kanske främst inom handeln, måste vi analysera vidare hur och på vilket sätt vi kan integrera och organisera en tvärsektorell samverkan dessa verksamhetsgrenar närmare varandra.
3. Majoriteten av de anställda är lågutbildade kvinnor. Här måste vi arbeta för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad och påvisa att kompetens av båda kön även är en framgångsfaktor.
Vi måste skapa förutsättningar och innovativa kompetensutvecklingsmodeller för att våra anställda skall kunna utvecklas i takt med arbetsmarknadens reella kompetenskrav. Vi måste ge bredare kunskaper inom arbetsområdet för att bredda anställningsbarheten hos en eller flera arbetsgivare.
4. Våra anställda är lågutbildade och måste få relevant kompetens för att kunna bemöta de ökade kompetenskraven och attitydsförändringar som råder. Vi måste kvalitetssäkra personalens sälj och service kompetens för att trygga anställningar, samt skapa förutsättningar för ökad yrkesmässig rörlighet inom handeln och även mellan handeln och kommunens service näring. För detta måste vi hitta nyskapande kompetensutvecklingsformer och ett förbättrad organisatoriskt samarbete mellan dessa näringar.

5. Deltidsarbetandet är relativt stort inom handelsplatsen och även besöksnäringen. Genom att analysera och hitta nyckelfaktorer för flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling och validering kan vi bredda deltidsarbetandes kompetens och anställningsbarhet. Detta skapar förutsättningar för ökad anställningsgrad hos en eller flera arbetsgivare. Kanske kan projektet även leda fram till ngn form av kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och sk. ofrivillig arbetslöshet. Här måste vi analysera problemet vidare och hitta effektiva metoder och skapa förutsättningar för minskad deltidsarbete och ökad anställningsbarhet samt rörlighet hos en eller flera arbetsgivare.

6. Handeln och även besöksnäringen domineras av lågutbildade och ses tyvärr ofta som en mellanlandning och tillfällig sysselsättning. Det finns idag både frivillig och ofrivillig deltids arbetslöshet, ofta pga en smal anställningsbarhet. Vi måste ge förutsättningar till och synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter och ökad anställningsbarhet för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Indikationer från våra butiker och inte minst besöksnäringen är att det även behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Här krävs ökad insikt och kunskap samt att vi analyserar och ringar in problemen. Vi måste därefter hitta effektiva metoder för att kunna kompetensutveckla och bibehålla befintlig personal samt för att skapa attraktion till nyrekrytering.

7. Ledarskapet är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, bibehållande av personal, utnyttjande av personalens potential, minskad ohälsa och minskade kort- och långtidssjukskrivningar.
Ett starkt ledarskap med rätt kompetens är även en förutsättning för en förbättrad jämställdhetsintegrering, organisatorisk utveckling för handeln och besöksnäringen. Här måste vi analysera det reella kompetensutvecklingsbehovet för ledare och chefer på olika nivåer.

8. Det finns även en jämställdhetsfaktor utifrån ett genusperspektiv som måste beaktas nu och i framtiden då det råder en stor dominans av kvinnliga könet. En stor del av våra kunder har utländsk härkomst. Här måste vi inhämta statsetik, kunskap och fakta för att analysera problemen för att göra handelsplatsen och besöksnäringen till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering.

9. Genom att höja kompetensen för lågutbildad personal , samt även ledare, kan vi skapa förutsättning till att stärka deras position på arbetsmarknaden, förbättrat entreprenörskap och kompetens för både nystart och generationsväxling i företag/butiker.

10. Vi vill analysera möjligheten även till att Validera personalens kompetens i relation till nationella kompetenskriterier som tagits fram utav Svensk Handel. Även detta är en väg för att kvalitetssäkra personalens- och handelsplatsens kompetens, samt förutsättning till yrkesmässig rörlighet.
11. Vår absoluta ambition är att utifrån resultat av denna förstudie skapa nya innovativa flexibla kompetensutvecklingsformer och validering som säkerställer anställningsbarheten och som kan implementeras inom vår ordinarie verksamhet.
Behov av stöd från socialfonden för att analysera och åtgärda problemen:
Ovan nämnda problemformuleringar belyser att vi har ett mycket stort och uttalat behov av en inledande förstudier. Detta för att identifiera, analysera och rama in viktiga nyckelfaktorer och således för att kunna hitta rätt metoder och konceptlösningar för strategisk kompetensutveckling på individnivå. Vi måste utveckla de verksamhetsanknytna kunskaperna och förmågor och färdigheter som rustar våra anställda i ett både större och längre perspektiv och som stärker deras anställningsbarhet på kort och längre sikt. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta nyskapande modeller och moderna metoder för strategisk kompetensutveckling som på sikt kan implementeras inom den ordinarie verksamheten. Möjligheterna att göra denna analys och skapa en nödvändig grundläggande plattform inom den ordinarie verksamheten ser vi inte är möjlig.


Syfte

Ett redan idag mycket stort engagemang och medvetenhet av värdet av detta projekt borgar för att vi skall nå god framgång. Vi har därför redan idag en övergripande målsättning och strategiskt syfte med projektet då vi haft diskussioner och informationsmöten med butikschefer, handelsplatsutvecklare, Svensk handel, kommunens näringslivschef, turistchef m.fl.

Avsikten med projektet är att bemöta tidigare nämnd problemformulering och den omställning vi och våra anställda står inför. Projektet/ förstudien måste leda fram till att analysera och rama in de viktigaste nyckelfaktorerna för anställningstrygghet och anställningsbarhet, samt att skapa förutsättningar till förbättrad samverkan över de traditionella gränserna.

Denna förprojektering skall hjälpa våra ingående verksamheter och projektdeltagare att förbereda och planera ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt, säkerställa strategisk påverkan och skapa delaktighet och motivation hos alla våra anställda.

Det övergripande syftet är att bidraga till att våra anställda får strategisk kompetensutveckling som bidrar till att de utvecklas i takt med det reella arbetslivets krav. Det övergripande syftet är även att hitta nya modeller för flexibel strategiskkompetensutveckling och validering för att kvalitetssäkra kompetensen på individnivå, med fokus på ökad sälj-, service- och ledar kompetens.

Syftet är vidare:
- att ny kunskap och kompetens skall ge förutsättningar till karriärutveckling, hållbar och bredare anställningsbarhet, ökat entreprenörskap, nystart/avknoppningar samt generationsväxling.
- att en strategisk kompetensutveckling även på sikt skall ge positiva synergieffekter för minskad ohälsa, kort och långtidssjukskrivningar.
- att en strategisk kompetensutveckling skall bidraga till en ökad jämställdhetsintegrering.
- att dessa metoder och konceptlösningar skall implementeras inom den ordinarie verksamheten.
-att skapa en förbättrad och nödvändig samverkan mellan butikerna och med centrumföreningen, samt med Löfbergs Lila Arena och Karlstad kommuns besöks- och servicenäring utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att få en bra organiserad tvärsektoriell samverkan och samsyn för den omställning och utmaning vi står inför vilket skall leda till att vi säkrar upp sysselsättningen och fortsatt utveckling, regional konkurrenskraft och tillväxt.

Målsättning

Den övergripande målsättningen med förstudien är att kartlägga och analysera tidigare nämnda problemområden, för att kunna fasställa en konkret åtgärdsplan, samt med stort fokus på att ta fram underlag för att kunna arbeta fram en effektiv modell och nyskapande metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling och validering som skall kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.

Målsättningen är att denna förstudie skall resultera till ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt som skall säkerställa att våra anställda utvecklas i takt med handelns och vår handelsplats krav nu och i framtiden, samt skapa en tydlig strategisk påverkan.

En viktig målsättning är även att skapa en organiserad och förbättrad samverkan mellan butikerna/företagen och Centrumföreningen, samt med kommunens besöks- och service näring och med Löfbergs Lila Arena. Detta görs bl.a genom organiserade träffar och i steg 2 i gemensamma strategiska kompetensutvecklingsinsatser.

Mätbara mål specifikt gällande denna förstudie är:
Deltagarnas reella kompetensutvecklingsbehov inom sälj, service, ledarskap, organisationsutveckling, mm, samt ESFs angivna kriterier, därutöver:
- Generell kunskapsnivå gällande strategisk kompetensutveckling i relation till rådande omställning och utveckling på central och butiksnivå för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetslivets krav.
- Kunskap och insikt avseende jämställdhets integrering, samt anpassning för funktionshindrade
- Andelen butiker/företag som idag har policydokument för jämställdhet/jämställdhetsplan
- Andelen anställda män/kvinnor och personal med olika etnisk härkomst
- Andelen deltidsarbetande män/kvinnor med olika etnisk härkomst
- Andelen butiker/företag som står inför generationsväxling
- Företagets rekryteringsbehov samt ev. problem att säkerställa fortsatt tryggad anställning
- Huruvida ett strategiskt kompetensutvecklingsprogram kan bidraga till att underlätta till nyrekrytering, samt för att bibehålla befintlig personal i anställning.
- Huruvida de olika företagen ser en problematik avseende hög personalomsättning samt sjuktal och långtidssjukskrivningar
- Vilka framgångsfaktorer och problemformuleringar som företagen själva anser som de mest väsentliga för att säkerställa fortsatt anställningstrygghet.

Övrigt som kan påverka individens- och företagets utveckling
- Huruvida företaget har e-handel eller ser ett behov av att utveckla detta
- Huruvida företaget har en fungerande hemsida, samt kunskap för att uppdatera denna
- Andelen butiker/företag som tar emot praktikanter från gymnasie och högskola
- Ev. ytterligare nyckelfaktorer som påverkar vår sårbarhet och omställningsproblematik.

Vi kommer utifrån resultatet av förstudien, att i genomförandeansökan fokusera på lösningar av de problem som förväntas skapa en fortsatt anställningstrygghet för individen.
Se vidare förslag på arbetsmaterial för förstudie.

Förväntade effekter av vår projektidé som helhet på kort och lång sikt:
Övergripande förväntning är att projektet skall bli den nödvändiga plattform vi behöver för att säkerställa den omställning vi står inför idag och inom de närmaste åren så att anställningstryggheten säkerställs.

- Att vi skall hitta former för nyskapande innovativa och flexibla utbildningsmodeller och validering som kan implementeras inom vår ordinarie verksamhet.

- Att vi genom kompetensutvecklingsinsatser skall stärka den regionala konkurrenskraften och även utveckla en tvärsektorell samverkan mellan handeln och besöksnäringen och även med samverkande handelsplatser.
- Att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept som kanske även kan skapa förutsättningar till att koordinera personal då belastningen är olika i vissa perioder för de olika företagen och enheterna (kompetenspool).
- Att vi får en minskad deltidsarbetslöshet. Vi främjar förutsättningarna för ökad anställningsbarhet för deltidsarbetande genom att kompetensutveckling skapar en bredare anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare.
- Att vi genom kompetensutveckling stimulerar till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till avknoppning för start av egen verksamhet samt generationsväxling. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.
- Förväntat resultat är att vårt projekt skall ge synergieffekt och på sikt attrahera även butiker och delar av besöksnäringen som valt eller ej haft möjlighet att medverka i projektet, samt genom spridning av resultat i stort, då vi själva och även våra samverkanspartners ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten kommer att ha full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet och förstudien kommer det även att föras diskussioner och analyser avseende samtliga fyra integrerade delar.

- Fysisk tillgänglighet / tillgängliga lokaler
Alla deltagare/personer som medverkar i projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
-ska kunna ta sig in i utbildningslokalerna
-ska kunna delta på våra möten, konferenser och på sikt utbildningar
-ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar

Vi garanterar fysisk tillgänglighet genom att säkerställa att de samlingslokaler vi använder är anpassade för personer med olika funktionshinder. Vi kommer även att ta upp denna frågan åter på våra samlingsträffar. Detta för att skapa ytterligare insikter och kunskap till alla butiksägare, så att de vid behov kan förbättra den fysiska tillgängligheten även i butikerna.

- Tillgänglig verksamhet
Även detta är en viktig framgångsfaktor för alla butiksägare, både ur ett kund och anställningsperspektiv. Genom en förbättrad samverkan och diskussioner runt ämnet skapar vi ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om våra arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Flertalet butiker vet vi redan idag saknar idag relevanta jämställdhetpolicy etc. Tidigare i ansökan har vi beskrivit att planerat projekt och utbildning förväntas ger klara synergieffekter till minskad deltidarbetande, ökad rörlighet och jämställdhetsintegrering.
I förstudien/analyserna kommer vi att ha med tillgänglighet specifikt, och även beröra den på våra samlingsträffar.

- Kommunikativ tillgänglighet
Vårt ansvar i projektet är att ge förutsättningar till att alla personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
Detta gör vi genom att redan i projektstarten åter säkerställa om det finns någon eller några personer som behöver särskild anpassad information eller kommunikationsmöjligheter pga funktionshinder. Vi behov kommer vi säkerställa en handlingsberedskap för att kunna ta hjälp av te.x olika hjälpmedelscentraler för syn, hörselskadade för ev. specifika anpassningar. (I dagsläget och i våra anmälningar har ingen butik anmält detta). Vi kommer även att tillse att vi alltid har tydlig och lättläst information digitalt och analogt. Incitament finns även för att skapa ökad insikt avseende kommunikativ tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv.

- Informativ tillgänglighet
Även detta är för oss en viktig del och framgångsfaktor för projektets utfall. Vi kommer därför att starkt beakta och säkerställa att informationen blir tydlig och tillgänglig för alla.
Redan i inledningen säkerställer vi hur deltagaren vill ha information. Direkt projektinformation ges därför i både digital och traditionellt, samt även i förekommande fall via fax. Vi behov tar vi som projektledare även personliga möten för att informera och säkerställa informationen. Information ges även via samlingsmöte. I förstudien kommer vi även att analysera möjligheten att ta in moderna Internetbaserade system för information och kommunikation i samband med validering och kompetensutveckling.

Intresse och motivation för en förbättrad tillgänglighet skapas under förprojekteringen.
Riktade kompetenshöjande insatser inom ämnet planerar vi verkställa under genomförandeprojektet via Svensk handel som har expertföreläsare inom området. Detta för att kunna matcha innehåll och upplägg mot det reella behovet som vi med säkerhet vet först efter denna kartläggning.

Deltagande aktörer

 • ALBREKTS GULD KARLSTAD
 • AUTOWÅX BIL AKTIEBOLAG
 • AXELSSONS DAMKONFEKTION I STOC
 • Bodyshop
 • CGC AB
 • City i Karlstad
 • Din Sko - Druvanhuset
 • Duka
 • Duxelle AB
 • Elfrida
 • Eurosko / Duvan
 • Farbror Melkers
 • FÄRJESTADS BOLLKLUBB
 • FÄRJESTADS BOLLKLUBB FASTIGHET
 • Guld & silver design
 • Hemtex
 • Hugos Herr
 • JC
 • JOY KARLSTAD
 • Kriss
 • Lindex
 • LINDEX
 • Mac Donalds city
 • Minomin
 • Mix megapol
 • POLARN O. PYRET KARLSTAD
 • Skopunkten Karlstad city
 • Stil i Karlstad
 • Tessie
 • TWILFIT KARLSTAD
 • WALTHERS I KARLSTAD
 • WEDINS SKOR & ACCESSOARER

Kommun

 • Karlstad