Logotyp på utskrifter

"Vi vill! Vi kan! Vi gör det!"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningen
KontaktpersonMorgan Johansson
E-postmorgan.johansson@amal.se
Telefonnummer0706-746303
Beviljat ESF-stöd5 043 709 kr
Total projektbudget11 211 179 kr
Projektperiod2012-06-01 till 2014-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall att hitta lösningar för grupper som riskerar ett permanent utanförskap från arbetsmarknaden i deltagande kommuner. Sociala företag som företagsform har i Sverige och andra europeiska länder visat sig kunna bidra till att skapa arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi inser att det är en mycket lång väg att gå, att vara långt ifrån arbetsmarknaden till att kunna starta eget företag. Vi vill genom detta prjojekt och det sammanhörande PO1 projektet Utveckla sociala företag det, försöka skapa förutsättningar för att kunna lyckas. Detta kan leda till att fler människor som står långt från arbetsmarknaden kan få ett "riktigt arbete". Inom projektet skapar vi ett handledarcenter som utbildar individer till att starta och driva sociala företag, tillhandahåller handledare, informerar privatpersoner, verksamheter, företag och ideella organisationer om socialt företagande.

Bakgrund

Projektet har för avsikt att hitta lösningar för grupper som riskerar ett permanent utanförskap från arbetsmarknaden i deltagande kommuner. I dag står många individer långt från arbetsmarknaden och det sociala livet. En stor grupp som har det extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är de som drabbas av någon typ av funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning eller som hamnat i ett utanförskap på grund av detta eller på grund av sin etniska härkomst eller på grund av sitt kön eller utbildning. Vi vet att många i målgruppen har gått runt i åtgärder i åratal inte ser någon väg ut. Att väcka deras hopp och drömar måste få ta tid och stora resurser i anspråk. Vi förväntar oss att vinsten av att ska skapa möjligheter till socialt företagande kommer bli stor både individuellt och samhälleligt.

I vårt område är ytterst få, inom denna målgrupp, anställda i privata företag eller driver egna privata företag. En av regeringens och kommunernas viktigaste uppgifter inom sysselsättningspolitiken, är att bryta det utanförskap som präglar många människors liv. Sociala företag som företagsform har i Sverige och andra europeiska länder visat sig kunna bidra till att skapa arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi inser att det är en mycket lång väg att gå, att vara långt ifrån arbetsmarknaden till att kunna starta eget företag. Vi vill genom detta projekt och det sammanhörande PO1 projektet Utveckla sociala företag, försöka skapa förutsättningar för att kunna lyckas. Detta kan leda till att fler människor som står långt från arbetsmarknaden kan få ett "riktigt arbete". Inom projektet vill vi skapa ett handledarcenter som utbildar individer till att starta och driva sociala företag, tillhandahålla handledare, informera privatpersoner, verksamheter, företag och ideella organisationer om socialt företagande. Projektet kommer att inventera lämpliga arbetsuppgifter och uppdrag som sociala företag kan utföra åt andra lokala företag.

Bengtsfors/Dals Ed/Mellerud/Åmål/Säffle är 5 kommuner som sammantaget har ca 49000 invånare. I de 5 kommunerna finns ca 1926 individer som idag inte kan finna en plats på den befintliga arbetsmarknaden. En stor del av denna grupp lever permanent på socialbidrag/försörjningstöd eller är arbetslösa eller anställda med olika stödformer i kommunerna. Kommunerna är genomgående den största arbetsgivaren för dessa människor.

En förstudie genomfördes under 2009 med medel från Europeiska Socialfonden, som undersökte förutsättningar för socialt företagande i vår region. Medverkande var Samordningsförbunden Norra Dalsland, Vänersborg/Mellerud och Trollhättan/Grästorp och Bengtsfors, Dals Ed, Grästorp, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Åmåls kommuner. Förstudien bekräftade att förutsättningarna finns för att starta företag i flera kommuner. Medverkande i förstudien har varit i kontakt med och intervjuat politiker, tjänstemän och privata företagare. Målgrupperna ser olika ut i kommunerna. I en kommun vänder man sig till psykiskt funktionshindrade, medan andra vänder sig till handikappade eller långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Samtliga deltagande kommuner har en positiv inställning till sociala företag. Intresset är stort för att skapa en ny arbetsmarknad för att så många som möjligt kan delta i arbetslivet och få en egen lön. Samtliga kommuner ser ett genomförandeprojekt som en möjlighet till att sprida kunskap om socialt företagande, att hitta blivande kooperatörer, att stödja tänkbara kooperatörer med utbildning, administration och kontakter. Utbildningsbehovet hos anställda, blivande handledare och kooperatörer kan tillgodoses genom projektet "Vi vill! Vi kan! Vi gör det!". I Dals Ed, Mellerud och Åmål finns kommunala verksamheter, som idag ligger under arbetsmarknadsenheterna och LSS, som kan knoppas av. Det finns också en politisk vilja och motivation till att sociala företag startas. Det finns konkreta förslag till verksamheter, såväl nya som pågående, att driva. Projektet kommer också att fokusera på möjligheterna till socialt företagande i Bengtsfors och Säffle kommuner.

Efter förstudien har Röda korset tillsammans med Coompanion Fyrbodal genomfört en utbildning under 2011 i Åmål för blivande kooperatörer i sociala företag. 12 personer deltog varav 5 med utländsk bakgrund. En tredje del av deltagarna var kvinnor och samtliga ingick i någon arbetsmarknadsåtgärd. Utbildningen innehöll viktiga ämnen som är nödvändigt för att kunna driva ett företag (Marknadsföring och försäljning, budget, kund, nätverk och samarbete). Dessa deltagare kommer att få fortsatt stöd igenom detta projekts handledarcenter. Även Säffle kommun har genomfört en liknande utbildning.

Den nya modell som vi vill utveckla kallar vi "Vi vill, vi kan, vi gör det" och består av 3 delar
- UTBILDNING - mer kunskap om entreprönörskap och att starta och driva företag
- SUPPORT - utveckla former för att stödja människor som vill starta socialt företagande
- SAMVERKAN - samarbeta lockalt, regionelt och transnationelt

MOBILISERINGSFAS
Under mobiliseringsfasen görs en ordentlig inventering över möjliga deltagare. Vi kommer gå ut med en inbjudan att delta i introduktion och rekryteringsmöten ca. 500 personen förvätas delta. Förutom information om socilat företagande kommer arbeta med LFA. Projektorganisationen byggs upp och rutiner och tidplan för möten och rapportering beslutas. Upphandling görs av utbildningar även i jämställdhetsintegrering och tillgänglighet, projektstöd och utvärdering. Kontakt tas med två italienska kommuner som Mellerud och Åmål haft tidigare samarbete med, Sant Agatafeltria och Novafeltria, för att diskutera fortsatt samarbete och praktikutbyte. Fokus kommer att ligga på sociala företag. Ett första besök i Italien, med en mindre grupp, görs under mobiliseringsfasen. Under mobiliseringsfasen kommer vi också att ta fram uppgifter om hur företagandet ser ut för kvinnor respektive män i våra kommuner. Detta för att kunna lyfta fram och uppmärksamma eventuella olikheter.

Målsättning

Ökat antal arbetstillfällen och/eller meningsfull sysselsättning för kvinnor och män med psykiska, fysiska och sociala funktionsnedsättningar.

Minskade samhällskostnader för försörjningstöd, arbetsamarknadsåtgärder och sjukskrivningar.

Ökat antal hållbara företag i våra kommuner.

Ökat välbefinnande hos målgruppen.

Ökad rörlighet och kunskapsutveckling mellan projekt kommuner och Europa.

Ett utvecklat samarbete kring entreprenöriellt tänkande och social företagande i och mellan projekt kommuner och europeisk partner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har för avsikt att genomföra en utbildning i tillgänglighet som ökar förståelsen och kunskapen om vad tillgänglighet innebär och för att alla ska ha samma insikt. Utbildningen ska stärka intresset, engagemanget och förståelsen för varför man ska jobba med tillgänglighet.

Utbildningen, handlar förutom tillgänglighet, också om hur man gör en verksamhet tillgänglig och hur man kan anställa personer med funktionsnedsättning. Under utbildningen diskuteras det hur tillgänglighet kan integreras i kooperativen/ företagens dagliga arbete. Anställda vid Handledarcentret ska arbeta med ett tankesätt, att projektet skall vara tillgängligt för alla personer. Deltagarna i projektet ska motivera att syselsätta människor med funktionsnedsättning och förbereda sociala företag i de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har.

I ett socialt företag där varje person arbetar 100 procent av sin förmåga är tillgänglighet på alla plan en viktig fråga. I ett genomförandeprojekt kan ett samarbete med HSO vara av intresse.

Fysisk tillgänglighet:
År 2010 skall enkelt avhjälpta hinder vara borta enligt den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det yttersta ansvaret vilar på stat och kommun. De lokaler, som idag används på arbetsmarknadsenheterna är till stor del anpassade för personer med funktionshinder. I ett eventuellt genomförandeprojekt kommer fokus att ligga på arbetsförmåga och inte eventuellt arbetshinder. Därför är det en självklarhet att lokalerna skall vara anpassade för personer med olika funktionshinder. Se ”Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” via www.fyrbodal.se

Tillgänglig verksamhet:
I ett genomförandeprojekt skall personer med olika funktionshinder mötas av stor tillgänglighet i de olika verksamheterna och ges möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar. Den personal som engageras i projektet skall ha kunskap och kompetens för att möta personer med funktionshinder.

Tillgänglig information och kommunikation:
Av de deltagande kommunerna har Mellerud tillgänglighetsinformation på sina hemsidor. De andra kommunerna kommer att lära av detta exempel. All tillgänglig information skall göras åtkomlig och begriplig för alla.

Mobiliseringsfas
Under rekryteringen vill vi möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att deltaga i projektet. Handledarcentret ska utrustas och formas för att möjliggöra deltagare med funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

I norra Italien, särskilt i Emilia Romagna, har man mycket lång erfarenhet av olika slags sociala företag och kooperativ. Både Åmål och Mellerud har tidigare samarbetat med kommuner i denna region i andra projekt, bland annat Comune di Novafeltria och Comune di Santa Agatafeltria. Vi vill utbyta erfarenheter och jämföra hur vi stödjer entreprenöriellt tänkande och företagsamhet i båda våra regioner och genomföra utbyten för personer från Sverige och personer från Italien för att praktisera eller göra sk job shadowing hos varandras organisationer.

Vi vill också tillsammans med dem lära hur man kan aktivera och sysselsätta funktionshindrade i sociala företag. Vi är också mycket intresserade av att lära hur andra och tredje generationen sociala företag fungerar i Emilia Romagna. Under mobiliseringsfasen vill vi träffa de italienska kommunerna och diskutera hur ett samarbetsprojekt skulle kunna se ut och beskriva detta närmare i genomförandefasen i båda våra projektansökningar. Olika sociala företag, som involverar funktionshindrade i norra Italien besöks och förberedelser görs för ett antal deltagare från Sverige att kunna praktisera där.

Praktikperioder genomförs under 2013 och 2014 hos olika sociala företag i Italien och Sverige.

Medfinansiärer

 • AME
 • Arbetsförmedlingen Säffle
 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetsmarknads enheten
 • Arbetsmarknads enheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • BENGTSFORS UTVECKLINGS AB
 • IFO
 • IFO Mellerud
 • Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
 • Mellerudsnavet
 • Näringslivsenheten
 • socialförvaltningen
 • STADSHUSET Säffle kommun

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • BENGTSFORS UTVECKLINGS AB
 • Coompanion Fyrbodal
 • Röda Korset, Region Väst
 • Samordningsförbundet Norra Dalsland

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Mellerud
 • Säffle
 • Åmål