Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Västra Värmland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagsutveckling
KontaktpersonSten Fransson
E-poststen.fransson@aanc.se
Telefonnummer0570-749257
Beviljat ESF-stöd4 453 071 kr
Total projektbudget4 453 071 kr
Projektperiod2009-06-11 till 2010-06-20
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall utbilda ledare och anställda inom fjorton företag i fem kommuner. De anställda inom dessa företag riskerar att sägas upp. De anställdas kompetens skall stärkas och företaget skall göras mer konkurrenskraftigt genom utbildning

Bakgrund

Förprojekteringen fokuserade kring att kontakta företag med varslad eller övertalig personal samt växande företag för att kartlägga hur företagen kunde stärkas genom att utveckla anställdas eller ny personals kompetens. Möjligheterna för ett genomförandeprojekt har skapats genom att vi nu har en omfattande kartläggning av behovet av kompetens, och en konkret planering är gjord för ett antal företag med övertalighet. Totalt har 123 företag kartlagts i förprojektet och resultaten redovisas i nedanstående tabell. Kommun Kontaktade företag varav med varslad Vill delta personal Arvika 40 18 2 Eda 7 6 3 Sunne 12 8 2 Säffle 44 15 2 Årjäng 20 7 5 Totalt 123 56 14 Tillsammans har företagen önskat utbildning i teknik (243 deltagare), data (44deltagare), produktionsteknik (266 deltagare), språk (26 deltagare), organisation (13 deltagare ) och marknadsföring (73 ) deltagare). Slutsatsen är att merparten av kontaktade företag har varit positiva och intresserade av att delta i kartläggningen. Möjligheterna och intresset av att delta i utbildningssatsningen för varslad och övertalig personal under tiden juni 2009 till juni 2010 har dock varit begränsad. Orsakerna som angivits har bland annat bland annat varit att varslad personal redan har hunnit lämna företaget, att de som är kvar behövs i verksamheten, att övertalighet har hanterats genom avtal om korttidsvecka och sänkt lön, att det har varit för mycket att göra för företagsledningen för att hinna planera långsiktigt, att det har varit stor efterfrågan på produkter, att man inte har behov av ytterligare utbildning, att man redan tagit emot för mycket statsstöd, att företaget befinner sig i konkurs eller rekonstruktion och att det inte finns ett färdigt kursutbud för anställda att välja bland. En annan bidragande orsak till det låga deltagandet är förmodligen att tiden för förprojektet bara varit två månader. En alltför kort tid för att nå ut med information och för att företagen skall hinna ta till sig möjligheten. En del företag har planering för kompetensutveckling, medan andra löser problemen när de dyker upp. En viktig kunskap har varit hur svårt det är att under en period av stora förändringar kunna genomföra framåtsyftande projekt. Många av de personer, som var varslade under förprojekteringen, kommer att ha slutat sin anställning när genomförandeprojektet startar. Fler kommer att bli varslade under året, men företagen vill inte offentliggöra dessa farhågor i förväg. En del företag har valt att behålla mer personal än deras omedelbara behov och har efterfrågat möjligheter till kompetensutveckling. Vissa har dock önskat att det förhållande att de har övertalighet skall hållas hemligt, för att inte skapa oro bland kunderna. Vi kommer nu att fortsätta kontakterna med företagen för att lägga en mer detaljerad plan över genomförandeprojektet. Om ansökan bifalles vill vi vara förberedda på starta utbildningar direkt den 8 juni. Genomförandeplanen kommer att säkert att sedan bli föremål för förändringar efter att deltagande företag tvingas att ändra sin verksamhet och det tillkommer nya företag som går in i övertalighet och varsel

Syfte

Vårt syfte är att hjälpa anställda och företag inom de fem kommunerna i arbetet med kompetensutveckling. Vi utgår från den planering vi genomfört med fjorton företag i regionen. Utbildningarna kommer att genomföras under tolv månader och under denna tid kommer förändringar inom näringslivet att ske. Detta innebär att vi måste vara mycket lyhörda och flexibla. I samråd med ESF-rådet kan det bli fråga om att vissa företag behöver bytas ut på grund av den ekonomiska utvecklingen. De anställda som deltar i utbildningen skall kunna stärka sin kompetens på ett sätt som ökar deras anställningsbarhet och leder till ett utvecklande arbete på sin arbetsplats. Företagen som deltar skall stärkas genom att nivån på de anställda höjs, eventuella kunskapsbrister på grund av personalreduktioner täcks och ökar möjligheter för företagen att överleva lågkonjunkturen och helst gå ur den med ökad konkurrenskraft. Dessutom skall genomförandeprojektet innebära att samverkan mellan de fem kommunernas näringslivsarbete stärks. Detta gör det möjligt att genomföra mer utbildningar inom regionen, vilket både ökar möjligheterna för anställda att delta i kompetensutveckling, gör det möjligt för fler att delta och dessutom gör att kostnaderna för att utveckla en anställds kompetens minskar. Samverkan kan sedan utsträckas till att även gälla kompetensutveckling för alla medborgare inom regionen, men det ligger utanför detta projekts ramar.

Målsättning

Följande mätbara projektmål kommer att användas: Samverkan 1.Målet är att genomföra utbildningar över kommungränser. Effekten skall på sikt ge ett större utbildningsutbud och öka möjligheterna för kompetensutveckling inom regionen.Mätetal är antalet genomförda utbildningar med deltagare från två eller flera kommuner. Mätningen sker kontinuerligt. 2. Målet är att genomföra utbildningar över företagsgränser. Effekten skall vara att göra det enklare att starta utbildningar genom att flera företag kan skicka deltagare. Mätetalet skall vara antalet genomförda utbildningar med deltagare från två eller flera företag. Mätningen sker kontinuerligt. 3.Målet är att utnyttja kompetens inom hela landet. Effekten skall vara att anställda kan genomföra utbildningar inom specialområden på landsnivå. Mätetalet skall vara antal genomförda utbildningar utanför de fem kommunerna.. Mätningen sker kontinuerligt. Arbetstagarens utveckling 1. Målet är att deltagaren skall ha ökat sin anställningsbarhet. Effekten skall ge att den anställde är tryggare i sin anställning och är mer attraktiv på arbetsmarknaden. Mätetalet är hur deltagaren upplever sin situation efter genomförd utbildning. Mätningen sker genom enkät efter utbildningens avslutande. 2. Målet skall vara att deltagaren ökar sin kompetens. Effekten skall vara att den anställde har större kunskaper om sitt arbete efter genomförd utbildningen. Mätetalet är hur deltagaren upplever förändringen av sin kompetens. Mätningen sker genom enkät efter utbildningens avslutande. 3. Målet skall vara att deltagaren har upplevt att utbildningen har varit bra. Effekten skall vara att man har oförändrat eller ökat intresse av att delta i ytterligare utbildning. Mätetalet är hur deltagaren upplever den genomförda utbildningen som helhet. Mätningen sker genom enkät efter utbildningens avslutande 4. Målet är att antalet planerade utbildningar skall genomföras. Effekten skall vara att anställda och företag skall vara nöjda med hur genomförandeprojektet utförts. Mätetalet är antalet genomförda utbildningar/deltagare. Mätningen sker kontinuerlig 5. Målet är att kvinnliga anställda skall få minst få del av kompetensutvecklingen motsvarande sin andel av arbetsstyrkan. Effekten skall vara att stärka jämställdhetsintegreringen på företaget. Mätetalet är andelen kvinnliga deltagare i förhållande till andelen kvinnliga anställda. Företagets utveckling 1. Målet är att företaget skall ha stärkt sin konkurrenskraft genom att de anställda deltagit i utbildning. Effekten skall ge möjligheter till en mer flexibel och kompetenskrävande arbetsorganisation. Mätetalet är hur företagsledningen upplever att genomförda utbildningar bidragit till detta. Mätningen sker genom intervju efter utbildningarnas genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla externa utbildningslokaler som kommer att användas i projektet är anpassade för deltagare med rörelserhinder. Vi kommer att ta särskild hänsyn vid vid planering och upplägg av utbildningen för deltagare med språksvårigheter, syn- och hörselskador, dyslexi och allergier. Grundregeln för tillgänglighet är att det som är nödvändigt att anpassa för deltagare med funktionshinder är bra för alla deltagare. En rutin kommer att tillämpas 1. Samtliga anställda kommer att ha kunskap om tillgänglighet och bemötande (etisk dimension). Här används ett utbildningsmaterial kring funktionshinder från handikapprådet. 2. Kontroll av utbildningslokaler genomförs omfattande fysisk tillgänglighet, möjligheter för syn- och hörselskadade, möjligheter för allergiker och möjligheter för dyslektiker.. En dokumentation skall göras av vilka problem som finns och vilka åtgärder som är möjliga att göra. 3. Om en deltagare har någon typ av funktionshinder, skall verksamheten kontrolleras ur denna synpunkt. En bedömning skall göras om verksamheten är anpassad för personen eller om åtgärder skall vidtas. En dokumentation skall göras av upptäckta problem och genomförda åtgärder 4. Resultatet rapporteras till ledningsgruppen.

Jämställdhetsintegrering

SWOT-analysen visade att det råder en stor ojämlikhet mellan könen på de arbetsplatser som vi undersökt. Det är huvudsakligen män som arbetar inom dessa företag. Det kan dock konstateras att andel kvinnor som anställs har blivit högre under de decennierna och att det anställts många kvinnor under högkonjunkturen. Tyvärr har många också nu blivit uppsagda i och med lågkonjunkturen. Vi tänker arbeta med att motivera företagsledning och anställda så att vi prioriterar kvinnliga deltagare i utbildningarna. Vi vill att procentuellt sett fler kvinnor deltar i studierna än det är som arbetar. Vi vill också motivera kvinnor att söka till de mer avancerade utbildningarna. Detta innebär forhoppningsvis att många kvinnor kan stanna inom företagen och att de motiveras att inte byta till en kvinnodominerad bransch. Det skulle i så fall bryta det senaste årets dåliga trend vad gäller jämställdhetsintegrering i näringslivet

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen I Arvika
 • IF Metall Klarälvdalen
 • IF Metall Västra Värmland
 • IUC Wermland
 • Regionvärmland
 • TCO-Rådet i Värmland

Deltagande aktörer

 • AB Hilmer Andersson
 • Antiphon AB
 • Arvika Montage AB
 • Arvika Smide AB
 • Bison Produkter AB
 • Driconeq AB
 • Eruosvets Säffle AB
 • MTH Automation AB
 • Nemak Sweden AB
 • Niro Industrirör
 • Nolato AB
 • Årjängs Elmontage AB
 • Årjängs Verktygsindustri AB

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Sunne
 • Säffle
 • Årjäng