Logotyp på utskrifter

Värdskap och bemötande förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöreningen Turismintressenter
KontaktpersonJonas Wikström
E-postjonas@leadinglights.se
Telefonnummer0280-206 06
Beviljat ESF-stöd299 550 kr
Total projektbudget299 550 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2009-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska utveckla anställda i värdskap och bemötande, för att säkerställa arbetstillfällen genom ökad besöksfrekvens året runt. Det berör alla medlemsföretag Turismintressenter. Vi undersöker kompetens- och jämställdhetsbehov samt tillgänglighet för funktionshindrade.

Bakgrund

Bakgrund
Föreningen Turismintressenter i Sälenfjällen (TI) är en ideell organisation med 135 medlemsorganisationer. Föreningens syfte är att tillvarata och verka för medlemsorganisationernas intressen avseende turismen i Sälen.


Problem
Turistnäringen är den huvudsakliga näringen i Sälen. Den ger arbetstillfällen för organisationer i det direkta mötet med turister (tex liftanläggningar, uthyrning, boende och restauranger etc), liksom för underleverantörer och servicepersonal för dessa (tex bygg och anläggning, rörmokare, elektriker mfl).

Sälen besöks året runt av ca 2 miljoner turister. De flesta under snösäsongen. Fast anställda och boende i Sälen är starkt beroende av dessa besökare. I takt med internationaliseringen blir nya turistmål tillgängliga, tack vare låga priser. Vi får fler och fler aktörer som konkurrerar om turisterna.

Den allmänna uppfattningen bland turister är att man reser till "Sälen" - dvs hela orten, snarare än en anläggning. Detta trots att resmålets olika anläggningar har relativt stor geografisk spridning. Konsekvensen blir att besökare ofta får helt olika bemötande, beroende på var och vem man möter, och därmed olika upplevelse av "Sälen". En gäst som får ett positivt bemötande är naturligtvis positivt för alla aktörer i Sälen och vice versa.

Medlemsorganisationernas engagemang
Under hösten 2007 och våren 2008 engagerade sig medlemsföretagen i TI i projektet "Sälen i Världsklass". Syftet med detta projekt var att arbeta fram en gemensam vision och målbild för Sälens utveckling, för att säkra och utveckla arbetstillfällen.

I detta projekt identifierades fem utvecklingsområden som behövde förbättras och förstärkas som viktiga för Sälens framtid.

- Värdskap och Bemötande
- Barmarksaffären
- Sälens By
- Infrastruktur
- Gestaltningsprogram

Denna förstudieansökan gäller utvecklingsområdet "Värdskap och Bemötande", som bygger på individens kompetensutveckling.


Behov
Det är en strategisk överlevnadsfråga att utveckla våra färdigheter så att vi står oss i konkurrensen. Ständiga förbättringar och kontinuerlig kompetensutveckling är möjliggörare.

Vårt behov är ökad och jämn kompetens för att möta dagens och framtidens krav. Vi vill därför öka kompetensen inom värdskap, service och bemötande, så att besökare känner igen sig i hela Sälen och väljer att Sälen som resmål.


Metod
Vi planerar att inventera nuvarande kompetens bland medlemsorganisationerna i TI och matcha med aktuella och framtida krav. Därefter sker framtagnig och genomförande av utbildning. I nästa skede följer vi upp för att säkerställa att rätt kompetens finns och nyttjas. Kontinuerlig uppföljning och utveckling sker.

Vi avser att i förprojekteringen kartlägga exakt vilken utbildning som krävs, för vem och hur den ska genomföras för att åstadkomma en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens, samt att undersöka jämställdhet och tillgänglighet hos medlemsorganisationerna.

Syfte

Syftet med projektet är att öka kompetens, jämställdhet och tillgänglighet för att säkerställa arbetstillfällen i Sälen.

Vi vill öka kompetens inom värdskap, service och bemötande, liksom jämställdhet och tillgänglighet på samtliga nivåer och i samtliga brancher inom TI.

Detta omfattar ökad yrkeskompetens och attityder på arbetsplatsen, förståelse för varandra både avseende gäster och mellan personal.

Målsättning

Målsättnigen är utveckla kompetenseninom värdskap och bemötande hos anställda för att säkerställa och öka besöksfrekvensen i Sälen året runt och därmed lönsamheten i medlemsorganisationerna inom TI, så att antalet nya arbetstillfälllen ökar.

Målsättnigen är vidare:
- att vi under första året har tagit fram en gemensam utbildning.
- att under första året har 20% av medlemsorganisationerna genomfört utbildningen.
- att vi årligen under 5 år utvecklar utbildningen
- att efter 5 år har 75% av medlemsorganisationerna genomfört utbildningen.
- att alla i medlemsorganisationerna förstår värdet av rätt kompetens, jämställdhet och tillgänglighet på arbetsplatsen. Samt att detta genomsyrar den dagliga verksamheten.
- att relevant kompetensutveckling sker efter behov för varje individ oavsett kön och position

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen avser vi analysera tillgängligheten bland medlemsorganisationerna, för personer med funktionsnedsättning, oavsett om det gäller fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Därefter gör vi en analys och åtgärdsplan för att möta dagens och framtida behov. En person får uppdrag att ansvara för tillgänglighetsfrågor.

Nödvändiga åtgärder vidtas för att alla anställda och besökare ska kunna ta sig fram och förflytta sig på ett enkelt sätt och delta i verksamhet anordnad eller knuten till oss, såsom möten konferenser och utbildningar. Likväl som tillgänglighet till bekvämlighetsinrättningar.

Alla mellanmänskliga möten ska präglas av respekt för varandra, vilket tar sig uttryck för hur vi pratar med varandra, förstår varandra och är mot varandra, liksom medvetenhet om varandras behov. Värderingar, attityd och beteende kommer att belyss genom utbildning. Vi genomför utbildning i innebörden av tillgänglighet och förhållningssätt till funktionshinder samt arbetar fram rutiner för tillgänglighetsfrågor.

Det är vår ambition att varje människa knuten till TI ska känna sig repekterad som person och väl bemött.

Alla ska kunna höra och delta i diskussioner, vid behov med stöd såsom teckentolkning, god akustisk miljö mm.

Alla personer, oavsett funktionshinder eller ej, ska kunna ta till sig information och kunna kommunicera med projektet. Därför kommer informationskanalerna att anpassas efter behov, tex genom lättläst och tydlig information.

Samarbetspartners

  • FISKARHEDENS TRÄVARU AKTIEBOLAG
  • Leading Lights
  • Nordea Bank AB
  • STÖTEN I SÄLEN AB
  • Swedbank AB
  • Öhrlings PriceWaterhouseCooper

Kommun

  • Malung