Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vänd varsel till utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Gävle Hk
KontaktpersonEva Holmberg-Tedert
E-posteva.holmberg-tedert@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010 4864387
Beviljat ESF-stöd179 500 kr
Total projektbudget179 500 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-08
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kartlägga varslades kompetens. Kartlägga företagens långsiktiga rekryteringsbehov med tanke på strukturrationaliseringar.

Bakgrund

Under de senaste åren har Gävle fått uppleva en stark arbetsmarknad och även om vårt län nästan alltid legat sist bland Sveriges län och haft den högsta arbetslösheten har fler invånare än någonsin arbetat. Arbetslösheten var så sent som i juni 2008 nere på 3% öppet arbetslösa + 2,3 % i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd.
Under de första 10 månaderna av 2008 varslades vissa månader knappt några personer alls och någon månad ca 100 personer.

Antalet nyanmälda lediga platser var rekordstort i hela Sverige och det märktes också hos oss i Gävle. En hel del kompetensområden var det riktigt svårt att hitta arbetssökande till. Även om vi började märka en svag avmattning på arbetsmarknaden under sommaren 2008 så var läget ändå otroligt mycket bättre än på många år.

Sedan kom november 2008 och det var som om botten gått ur arbetsmarknaden.

Antalet lediga platser minskade dramatiskt och vi ser nu en minskning av de lediga platserna med över 60% och detta trots att Arbetsförmedlingen beräknas ha ökat sina marknadsandelar från 30 till 50% Antalet sökande ökar totalt och även andelen arbetslösa i befolkningen ökar till i november 3,7% + 2,9% i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd.
Samtidigt ökade antalet varslade mycket starkt och i november månad berördes hela 1485 personer av nylagda varsel. Det högsta vi haft någonsin en enskild månad i Gävleborgs län.

Flera redan kända varsel berör stora industiföretag och det kan antas att många av dessa arbeten inte kommer tillbaka i senare högkonjunktur. Vi måste alltså räkna med att vi ser ett språng i den strukturomvandling som ständigt pågår med högre eller lägre hastighet. Men mitt i alla dessa stora varsel som berör hundratals anställda vid samma företag är det lätt att glömma bort alla mindre varsel som också kommer i strid ström. En del inom industrisektorn, bland industriernas underleverantörer eller inom helt andra branscher som i skuggan av det stora skeendet också brottas med omställningsproblem och strukturomvandling.

Vi har alla överraskats av att en blomstrande konjunktur kan stanna så tvärt och vi är angelägna om att snabbt se till att våra resurser sätts in på de mest angelägna områdena för att:

Säkerställa att varslade personer erbjuds adekvat hjälp att forma en ny och trygg framtid på en föränderlig arbetsmarknad.
Skapa de samverkansformer som vi så väl behöver för att tillsammans med andra aktörer göra en kartläggning över arbetsmarkanden, kompetensbehov och långsiktig kompetensförsörjning för att vända varslen till utveckling för regionen.

Diskussioner har förts i Arbetsmarknadsrådet för Arbetsmarknadsområde Gävle om samverkan i den situation som råder och vikten av att alla nu drar åt samma håll.

Syfte

Avsikten med den förprojektering vi nu söker medel till är att kartlägga kompetensen hos varslade i stort, d.v.s. mer på gruppnivå än på individnivå i en första kartläggning. Samtidigt skall arbetsmarknaden i första hand inom pendlingsområdet skannas av för att se hur differensen mellan kompetens hos varslade och kompetenskrav hos rekryterande företag ser ut. Detta sker med en målbild av att de som nu varslats skall kunna vidareutveckla sin kompetens för att gå vidare i nytt arbete. Planering för kommande valideringar skall göras i takt med inventeringen och redan i förprojekteringen skall samarbetet med de fackliga organisationerna och Gävle kommun, Näringslivsavdelningen befästas.
Samtal har också inletts med Trygghetsrådet, Region Gävleborg, Länsstyrelsen m.fl. aktörer inför planeringen av ansökan för genomförandeprojekt som vi räknar med görs i april 2009. Att Arbetsförmedlingen Gävle nu söker på egen hand med understöd från LO, TCO respektive Gävle kommun, Näringslivsavdelningen beror på att tiden var för knapp för att lyckas göra en ansökan gemensamt med alla länets kommuner, statliga aktörer och arbetsmarknades parter. Vår absoluta avsikt är dock att i nästa ansökan skall vi vara en del av den stora helheten och genom denna förstudie bidra med vår del av länet och de kunskaper vi förvärvat genom förstudien. I kartläggningen kommer också arbetsförmedlingarna i Hofors-Sandviken, Ockelbo och Skutskär att involveras, d.v.s. hela Arbetsmarknadsområde Gävle.

Målsättning

Förstudien skall kartlägga minst 90% av de företag som varslar och 90% av de som varslas i Arbetsmarknadsområde Gävle under hösten 2008 och fram till och med mars 2009. Hög nivå nödvändig för att täcka stor del av arbetsmarknaden.
Samtal om validering skall upptas med relevanta utbildningsanordnare och testorganisationer. Nödvändigt inslag då många av de som varslas har kort formell utbildning men mångårig erfarenhet och företsginterna utbildningar som ger betydligt högre kompetens än vad formella betyg utvisar. Valideringar tar också fasta på kunskaper mer än specifikt yrke vilket är viktigt när nya yrkesvägar skall sökas fram.
Skanning av rekryterande företag och organisationer skall omfatta företag inom alla sektorer och vi räknar med att kunna belysa minst 75% av arbetsmarknadens möjligheter.
Möjligheter till start av egen verksamhet för varslade skall kartläggas och här skall särskild vikt läggas vid möjligheter till sociala företag, kooperativ m.fl. otraditionella vägar till egen verksamhet.
Metod kommer huvudsakligen att vara kartläggning genom intervjuer med företagsföreträdare och t.ex. fackliga företrädare och andra med övergripande kunskaper om respektive företag och varselsituationen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer två mycket erfarna arbetsförmedlare att engageras. Den fysiska tillgängligheten blir ju inte påverkad av att dessa då arbetar med projektet eftersom de behåller sina ordinarie arbetsrum, datorer, har tillgång till förmedlingens bilar vid resor etc.
Det finns i förstudien inga projektdeltagare som sådana men olika personer ute i företag kommer att intervjuas. Detta sker i första hand på respektive persons vanliga arbetsplats.
Det kan visa sig att intervjukandidater t ex har svårt att ta till sig skriftligt material av olika orsaker och i sådana fall anpassas intervjumaterial efter aktuell persons funktionshinder. Exempel: Personer med hörselnedsättning kan intervjuas med teckentolk. Vid osäkerhet om metod finns Arbetsförmedlingens rehabiliteringsresurser att rådfråga för att arbetet skall kunna genomföras enligt plan.

Samarbetspartners

  • LO-facken i Gävle
  • Näringslivsavdelningen
  • Unionen i Gävle

Deltagande aktörer

  • Arbetsförmedlingen Gävle Hk

Kommun

  • Gävle
  • Hofors
  • Ockelbo
  • Sandviken