Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VA-projektering i Samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSimon Johnston AB
KontaktpersonSimon Johnston
E-postsimon.johnston@simon.se
Telefonnummer0243-793505
Beviljat ESF-stöd107 248 kr
Total projektbudget107 248 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga behovet av kompetensutveckling och ansöka om medel för genomförande

Bakgrund

FÖRETAGSBESKRIVNING
Simon Johnston AB är ett tjänsteföretag specialiserat på vatten- och avloppsdistributionssystem.
Våra kunder är främst de kommunala bolag och förvaltningar i Dalarna och angränsande län som ansvarar för kommunernas VA-försörjning.
VA-utredningar
Hydrauliska beräkningar
VA-projektering
Projektledning
VA-översiktsplanering
Driftfrågor
Upphandling
VA-inventering och fältdokumentation
Spolning av vattenledningar
Desinfektion av vattenledningar
Täthetsprovning av vattenledningar
Läcksökning
Täthetsprovning av självfallsledningar
Ledningssökning

Utvecklingsbehov.
Projektledning, arbetsledning, arbetsplanering.
Psykologi inom arbetslivet, kundrelationer
Arbetsmiljö och säkerhetstänkande.
Praktiska engelska övningar i tal och läsning.
Ökad kunskap om drift- och underhållsteknik för vattendistributionssystem

FÖRETAGSBESKRIVNING
Midvatten AB är ett tjänsteföretag specialiserat på grundvatten - dess förekomst, rörelse och kvalité. Våra kunder är främst de kommunala bolag och förvaltningar i Dalarna och angränsande län som ansvarar för kommunernas vattenförsörjning.
Våra uppdrag som ofta är knutna till vattenförsörjning och miljöfrågor och omfattar:
Grundvattenundersökningar
Provpumpningar och utvärdering
Behandlingsförsök
Tillståndsärenden
Miljökonsekvensbeskrivningar
Skyddsområden
Kartläggning av föroreningsspridning runt avfallsupplag
Sanering av förorenad mark och grundvatten
Grundvattenssänkning
Grundvattenuttag för värme eller kyla
Projektering

Utvecklingsbehov.
Databashantering för geologisk information från våra utredningsuppdrag (borrningar, vattenprov)
Ökad kunskap i vattenbehandlingsteknik.
Ökad kunskap i vattenförsörjningssystem.
Ökad kunskap i miljöbalken.
Ökad kunskap om förorenad mark och saneringsmetoder.

FÖRETAGSBESKRIVNING
DalaKommunalteknik AB startades 1988 och arbetar inom det kommunaltekniska området, dvs. vatten, avlopp, gator och vägar etc.
Vår specialité är pumpanläggningar, allt ifrån enskilda komponenter t.ex. pumpar, automatik, armatur, rörinredningar, mm. till helt nyckelfärdiga anläggningar.
Vi utför även ombyggnad och renovering av befintliga pumpanläggningar.
Dala Kommunalteknik verkar för att, i nära samråd med våra kunder, välja metoder produkter och material som ger den lägsta livskostnaden för varje anläggning. Detta innefattar anläggnings-, drift- och underhållskostnader samt miljöpåverkan.
Några exempel ur vårt produktsortiment:
Avlopps- och dagvattenpumpstationer
Tryckstegringsanläggningar
Vattenverk
Bevattningsanläggningar
Fontäner
Pumphus i trä
Automatikskåp
Tankar
Pumpar
Armatur
Rörinredningar
Maskinmontage och elinstallationer

Utvecklingsbehov och kompetenshöjning.
Arbetsmiljö, hjälpmedel och säkerhet.
Avtal och leveransbestämmelser.
Morgondagens VA nät system och metoder.
Datorbaserade hjälpmedel.
Hydraulik och pumpteknik.
Svetslicensiering.
Grundläggande elteknik

FÖRETAGSBESKRIVNING
Nordesjö Projektsupport är ett tjänsteföretag som erbjuder projektstöd och utredningsresurser till andra företag och organisationer när dessa har behov av förstärkt kompetens i olika skeden av projekt. Exempel på stöd som erbjuds:
Handledning, rådgivning i utvecklingsprojekt
mål- och strategiformulering, projektbeskrivning
verksamhets- och finansieringsplaner
kontakter med beslutande organ och myndigheter
Utredning, rapportstöd i kundens uppdragsredovisning
rapportskrivning (svenska och engelska)
framtagning av underlag (text, kartor, flygbilder, diagram, bildspel)
specialiteter: bredband, GIS, VA-teknik
Företaget använder de vanligaste mjukvaruverktygen som förekommer i branschen: MS Office, AutoCAD, ArcGIS, MapInfo, MapSource, Adobe Photoshop m m.
Kunderna är främst andra tjänsteföretag och kommuner i Dalarnas län.

Utvecklingsbehov.
kompetenshöjning avseende VA-projektering och ledningshydraulik
förbättring av webb-baserat informationsflöde inom projekt
breddning av tjänsteportfölj, exempelvis energihushållningsfrågor

Syfte

Gemensamma syften
1. Vi vill göra våra företag robusta mot svängningar i konjunkturen samt konkurrenskraftiga vid ändrade marknadskrav.
2. Vi vill vara attraktiva arbetsplatser för arbetstagare som vill jobba fram till pensionsåldern.
3. Vi vill hjälpa våra kunder att ta till vara den kunskap som snart försvinner med generationsskiften.

Målsättning

Gemensamma mål
1. Vi vill öka våra kunskaper inom projektledning, arbetsledning, arbetsplanering, materialoptimering mm för att kunna erbjuda ...mer tjänst för pengarna.... (mål 1)
2. Vi vill öka våra kunskaper om förebyggande arbetssätt för att undvika arbetsskador och därmed kunna jobba obehindrade av arbetskrämpor fram till pension. (mål 3)
3. Vi vill utveckla nya rutiner för att klara stress på arbetsplatsen. (mål 3)
4. Vi vill öka våra kunskaper om hur man kommunicerar med människor/kunder för att ta till vara deras kunskap i vårt arbete. (mål 1)
5. Vi vill öka våra kunskaper om kompetensutveckling för att höja andelen kvinnor i våra respektive branscher som alla är mansdominerade. (mål 2)
6. Vi vill öka våra kunskaper om hur man kan optimera informationsflödet in till företaget. (mål 1)
7. Vi vill förkovra oss och följa med i teknikutveckling inom våra respektive arbetsområden för att kunna dra större nytta av den internationella utvecklingen och konkurrensen inom våra branscher. (mål 1)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med utgångspunkt från styrdokumenten och vägledningsdokumenten så kommer projektet att ha ett särskilt fokus på Jämställdhetsintegrering och Utanförskap (tillgänglighet för personer med funktionshinder och diskriminering se Nationella Programmet bil. 4 sid 91). Tillgänglighet omfattar fyra delar. fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ verksamhet och informativ tillgänglighet. Dessa båda delar kommer att löpa som en röd tråd genom de nio olika stegen. Tydligas framkommer det under Jämställdhets-SWOT-analysen och Utanförskaps-SWOT-analysen under Steg 2. Vi kommer att använda oss av Handisams Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet och Checklistn, Handlingsplan för tillgänglighet som underlag för SWOT-analysen. Dessutom under Steg 9 när vi knyter ihop säcken och via en anpassad version av Balance Scorecard utvecklar ett handlingsprogram som är ett underlag för ansökan om Genomförande. Vi avser att delta i kompetensutveckling avseende dessa områden. Med tanke på projektets inriktning och målgrupper så kommer detta tydligt att framgå under Genomförandefasen men naturligtvis också påverka Förprojekteringen. Redan under förprojekteringen kommer vi att ta hänsyn till detta genom val av lokaler, metodanpassning, val av material, arbetssätt, attityder och förhållningssätt. Vi har tidigare erfarenhet av arbete med funktionshinder och behovet av anpassning.

Deltagande aktörer

  • Dala Kommunalteknik
  • Midvatten AB
  • Nodesjö Projektsupport
  • Simon Johnston AB

Kommun

  • Borlänge