Logotyp på utskrifter

Utveckling mot arbete (UMA)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKristinehamns Folkhögskola, KPS
KontaktpersonLars Aleniusson
E-postlars.aleniusson@kristinehamn.fhsk.se
Telefonnummer0550-39290
Beviljat ESF-stöd244 922 kr
Total projektbudget607 690 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-09-02
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet UMA innebär att kompetenshöjning och utbildning kombineras med produkt- och tjänsteutvecklingshjälp. På detta sätt skapas ett nytt verktyg för att projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Projektet fyller luckor i utbudet av arbetsmarknads- och rehab-åtgärder.

Bakgrund

Ansökan avser en sexmånaders förprojektering inför projektet "Utveckling mot arbete" (UMA) där personer utanför arbetsmarknaden genom ett nytt innovativt verktyg ges ökade möjligheter att få arbete. Projektet avser att vara tillämpningsbart på målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Inriktningen under genomförandefasen kommer att vara mot alla fyra mål i programområde 2. Projektägare är Kristinehamns Folkhögskola KPS, som har Region Värmland som huvudman. Projektet kommer inledningsvis att begränsas till Kristinehamns kommun för att sedan kunna utvidgas.

Enligt Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik och uppgifter (se nedan) har antalet personer som står utanför arbetsmarknaden i Värmlands län ökat sedan 2007. Detta gäller inte minst inom Kristinehamns kommun. Samtidigt ser man hos nämnda myndigheter brister i utbudet av åtgärder för personer som står långt från arbetsmarknaden, främst långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Behovet av innovativa åtgärder för att underlätta för utsatta grupper att komma in på/tillbaka till arbetsmarknaden är därför stort. Det gäller långtidsarbetslösa men även personer i behov av rehab-åtgärder. Arbetsförmedlingen i Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Försäkringskassan Karlstad samt Kristinehamns kommun har uttryckligen givit projektupplägget sitt stöd och dessa aktörer ser god potential i projektet utifrån sina målgruppers behov. De kommer också att vara samverkanspartners och medfinansiärer i förprojekteringen. Ovannämnda samverkanspartners bekräftar att det saknas projekt och åtgärder med det upplägg som UMA har, varför UMA fyller luckor i det befintliga utbudet av arbetsmarknadsåtgärder. För dessa samverkanspartners är det vidare viktigt att samarbeta för att undvika att parallella projekt utvecklas och för att man ska få en inriktning som säkrar samtligas behov.

Enligt Arbetsförmedlingen är 4731 personer arbetslösa i Värmlands län i september 2008. Motsvarande siffra för september 2007 är 4015 personer. Observera att begreppet arbetslösa avser personer som inte deltar i något program eller som har anställning med stöd. Antal personer i jobb- och utvecklingsgarantin i Värmland i september 2008 är 1609 stycken. Motsvarande siffra för september 2007 är 560 personer. I Värmland har alltså antalet arbetslösa ökat med över 700 personer sedan september 2007. Antalet inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med mer än 1000 personer. I Kristinehamns kommun fanns i augusti 2008 487arbetslösa personer. Det är en ökning med 27,8 % jämfört med augusti 2007, då 381 personer var arbetslösa i kommunen. Antalet personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i Kristinehamn i augusti 2008 var 164, med fördelningen 100 kvinnor och 64 män. Motsvarande siffror för augusti 2007 var 56 personer, varav 31 var kvinnor och 25 var män. Antalet utlandsfödda i jobb- och utvecklingsgarantin i Kristinehamns kommun fördelat på kön, var i augusti 2008 13 kvinnor och 7 män. I augusti 2007 var motsvarande siffror 2 kvinnor och 1 man. Här bör nämnas att av de grupper som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen är det främst personer i jobb- och utvecklingsgarantin och FAROS (se nedan) som är aktuella som deltagare i UMA.

Av uppgifter från Försäkringskassan framgår att inom FAROS i Värmland finns för närvarande 345 personer, varav 45 i Kristinehamn. 40 av dessa har initierats av Försäkringskassan. Genomsnittligt inskrivna i FAROS i Värmland under 2007 var 313 personer. Vad gäller tidsbegränsad sjukersättning inklusive aktivitetsersättning finns i september 2008 2567 personer med denna ersättning i Värmland (1682 kvinnor och 885 män), varav 215 i Kristinehamn (133 kvinnor och 82 män). Motsvarande siffror för september 2007 var i Värmland 3072 personer (2036 kvinnor och 1036 män), varav 224 i Kristinehamn (146 kvinnor och 78 män). Från och med juli 2008 infördes förmånen förlängd sjukpenning, som innebär att de personer som varit sjukskrivna mer än 365 dagar övergick till förlängd sjukpenning. I Värmland finns för närvarande 2345 personer med förlängd sjukpenning, varav 215 i Kristinehamn. Angående personer kopplade till Försäkringskassan är det främst de inskrivna i FAROS som är aktuella som deltagare i UMA, men även personer med tidsbegränsad sjukersättning och personer med förlängd sjukpenning kan bli aktuella.

Förutom nämnda samarbetspartners, så har en legitimerad arbetsterapeut inom psykiatrin i Kristinehamn, Wivi Lööf, konsulterats om behovsbilden berörande arbetsrehabilitering. Hon är också sammankallande i den handläggargrupp som för närvarande ersätter FINSAM i Kristinehamns kommun. Wivi Lööf bekräftar att det finns påtagliga luckor i det befintliga utbudet av åtgärder och hon ser UMA som mycket välkommet och behövligt nytt initiativ. (Kontaktuppgifter Wivi Lööf: 0550-867 61, 0590-188 52, wivi.loof@liv.se)

Som exempel på en särskilt utsatt grupp kan nämnas personer med utländsk/utomnordisk bakgrund och på denna kategori kommer särskilt fokus att läggas i projektet. För denna grupp är det viktigt att få komma i kontakt med potentiella arbetsgivare och här kan nämnas att nysvenskar ofta har stora svårigheter att få anställning inom småföretag. Nysvenskar kan i många fall sakna det viktiga nätverk som många gånger är avgörande för att man skall få en anställning. Även grupper som kvinnor inom mansdominerade yrken och långtidssjukskrivna på väg tillbaka till arbetslivet har stora behov av effektiva åtgärder, som verkar för att stärka deras position på arbetsmarkanden.

Projektet UMA avser att hjälpa till med produkt- och tjänsteutveckling och arbetet skall utföras av projektdeltagarna i samverkan med innovatörer och småföretag. Detta skapar goda förutsättningar för kunskapsöverföring och kompetenshöjning, samtidigt som det effektivt sammanför den som söker arbete med den som har behov av arbetskraft. Genom konkreta arbetsuppgifter inom verksamheten får projektdeltagarna nya erfarenheter och kunskaper, framförallt inom CAD, programmering och annan digital teknik, samt exempelvis materialkännedom, ekonomi och administration. Utbildning inom dessa och liknande ämnen kommer att ingå som en viktig del i verksamheten. Projektdeltagarnas nära samarbete med företag och andra aktörer ökar samtidigt deras möjligheter att bygga upp värdefulla nätverk och få kontakt med potentiella arbetsgivare.

Den del av verksamheten som berör produkt- och tjänsteutvecklingshjälpen skall ha som yttersta syfte att vara ett hjälpmedel för deltagarna och föresatsen är att den inte skall betraktas som en insats av regionalfondskaraktär enligt regelverket eller ingå som en sådan i budgeten. Den skall istället uppfattas som en form av aktivitet och utbildning för deltagarna. Under förprojekteringen kommer dock att utredas om produkt- och tjänsteutvecklingshjälpen trots denna föresats ändå skall betraktas som insats av regionalfondskaraktär och om den som sådan skall ingå i budgeten för genomförandet. På grund av detta ges en kortfattad beskrivning under rubriken "Insatser av regionalfondskaraktär" i denna ansökan (Se nedan).

I samband med produkt- och tjänsteutveckling kommer UMA att ingå i det kontaktnätverk som är kopplat till regionalfondsprojektet Inova Evolution. Detta projekt ägs av företagsinkubatorn Inova. Kopplingen mellan projekten har initierats och möjligheter för att stärka denna koppling kommer att behandlas under förprojekteringen (Se vidare Koppling till andra projekt eller program, nedan).

Projektdeltagarnas kompetenser och erfarenheter utgör en viktig del i arbetet och deras olika bakgrunder skapar en kreativ och dynamisk miljö i projektet. Med tanke på att deltagandet skall leda till anställning eller annan sysselsättning utanför projektet sker en genomströmning av kompetenser inom verksamheten. Denna genomströmning bidrar till att skapa nätverk som är gynnsamma för både deltagarna och projektet i sig, samt i förlängningen också samhället i stort.

Syfte

Syftet med projektet som helhet är att utveckla ett innovativt verktyg som markant stärker möjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden att få en fast förankring i arbetslivet. Härigenom ska luckor i det befintliga utbudet av arbetsmarknads- och rehab-åtgärder fyllas. Detta verktyg kommer att bygga på en kreativ miljö som främjar kompetensutveckling och nära kontakt mellan personer som står utanför arbetsmarknaden och potentiella arbetsgivare. Detta skall utvecklas i nära samarbete mellan projektet och dess samverkanspartners, för att undvika att parallella projekt utvecklas och för att man ska få en inriktning som säkrar samtligas behov.

Projektet kommer att erbjuda produkt- och tjänsteutvecklingshjälp till innovatörer och småföretag som en del i utbildningen av projektdeltagarna. Deltagarna kommer att arbeta direkt mot potentiella arbetsgivare, vilket genom direktkontakten möjliggör för deltagarna att synliggöra sina kompetenser för dem. Utvecklingshjälpen ger relevanta arbetsuppgifter samtidigt som deltagarna utbildas i innovationsprocessen, vilket innebär produkt- och tjänsteutveckling, konstruktionsarbete (CAD), ekonomi och andra på arbetsmarknaden attraktiva kunskaper.

Syftet med förprojekteringen är att skapa underlaget för genomförandefasen. Arbetet kommer till stor del att bestå av faktainsamling, analyser och uppbyggnad av nätverk och kontakter. Stor tonvikt ligger också på att förstärka kunskapen om målgrupperna och deras situation, inte minst ur jämställdhetsperspektiv. En viktig del blir även att utveckla samarbetsformer för inblandande samverkanspartners.

Målsättning

Alla deltagare, oavsett bakgrund och förutsättningar, skall genom projektverksamheten i genomförandefasen stärka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Målsättningen är att projektet under genomförandet skall ha kapacitet att klara en genomströmning på 60 deltagare per år och att minst 75 % av deltagarna skall övergå till anställning, eget företagande eller utbildning. För att främja jämställdhet är målsättningen att 50 % av antalet deltagare i projektet som helhet, oavsett målgrupp, skall utgöras av kvinnor. I detta sammanhang bör påpekas att projektets inriktning mot produkt- och tjänsteutveckling, innefattande bl.a. konstruktionsarbete, riktar sig främst mot mansdominerade yrkesområden. Det är därför av särskild vikt från jämställdhetssynpunkt att antalet kvinnliga projektdeltagare är högt. Det är eftersträvansvärt att så många utlandsfödda personer som möjligt kan ingå som deltagare i projektet.

I Kristinehamn finns 763 företag, varav 677 är småföretag med 1-10 anställda, enligt Näringslivssamverkans uppgifter. Målsättningen är att under genomförandefasen kunna upprätta samarbete med c:a 25 % av dessa 763 företag. Detta arbete kommer att inledas under förprojekteringen. Av särskilt intresse är de 677 småföretagen med upp till tio anställda, vilka bedöms ha det största behovet av utvecklingshjälpen. Utvecklingshjälpen är ett medel för att nå företagen och bygga upp nätverk, samt i förlängningen få deltagarna ut på arbetsmarknaden. Därför är dessa småföretag av största intresse för projektet.

Ytterst är målet att projektet skall fortleva som ett fullt utvecklat koncept efter genomförandefasen och att detta koncept skall spridas inom hela region Norra Mellansverige. På längre sikt även utanför denna region.

Målsättningen för förprojekteringen är att ett fullgott underlag för verksamheten inför genomförandet skall vara utvecklat, med särskild betoning på följande områden. Underlag för arbete med målgrupperna. Strategi för jämställdhetsintegration skall vara utarbetad och projektets tillgänglighet för personer med funktionshinder skall vara säkerställd. Nätverk och kontakter med alla för projektet nödvändiga aktörer skall vara upprättade. Administrativt och ekonomiskt upplägg för genomförandefasen skall vara framtaget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En stor del av projektets aktiviteter skall genomföras i Kristinehamns Folkhögskolas lokaler, som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskolan har regelbundet elever med funktionsnedsättning och skolan är fullständigt anpassad för detta. I de fall aktiviteter skall genomföras på annan plats än skolans lokaler, kommer särskild hänsyn tas till personer med funktionshinder och deras behov. Som exempel kan nämnas persontransporter i samband med studiebesök.

Under förprojekteringen kommer att utredas hur projektet skall anpassas för att få en fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Det gäller utformningen av exempelvis webbsidor, informationsmaterial, datorer och programvara, liksom lokaler där verksamheten bedrivs. Utvecklingen av arbetsrutiner är också en viktig del i detta. I skapandet av en tillgänglig verksamhet kommer även hänsyn att tas till förhållandet mellan personer med funktionshinder och personer utan funktionshinder. Detta kan exempelvis innebära kompetensutveckling samt information om dessa frågor. Arbetet med att göra projektverksamheten tillgänglig kommer att ske i samarbete med de experter inom området, som finns tillgängliga på Kristinehamns Folkhögskola. En swot-analys kommer att ingå i utredningsarbetet, på liknande sätt som i utformningen av jämställdhetsintegreringen.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
  • Försäkringskassan, Karlstad
  • Kommunkontor

Samarbetspartners

  • Kommunkontor

Kommun

  • Kristinehamn