Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Ung tillgång

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCentrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
KontaktpersonMoniqa Klefbom
E-postmoniqa.klefbom@hudiksvall.se
Telefonnummer0650 196 91
Beviljat ESF-stöd259 500 kr
Total projektbudget346 000 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2010-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill förbereda kommuner, myndigheter, företag och organisationer att bereda ungdomar nya arbetslivskontakter genom: Generationsväxling, platsmarknadsföring där ungdomar höjer attraktionskraften på offentliga platser och mentorsprogram

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten i våra tre kommuner är hög i förhållande till riket. I juli 2009 var riksgenomsnittet för arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år 10,2% inklusive ungdomar som ingår i program med aktivitetsstöd. Motsvarande siffra var för Hudiksvall 17,6%, Ljusdal 18,4% och Nordanstig 13,7%. Källa: Arbetsförmedlingen. I finanskrisens spår har ungdomarnas möjligheter till jobb försvårats eftersom de konkurrerar med många äldre arbetssökande med längre arbetslivserfarenhet. Ungdomarna hamnar ofta längst bak i kön då nya jobb tillsätts.
Även om arbetslösheten just nu är hög så finns exempel på områden med behov av personal och där ungdomar kommer att efterfrågas:
- Inom Hälsa - sjukvård och omsorg visar Arbetsförmedlingens prognoser att det kommer att bli brist på vissa personalkategorier inom de närmaste åren beroende på pensionsavgångar. I t ex Hudiksvall beräknas ca 380 st personal att avsluta sina anställningar inom omsorgen under perioden 2010-2013. Det innebär ökat rekryteringsbehov av personal med Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande gymnasiekompetens. Om vi beaktar att antalet tjänster inom omsorgen kommer att minska pga sjunkande skatteunderlag så är det ändå sannolikt att arbetskraftsbristen kommer att bli påtaglig.
- Handel och service är en sektor som har hög personalomsättning. Det beror bl a på att det är många unga som söker sig till de yrkena. För ungdomar är handel och service ofta inkörsporten till arbetslivet och det är där de skaffar sig sina första referenser. Problemet är att det är mycket hård konkurrens om dessa jobb. Kontakter, nätverk och social kompetens har stor betydelse för att få anställning. Förutsättningarna för att ha dessa kompetenser ser mycket olika ut för ungdomarna. Är man t ex född utomlands så är risken större att man saknar de nätverk som behövs.
Förutom att många ungdomar saknar egen försörjning, tillhörighet och meningsfullhet i arbetslivet så ökar risken för negativa livsmönster hos de unga vilket leder till tragiska livsöden och ökade kostnader för samhället. Dessutom går samhället miste om nya initiativ och perspektiv som ungdomar skulle kunna tillföra arbetsplatserna och orten. Denna förstudie skall lyfta fram vad som kan göras i Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig för att ge ungdomarna ökade möjligheter att lära, visa sina förmågor, idéer och vara viktiga kuggar i vårt arbetsliv.

Syfte

Förstudien skall granska möjligheterna och förbereda ett genomförandeprojekt med olika inriktningar:
Traineeprogram
Vi vill att arbetslösa ungdomar som saknar yrkeskompetens skall få praktisk och teoretisk utbildning i nära samarbete med arbetsplatser med väntande pensionsavgångar, t ex inom äldreomsorgen. Detta skall t ex gälla ungdomar med försörjningsstöd, där stödet skulle fungera som praktiklön under utbildningstiden. Programmet skall inledas med en orienterande fas för att låta ungdomen pröva om yrkesvalet passar. Därefter skall utbildningsfasen starta och då arbetsgivaren ser att ungdomen fungerar bra och följer programmet enligt överenskommelse, skall ett kontrakt tecknas. Kontraktet innebär att ungdomen garanteras anställning med avtalsenlig lön då han/hon genomfört utbildningen och visat sig fungera som en god medarbetare. Förutsättningen skall vara att någon på arbetsplatsen går i pension eller avslutar sin tjänst av andra skäl.
Platsmarknadsföring
Kommunerna och olika företag skall ta hjälp av arbetslösa ungdomar för att berika orterna med nya aktiviteter, stora som små, som gör att besökare och innevånare känner sig välkomna och väl omhändertagna då de vistas på allmänna platser. Delprojektet syftar till att ta tillvara ungas entreprenörskap och genomföra kreativa idéer om hur orterna kan göras mer intressanta. På detta sätt skall ungdomar binda nya positiva kontakter med arbetsgivare på orterna, få sina kunskaper synliggjorda och möjliga att använda som referenser, tillföra ett viktigt mervärde för samhället de bor i, få ökat självförtroende och ökad anställningsbarhet. Deras förvärvade kunskaper skall valideras och verifieras genom betyg eller intyg
Mentorsprogram
Arbetslösa ungdomar skall erbjudas en mentor som stöd i processen att skaffa ett jobb. Mentorn skall vara en yrkesverksam person som vill dela med sig av sina livs- och arbetslivserfarenheter och vara en kontakt utanför statliga och/eller kommunala myndigheter. Mentorn skall inte ha tidigare relation till ungdomen innan mentorsprogrammet startar. Mentorn skall ställa upp på minst 10 träffar med sin adept, vara intresserad av att lyssna aktivt och hjälpa till inför de frågor, förhoppningar och farhågor som respektive ungdom har. Mentorerna skall erbjudas mentorsutbildning.

Målsättning

Traineeprogram
Målet med förstudien är att minst 15 arbetsplatser är beredda att ta emot minst 30 ungdomar i ett genomförandeprojekt enligt idén med traineeprogram. Förstudien skall leda till en väl förankrad utbildningsplan för respektive yrkesområde. Överenskommelser mellan myndigheter, arbetsplatser och utbildningsanordnare skall träffas avseende ansvar och genomförande. Vid ett genomförande förväntas minst 25 ungdomar uppnå anställning.
Platsmarknadsföring
En färdig samverkansplan mellan kommuner och företag med ansvariga arbetsgrupper skall uppnås i syfte att genomföra delprojektet Platsmarknadsföring. Delprojektet skall vara förberett att ta emot minst 50 ungdomar under första året. Av dessa förväntas minst 25 ungdomar få anställning via de kontakter som ungdomarna binder under genomförandet.
Mentorspraogram
Minst 30 mentorer skall vara villiga att, var och en, träffa minst 1 ung adept vid minst 10 tillfällen inför ett genomförandeprojekt. En plan skall tas fram för hur rekryteringen av ungdomarna, samordningen och mentorsutbildningen skall genomföras. Vid genomförandet förväntas minst 30 ungdomar starta positiva konkreta förändringar i syfte att nå egen försörjning, t ex påbörja utbildning eller skaffar jobb på annan ort.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler och konferensrum som kommer att användas vid alla former av sammankomster kommer att vara anpassade för människor med olika typer av fysiska funktionshinder. Vid planeringen av de olika delprojekten kommer en checklista att användas som skall säkerställa så att medverkan inte försvåras eller hindras för personer med funktionshinder. En del av delprojekt Platsmarknadsföring innebär att ungdomarna kommer att få i uppdrag att skapa lösningar som gör det enklare och roligare för funktionshindrade att vistas på allmänna platser. Detta skall ske på ett sådant sätt att lösningarna blir en självklar del av platserna. Ungdomar med funktionshinder skall fungera som kompetensöverförare till arbetsgivare, butiksinnehavare, ansvariga för offentliga platser m fl om hur orterna skulle kunna bli tillgängliga och attraktiva för funktionshindrade människor.

091009 Förtydligande:
Vi kommer att utgå från projektets anpassning till individerna, ej tvärtom. Lokalerna är anpassade till, och används idag av människor som har olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Förutom de studerande och deltagarna i arbetsmarknadsinsatser, har vi anställda med funktionsnedsättningar. Vi har även medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta för människor med fysiska och/eller psykiska funktionnedsättningar. Den sammanlagda kompetensen kommer att användas för att säkerställa så att alla kan delta i projektet på lika villkor. Vi kommer att utgå från vår likabehandlingplan, med tydliga normer för hur vi förhindrar direkt eller indirekt diskriminering och trakasserier. Vi kommer att använda ett lättillgängligt språk och undvika onödig formalia. Informationsmaterial, utvärderingsunderlag etc skall varieras i form och utrustning utifrån behov. Arbetsgrupperna skall ta fram planer för aktiviter där unga skapar nya sätt att öka tillgängligheten. Referensgrupperna skall förmedla hur anpassning till funktionsnedsättningar genomförs i respektive delprojekt

Medfinansiärer

  • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Utvecklingscentrum

Kommun

  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Nordanstig