Logotyp på utskrifter

Tvätteri i utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBERENDSEN OCKELBO
KontaktpersonKenneth Fäldt
E-postkenneth.faldt@berendsen.se
Telefonnummer0297-575800
Beviljat ESF-stöd206 750 kr
Total projektbudget206 750 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Företaget skall göra produktionsförändringar. De vill öka intresset och viljan till kompetensutveckling. Förstudien skall fokusera på förändring och kompetensutv genom dialog, analys, samverkan och åtgärdsplan. De skall skapa accepterade strategier för jämställdhet och integrering av invandrare.

Bakgrund

Berendsen i Ockelbo är en egen resultatenhet i den svenska delen av Berendsen Textilservice AB som ägs av Davis Service Group i England. Det är ett av Europas ledande företag inom textilservice. Berendsen i Ockelbo är ett av de större arbetsställena i Ockelbo. Tvätteriföretaget har under åren haft stor betydelse för Ockelbo kommun, inte minst med tanke på att ca 77 av de 87 anställda kommer från orten och av dessa är 60 kvinnor. Tio av de anställda är av utländsk härkomst och kommer från Vietnam, Filippinerna, Thailand, Tjetjenien och Ryssland. Det är den största privata arbetsplatsen för kvinnor.
Man står nu inför en större produktions- och personalomställning som ska genomföras under året 2009 med en betydlig ökning av antal kunder inom vårdsektorn och minskning av hotellsektorn. Detta kommer att kräva ett nytt produktionsflöde och en ökad satsning på nya maskiner och på personalutbildning. De anställda kommer att dels arbeta med nya och fler arbetsuppgifter och dels att samarbeta på ett annat sätt än hittills.
Inför satsningen 2009 har man i budgeten planerat för 17 miljoner kronor i maskiner och personalutveckling. Det är mer än 15 år sedan man investerade i någon omfattning på annat än maskiner. Intentionen är därför nu att en investering måste göras i betydligt högre grad på människorna i företaget.
Tvätteriet har haft en traditionell arbetsorganisation där många i personalen har arbetat med samma moment under lång tid. Personalen är väldigt ovana vid förändringar och har svårt att agera utanför givna ramar. Personalen har generellt en låg utbildningsnivå och är inte vana att ta egna initiativ. För att kunna förlägga all ny produktion till Ockelbo och behålla nuvarande personal fordras en delvis ny organisation.
Tidigare försök att införa arbetsrotation har inte riktigt lyckats. Enligt en nyligen gjord enkät är det bara ca hälften av personalen som är villiga att göra andra uppgifter än det man gör idag. Man har i dagarna emellertid påbörjat ett försök med arbetsrotation på sorteringen och man ämnar fortsätta dessa försök i takt med övriga utvecklingsåtgärder. Tidigare försök att flexa misslyckades p.g.a. att en del personal misskötte detta regelmässigt.
Tio av de anställda är av utländsk härkomst och kommer från Vietnam, Filippinerna, Thailand, Tjetjenien och Ryssland. 7 av dessa är kvinnor och 3 är män. Det har inneburit en del svårigheter att integrera dessa medarbetare eftersom man har svårt att förstå varandras sätt att tolka beteende och attityder. Förståelsen för varandras bakgrund och sätt att agera har orsakat vissa motsättningar. Utbildningsnivån hos de med utländsk bakgrund är också mycket låg. Det finns även stora språkliga brister.
Vi vill också försöka få fler kvinnor att ta på sig mer avancerade arbetsuppgifter när det gäller arbetsledning och produktion.
Vi vill med förstudien analysera möjligheterna till kompetensutveckling och hitta vägar att skapa en större förändringsbenägenhet. Vårt syfte är att involvera personalen i en utvecklingsprocess som berör både personal och produktion på ett positivt sätt.

Syfte

Förstudien skall kartlägga förutsättningar, vilja och möjligheter samt skapa en kompetensutvecklingsplan som blir nödvändig när produktionsprocessen förändras. Vi vill öka delaktigheten och intresset för kompetensutveckling. Syftet är också att genom kompetensutveckling kunna hitta sysselsättning för all befintlig personal.
I personalen finns en stor andel lågutbildade kvinnor som har vant sig vid en traditionell arbetsorganisation utan flexibilitet och med hierarkisk uppbyggnad. Motviljan till förändring är relativt stor. Det finns också en grupp utomeuropeisk personal med dåliga kunskaper i svenska. Denna grupp måste vi skapa kompetensutveckling för. Erfarenheterna av det kommer att vara viktiga i framtiden då vi troligen kommer att få fler i personalen med liknande bakgrund. Yrket är kvinnodominerat, men ansträngningar görs nu för att föra in fler män i verksamheten.

Målsättning

Målsättningen med förstudien är att starta interna grupper för diskussioner om kompetensutveckling, förändringsarbete och delaktighet i omstruktureringsprocessen. Som resultat av gruppernas diskussioner skall en kompetensutvecklingsplan skapas.
Vi skall också genomföra ett antal studier med inriktning på kompetensnivå och utvecklingsbehov gällande reell- och funktionell yrkeskompetens.
Ett ytterligare mål är att skapa en grupp med kvinnor som vill utveckla sig inom arbetsledning och teknik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår produktionschef är ansvarig för den fysiska tillgängligheten och den är för den personal som finns idag bra.
När det gäller tillgänglighet till information och möjlighet att vara delaktig i processen kommer vi att redan i början av förstudien ta reda på vad som krävs. Vi kommer också att vara observanta på att alla får möjlighet att delta och har möjlighet att ta till sig information. Ingen skall heller behöva uppleva tvång eller grupptryck.

Kommun

  • Ockelbo