Logotyp på utskrifter

Torget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKarlstads-Hammarö Vuxenutbildning
KontaktpersonAnders Ljunggren
E-postanders.ljunggren@karlstad.se
Telefonnummer054-296675
Beviljat ESF-stöd89 704 kr
Total projektbudget135 191 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-08-27
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

"Torget" är tänkt att vara en mötesplats där invandrare kan studera svenska under flexibla former som möjliggör samtidigt deltagande i arbetsliv och annan undervisning. Till torget inbjuds också andra aktörer, som myndigheter, näringsliv och ideella organisationer.

Bakgrund

I en allmänt svår arbetsmarknad blir lätt de utlandsfödda invånarna med bristande språkkunskaper och omvärldskunskap särskilt utsatta. Samhället har flera olika krav på invandrarna, och erbjuder också ett antal åtgärder. Exempel på detta är SFI-undervisning, samhällsinformation, praktik och instegsjobb.

Det har dock visat sig vara svårt att kombinera dessa insatser och möjligheter. Deltagarna har ofta svårt att utnyttja alla möjligheter som erbjuds, då olika åtgärder krockar med varandra, både i innehåll och i tiden.

För att deltagarna fullt ut ska kunna utnyttja möjligheterna att snabbt nå egen försörjning och ett aktivt deltagande i samhället, måste vi från skolvärlden kunna erbjuda en mer flexibel verksamhet, som går att kombinera med övriga insatser.

Vi genomför redan nu sfi-undervisning samt samhälls- och arbetslivsinformation, men gör bara detta för schemalagda grupper. Vi vill kunna erbjuda en individanpassad och flexibel undervisning som går att kombinera med arbete, praktik och annan utbildning.

Syfte

Vi har tankar på ett torg, en mötesplats, som är utformad så att deltagarna kan utnyttja alla de möjligheter vi nämnt ovan, men där också andra aktörer, näringsliv och idéella föreningar får möjlighet att komma i kontakt med våra deltagare.

Avsikten med förprojekteringen är att ta fram detaljerna för hur ett sådant "torg" skulle organiseras, vilken personal som skulle delta, vilka arbetssätt och metoder som ska användas i genomförandet, vilka resurser som behövs och vilka utomstående aktörer som vore intressanta för projektet.

FÖRTYDLIGANDE 090403:
”Torget” är tänkt att finnas på två plan. Rent fysiskt finns ett studiecenter som är öppet till 21.00. Centralt är en individuell svenskundervisning med datorstöd. Elever på olika nivåer ska när som helst kunna sätta sig vid en dator och gå vidare i sina studier. Handledare kommer att vara tillgänglig hela tiden. Dessutom tillkommer undervisning i samhälls- och arbetslivsfrågor, baserad på den ordinarie utbildning i dessa områden som projektledaren ansvarar för idag.

Torget kommer att ha workshops där eleverna får öva sig i olika situationer, kulturellt och arbetslivsmässigt. Handledare finns för att hjälpa till med CV-skrivning, jobbsökning, körkortsteori m.m. Ideella föreningar och näringslivsorganisationer kommer att bjudas in liksom enskilda företag. Vi är öppna för all verksamhet som kan öka chanserna för våra elever att komma ut i egen försörjning. Torget ska alltså inte bara vara ett studiecenter rent fysiskt, utan också en mötesplats mentalt.

Målsättning

Förprojekteringens målsättning är att fastställa vilka metoder och åtgärder som ska användas i projektets genomförandefas. Det ska vara tydligt vilka personalfunktioner som ska vara engagerade, hur stort lokalbehovet kommer att vara, vilka externa aktörer som ska vara kopplade till projektet, tydlig omfattning och avgränsning av brukargruppen, vilka aktiviteter, utöver SFI-undervisningen som ska erbjudas

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personalen på vuxenutbildningen i Karlstad har nyligen genomgått en kompetensutveckling kallad " Pedagogiskt bemötande av komvuxelever med funktionshinder". I samband med det framtogs handlingsplaner för följande funktionshinder: dyslexi hos svensktalande elever, dyslexi hos invandrarelever, dyskalkyli, autism, Aspergers syndrome, ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder)/ ADD(attention deficit disorder), social fobi, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), övriga ångestsyndrom, synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder samt allergier.
Dessa handlingplaner kommer även att ligga som grund för projektets arbetsformer.

Studierna skall anpassas till den enskildes behov genom tillgänglighet och flexibilitet.

I "Plan för full delaktighet", kommunens handikappolitiska plan, står kommunens målsättningar och arbete med att göra Karlstad mer tillgängligt. Projektet kommer att bedrivas i lokaler som anpassats för funktionshindrade enligt Karlstads kommuns policy.

Transnationellt samarbete

Projektets genomförandefas är inte planerat att innehålla transnationell verksamhet. Däremot anser vi att projektets utformning kan dra nytta av att tillgodogöra sig de goda erfarenheter som finns i andra delar av Europa. Därför menar vi att föreslagna studiebesök kan öka möjligheterna att finna rätt metoder för verksamhetens genomförande.

FÖRTYDLIGANDE 090403:
Varför uppfinna hjulet två gånger? Två resor är planerade. Projektbeställaren (styrgruppens ordförande) och projektledaren avser resa till Nijmegen i Nederländerna. Nijmegen har kombinerat ett mycket ambitiöst integrationsarbete med en mycket stor satsning på alternativa utbildningsformer, särskilt för vuxna. Den andra resan skulle göras av projektbeställaren, projektledaren och två arbetskonsulenter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Resan skulle gå till Birmingham, Storbritannien. Fokus där är på lyckade modeller för att få ut icke-europeiska invandrare i arbete.

FÖRTYDLIGANDE 090417:
Syftet med resan är att studera de metoder som man, bl.a. i Birmingham, har använt för att snabbt få ut invandrare i egen försörjning. Mycket verkar handla om attitydbearbetning och andra ”mjuka” frågor som är svåra att ta till sig genom att läsa information, utan måste upplevas på plats.

Det finns i huvudsak två skäl till varför vi har sökt för fyra personer:

Vi anlägger två perspektiv på frågan. Det ena är pedagogens. Hur måste undervisningen anpassas för att motsvara arbetsgivares krav? Det andra är arbetsvetarens/sociologens. Hur arbetar man med attityder och kunskapsbildning hos de tänkta arbetsgivarna, för att de ska öppna sig för utlandsfödda?

Om det finns två representanter för varje perspektiv (två från gymnasievärlden och två från arbetsmarknads- och socialförvaltningen) så har dessa möjlighet att på ett mycket givande sätt diskutera inbördes för att kunna få ut så mycket som möjligt av studieresan. Det är bara genom att tillsammans vrida och vända på frågorna som man når ända fram.

Det finns också ett socialt, gruppdynamiskt och projekttaktiskt skäl. Det är vi inom vuxenutbildningen som är projektägare. Vi måste vara vaksamma så att inte våra samverkanspartners känner att detta är detta bara är vårt projekt, där de får hänga med som en svans. Vi vill att de ska vara mycket delaktiga i projektets framväxt. Om de är två stycken så känner de att vi verkligen vill inkludera dem. Dessutom kan två deltagare från vår viktigaste samverkanspartner och medfinansiär bidra till att förankra projektet i deras organisation. Projektets framgång bygger på att både vår egen och våra samverkanspartners organisationer står bakom oss.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, Karlstad
  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, Karlstad
  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kommun

  • Karlstad