Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Timglaset

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUngdomsenheten
KontaktpersonLisbeth Andersson
E-postlisbeth.andersson@borlange.se
Telefonnummer0243-66439
Beviljat ESF-stöd203 955 kr
Total projektbudget278 955 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utveckling av Ungdomsenhetens arbetsmarknadsåtgärd för ett mera djuplodande och resurskrävande arbetssätt. Kartlägga de hinder som finns för ungdomar med stor problematik och utveckla nya arbetsmetoder och kontakter/behandlingar för att ungdomarna ska komma närmare/ta sig in på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Inom Ungdomsenheten, Borlänge kommun finns en arbetsmarknadsåtgärd för ungdomar med målsättningen att komma ut i arbete eller studier. Detta sker idag genom motivationsarbete, jobbsökeriarbete och praktik. I detta arbete har vi kunnat se ett mönster avseende de ungdomar som inte kommer vidare. Ofta "står de och stampar på samma ställe" och ett genomgående drag är oförmåga att fullfölja uppgifter. De är ofta uppväxta i s.k. dysfunktionella familjer och har i många fall utvecklat ett medberoende eller eget beroende. Med dysfunktionella familjer menar vi inte bara familjer med alkohol- och andra drogproblem utan även kriminalitet, psykiska sjukdomar, ätstörningar, arbetsnarkomani, spelmissbruk m.m. Dessa ungdomar har ofta misslyckats och fått förvrängningar i den s.k speglingsprocessen vilket lett till dålig sjävkänsla. Det finns "en oförmåga att hantera livet på livets villkor" och många saknar "livets baskunskaper" som att sköta hygien, hushåll och ekonomi.
I en förstudie ämnar vi kartlägga dessa "hinder" för att komma närmare arbetsmarknaden samt utveckla metoder och kontakter för att eliminera hindren. Detta innebär ett mycket mera djuplodande och resurskrävande arbete än vad vi har möjlighet till idag.
Vad gäller personer med utländsk bakgrund finns naturligtvis ovanstående problematik men även en rad andra hinder allt ifrån språket till eventuella krigsskador.
Metoden för kartläggningen är djupintervjuer med ett antal ungdomar, där vi eller annan samverkansaktör kunnat konstatera att något hinder finns. Även intervjuer med nuvarande personal ska ske för att ta tillvara redan gjorda erfarenheter.
Utifrån denna kartläggning vidtar nästa steg att finna lämpliga interna utvecklingsmöjligheter för att kunna bemöta denna problematik samt finna relevanta nya kontakter för behandling. Beträffande alkohol och andra droger finns inom Borlänge kommun en uppbyggd organisation mot missbruk, men vad gäller ätstörningar, spelmissbruk och psykologhjälp är det obefintligt eller långa väntetider, vilket är oacceptabelt för dessa ungdomar.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga de hinder som finns för att komma närmare arbetsmarknaden enligt den problembild som beskrivits under rubriken "Behov och problem". Metoden för denna kartläggning ska vara djupintervjuer i likhet med "Toyotas fem varför" enligt princip 14 i "The Toyota Way". Detta går ut på att inte bara åtgärda synliga symptom utan att försöka finna ett problems grundorsak.
Avsikten med denna kartläggning är att i nästa steg söka nya metoder och kontakter/behandlingar för att försöka lösa dessa grundproblem så att de inte återkommer.
Den planerade verksamheten skulle kunna beskrivas som "En dörr in" för Borlänges ungdomar för att sedan kunna "slussas" vidare för rätt behandling. Helhetsgreppet för individen ska dock ligga kvar i den planerade verksamheten. På detta sätt förhindrar man att dessa ungdomar bollas runt bland olika instanser p g a "att det inte är mitt bord".

Målsättning

Att kartlägga minst 10 st "hinder" med tillhörande behandlingsmetoder.
Detta för att utveckla vår nuvarande verksamhet och ta ett helhetsgrepp för ungdomar med stor problematik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Större delen av våra lokaler är handikappanpassade med ramper och tillgängliga för funktionshindrade med rullstol.

Kommun

  • Borlänge