Logotyp på utskrifter

Tillväxt Gävle Hamn

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGävle Hamn AB
KontaktpersonJonas Rahm
E-postjonas.rahm@gavle.se
Telefonnummer026-178840
Beviljat ESF-stöd84 000 kr
Total projektbudget84 000 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2009-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Nationel hamn Gävle hamn stora / tillväxtpotential. Investeringar för en volymökning om fem år om 40%.

Gävle Hamn AB i Sverige har stor betydelse för Mellansvensk och Norrländsk industri. Alltfler företag efterfrågar transportservice utifrån en miljöstyrd logistik. Hamnen kommer därför att investera i storleksordningen 50 milj. Euro fram till år 2013. Hamnens kapacitet kommer totalt att öka med 40%. Gävle kommun kommer, från nyåret 08/09, dessutom att överlåta samtliga fastigheter och all mark till Gävle Hamn AB. Dessa kraftfulla förändringar ställer då krav på den befintliga personalens kompetens då det delvis blir nya förutsättningar att jobba utifrån. Det kommer att krävas åtskilligt av utbildningsinsatser för dels befintlig personal men även genomarbetade kravspecifikationer för den personal som kommer att rekryteras till organisationen. Det sammanlagda anställningsbehovet uppgår till 25 personer. Hänsyn kommer bland annat att tas till integration/mångfald och jämställdhet.

Bakgrund

Gävle Hamn är inne i ett expansivt skede. År 2006 och 2007 blev rekordår med avseende på hanterad volym gods. De senaste årens volymökning beror bland annat på den ökade containertrafiken men även bulkvolymerna med bland annat att lera och skrot ökar. Gävle hamn har därför ett behov av nya kajer och hamnytor för att möjliggöra en kapacitetshöjning inom hamnen med starka miljöhänsyn.
Gävle Hamn ägs för närvarande av Gävle kommun. Gävle Hamn är idag Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg. Hamnen har ett mycket strategiskt läge med i princip hela södra Norrland, Mälardalen och Dalarna som naturligt upptagningsområde. Endast 10-15% av de godsvolymer som hanteras i Gävle Hamn har start- och målpunkt i Gävle kommun. Man kan därför konstatera att hamnen utgör en viktig resurs och motor för en stor region som domineras av tung industri i Mellansverige. Då som nu är infrastrukturen avgörande. Hamnen fungerar som ett nav i en lång transportkedja där varor kommer in med fartyg, förvaras eller lastas om till järnväg eller lastbil. Varje länk i kedjan påverkar hur lång tid det tar, hur kostsamt det blir och hur miljöpåverkan ser ut. Samverkan mellan de olika transportslagen är därmed nyckeln till framgång. I den statliga hamnstrategiutredningen har Gävle Hamn föreslagits som en prioriterad hamn av särskild strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet. Beslut väntas under hösten år 2008. Utpekandet innebär bland annat att staten, genom Sjöfartsverket, tillsammans med hamnen har ett ansvar för uppgradering av inseglingsleden till hamnen så att denna såväl idag som vid en eventuell utökad framtida sjötrafik uppfyller internationella rekommendationer angående säkerhet.
Cirka 40 privata företag är etablerade i hamnen och arrenderar mark av Gävle Hamn AB. Cirka 250 personer har sina fasta arbeten i hamnen. Cirka 700 personer arbetar dagligen i hamnen, inkl. olika entreprenörer. Varje dag ankommer/avgår 15 tågset till och från hamnområdet.
Hamnarna i hela landet arbetar idag kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och investerar kraftfullt i modern teknik för att möta omvärldens föränderliga krav på transport- och logistiknäringen.

Trafikinfarkten på vägarna växer allt mer, klimatpåverkan blir mer och mer uppenbar. För att möta denna förväntade ökning av godsvolymerna är det viktigt att stå redo tekniskt sett och även ha en optimerad infrastruktur inom såväl som utanför hamnanläggningarna.
År 2007 inleddes arbetet i Gävle Hamn för en ytterligare expansion. Hamnen genomförde tillsammans med Sjöfartsverket en förstudie som visar på stora utvecklingsmöjligheter. Det är framförallt inom två områden som insatser måste göras: Nämligen en ny inseglingsled och utbyggnad av hamnens landområde, båda projekten är kopplade till varandra.
Gävle Hamn bidrar genom sitt arbete till att sätta fokus på sjöfart som resurs. Parallellt har också miljömedvetenheten ökat kraftigt såväl hos hamnens direkta såväl som indirekta aktörer, inte minst hos företagen som är avnämare till och nyttjare av sjöfart. Att verka för att de regionala miljömålen uppnås har kommit att bli en naturlig del på dagordningen hos många aktörer.
Gävle kommun tillsammans med Gävle Hamn står inför en mycket omfattande expansion. En första etapp i investeringen (Utbyggnad av Granudden) ligger nu utformad som en Mål 2-ansökan Regionala fonden - se bifogad projektplan. Gävle kommun kommer tillsamans med Gävle hamn och Sjöfartsverket att genomföra återstående etapper fram till år 2014.
Stora omställningar kring hamnens infrastruktur med kraftigt ökad godsvolym innebär inte enbart investeringar i fysisk infrastruktur utan måste även åtföljas med insaster hos personalen i form av fort- och utbildningsinsaster åtföljt av förändringar och anpassningar bland hamnens anställda och underentreprenörer. Förändringarna kommer att kräva åtskillgt av nyanställningar samtidigt som det kommer att ske stora pensionsavgångar under de kommande åren. Gävle Hamn står inför en omfattande omställning som i sin tur kräver insatser bland den personal som arbetar inom hamnanläggningen. Hamnens starka miljöprofilering innebär att särkilda insatser behöver göras i form av utbildningsinsatser bland personal. Det kan gälla kurser i Eco-driving balan den personal som lastar och lossar fartyg, att hela organisationen ställer sig bakom en gemensam vision kring miljöarbete, etc. Där till kommer Gävle kommun att överlåta samtliga fastigheter och all mark til hmnabolaget. Det kommer i sin tur att ställa helt nya krav när det gäller förvaltning, ägande och drift.

Syfte

Syftet med kompetensutvecklingsanalysen är att studera/analysera profilen av den nuvarande personalens kompetens och se i vad mån denna är tillräcklig för nya arbetsmässiga förutsättningar. Ett ytterligare syfte är att analysera kompetensutvecklingsbehovet och studera på vilket sätt den nuvarande personalen kan vidareutvecklas för att klara nya förutsättningar och vilken yrkesmässig profil som krävs på den personal som måste nyanställas. Vi vet att Gävle Hamn kommer att - redan under Etapp 1 (se projektplan Regionala fonden) behöva nyanställningar motsvarande 20-25 personer. Då hamnen efter investeringsperiodens slut år 2013 kommer åtskilligt fler att vara i arbete. En kompetensutvecklingsanalys skall därför ta reda på hur nuvarande personal kan genom utbildningsinsatser anpassas till nya förutsättningr och dessutom specificera yrkesprofiler för tillkommande och rekryterad personal.

Målsättning

Målsättningen är att nuvarande personal på ett bra sätt finner sig till rätta i företaget där kapaciteten ökat med 40%, att nuvarande personal känner att de fått den növändiga kunskapsbas anpassat till tillväxtplanen och att nyrekryterad personal på ett bra sätt kan komplettera och anpassas till Gävle Hamns affärsidé.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kompetensutvecklingsanalysen är inte primärt inriktad mot denna målgrupp men har till trots ett fokus på alla arbetsföra människors rätt till arbete. Däremot kommer samtiliga transport-aktörer att ingå i förstudien som dagligdags och i sin yrkesutövning och i sina företag möter och tar emot gäster och kunder med olika typer av funktionshinder eller begränsas av andra skäl.
De som kommer att genomföra förstuien skall i de gemensamma träffar informera om såväl tillgänglighet som jämställdhet. När det gäller tillgänglighet skall deltagande anställda informeras, vid både de gemensamma träffarna och i de enskilda samtalen, om vad gäller tillgänglighetens fyra definierade delar, fysisk tillgänglighet, tillgängligverksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet, allt i enlighet med ESF-rådets vägledning (Dnr 2007-00467). Samtliga anställda skall beredas tillfälle att inom ramen för förstudien, och i enskilda samtal, ges tillfälle att ge förslag kring åtgärder syftande till att öka tillgängligheten. Åtgärdsinsatserna skall sedan ske inom ramen för ett genomförandeprojekt och i rekomenatintioner utgå till företag verksamma inom Gävle Hman AB .

Kommun

  • Gävle