Logotyp på utskrifter

Solo- och mikroföretagarkompetens i Gävleborg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsavdelningen
KontaktpersonFinn Hurtig
E-postfinn.hurtig@gavle.se
Telefonnummer026-17 23 85
Beviljat ESF-stöd9 999 962 kr
Total projektbudget9 999 962 kr
Projektperiod2010-01-12 till 2012-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet förbättrar förutsättningarna för entreprenörskap och företagande i Gävleborgs län. Mer specifikt syftar projektet till att säkra överlevnad och öka tillväxt i solo- och mikroföretag.

Bakgrund

Gävleborgs län behöver på olika sätt komplettera den traditionella näringslivsstruktur, som visar på ett underskott av medelstora företag, få företag med internationella kontakter samt svag samverkanstradition mellan företag och högskolevärld. Ett ökat entreprenörskap och företagande är centrala och framtidsstrategiska faktorer för tillväxt och sysselsättning i regionen.

Solo- och mikroföretagen har särskilt stor betydelse för tillväxten av nya jobb i länet. De har ökat sina andelar av antalet företag och sysselsättning samtidigt som de största företagen minskat antalet anställda. Det är en utveckling som ser ut att fortsätta. Det är därför av stor vikt att verksamheten i solo- och mikroföretag kan utvecklas och att dessa entreprenörer fortsätter våga satsa och övervinna hinder som kan resa sig på vägen.

Kompetens är ett nyckelbegrepp och en allt mer betydelsefull fråga för såväl det enskilda företagets överlevnad som för en hel regions rekryteringsunderlag i en framtid som redan nu förutspås kommer att kännetecknas av kompetensbrist. Trots en positiv utveckling vad det gäller eftergymnasiala studier har länet fortfarande landets lägsta andel personer i yrkesaktiv ålder med eftergymnasial utbildning.

Förutsättningarna för egenföretagande ser olika ut i olika delar av vårt län. I vissa fall kommer framväxten av solo- och mikroföretag även i fortsättningen klart kunna härledas till den kunskap som erhållits från arbete inom någon av länets dominerande industri, framför allt trä, massa, papper och stål. Framväxten av nya branscher inom ex energi- & klimat, tjänster & service samt besöksnäringen innebär dock nya möjligheter för företag att utvecklas, samtidigt som det kräver helt ny och/eller utvecklad kompetens hos befintliga företagare och deras medarbetare.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete är en förutsättning för företags konkurrenskraft, överlevnad och tillväxt i en föränderlig, globaliserad värld. Dagens utmaningar ställer krav på flexibilitet att anpassa sig till nya omständigheter för såväl företag som medarbetare. De anställda, särskilt i de minsta företagen, är företagens stora tillgång, vars kompetens det gäller att ta tillvara och utveckla fullt ut. Kunskap är en färskvara och såväl snabb teknikutveckling som strukturomvandling kräver att ledning och medarbetare ständigt kompetensutvecklas. Utvecklingsarbete i form av reflektion, strategisk analys och genomförande av förändringsarbete och kompetensutveckling får tyvärr ofta får stå tillbaka i solo- och mikroföretag. Verksamheten, den dagliga driften, tar den tid, kraft och resurser som finns i anspråk. Få företag har utvecklade metoder och rutiner för kontinuerligt utvecklingsarbete med analys av omvärld och egna resurser. Det finns ett uttalat behov från företag om stöd i detta arbete och hållbarhet i form av eget ägande av processen.

Ett företags överlevnadsförmåga och konkurrenskraft avgörs i slutänden av vilken kompetens som finns bland de verksamma inom företaget att möta marknadens behov. För en solo- och mikroföretagare räcker det inte att besitta en hög yrkeskompetens, utan företagets konkurrenskraft avgörs även av skickligheten i att driva och utveckla företaget i sig. Företagaren skall vara kompetent inom så skilda områden som projektledning, förhandlingsteknik, riskanalys, omvärldskunskap, inköp, avtal, marknadsföring, rekrytering, personalutveckling, ekonomi och finansiering, export och import, logistik och annan affärsutveckling.

För att stärka utvecklingen i företagen krävs även nya former för företagssamverkan. Skapande av nätverk för gemensam utveckling har visat sig vara betydelsefullt för solo- mikroföretag.

Det regionala partnerskap som står bakom projektet Solo- och mikroföretagarkompetens i Gävleborg vill i projektet stödja solo- och mikroföretagen i länet i deras utvecklingsarbete. Med verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys som grund kommer företagens och dess medarbetares utvecklings- och kompetensbehov att identifieras. Behoven ligger till grund för de strategiska utbildningar och aktiviteter som sedan ska genomföras.

2009-10-27 Förtydligande:
De anställda, särskilt i de minsta företagen, är företagens stora tillgång, vars kompetens det gäller att ta tillvara och utveckla fullt ut. Kunskap är en färskvara och såväl snabb teknikutveckling som strukturomvandling kräver att ledning och medarbetare ständigt kompetensutvecklas för att motsvara marknadens och arbetsmarknadens ökade krav. Ett individperspektiv är en förutsättning för att utvecklingsarbetet i företag skall kunna tas tillvara. Tyvärr får utvecklingsarbete i form av reflektion, strategisk analys och genomförande av förändringsarbete och kompetensutveckling i just företagandet som kompetens ofta stå tillbaka i mikro- och soloföretag. Verksamheten, den dagliga driften, tar den tid, kraft och resurser som finns, i anspråk. Detta gör solo- och mikroföretagare och deras medarbetare sårbara för de allt snabbare omställningsbehov som finns.

091027: Förtydligande

Syfte

Projektets övergripande syfte är att öka företagens och deras anställdas konkurrenskraft, säkra sysselsättningen och öka tillväxten. Projektet Solo- och mikroföretagarkompetens i Gävleborg ska även:

- Skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling i solo- och mikroföretag där individernas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling står i fokus

- Integrera ökad kunskap och medvetenhet i företagen kring jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor

- Stärka samverkan mellan företag, näringslivsaktörer, kommuner/offentliga aktörer och högskolan

- Bidra till ökat samarbete mellan företagen i regionen

091027 Förtydligande:Projektets övergripande syfte är att öka företagens och de anställdas konkurrenskraft och därmed säkra sysselsättningen och öka tillväxten. Projektet ska även skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling i solo- och mikroföretag där individernas utvecklingsbehov kopplat till pågående strukturomvandling står i fokus
därtill kopplade mål:
- 800 deltagare från solo- och mikroföretag i Gävleborgs län ska genomföra för dem strategisk kompetensutveckling baserad på i projektet utförd verksamhets- och kompetensanalys
- Deltagande företag och anställda upplever att de efter genomförda kompetensutvecklingsinsatser står bättre rustade inför framtida omställningar och utmaningar
- Deltagare upplever att de varit delaktiga i projektet och är nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat
Analys och utbildning utgår från den enskilde individens behov.

Medarbetarnas/individernas kunskap tas därmed tillvara och bidrar till ökad delaktighet samt till att utveckla verksamheten och organisationen. Processer som stärker de enskilda individerna (företagsledare och medarbetare) och ger ökad kunskap (om ex entreprenörskap) ger ökade val- och utvecklingsmöjligheter för individerna samtidigt som förståelse och kunskap om verksamheten ökar.
Integrera ökad kunskap och medvetenhet i företagen kring jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor, och därtill kopplade må i utbildningarnal:
- Deltagande företag ska ha ökad kunskap (företagare och medarbetare) och en handlingsplan (företag) som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten kan förbättras och bidra till att verksamheten utvecklas
Dagens samhälle ställer allt större krav; fler jobbar mer; fler har svårigheter att hitta balans i livet mellan arbete, familj och socialt liv – en balans som är viktig för långsiktig hälsa. Behov finns av ökad kunskap och tid för reflektion och diskussion i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor. Dessa frågor ger i sig inspiration och bidrar till affärsnyttan, samtidigt som det är ett viktigt förebyggande arbete för långsiktig hälsa.

Samverkan skall stärkas ytterligare, mellan företag, näringslivsaktörer, kommuner/offentliga aktörer, högskolan samt därtill kopplade mål:
- Utökat och fördjupat samarbete och utbyte mellan företagen (företagare och medarbetare)
- Deltagare har kännedom om samverkanspartners utbud av stöd och tjänster
Samverkan bidrar till ökade kontakter och kunskap som för den enskilde individen bidrar till ökade valmöjligheter/rörlighet.

Målsättning

Överordnade mål
Att öka förutsättningar för långsiktig överlevnad, tillväxt och ökad sysselsättning i deltagande företag. Det ska ske genom att deltagande solo- och mikroföretag skapar en grund för hållbar verksamhets- och kompetensutveckling. Resultaten förväntas bli ökad konkurrenskraft och minskad sårbarhet för såväl företagare som anställda. Ett utökat och fördjupat samarbete och utbyte mellan företagen är ett viktigt mål.

Mål för projektet Solo- och mikroföretagarkompetens i Gävleborg är att:
-800 deltagare från solo- och mikroföretag i Gävleborgs län ska genomföra för dem strategisk kompetensutveckling baserad på i projektet utförd verksamhets- och kompetensanalys

-Deltagande företag och anställda upplever att de efter genomförda kompetensutvecklingsinsatser står bättre rustade inför framtida omställningar och utmaningar

-Deltagare upplever att de varit delaktiga i projektet och är nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat

-Deltagande företag ska ha ökad kunskap och en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten kan förbättras

-Deltagare har kännedom om samverkanspartners utbud av stöd och tjänster t ex affärsutveckling, internationalisering och utbildning

Kvalitativa mål:
Verksamhets- och kompetensanalys, utbildningar och seminarier är anpassade till företagens verklighet och behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att beaktas i projektets alla faser. Informationsträffar, projektgruppsmöten, analys- och kompetensutvecklingsmöten, styr- och referensgruppsmöten kommer att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning både vad det gäller lokaler och möjlighet att vid behov använda olika tekniska hjälpmedel för att tillgodogöra sig information. Gävle kommuns tillgänglighetsrådgivare tillsammans med ESF-rådets processtöd för tillgänglighetsfrågor utgör ett stöd för att tillföra kompetens och erfarenhet och borga för kvalitativt och framgångsrikt arbete med detta strategiskt viktiga område. Verksamhets- och kompetensutvecklingsanalysen i företagen skall även uppmärksamma tillgänglighetsaspekterna inför genomförande av kompetensutvecklingsinsatser.
Redan i ramavtalsupphandlingen, och i avtalsskrivningar med valda leverantörer, anges tillgänglighet som ett krav. Avstämning kommer också att ske med Hjälpmedel SAM.

Jämställdhetsintegrering

I projektets olika faser kommer jämställdhetsperspektivet att beaktas. Detta kommer att ske på grupp- och individnivå. I planering, beslutsfattande, utförande, uppföljning och utvärdering kommer könsuppdelningen i företagen att identifieras och synliggöras. Analys av problem och behov kommer sedan att ligga till grund för åtgärder och insatser. Gävle kommuns jämställdhetsstrateg, Jämställdhetsresursen Gävleborg och ESF-rådets processtöd för jämställdhetsfrågor tillför kompetens och erfarenhet och borgar för kvalitativt och framgångsrikt arbete med detta strategiskt viktiga område. Viktigt att inspirera med kunskap och idéer kring hur företagen kan arbeta med frågan och samtidigt dra affärsnytta av det.

Transnationellt samarbete

Det finns inga planerade transnationella insatser i detta projekt. Baserat på verksamhets- och kompetensutvecklingsanalyser kan det bli fråga om tematiska/bransch- inslag som gäller vissa utbytesdelar på temat import och export. Behov som uppstår kommer att slussas vidare till möjliga ansvariga aktörer eller till kompletterande ansökningar till berörda anslagsgivare om utbytesmedel.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Gävle Hk
 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • Förv Lärande och arbete
 • Högskolan i Gävle
 • LSS enheten
 • Länstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten
 • Näringslivsenheten
 • Ovanåkers kommun
 • Region Gavleborg
 • Sveriges Exportråd
 • Tillväxtkontoret/AMC

Kommun

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Ovanåker
 • Sandviken
 • Söderhamn