Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Socialt företagande - Kulturarvet i Falun

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFalu Kommun
KontaktpersonJohn Nises
E-postjohn.nises@falun.se
Telefonnummer023 82344
Beviljat ESF-stöd130 200 kr
Total projektbudget180 200 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2008-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Denna förstudie skall undersöka förutsättningarna till att starta ett socialt företag kring Kulturarvets verksamhet i Falun. Det finns stora behov av arbete för människor som av olika skäl inte får plats på arbetsmarknaden. Sociala företag kan vara ett sätt att skapa en alternativ arbetsmarknad.

Bakgrund

Kulturarvet i Falun bildades 1970 på initiativ av Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i Kopparbergs Län. Målet var att erbjuda lätta och stimulerande arbetsuppgifter åt svårplacerad arbetskraft och samtidigt bidra till vården av kulturhistoriskt värdefulla föremål.
Kulturarvets verksamhet bedrivs idag inom huvudsakligen ett område. Det omfattar vård av textilier, snickerier, smide etc. Verksamheten har varit inriktad mot vård av museiföremål huvudsakligen från hembygdsmuseer. Under senare år har även andra kunder, kyrkor, föreningar etc utnyttjat Kulturarvet för vård av sina föremål. Huvudsakligen utför man arbetet åt Länsmuseet i Dalarna och hembygdsmuseerna. Därtill fyller Nordiska museet på med arbetsuppgifter.
Denna förstudie skall undersöka förutsättningarna till att starta ett socialt företag kring Kulturarvets verksamhet.
Sociala företag och socialt entreprenörskap utvecklas idag i hela världen för att skapa arbetstillfällen och för att tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. Dessa företag producerar varor och tjänster, men skiljer sig på andra sätt från företag som vi är vana att möta. Socialt företagande och entreprenörskap är ett sätt att skapa nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen, samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden. Eftersom de binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster inom olika sektorer har de också stor utvecklingspotential.
Många människor i arbetsför ålder står idag utanför den svenska arbetsmarknaden och lever på bidrag. Många kan och vill arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är stängd oavsett hur konjunkturerna utvecklas och hur behovet av arbetskraft ser ut. Orsakerna till utanförskapet varierar. Ett funktionshinder som innebär att arbetsplatsen och uppgifterna måste anpassas kan vara ett praktiskt hinder. Men ofta handlar det om okunskap och rädsla för vad det innebär att anställa och arbeta tillsammans med människor med till exempel psykiska funktionshinder eller bristande kunskaper i svenska språket. För andra har en lång sjukskrivning eller oturen att bli arbetslös i fel yrke eller på fel ort skurit av kontakten med arbetsmarknaden.
De sociala företagen driver affärsverksamhet, de har en affärsidé, marknadsför och säljer sina tjänster och produkter, anställer och betalar skatt etc. De sociala företagen styrs demokratiskt och är ofta organiserade i kooperativa former.


Några exempel där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum är Vägen Ut-kooperativen och Basta arbetskooperativ som driver boende, arbetsträning och produktion för och med personer som ska slussas tillbaka till samhället efter fängelsevistelser eller mångårigt missbruk. Medlemmarna och medarbetarna har själva liknande erfarenheter och kan därför erbjuda en unik kompetens. Sociala företag skapar arbete och mänsklig utveckling.
De sociala företagen organiseras oftast som ekonomiska eller ideella föreningar, men även aktiebolag och stiftelser förekommer. De verkar både på den privata och den offentliga marknaden genom att sälja produkter och eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Så långt är det inget som skiljer dem från vanliga företag. De har en affärsidé, de marknadsför och tjänar pengar på sin produktion av varor och tjänster, betalar skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda.
Grunden för utvecklingen är enskilda människor som ser ett behov hos sig själva eller andra som varken den offentliga sektorn eller näringslivet kan eller vill tillgodose. Det kan vara behov av arbete för den som står utanför arbetsmarknaden, bostäder i delar av kommunen som inte räcker till, vård för missbrukare som inte är tillfredsställande eller något annat. Drivkraften är människors upplevelse av brist och deras vilja att själva göra något åt situationen. Eftersom det finns flera grupper som lätt kommer vid sidan av huvudfåran i samhällsutvecklingen kommer särskild vikt att läggas vid att unga, kvinnor, invandrare och funktionshindrade (fysiskt, psykiskt eller socialt) fokuseras i arbetet på alla nivåer.
DEFINITION AV SOCIALA FÖRETAG
Ett socialt företag är en näringsverksamhet som
har som huvudsakligt ändamål att genom företagande integrera personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv,
huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter,
skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt,
är fristående från offentlig sektor,
De sociala företagen konkurrerar på både den privata och offentliga marknaden med andra företag. Affärsverksamheten ger arbete och inkomster, även om inkomsterna inte alltid räcker till att fullt ut skapa löneutrymmen som det går att leva på. De måste då kompletteras med bidrag från det offentliga till löner och andra omkostnader för verksamheten.
De sociala företagen har inom sig olika förutsättningar för sitt företagande och att göra sig gällande på marknaden eftersom de erbjuder arbete till personer med mycket skiftande arbetskapacitet. En verksamhet, som sysselsätter långtidsarbetslösa byggnadsarbetare skiljer sig från en som sysselsätter människor med utvecklingsstörningar eller en som drivs av före detta alkoholmissbrukare eller av synskadade.


PROBLEMFORMULERING
Det finns stora behov av arbete för människor som av olika skäl inte får plats på arbetsmarknaden. Sociala företag kan vara ett sätt att skapa en alternativ arbetsmarknad. Vår utgångspunkt är att det sociala företaget fyller en viktig funktion som kompletterande arbetsmarknad för många målgrupper. Detta är förutom att skapa goda förutsättningar för den enskilde också sannolikt samhällsekonomiskt lönsamt.

Syfte

Förprojekteringens syfte är att utreda förutsättningarna för att starta och utveckla ett hållbart socialt företag kring Kulturarvets verksamhet

Målsättning

Ta fram en projektplan som underlag för en större satsning kring Kulturarvet samt att samla ett partnerskap för att driva ett framtida projek

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla lokaler, som används i projektet skall vara utformade så att de är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Tillgänglighetsperspektivet ska även beaktas i förprojekteringsarbetet genom tydlig och lättläst information och även anpassad information via mail och telefon.

Medfinansiärer

  • Falu Kommun
  • Finsam-Falun

Kommun

  • Falun