Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Smartare samarbete, starkare framtid

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStål & Verkstad
KontaktpersonPatricia Edvardsson
E-postpatricia.edvardsson@stalverkstad.se
Telefonnummer0550-85877
Beviljat ESF-stöd2 755 060 kr
Total projektbudget2 755 060 kr
Projektperiod2009-06-08 till 2010-06-18
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Detta är ett triple helix-projekt som syftar till att öka konkurrenskraften för över 1200 individer i regionens stål- och verkstadsindustri. Regionen är hårt drabbad av uppsägningar och varsel och projektet kan ge möjlighet för framtida konkurrenskraft på arbetsmarknaden för deltagarna.

Bakgrund

Stål & Verkstadsindustrin i regionen Värmland (inkl Degerfors, Karlskoga och Hällefors) omfattar ca 150 företag där 2/3 består av små och medelstora företag (SME). Regionen har ett stort antal varumärkesägare med internationell marknad och använder sig traditionellt av regionens SME som underleverantörer i de leverantörskedjor som behövs för komponent- och systemförsörjning. I och med det ökande internationella ägandet av regionens varumärkesägare är det inte längre en självklarhet att de regionala SME:s är förstavalet för leveranser, speciellt i tider av kris. Denna kris har lett till att verkstadsindustrin har drabbats av ett stort antal varsel/uppsägningar.

Denna problembild gjorde att ett initiativ togs från kommunledningarna i Filipstad, Storfors, Kristinehamn, Karlstad och Forshaga att försöka stötta individen i de lokala, varseldrabbade företagen med möjlighet till kompetensutveckling. Önskemålet var att Stål & Verkstad, tillsammans med kommunernas näringslivsorganisationer, IF Metall, Unionen och Arbetsförmedlingen skulle rigga ett projekt för att möta de akuta behoven av kompetensutveckling i de berörda företagen för att behålla och utveckla regionens konkurrenskraft. Den grupperingen har inte tidigare arbetat tillsammans på detta strukturerade sätt utan var och en har "skött sitt". P g a det rådande krisläget i flera företag har behovet av en gemensam ansats växt fram.

Projektet har genomförts i form av en kompetenskartläggning och har visat på problem inom stål- och verkstadsbranschen. Kartläggningen har omfattat de företag som redan har varslat, som står inför varsel inom den närmaste tiden och företag som har märkt en klart vikande orderingång. Prognoserna i företagen visade också på att antalet varsel och så småningom uppsägningar kommer att öka. Företagen har uttalat ett stort behov av verksamhetsutveckling med avseende på organisation och produktivitet, nya metoder och arbetssätt kring produktionens utveckling med ett internationellt konkurrensfokus.

De områden, där det i första hand behövs förändring (i form av kompetensutveckling), är på en övergripande nivå.

Marknadsföring/försäljning
Produktionsutveckling
Materialkunskap
Verkstadsteknik
Produktionsteknik
Produktutveckling/konstruktion

Vi har under kartläggningen kommit fram till att vissa utbildningar behöver genomföras individuellt, t ex för nyckelpersoner, andra utbildningar är lämpliga att göra i grupper antingen med olika personalgrupper från ett och samma företag, samma personalgrupper från ett och samma företag eller ännu hellre i grupper där deltagarna kommer från olika företag. Det senaste alternativet bidrar också till en utökad samverkan mellan företagen och kan öppna nya kontakter och vägar även för de anställda.

Förutom den allmänna kris som drabbat såväl företagen som de anställda i samband med varsel och uppsägningar fann vi också andra omständigheter under förprojekteringen, nämligen hur snedfördelad verkstadsindustrin är med avseende på genus. Cirka 15 % av de anställda är kvinnor, vilka är relativt sent anställda på företagen och nu riskerar att få lämna sina anställningar. Dessutom var situationen för åtta månader sedan sådan att företagen generellt saknade arbetskraft och så kommer att göra då konjunkturen åter vänder upp. Därför är det oerhört viktigt att kompetensutveckla individerna i regionen för en fortsatt karriär inom stål- och verkstadsindustrin. Vi vet redan idag att antalet personer som närmar sig pension är upp till 40 % fler än de unga som äntrar arbetsmarknaden de kommande åren. I Stål & Verkstads regionalfondsprojekt "Stärkt konkurrenskraft...." har dessa frågor studerats tillsammans med Centrum för genusforskning och Didaktik vid Karlstads universitet. Aktiviteter innefattar gemensamma seminarier, följeforskning och gemensamma debattartiklar i genusrelaterade ämnen. I förprojekteringen har vi funnit att det finns mycket värdefull kunskap och erfarenheter från denna verksamhet att ta med sig till ett genomförandeprojekt inom socialfonden.

Erfarenheterna av samverkan mellan Stål & Verkstad, kommunerna, fackliga organisationerna och Arbetsförmedlingen under kartläggningen är mycket positiva. För att få ut maximalt av genomförandeprojektet kommer dessa aktörer, tillsammans med Centrum för genusforskning, att fortsätta sitt samarbete och bilda en styrgrupp för projektet. På så sätt kan eventuella justeringar i projektet göras med kort varsel utifrån de snabba förändringar som kan ske på företagen.

Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och Stål & Verkstad finns alla med i landhövdingens/regionrådets varselsamordningsgrupp.

Svar på förtydligande:
Arbetsgrupperna kommer att få flera arbetsredskap i form av kunskap för att kunna utföra arbete med mer kvalifikationer, vilket kommer att hjälpa företagen att ta nya order och undvika uppsägningar.
Samtidigt bedöms att medarbetarna inom de olika arbetsgrupperna kommer att känna sig motiverade.
Projektet kommer att bidra att minska risken för företagen och regionen att förlora kompetens genom att ge arbetsgrupperna den utbildning de behöver för att hantera nya order som går hand i hand med företagets strategi.

Syfte

Förprojekteringen, som samordnats av kommunernas näringslivsenheter, har visat att det finns ett stort behov av utbildningar i de 26 aktuella företagen för att kunna undvika uppsägningar och motverka nya varsel. Syftet med projektet är att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser, som är avsedda att stärka såväl den enskildes som företagens ställning i arbetslivet och motverka ytterligare varsel och uppsägningar.

Genom kompetensutveckling, anpassad till de behov som framkommit under kartläggningen, ska företagen och de anställda lättare kunna anpassa verksamheten till områden där man kan se en utveckling.

Samtliga utbildningsinsatser kommer att vara kopplade till det behov som finns i företagen. Upplägget kan variera från att vara en gemensam utbildning för flera företag med anställda som tillhör samma yrkesgrupp, det kan vara utbildningar med stark inriktning på ett företag för olika personalgrupper, det kan vara individuell utbildning där en mycket specifik kompetens behövs. Att upphandla utbildningar på detta sätt blir ekonomiskt fördelaktigt och förstärker samarbetet mellan företagen, vilket stärker regionen.

Målsättning

På individnivå är målet att samtliga projektdeltagare fullföljer sina utbildningar och att detta leder till en säkrare anställning i det nuvarande företaget och större möjligheter att söka sig till andra arbeten om det egna företaget inte kan ta tillvara deras kompetens.

För företagen ska projektet leda till att de ser en direkt koppling mellan hur de genomförda utbildningarna påverkar företagets verksamhet positivt så att de klarar de svåra omställningarna, undviker ytterligare varsel och nedskärningar och i stället kan se nya marknader växa fram och tar tillvara medarbetarnas nya kompetenser.

Ytterligare en målsättning är att samarbetet mellan företagen, som redan nu finns, utvecklas och att de tillsammans kan bidra till att stärka regionens konkurrenskraft.

Målet är också att fortsätta samarbetet med andra aktörer, såsom näringslivsutvecklarna på kommunerna, Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet.

Slutligen är målsättningen att projektet ska bidra till att utveckla en klusterorganisation kring stål och verkstadsindustrin för att skapa en innovativ och konkurrenskraftig region.

SVAR på fö

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i projektet att beakta kravet på de fyra integrerade delarna som ligger till grund för tillgänglighet, d v s fysisk tillgänglighet, bemötande, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Förutom att uppfylla kraven på framkomlighet till och i lokalerna, tillgång till tekniska hjälpmedel för syn- eller hörselskadade mm kommer vi att lägga stor vikt vid mer pedagogiska aspekter när det gäller t ex bemötande, olika presentationsformer, dokumentationer. Vi kommer att samråda med företagen när det gäller val av lokaler och upplägg för att ta del av deras kännedom om eventuella funktionsnedsättningar hos sina anställda. Ingen får uteslutas från deltagande i någon aktivitet p g a bristande tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Under genomförandeprojektet kommer vi att föra in jämställdhetsperspektivet på alla nivåer, från hur projektledningen ser ut, hur styrgruppen sammansätts, till utbildningsinslag för såväl företag som projektledning, projektdeltagare och aktörer i projektet.

Förprojekteringen har visat att stål- och verkstadsbranschen är mycket ojämställd, att män och kvinnor finns i olika yrken och att kvinnorna ofta har kommit in sent i företagen och löper stor risk att bli utan arbete i det kritiska läge företagen nu befinner sig i.

Vi kommer att samarbeta med Centrum för genusforskning på Karlstads universitet men har ännu inte planerat de exakta insaterna/utbildningarna vad gäller jämställdhet. Stål & Verkstad är redan nu delaktiga i ett samarbete med Centrum för genusforskning och kommer att ta med goda idéer från det samarbetet till projektet.

Uppföljningen kommer att redovisa statistik från projektet där antalet deltagande män respektive kvinnor och insatser för dessa kommer att särredovisas.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Filipstads kommun KOMMUNKANSLIET
 • Forshaga kommun KOMMUNKONTOR
 • IF Metall Klarälven
 • Kommunkontor
 • Näringslivsenheten
 • Storfors kommun KOMMUNALKONTOR

Deltagande aktörer

 • Albin Components AB
 • Axcel Components AB
 • Bro Bärgningsbyggen AB
 • Calamo
 • Combi Wear Parts AB
 • Deje Stålkonstruktioner
 • Deje Verkstad
 • Digital Audio Video Elektronik
 • Dynawind AB
 • Forshaga Svets o Smide
 • HL Trion
 • Härdtekno AB
 • Karlstads Industri AB
 • Lesjöfors Industrifjädrar AB
 • Naverviken Assembly AB
 • Nordicpaper Bäckhammar AB
 • Outokumpu Stainless Tubular Pr
 • Rolls-Royce AB
 • Scana Steel Björneborg
 • Stena Stål Molkom AB
 • Structo Hydraulics AB
 • Zakrisdalsverken AB
 • Ölme Mekaniska AB

Kommun

 • Filipstad
 • Forshaga
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Rättvik
 • Storfors
 • Söderhamn