Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SYV Värmland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegion Värmland
KontaktpersonAnnika Davidsson
E-postannika.davidsson@karlstad.se
Telefonnummer054-295761
Beviljat ESF-stöd236 520 kr
Total projektbudget236 520 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2009-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

projektet avser 60 medarbetare och ska leda fram till plan för individuella kompetensutvecklingsinsatser, med prioritet för de anställda med kortast utbildning. Genomförandet sker i samverkan mellan kommunerna. Den ska stödja det gemensamma utvecklingsarbetet som genomförs i Värmland med start 2009.

Bakgrund

Den snabba omvandlingen av arbetslivet ställer allt högre krav på SYV-medarbetarna att kunna vägleda såväl unga, som äldre i sina studie- och yrkesmässiga val. I en kartläggning av studie- och yrkesvägledningen (SYV) i Värmland från 2008 anger sex av tio studie- och yrkesvägledare att de saknar kompetensutvecklande utbildningar för studie- och yrkesvägledare generellt och en lika stor andel att de saknar utbildningar i Värmland. 56 % saknar formell utbildning och endast 13 % har en individuell kompetensutvecklingsplan. Ett annat problem som uppmärksammats är att SY-funktionärerna inte används fullt ut för de uppgifter som de är anställda för. Det ställer krav på dels ökad kunskap hos rektorer och pedagogisk personal om studie- och yrkesvägledningens villkor mer generellt, dels organisationsutvecklingsinsatser.

Svar på förtydligande:
Det individuella perspektivet på kompetensutvecklingsbehov av professionen innebär att vara bättre rustad för att säkerställa en likvärdig kvalitet och bemötande i vägledningssituationen med elever, samt i kontakter med arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra aktörer inom området. Det innebär även att stärka SYV-professionens funktion att aktivt verka för att tillvara unga och vuxnas möjligheter i en traditionsstark region under omvandling där en stor utmaning är att bryta traditionella könsroller och attityd till högre studier. SYV:arna i regionen är i behov av kompetesutveckling för att kunna agera och reflektera över sin insats i relation till mer övergripande handlingsplaner och program för samhällsutveckling och tillväxt.

Syfte

Förprojekteringen syftar i första hand till att i ett kommande genomförandeprojekt stärka och utveckla kompetensen hos de anställda i kommunerna som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Ett kompletterande syfte är att förprojekteringen ska understödja det gemensamma utvecklings- och organisationsarbete som ska genomföras i Värmland med start 2009 med underlag avseende kompetensbehovet för medarbetarna inom området.

Målsättning

Målsättningen är att ta fram ett välgrundat underlag för en kommande ansökan om stöd till ett genomförandeprojekt, som planeras lämnas in vid första tillgängliga ansökningsomgång under 2009. Ett kompletterande mål är att förprojekteringen ska bidra med underlag avseende kompetensområdet för det gemensamma utvecklings- och organisationsarbete som ska genomföras i Värmland med start 2009. De grundläggande målen för kommande kompetensutveckling är att samtliga 60 kommunala medarbetare inom SYV-området ska erbjudas kvalificerad kompetensutveckling, med högst prioritet för de anställda som har kortast och/eller minst aktuell utbildning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen genomförs så att alla tillgänglighetsaspekter beaktas under genomförandet av förprojekteringen, liksom att tillgänglighetsaspekterna kommer att beaktas i analysen av kompetensutvecklingsbehoven för målgruppen.

Svar förtydligande:
Val av lokaler, former för kommunikation och informationsmaterial som används i samband med förstudien kommer att granskas ur ett tillgänglighets perspektiv, i detta har projektledaren stöd av personal inom organisationen med specifik kompetens av tillgänglighet och bemötande. Förutom tillgängliga lokaler finns kunskap och hjälpmedel/metoder för anpassad kommunikation och information. Organisationen har i styrdokument mål för ökad mångfald, vilket ses som en framgångsfaktor samt policy och rutiner för att uppmärksamma och åtgärda diskriminering enligt den nya diskrimineringslagstiftningen.
Vid intervjuerna kommer Handisams checklistor för tillgänglighet att användas för att säkerställa att de planerade kompetensutvecklingsinsatserna har den tillgänglighet som individen är i behov av. Användningen av checklistor för tillgänglighet i samband med intervju situationen ger också ett underlag för målgruppens kännedom och behov av ökad kompetens då det gäller bemötande och tillgänglighet i sin yrkesroll som studie och yrkesvägledare.

Jämställdhetsintegrering

Svar förtydligande:
Enskilda intervjuer i syfte att tydliggöra samt kartlägga behovet av kompetensförstärkning och kompetensförnyelse av Studie- och Yrkesvägledare i Värmland i relation till styrdokument ex. regional tillväxtplan, samt nationella och lokala handlingsplaner. Kartläggningen omfattar:
- Formell kompetens, adekvat eller likvärdig utbildning samt eventuella behov av komplettering
-Yrkeskompetens, erfarenhet och förmåga att hantera nuvarande metoder samt förmåga till förnyelse och lärande inom professionen samt professionellt förhållningssätt
–Organisatorisk kompetens, samverkan/arbetslag/team, omvärldsanalys, planering/uppföljning av resultat och effekt (kvalitetsarbete) i relation till uppdrag och handlingsprogram

Deltagande aktörer

 • Arvika kommun KOMMUNLEDNINGSSTABEN
 • Barn- och ungdomsförvaltningen
 • Brogårdsgymnasiet
 • Filipstads kommun KOMMUNKANSLIET
 • Forshaga kommun KOMMUNKONTOR
 • Grums kommun KOMMUNALKONTOR
 • Hagfors kommun Stadshuset
 • Hammarö kommun KOMMUNKONTOR
 • Kils kommun KOMMUNKONTOR
 • Munkfors kommunkontor
 • Storfors kommun KOMMUNALKONTOR
 • Sunne kommun KOMMUNKONTOR
 • Torsby kommun KOMMUNKONTOR
 • Årjängs kommun KOMMUNKONTOR

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng